הוראות כלליות לקבלנים

>
>
>
הוראות כלליות לקבלנים

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

שאלות בנושאי מיסוי קבלנים? קבלו תשובות

אם אתם קבלנים ההתנהלות החשבונאית שלכם שונה באופן מהותי מבעלי עסקים אחרים. אי לכך, וודאי עולות לכם שאלות הנוגעות לתשלומי המיסים השונים. המומחים שלנו אספו עבורכם את הנושאים החשובים ביותר ומעניקים לכם תשובות שיסייעו לכם רבות.

ראשית יש להקפיד שאת ניהול הספרים שלכם יבצעו מנהל החשבונות ורואה החשבון שבחרתם בהתאם לתקנות מכח סעיף 130 לתוספת ד'. משוידאתם שהספרים מנוהלים כשורה, כדאי שתכירו מספר סוגיות שעשויות להשפיע על החלטות שתבצעו לאורך הדרך:

מהם התנאים להכרה בירידת ערך אצל קבלן?

הפסד שנוצר לקבלן בניין יוכר לצורכי מס רק כאשר הבניין ראוי לשימוש. נשאלת השאלה האם מותר לבצע הפרשה לירידת ערך מלאי עסקי בידי קבלן?
חוזר מס הכנסה קובע כי ארבעת התנאים להכרה בירידת ערך אצל קבלן הינם:

  1. הנישום הגיש דוחות למס הכנסה הכוללים הפרשה לירידת ערך
  2. רואה החשבון לא הסתייג בחוות דעתו בגין ירידת הערך הנ"ל
  3. ירידת הערך לא נדרשה לראשונה במסגרת דוח מתקן
  4. ההפחתה נדרשה בגין בניין ראוי לשימוש או בניין אשר פקיד השומה שוכנע שאין כוונה להמשיך את בנייתו

במידה ונערכה הערכת שמאי יש לצרפה לדוח.
בנוסף, זכרו שאין להפחית מיסים ששולמו, הוצאות ריבית, הוצאות הנהלה והוצאות כלליות אשר נדחו בהתאם לסעיף 18(ד) לצרכי ירידת ערך. במידה ושווי השוק של המלאי עלה, יש להכיר בהכנסה.

מתי ניתן לקבל פטור ממס שבח?

סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי מכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד שהרווח ממנה נתון לשומה על פי חלק ב' לפקודת מס הכנסה, תהא פטורה ממס שבח. שימו לב: פקיד השומה רשאי לגבות מכם ערבות בסך של עד 40% מהתמורה שנתקבלה בעסקה. על מנת לקבל פטור ממס שבח, עליכם להציג אישור מאת פקיד השומה.

מתי חל חיוב המע"מ?

לפי סעיף 28 לחוק מס ערך מוסף, החיוב במע"מ בעסקת מקרקעין חל עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו או במעמד רישום המקרקעין על שמו של הקונה, לפי המוקדם מביניהם. בעבודות בניה החיוב במע"מ חל עם השלמת הבניה או העמדת המקרקעין לרשותו ולשימושו של הקונה, לפי המוקדם מביניהם.

האם אתם מעניקים שירות מתמשך שלא ניתן להפריד בין חלקיו? במקרה זה סעיף 29 לחוק מס ערך מוסף קובע כי בשירות מסוג זה וכן בעסקה שחל עליה סעיף 28 לחוק, היה ושולמו סכומים כלשהם על חשבון התמורה לפני מועד החיוב, יחול חיוב המע"מ בעת תשלום התמורה.

מי יכול לנכות מס ששולם בגין רכישת המקרקעין?

לפי סעיף 43א לחוק מס ערך מוסף, במכירה של מקרקעין ע"י עוסק פטור, או במכירת מקרקעין המוגדרת כ'עסקת אקראי', זכאי החייב במס לנכות מהמס בגינו הוא חייב את המס ששילם בגין רכישת המקרקעין, בהנחה וקיימת בידו חשבונית מס עצמית.

מהן ההוראות לגבי דמי שכירות?

ב-1 לאפריל 2009 פורסם קובץ תקנות מע"מ, אשר בו תוקנה תקנה 1(2) הקובעת כי "שימוש לצורך עצמי" לא יחול במידה והקבלן אשר ביצע את העבודות השכיר את המקרקעין לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים. חשוב לציין שדמי השכירות נקבעו בידי משכיר מרצון לשוכר מרצון ושלשוכר לא הוקנתה זכות אחרת במקרקעין מלבד זכות השכירות. המשמעות היא שקבלנים יכולים להשכיר את הדירות שבנו עד לתקופה של 24 חודשים מבלי שיחויבו בתשלום מע"מ בגינן. תחולת הוראה זו הינה רטרואקטיבית מיום 01/01/06.

יש לכם עוד שאלות? רוצים לקבל ייעוץ מקצועי? משרדנו מתמחה במתן שירותי יעוץ בנושא מיסוי קבלנים. צרו קשר ונשמח לסייע.

להרשמה לניוזלטר