גילוי מרצון אנונימי

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

מהו נוהל גילוי מרצון?

נוהל גילוי מרצון מאפשר למי שעבר עבירות מס לתקן את דיווחיו ולשלם את חובו, ובתמורה המדינה מתחייבת שלא לנקוט בהליכים פליליים נגד הפונים להליך גילוי מרצון, ובתנאי שיעמדו בתנאים הבאים:

  • הגילוי יהיה כן ומלא, והמבקש ישתף פעולה באופן מלא עם הגורמים ברשות המיסים בנוגע לבקשת הגילוי מרצון.
  • לא נערכה בדיקה או חקירה קודמת בתיק.
  • אין בידי רשות המיסים, רשות שלטונית אחרת, אמצעי התקשורת או בתי דין מידע מקדים הקשור בגילוי מרצון.
  • המבקש ישלם במועד את מלוא הסכום שהוחלט כי עליו לשלם.

בקשות לגילוי מרצון יוגשו לסמנכ"ל בכיר ברשות המיסים והוא גם הגורם היחיד שמוסמך לאשר בקשה זו. על הבקשה לכלול את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים ואליהם יצורף טופס בקשה חתום על ידי המבקש. היה והבקשה תאושר, היא תועבר לגורם הרלוונטי (למשל פקיד שומה או מנהל מיסוי מקרקעין). אלה יקבעו את סכום המס שיש לשלם, כולל הצמדה, ריבית וקנסות, ואת מועד התשלום.
נוהל גילוי מרצון פורסם לראשונה בשנת 2005. בשנת 2014, במטרה לעודד פניות, פורסמה הוראת שעה שתקפה עד סוף דצמבר 2016. בהוראת השעה הוגדרו שני מסלולים מיוחדים לגילוי מרצון. האחד מסלול מקוצר, והשני, מסלול גילוי מרצון אנונימי.

כיצד נגיש בקשה למסלול גילוי מרצון אנונימי?

גילוי מרצון אנונימי מאפשר פנייה להליך ללא צורך בהזדהות. המסלול מיועד למי שמבקש לדעת מהו סכום המס בו יחויב לפני שימסור את פרטיו. נישום הבוחר בגילוי מרצון אנונימי לא צריך להזדהות בעת הגשת הבקשה וההזדהות תעשה, אם יבחר בכך, לאחר קביעת השומה לתשלום.
הגשת בקשה אנונימית, תיעשה בעזרת עורך דין מומחה למיסים. עורך הדין הוא שיעביר את המידע והמסמכים הרלוונטיים למחלקת חקירות ומודיעין ברשות המיסים לידי סגן מנהל בכיר. על הבקשה לכלול את החומר של שנות המס הרלוונטיות, פירוט מקורות ההכנסה וההון תוך ציון מהי ההכנסה הלא מדווחת כולל אומדן המס לתשלום.

לאחר האישור הראשוני לנוהל גילוי מרצון אנונימי, בהתאם לתוכן הבקשה, הבקשה מועברת לגורם האזרחי הרלוונטי (מס הכנסה/מיסוי מקרקעין/מע"מ/מכס וכו'), שבודק את פרטיה וקובע את סכום המס לתשלום. בשלב זה כאשר סכום המס לתשלום ידוע, ניתנת האפשרות לנישום לקבל החלטה מושכלת האם להמשיך בהליך הגילוי מרצון או לא. אם בחר להמשיך בהליך עליו לחשוף את זהותו ולשלם את חובו, ואם בחר שלא להמשיך בהליך פרטיו יישארו חסויים. בקשה שלא תענה תוך 90 ימים תחשב כבקשה שהנישום החליט לא להמשיכה.
במידה ובקשת הנוהל גילוי מרצון האנונימית מתאימה למסלול גילוי מרצון מסלול מקוצר, רשאי הגורם האזרחי המטפל בבקשה להעבירה למסלול זה.

משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח ושות' יקצה עבורך צוות רואי חשבון המקצועיים בתחום שילוו אותך לכל אורך הדרך במגוון שירותים וידאגו להיות שם בכל רגע בשבילך.

להרשמה לניוזלטר