בדיקת נאותות חשבונאית

>
>
בדיקת נאותות חשבונאית

בדיקת נאותות (Due Diligence) הינו תהליך בו ננקטים כל הצעדים בכדי להפחית את הסיכון לקבלת החלטה לא מושכלת כלומר, מדובר בהליך מחקרי אודות נתוני החברה אודות הדיווחים הכספיים שלהם, תחזיות וכדומה וזאת בכדי להפיק הערכה ובמילים פשוטות הכנת שיעורי בית טרם כניסה לעסקה.

בדיקת נאותות חשובה במיוחד בהליכי רכישת חברות מאחר והאדם או החברה הרוכשת חשופים לסיכון של אי ידיעת מצבה האמיתי של החברה הנרכשת. בדיקת הנאותות החשבונאית מבוצעת על ידי אנשי מקצוע מוסמכים בין היתר רואי חשבון, משפטנים ואנליסטים.

תהליך הבדיקה מתרחש לאחר הסכם עקרונות ראשוני (LOI) בין הצדדים והיא כוללת סקירה של מגוון היבטים כלכליים וחשבונאיים מצד העסק הנרכש.

במסגרת הליך בדיקת הנאותות מבוצעות, בין היתר, בדיקות של:

ניתוח הדוחות הכספיים של החברה;
בחינת סיכונים פיננסיים של החברה;
בחינת סיכונים תפעוליים של החברה;
בחינת תהליכי עבודה ובקרות;
בחינת איתנות פיננסית של החברה;
בחינת סבירות התחזיות;
בחינת מערך המכירות ושיווק העסק;
בחינת אמינות נתוני הדוחות הכספיים;
בחינת איתנות פיננסית של החברה;
סקירת חוקים ודרישות רגולטוריות שעל החברה לעמוד;

להרשמה לניוזלטר