אמנה בין ישראל לבין שוודיה

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין שוודיה

עוד בשירותי ראיית חשבון

תקציר אמנה בין ישראל לבין שוודיה למניעת מסי כפל ולמניעת התחמקות ממס לגבי מיסים על ההכנסה

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות או המתקשרות או שתיהן.

תושב - "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר נתון לפי דיני המס חייב במס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.

במידה ולא ניתן לקבוע את מקום השליטה וניהול של חבר בני האדם המחלוקת תיפתר בהסכמה הדדית בין הרשויות.

מוסד קבע - מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז, מקום להפקת משאבים טבעיים, אתר בניה או פרויקט בינוי הנמשך יותר מ-12 חודשים.

מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או החזקת מקום לשם פרסומת או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.
אדם שאינו סוכן עצמאי בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות יראו את המיזם כמוסד קבע, אך לא יראו מוסד קבע במדינה אחרת אם פעולותיו מוגבלות לקניית טובין או סחורה או שהוא מחזיק המדינה אחרת מלאי של טובין או סחורה השייכים למפעל לשם מסירתם לאחר בלבד.

לא יראו מוסד של מפעל קבע במדינה אחרת משום שהוא מנהל את עסקיו במדינה אחרת על ידי סוכן או עמיל בעל מעמד בלתי תלוי בחברה המתקשרת, והעמיל או הסוכן פועלים במהלך העסקים הרגיל.
מהות השליטה כשלעצמה לא תהווה גורם המקנה לחברה מעמד של מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת.

רווחי עסקים - זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה במדינת התושבות של מפיק ההכנסה. ברם אם ההכנסה הופקה על ידי מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות מוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.
לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול , בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו לא היו בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים. בהטלת מס על רווחי המיזם יש להתחשב בחלק מרווחי המיזם אשר מוסו במדינה המתקשרת האחרת. הרשויות יכולות להיוועץ זו בזו לפי הצורך.

הובלה ימית ואווירית - רווחים מהפעלה, השכרה, או שימוש בתעבורה בינלאומית (מטוס או ספינה) ניתן לחייבם במס במקום התושבות של המיזם (מקום הניהול הממשי של המיזם).

דיווידנדים - בעת תשלום דיווידנד מחברה תושבת שוודיה לחברה תושבת ישראל שיעור המס לא יעלה על 15%. אולם אם חברה תושבת ישראל מחזיקה בשיעור של 50% או יותר בחברה תושבת שוודיה שיעור המס על הדיווידנדים בשוודיה לא יעלה על 5%.
בעת חלוקת דיווידנד מאת חברה ישראלית לחברה שוודית אשר רווחיה המחולקים חויבו במס חברות בישראל, ישראל לא תטיל מס נוסף על חלוקת דיווידנד לתושבת שוודיה. אך אם ההכנסה שמימנה חולק הדיווידנד לא מוסתה בישראל, ניתן יהיה למסות את הדיווידנד עד לשיעור מס החברות בישראל.

ריבית - בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור, המדינה בה נצמחה הריבית, אך שיעור המס המוטל לא יעלה על 15% מהסכום ברוטו של הריבית. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר תושב מדינה מתקשרת בעל מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, מקבל ריבית מחברה במדינה מתקשרת אחרת שהריבית הנ"ל קשורה לפעילות המוסד הקבע במדינה המתקשרת האחרת. במקרה המתואר לעיל לא יחולו הוראות מיסוי ריבית אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

תמלוגים - תושב מדינה מתקשרת שהפיק תמלוגים במדינה מתקשרת אחרת, ניתן לחייב תמלוגים אלו במדינת התושבות, הכנסה זו תהא פטורה במדינת המקור.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר תושב מדינה מתקשרת בעל מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, מקבל תמלוגים מחברה במדינה מתקשרת אחרת שהתמלוגים הנ"ל קשורים לפעילות מוסד הקבע, לפעילות עסקית ובביצוע שירותים אישיים, במדינה המתקשרת האחרת. במקרה המתואר לעיל לא יחולו הוראות מיסוי תמלוגים אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים התמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף התמסה בהתאם לדני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.

מקרקעין - הכנסה ממקרקעין (לרבות חקלאות או ייעור) המופקת באופן ישיר או עקיף תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.
הוראות סעיף זה לא יגרעו מהוראות סעיפים אחרים באמנה אלה אם נאמר במפורש אחרת.

רווחי הון - רווחי הון (למעט רווח הון ממכירת מקרקעין) ניתן לחייב במדינת התושבות של המוכר.

עיזבונות - במצב בו תושב ישראל פטור או זכאי להנחה מהמס השוודי, הפטור או ההנחה יחול על עיזבונותיהם של נפטרים.
על עיזבון בלתי מחולק יחול סעיף 17 לאמנה, במידה והנהנה הוא תושב ישראל.

שירותים ממשלתיים וקצבאות - משכורת או שכר המשולמים לאזרח שוודיה שאינו אזרח ישראל על ידי ממשלת שוודיה בגין שירותים ממשלתיים פטורה ממס בישראל.
משכורת או שכר המשולמים לאזרח ישראל שאינו אזרח שוודיה על ידי ממשלת ישראל בגין שירותים ממשלתיים פטורה ממס בשוודיה.
אם שירותים ניתנו בקשר למסחר או עסק המתנהל על ידי המדינה המתקשרת או יחידת המשנה שלה יחולו הוראות שירותים אישיים, שכר חברי הנהלה או קצבאות ואנונות.
קצבאות ואנונות פרטיות יהיו חייבות במס במדינת התושבות של מקבל ההכנסה

שירותים אישיים של עצמאי - יחיד תושב שוודיה יהיה פטור על הכנסה משירותיים אישיים שנעשו בתחומי ישראל אם נכח בישראל פחות מ-183 ימים בשנת המס והשירותים נעשו על ידי למען אדם היושב בשוודיה או בשמו.
יחיד תושב ישראל יהיה פטור ממס על הכנסה משירותים אישיים שהפיק בתחומי שוודיה אם נכח פחות מ-183 ימים בשנת המס בשוודיה והשירותים נעשו למען אדם היושב בישראל או על שמו.
הוראות סעיף זה לא יחולו על בדרנים ציבוריים.

מורים וחוקרים - יחיד השוהה במדינה מתקשרת אחרת לצורך הוראה במוסד חינוכי או מחקר מדעי, יהא פטור במדינה המתקשרת האחרת לתקופה של שנתיים בגין גמול המתקבל תמורת הוראה או מחקר.

סטודנטים - סטודנט או חניך בעסק השוהה המדינה מתקשרת אחרת למטרת לימודים ומקבל תשלומים לצורך קיומו, חינוכו או הכשרתו סכומים אלו לא יהיו חייבים במס במידה ואם מקור הכספים שקיבל הינם מחוץ למדינה בה הסטודנט לומד או שהשכר האמור אינו עולה על 4,000 כתרים שוודים בשנת המס, למשך תקופה של 3 שנות מס רצופות.

רווחי הון - רווח הון ממכירת מקרקעין, זכות המיסוי תינתן למדינה בה מצוי נכס המקרקעין.
מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי תינתן למדינת המקור, דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

רווח הון ממכירת ספינות או כלי טיס או ציוד השייך להפעלתם יהיו חייבים במס במדינת התושבות של המיזם.
רווחי הון בגין יתר הנכסים ניתן לחייב במדינת התושבות של המוכר.

שיטות למניעת כפל מס:

בשוודיה - תושב שוודיה יהא פטור ממס על הכנסה בישראל שניתן להטיל עליה מס בהתאם להוראות אמנה זו, כמו כן הכנסה שלא הוזכרה בהוראות אמנה זו אך היא חייבת במס בישראל תהא פטורה בשוודיה. ברם הכנסת ריבית ודיווידנד יהיו חייבות במס בשוודיה על ידי תושב שוודיה, והמס ששולם בישראל יותר כזיכוי מהמס השוודי, עד לגובה המס השוודי שבו מתחייבת ההכנסה הנ"ל.

בישראל - תושב ישראל שהפיק הכנסה החייבת במס בשוודיה, תתיר ישראל בניכוי מהמס את המס ששולם בשוודיה. סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס שבו חבה ההכנסה הנ"ל בישראל.
במידה ואם חברה שוודית חילקה דיווידנד לתושב ישראל הזיכוי שינתן בישראל יכלול את המס החברות ומס על הדיווידנד ששולם בשוודיה.

  • זכות המיסוי של הכנסה משירותיים אישיים הינה של מדינת המקור בלבד.
  • זכות המיסוי בגין עבודה או שירותים המבוצעים בכלי שיט או כלי טיס, זכות המיסוי תינתן למדינת התושבות של כלי השיט או כלי הטיס.


הוראות כלליות

  • כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.
  • רשויות המס רשאיות להגביל את הטבות בהסכמה הדדית, אם לדעתן השימוש באמנה הינו באופן שבו מנצלים את הוראותיה לרעה.
  • הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שיידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר