הערכות שווי

>
>
הערכות שווי

הערכת שווי היא תהליך לקביעת הערך הכלכלי של עסק או חברה וזאת תוך שימוש במודלים כלכליים. הערכת השווי מבוצעת על מנת לאמוד את השווי הכלכלי של פעילות החברה (EV-Enterprise Value) וזאת בהתבסס על נתונים כספיים היסטוריים, סקירת הסביבה העסקית של החברה ותחזיות ואומדנים  תוך ביצוע התאמות הנדרשות לשם הערכת שוויה הכלכלי של החברה (שווי הון עצמי כלכלי). השירותים אותם מעניקה הפירמה כוללת בין היתר הערכות שווי לצרכים הבאים:

 • הערכות שווי לצרכי מיזוגים ורכישות (M&A) או מכירת חברה;
 • הערכות שווי לצרכי דיווח כספי:
  • בחינת ירידת ערך מוניטין-  Impairment (תקן חשבונאות בינלאומי IAS 36);
  • הקצאת עלות רכישה – PPA (תקן דיווח כספי בינלאומי  IFRS 3);
  • הערכות שווי של מכשירים פיננסיים (תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 9);
  • הערכות שווי אופציות לעובדים (תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 2);
 • הערכות שווי לצרכי חוות דעת לבתי משפט;
 • הערכות שווי לצרכי מס;
 • הערכות שווי לצרכים פנימיים של החברה;
 • חוות דעת הוגנות (Fairness Opinion);
 • הערכות שווי לצרכי איזון משאבים; 

באמצעות צוות רחב ומיומן, משרדנו בעל הניסיון מספק שירותי הערכת שווי תוך מתן דגש אישי לצרכי הלקוח. אנו מאמינים כי תהליך הערכת שווי הינו תהליך של הבנת הלקוח והחברה ואיננו תהליך טכני בלבד, זאת כאשר כל חברה שונה במאפייניה מקודמתה וכל גישה ומתודולוגיית עבודה מותאמת באופן ייחודי לחברה.

תהליך הערכת שווי חברה כולל בין היתר:

 • סקירת השוק בו החברה פועלת תוך התאמת הענף בהתאם לסיווגו ומחזורי הפעילות של החברה;
 • הבנת סיכון החברה בשוק בהשוואה לחברות דומות ובחינת התחרות בסקטור בו היא פועלת;
 • ניתוח החוזקות והחולשות של החברה;
 • ניתוח התוצאות הכספיות של החברה;
 • ניתוח מבנה החוב של החברה;
 • ניתוח מבנה ההון של החברה;
 • שימוש במודלים נבחרים לקביעת שווי פעילות החברה בהסתמך על פעילותה ואופיה הייחודי של החברה, כגון: שיטת היוון תזרימי המזומנים (DCF), שיטת המכפילים, שיטת השווי הנכסי הנקי (NAV) ועוד;
 • מציאת שיעור ההיוון המשוקלל (WACC) של החברה;
 • בניית תחזית תזרים מזומנים תפעולי של החברה;
 • בניית תחזית של השקעות הוניות (Capex) ושל ההון חוזר תפעולי;
 • חישוב הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים בשנות התחזית וחישוב השווי הטרמינלי (Terminal Value) המגלם את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים מתום תקופת התחזית ועד לאינסוף;
 • ביצוע מבחני רגישות על פרמטרים נבחרים בהערכת השווי;
 • קביעת שווי החברה בהתבסס על המודלים אשר צוינו לעיל לאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות;

להרשמה לניוזלטר