אמנה בין ישראל לבין וייטנאם

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין וייטנאם

עוד בשירותי ראיית חשבון

תקציר אמנה בין ישראל לבין וייטנאם בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

אמנות מס ישראל ומדינות העולם - שטיינמץ עמינח ושות2

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות או המתקשרות או שתיהן.

תושב - "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר נתון לפי דיני המס חייב במס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.

יחיד אשר לפי האמור לעיל נחשב לתושב שתי המדינות, אזי תושבתו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים אם נתקבלה הכרעה אין לעבור למבחן הבא):

  1.  מרכז האינטרסים החיוניים
  2. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע
  3. מקום בו הוא נוהג להתגורר
  4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה
  5. הסכמה הדדית

לגבי חבר בני אדם מבחן קביעת התושבות בהתאם למקום הניהול הממשי של חבר בני באדם ומקום קביעת המדינות של עסקיו. במידה ולא ניתן לקבוע איכן מקום הניהול הממשי, התשובות תקבע בהסכמה הדדית בין המדינות המתקשרות.

מוסד קבע - מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז, מקום להפקת משאבים טבעיים, אתר בניה או פרויקט בינוי הנמשך מעל לשישה חודשים ומתן שירותי יעוץ על ידי מיזם שנמשך מעל לשישה חודשים בתקופה של שנה.
אדם שאינו סוכן בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות יראו את המיזם כמוסד קבע אלא אם פעולותיו מוגבלות לקניית טובין או סחורה או שהוא מחזיק המדינה אחרת מלאי של טובין או סחורה השייכים למפעל.

מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או החזקת מקום לשם פרסומת או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.

לא יראו מוסד של מפעל קבע במדינה אחרת משום שהוא מנהל את עסקיו במדינה אחרת על ידי סוכן או עמיל בעל מעמד בלתי תלוי בחברה המתקשרת והעמיל או הסוכן פועלים במהלך העסקים הרגיל.
מהות השליטה כשלעצמה לא תהווה גורם המקנה לחברה מעמד של מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת.

מקרקעין - הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי לרבות נלווים למקרקעין, משק חיי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים.
הכנסה ממקרקעין (לרבות חקלאות או ייעור) המופקת באופן ישיר או עקיף תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים - זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה של המדינה המתקשרת, במילים אחרות מדינת התושבות. ברם אם לחברה המתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות המוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.
לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת.

ספנות והובלה אווירית - רווחים המופקים מהפעלת ספינות וכלי שייט יהיו חייבים במס במדינת התושבות, דהינו המדינה בה מתקיים הניהול מממשי של עסקי המיזם.
במידה והניהול הממשי מופעל על הספינה מקום התושבות יקבע לפי נמל הבית של כלי השיט. אך במידה ואין נמל בית התושבות יקבע בהתאם לתושבתו של מפעיל כלי השיט.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול, בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו לא היו בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים. בהטלת מס על רווחי המיזם יש להתחשב בחלק מרווחי המיזם אשר מוסו במדינה המתקשרת האחרת. הרשויות יכולות להיוועץ זו בזו לפי הצורך.

דיווידנדים - בעת תשלום דיווידנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור לפי דיני מדינת התושבות של החברה המחלקת. ברם, אם מקבל הדיווידנד הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס במדינת התושבות של המחלקת לא יעלה על 10%.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר חברה תושבת מדינה מתקשרת מקבלת דיווידנדים מחברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת, שמקור הדיווידנדים המחולקים הינו ממוסד קבע של החברה תושבת המדינה המתקשרת. במקרים המתוארים לעיל לא יחולו הוראות מיסוי דיווידנד אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים. במילים אחרות, זהו סעיף אנטי תכנוני שנועד למנוע מצב בו התאגדות של חברות תפחית את נטל המס.
מדינה מתקשרת לא תטיל מס על רווחים בלתי מחולקים של חברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת אף על פי שהרווחים הופקו במדינה מתקשרת.

ריבית - בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור, המדינה בה נצמחה הריבית. אולם, אם מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר תושב מדינה מתקשרת, אזי למדינת המקור תינתן זכות מיסוי ראשונית אך המס שיוטל לא יעלה על 10%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.
על אף האמור לעיל, ריבית שנצמחה במדינה מתקשרת תהה פטורה ממס במדינה מתקשרת אם הריבית משתלמת לבנק, מוסד ביטוח או מימון או לממשלת מדינה מתקשרת אחרת בשל שהעניקו הלוואה או אשראי.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר תושב מדינה מתקשרת המחזיק במוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת ומקור הריבית הינו בגין תביעת חוב של מוסד הקבע, במקרה הנ"ל לא יחולו הוראות מיסוי ריבית אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

מקור הריבית נקבע לפי משלם הריבית, דהיינו אם משלם הריבית הינו המדינה עצמה או תושב אותה מדינה אזי הריבית הופקה לפי תושבות המשלם. אולם אם יש לתושב מדינה מתקשרת מוסד קבע או בסיס קבע ובשלו משתלמת הריבית, מקום הריבית יקבע בהתאם למקום מושב הבסיס הקבע.
אם תשלום הריבית נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום היחסים המיוחדים אזי לצורך אופן המיסוי יש למסות את הכנסת הריבית בהתאם לסכום אשר היה אמור להתקבל אילולא היחסים המיוחדים והחלק העודף התמסה בהתאם לשאר הוראות האמנה.

תמלוגים ותשלומים על שירותים טכניים - בעת תשלום תמלוגים זכות המיסוי הראשונית ניתנת למדינת המקור לפי דניה הפנימיים. אולם אם בעל הזכות שביושר לתגמולים או לתשלומים הטכניים הינו תושב מדינה מתקשר ,אזי במקרה של תשלומים טכניים שיעור המס לא יעלה על 7.5% ובמקרה של תמלוגים שיעור מס לא יעלה על 15% או 5% מן הסכום ברוטו של התמלוגים.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר מקבל התגמולים הינו בעל הזכות שביושר תושב מדינה מתקשרת המחזיק במוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת ומקור התמלוגים הינם בגין רכוש או פעילות של מוסד הקבע, במקרה המתוארים לעיל לא יחולו הוראות מיסוי תמלוגים אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים התמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף התמסה בהתאם לדני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.

רווחי הון - רווח שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין ניתן לחייבם במדינה בה מצויים המקרקעין.
מכירת מניות של חברה שנכסיה כוללים בעיקר מקרקעין, זכות המיסוי תהא במדינה בה מצויים המקרקעין.
מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי תינתן למדינת המקור, דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

רווח הון הנוצר בשל מכירת נכסים תעבורה בינלאומית זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינת התושבות של המיזם.
רווחי הון בגין יתר הנכסים חייבים במס במדינת התושבות של המוכר שהוא בעל הזכות שביושר.

שירותיים אישיים של עצמאי - הכנסה אשר מופקת משירותיים אישיים ניתן לחייבה במס רק במדינת התושבות. אולם, אם השירותיים בוצעו במדינה מתקשרת אחרת באמצעות מוסד קבע או בסיס קבע ניתן לחייב במס את החלק של מוסד הקבע במדינה בה בוצעו השירותים. כמו כן, אם משך השהייה במצטבר הינו מעל 183 ימים בשנת המס ניתן לחייב במס את החלק שנצמח או הופק במדינה המתקשרת.

שירותיים אישיים של עובד - זכות המיסוי הבלעדית בגין הכנסת משכורת ושכר עבודה תינתן למדינת התושבות. אלא אם העבודה בוצעה במדינה מתקשרת אחרת, אזי יהא ניתן להטיל עליה מס במדינה מתקשרת אחרת.
בניגוד לאמור לעיל, הכנסה משכר עבודה הניתנת במדינה מתקשרת אחרת ניתן יהיה לחייב את ההכנסה במס רק במדינה המתקשרת (מדינת התושבות) אם מקבל ההכנסה שהה פחות מ-183 ימים בשנה במדינה המתקשרת האחרת, השכר משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה המתקשרת האחרת ואינו מוטל על מוסד קבע של המעביד במדינה האחרת.
שכר המופק בכלי טיס או באוניה ניתן לחייב במס רק במדינת התושבות של המיזם.

שכר דירטורים - זכות המיסוי הבלעדית למדינת המקור בגין שכר דירקטורים של חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת אחרת.
אמנים וספורטאים - זכות המיסוי בגין הכנסותיו של אמן או ספורטאי המופקות באופן ישיר או עקיף תהא במדינת המקור, במילים אחרות המדינה בה הופקה ההכנסה.
על אף האמור לעיל, הכנסה של בדרנים או ספורטאים תהא חייבת במס במדינת התושבות של האמן או הספורטאי בלבד אם הפעילות שלהם במדינה המתקשרת האחרת נתמכו בכספי ציבור של אחת המדינות.

קצבאות - זכות המיסוי בגין תשלום קצבה לתושב מדינה מתקשרת הינה בידי מדינת התושבות בלבד. אולם קצבאות המשולמים בכפוף לחקיקת ביטוח סוציאלי במדינה מתקשרת יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת.

שירות ממשלתי - גמול למעט קצבה המשולמת על ידי מדינה מתקשרת או על ידי יחידת משנה שלה ליחיד עבור שירותיים שנעשו למדינה המתקשרת או ליחידות המשנה שלה ניתן להטיל עליהם מס במדינה המתקשרת. האמור לעיל לא יחול, אם ניתנו שירותים למדינה אחרת על ידי יחיד שהוא תושב ואזרח המדינה המתקשרת האחרת.
קצבה המשתלמת על ידי מתקשרת או על ידי יחידת משנה שלה ליחיד עבור שירותיים שנעשו למדינה המתקשרת או ליחידות המשנה שלה ניתן לחייבה במס רק במדינה המתקשרת. ברם, ניתן לחייב במס קצבה זו במדינה מתקשרת אחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של המדינה המתקשרת האחרת.
אם שירותים ניתנו בקשר למסחר או עסק המתנהל על ידי המדינה המתקשרת או יחידת המשנה שלה יחולו הוראות שירותים אישיים, שכר חברי הנהלה או קצבאות ואנונות.

סטודנטים - סטודנט או חניך השוהה המדינה מתקשרת אחרת ומקבל תשלומים לצורך קיומו, חינוכו או הכשרתו סכומים אלו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה בה הוא לומד שמקורם מחוץ למדינה.
על אף האמור לעיל, גמול בעד שירותיים שנתן סטודנט במדינה מתקשרת לא יהיו חייבים במס עד לסכום של 1000 דולר ארה"ב ובלבד שהשירותים קשורים ללימודיו או הכשרתו.

מרצים, מורים - תשלומים שקיבל יחיד השוהה במדינה מתקשרת אחרת למטרת הוראה או עריכת מחקר במוסד חינוכי, אזי לא יוטל מס על הכנסותיו מהוראה או מחקר במדינה מתקשרת אחרת למשך תקופה של שנתיים מתאריך הגעתו. זכות המיסוי תינתן למדינת התושבות בלבד.
הוראה זו לא תחול אם המחקר נעשה לשם תועלת פרטית (ולא ציבורית).

הכנסה אחרת - הכנסה אחרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה זו תמוסה במדינת התושבות בלבד. כמו כן, הכנסה שניתן לשייך למוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת אזי זכות המיסוי תינתן למדינה המתקשרת האחרת.
הכנסה של תושב מדינה מתקשרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה ונצמחה במדינה מתקשרת אחרת ניתן יהא לחייבה גם במדינה מתקשרת אחרת.

ביטול מיסי כפל - תושב וייטנאם שהפיק הכנסה החייבת במס בישראל לפי הוראות האמנה, וייטנאם תתיר כזיכוי כנגד המס שלה את המס ששולם בישראל. ברם, סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס הוייטנאמי על אותה הכנסה.
תושב ישראל שהפיק הכנסה בוייטנאם, תתיר ישראל זיכוי מהמס המתחייב בישראל את מס ששולם בוייטנאם, עד לתקרת המס אשר הכנסה זו תהא חייבת במס בישראל.

כאשר דיווידנדים משולמים על ידי חברה המוחזקת מעל 25% על ידי חברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת, יינתן זיכוי את המס ששולם במדינה המתקשרת בגין הרווחים שמהם חולקו הדיווידנדים.

  • כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.
  • במקרים בהם יתכן כי חויב אדם שלא בהתאם להוראות האמנה או בצורה שאינה מוצדקת ישתדלו הרשויות לבחון את הסוגיה ובמידת הצורך לישב בהסכמה הדדית את המחלוקות.
  • הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שיידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר