אמנה בין ישראל לבין ג'מייקה

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין ג'מייקה

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

תקציר אמנה בין ישראל לבין ג'מייקה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

תקציר אמנה בין ישראל לבין גמייקה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

 תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות או המתקשרות או שתיהן.

תושב – "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר נתון לפי דיני המס חייב במס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.

יחיד אשר לפי האמור לעיל נחשב לתושב שתי המדינות, אזי תושבתו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים אם נתקבלה הכרעה אין לעבור למבחן הבא):

 1. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע
 2. מרכז האינטרסים החיוניים
 3. מקום בו הוא נוהג להתגורר
 4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה
 5. הסכמה הדדית

לגבי חבר בני אדם שהינו תושב שתי המדינות המתקשרות, אזי תושבתו תקבע בהתאם למקום השליטה והניהול של חבר בני האדם. במידה ולא ניתן לקבוע את מקום השליטה וניהול של חבר בני האדם המחלוקת תיפתר בהסכמה הדדית בין הרשויות.

מוסד קבע – מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז, מקום להפקת משאבים טבעיים, חנות.
מוסד קבע יחשב אתר בניה או פרויקט בינוי, מתקן קדיחה, או אוניה המשמשים לחקירתם ופיתוחם של אוצרות טבעיים, אם האתר או הפרויקט נמשכים מעל 183 ימים בתקופה של 12 חודשים. כמו כן, החזקת ציוד ומכונות במדינה מתקשרת מעל 90 יום יחשב כמוסד קבע במדינה המתקשרת.

מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או החזקת מקום לשם פרסומת או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.
אדם שאינו סוכן בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות יראו את המיזם כמוסד קבע, אך לא יראו מוסד קבע במדינה אחרת אם פעולותיו מוגבלות לקניית טובין או סחורה או שהוא מחזיק המדינה אחרת מלאי של טובין או סחורה השייכים למפעל לשם מסירתם לאחר בלבד.

לא יראו מוסד של מפעל קבע במדינה אחרת משום שהוא מנהל את עסקיו במדינה אחרת על ידי סוכן או עמיל בעל מעמד בלתי תלוי בחברה המתקשרת, והעמיל או הסוכן פועלים במהלך העסקים הרגיל.
מהות השליטה כשלעצמה לא תהווה גורם המקנה לחברה מעמד של מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת.

מקרקעין – הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי לרבות נלווים למקרקעין, משק חיי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים. הכנסה ממקרקעין (לרבות חקלאות או ייעור) המופקת באופן ישיר או עקיף תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים – זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה של המדינה המתקשרת, במילים אחרות מדינת התושבות. ברם אם לחברה המתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות המוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.
לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת.
הוראות סעיף זה לא יגרעו מהוראות סעיפים אחרים באמנה אלה אם נאמר במפורש אחרת.

הובלה ימית ואווירית – רווחים מהפעלה, השכרה, או שימוש בתעבורה בינלאומית (מטוס או ספינה) ניתן לחייבם המס מקום הניהול הממשי של המיזם. אולם אם הניהול הממשי אינו ממוקם באחת המדינות המתקשרות אזי המיסוי יהא רק במדינת התושבות של המיזם.
במקרה בו מקום הניהול הממשי של המיזם הוא על הספינה, אזי תושבות המיזם תקבע בהתאם לנמל הבית של בספינה, אך אם אין נמל בית כאמור תקבע התושבות בהתאם לתושבות מפעיל האוניה.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול , בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו לא היו בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים. בהטלת מס על רווחי המיזם יש להתחשב בחלק מרווחי המיזם אשר מוסו במדינה המתקשרת האחרת. הרשויות יכולות להיוועץ זו בזו לפי הצורך.

דיווידנדים – בעת תשלום דיווידנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור לפי דיני מדינת התושבות של החברה המחלקת. אולם, אם מקבל הדיווידנד הינו בעל הזכות לדיווידנדים שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 22.5%. ברם אם בעל הזכות מחזיק ב- 10% או יותר בחברה משלמת הדיווידנדים שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 15%. למדינת התושבות של מקבל הדיווידנד תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר תושב מדינה מתקשרת בעל מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, מקבל דיווידנד מחברה במדינה מתקשרת אחרת שהזכות לדיווידנדים הנ"ל קשורה לפעילות המוסד הקבע במדינה המתקשרת האחרת. במקרה המתואר לעיל לא יחולו הוראות מיסוי דיווידנד אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים. זהו סעיף אנטי תכנוני שנועד למנוע מצב של הפחתת מס בלתי נאותה בתשלום רווחי עסקים בדמות של דיווידנד.

חברה תושבת מדינה מתקשרת אשר הפיקה הכנסה במדינה מתקשרת אחרת, הכנסות אלו לא ימוסו בידי המדינה המתקשרת האחרת אלא אם להכנסות הללו יש זיקה למוסד קבע או בסיס קבע במדינה המתקשרת האחרת. כמו כן, המדינה המתקשרת לא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה כאשר לא חולקו רווחים.

ריבית – בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור, המדינה בה נצמחה הריבית בהתאם לדיני אותה מדינה, אך אם מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס המוטל לא יעלה על 15%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.
על אף האמור לעיל, ריבית שהופקה על ידי מדינה מתקשרת או גוף מורשה שלה (לרבות בנקים) תהא פטורה ממס בידי שתי המדינות. בישראל יהא ניתן לנהוג בהלוואה כהלוואה מועדפת.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר תושב מדינה מתקשרת בעל מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, מקבל ריבית מחברה במדינה מתקשרת אחרת שהריבית הנ"ל קשורה לפעילות המוסד הקבע במדינה המתקשרת האחרת. במקרה המתואר לעיל לא יחולו הוראות מיסוי ריבית אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

מקור הריבית נקבע לפי משלם הריבית, דהיינו אם משלם הריבית הינו המדינה עצמה או תושב אותה מדינה אזי הריבית הופקה לפי תושבות המשלם. אולם אם יש לתושב מדינה מתקשרת מוסד קבע או בסיס קבע ובשלו משתלמת הריבית, מקום הריבית יקבע בהתאם למקום מושב הבסיס הקבע.

אם תשלום הריבית נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום היחסים המיוחדים אזי לצורך אופן המיסוי יש למסות את הכנסת הריבית בהתאם לסכום אשר היה אמור להתקבל אילולא היחסים המיוחדים והחלק העודף התמסה בהתאם לשאר הוראות האמנה.

תמלוגים – בעת תשלום תמלוגים זכות המיסוי הראשונית ניתנת למדינת המקור לפי דניה הפנימיים. אולם אם בעל הזכות שביושר לתגמולים הינו תושב מדינה מתקשרת שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 10%. למדינת התושבות של מקבל התגמולים תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר תושב מדינה מתקשרת בעל מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, מקבל תמלוגים מחברה במדינה מתקשרת אחרת שהתמלוגים הנ"ל קשורים לפעילות מוסד הקבע, לפעילות עסקית ובביצוע שירותים אישיים, במדינה המתקשרת האחרת. במקרה המתואר לעיל לא יחולו הוראות מיסוי תמלוגים אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

מקום הפקת התמלוגים נקבע בהתאם למקום משלם התמלוגים. אם משלם התמלוגים הינו ממשלת מדינה מתקשרת, יחידת משנה שלה או תושב מדינה מתקשרת מקור התמלוגים יהא במדינה מתקשרת. תמלוגים המשתלמים מאת מוסד קבע יראו את התמלוגים שמקורם במדינה בה נמצא בסיס הקבע.

במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים התמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף התמסה בהתאם לדני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.

דמי ניהול - דמי ניהול המשתלמים על ידי תושב מדינה מתקשרת לתושב מדינה מתקשרת אחרת, ניתן למסות הכנסת דמי ניהול בשתי המדינות המתקשרות לפי דיני המס הפנימיים של החברות.
אם לבעל הזכות לדמי ניהול יש מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת, ומקור הדמי ניהול הינו במדינה מתקשרת אחרת, ותשלומי דמי הניהול קשורים לפעילות המוסד הקבע, במקרה הנ"ל יחולו הוראות רווחי עסקים.

מקום הפקת דמי הניהול נקבע בהתאם לתושבות המשלם של דמי הניהול. במקום בו מוסד קבע נושא משלם דמי ניהול בשל צרכיו העסקיים של מוסד הקבע, יראו את מקום מוסד הקבע כמקום הפקת ההכנסה.
כאשר דמי הניהול משולמים לצדדים קשורים, ודמי הניהול הושפעו בשל היחסים המיוחדים, לשם קביעת אופן המיסוי יש לחלק את הסכום שנתקבל במצב בו דמי הניהול שיקבעו הינם בהתאם לשווי השוק אילולא יחסים מיוחדים. היתרה תמוסה בהתאם לדני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות ובהתאם להוראות האמנה.

רווחי הון - רווח שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין ניתן לחייבם במדינה בה מצויים המקרקעין. כמו כן, רווחי הון ממכירת מניות של חברה שעיקר נכסיה הינם מקרקעין זכות המיסוי תינתן למדינה שבה מצויים המקרקעין.
מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי תינתן למדינת המקור, דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

רווח הון הנוצר בשל מכירת נכסים תעבורה בינלאומית זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינה בה מצוי מקום הניהול הממשי של המיזם.
רווחי הון בגין יתר הנכסים ניתן לחייב בשתי המדינות המתקשרות.

שירותיים אישיים של עצמאי - הכנסה אשר מופקת משירותיים אישיים של עצמאי ניתן לחייבה במס רק במדינת התושבות. אלא אם לצורך ביצוע השירותים המקצועיים שהה מעל 183 ימים במדינה מתקשרת אחרת או שהשכר במדינה מתקשרת אחרת עלה על $10,000 אזי יהא ניתן לחייב את ההכנסה שנצברה במדינה מתקשרת אחרת.

שירותיים אישיים של עובד - הכנסת משכורת או שכר עבודה זכות המיסוי תינתן למדינת המקור דהיינו המדינה בה הופקה ההכנסה. אולם ניתן יהא לחייב הכנסת משכורת או שכר עבודה במדינת התושבות אם התקיימו כל הסעיפים הבאים:

 1. המקבל שוהה במדינה אחרת בתקופה שאינה עולה על 183 ימים
 2. תשלום השכר אינו מתבצע על ידי תושב מדינה מתקשרת אחרת
 3. הנושא בנטל התשלום אינו בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת

גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, ניתן לחייבם במקום הניהול בפועל של עסקי המפעל.

שכר דירקטורים – זכות המיסוי הבלעדית למדינת המקור בגין שכר דירקטורים לרבות שכר ועדים של חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת אחרת. דהיינו ניתן להטיל מס במדינת התושבות של החברה שעבורה ניתנו שירותי חברי ההנהלה.

אמנים וספורטאים – זכות המיסוי בגין הכנסותיו של אמן או ספורטאי המופקות באופן ישיר או עקיף בין תהא במדינת המקור, במילים אחרות המדינה בה הופקה ההכנסה.
כאשר בדרן או אמן תושב מדינה מתקשרת, מופיע במדינה מתקשרת אחרת, ניתן לחייב במס את הרווחים במדינה המתקשרת שבה בוצעה הפעילות (מדינה מתקשרת אחרת) על אף הוראות רווחי עסקים ושירותיים אישיים של עצמאי.
הוראות לעיל לא יחולו אם הפעילות של האומן או הספורטאי או מלכ"ר ממומנת על ידי קרנות ציבוריות של המדינה המקשרת האחרת או יחידת משנה או מלכ"ר. זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינת התושבות של האמן או הספורטאי

קצבאות – זכות המיסוי בגין תשלום קצבה לתושב מדינה מתקשרת ניתן לחייב במס רק במדינה התושבות של המקבל. אולם ניתן לחייב גם במדינת המקור אם הקצבה משולמת בשל עבודה במדינת המקור כאשר האדם היה תושבה בעבר. כלומר בדר"כ זכות המיסוי של קצבאות נתונה בידי מדינת התושבות של מקבל הקצבה, אך אם הקצבה משתלמת לאדם בשל עבודתו בעבר במדינה מתקשרת אחרת בעת שהיה תושב המדינה המתקשרת האחרת, אזי יהא ניתן לחייב את הקצבה גם המדינה המתקשרת האחרת.
תשלומי קצבאות ביטוח סוציאלי וקצבאות ציבוריות זכות המיסוי בגינן תינתן רק למדינה משלמת הקצבה.
אנונה ניתן לחייב רק במדינת התושבות של מקבל ההכנסה. אך אם הזכות לקבלת תשלומי אנונה נרכשה במדינה מתקשרת אחרת, בעת היות המקבל תושב מדינה מתקשרת אחרת ניתן לחייב את האנונה גם במדינה מתקשרת אחרת.

שירות ממשלתי - שכר למעט קצבה המשולמת על ידי מדינה מתקשרת או על ידי יחידת משנה שלה זכות המיסוי תינתן למדינת התושבות של המשלם. אולם, אם נותן השירותים תושב המדינה האחרת (המדינה שקיבלה שירותים, לא המדינה המשלמת) ואזרחה זכות המיסוי תינתן למדינת התושבות של מקבל התשלומים.
אם שירותים ניתנו בקשר למסחר או עסק המתנהל על ידי המדינה המתקשרת או יחידת המשנה שלה יחולו הוראות שירותים אישיים, שכר חברי הנהלה או קצבאות ואנונות.

סטודנטים – סטודנט או חניך השוהה המדינה מתקשרת אחרת למטרת לימודים ומקבל תשלומים לצורך קיומו, חינוכו הכשרתו או מלגה, סכומים אלו לא יהיו חייבים במס במידה ואם מקור הכספים שקיבל הינם מחוץ למדינה בה הסטודנט לומד או אם הסכומים נחוצים לו באופן סביר לצורכי מחייתו.

מורים ואנשי מחקר - מורה או חוקר המבקר במדינה מתקשרת אחרת לשם הוראה או מחקר במוסד להשכלה גבוהה, יהא פטור על הגמול המשתלם לו במדינה המתקשרת אחרת למשך תקופה של שנתיים.

הכנסה אחרת – הכנסה אחרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה זו תמוסה במדינת התושבות בלבד. אך אם ההכנסה הופקה במדינה מתקשרת אחרת ניתן יהא למסות את ההכנסה במדינה מתקשרת אחרת.

שיטות למניעת כפל מס:

בג'מייקה - תושב ג'מייקה שהפיק הכנסה החייבת במס בישראל, תתיר ג'מייקה בניכוי מהמס את המס ששולם בישראל, אך תקרת הזיכוי תהא סכום המס שהתחייבה בה ההכנסה הנ"ל ב ג'מייקה. חברה תושבת ג'מייקה המחזיקה 10% או יותר מהון מניותיה של חברה תושבת ישראל תהא זכאית לזיכוי בג'מייקה בגין מס החברות ומס על הדיווידנד ששולם בישראל בכפוף לתקרת המס המתחייבת על הכנסת הדיווידנד הנ"ל בג'מייקה.
במקרה בו תושב ג'מייקה בעל הקלות מס בישראל לצורך מתן זיכוי בג'מייקה יראו את המס ששולם אילולא והופטר מימנו או הופחת בישראל. כלומר אם תושב ג'מייקה מקבל הטבת מס בישראל אזי לצורך מתן זיכוי המס יש לבחון זאת מראות כאילו ששולם מס מלא ללא מתן הטבות.

בישראל - תושב ישראל שהפיק הכנסה בג'מייקה, תתיר ישראל זיכוי מהמס המתחייב בישראל את מס ששולם בג'מייקה, עד לתקרת המס אשר הכנסה זו תהא חייבת במס בישראל.

הוראות כלליות

 • כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.
 • רשויות המס רשאיות להגביל את הטבות בהסכמה הדדית, אם לדעתן השימוש באמנה הינו באופן שבו מנצלים את הוראותיה לרעה.
 • הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שיידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר