אמנה בין ישראל לבין הפיליפינים

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין הפיליפינים

עוד בשירותי ראיית חשבון

תקציר אמנה בין ישראל לבין הרפובליקה של הפיליפינים בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

אמנת מס בין ישראל לבין הפיליפינים

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות או המתקשרות או שתיהן.

תושב - "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר נתון לפי דיני המס חייב במס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.

יחיד אשר לפי האמור לעיל נחשב לתושב שתי המדינות, אזי תושבתו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים אם נתקבלה הכרעה אין לעבור למבחן הבא):

 1. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע
 2. מרכז האינטרסים החיוניים
 3. מקום בו הוא נוהג להתגורר
 4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה
 5. הסכמה הדדית

לגבי חבר בני אדם שהינו תושב שתי המדינות המתקשרות, אזי תושבתו תקבע בהתאם למקום השליטה והניהול של חבר בני האדם. במידה ולא ניתן לקבוע את מקום השליטה וניהול של חבר בני האדם המחלוקת תיפתר בהסכמה הדדית בין הרשויות.

מוסד קבע - מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז, מקום להפקת משאבים טבעיים, אתר בניה או פרויקט בינוי הנמשך יותר מ-6 חודשים, פרויקט הרכבה הנמשך מעל 6 חודשים ומתן שירותים בתקופה מצטברת העולה על 6 חודשים בתקופה של שנה.

מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או החזקת מקום לשם פרסומת או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.
אדם שאינו סוכן בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות יראו את המיזם כמוסד קבע, אך לא יראו מוסד קבע במדינה אחרת אם פעולותיו מוגבלות לקניית טובין או סחורה או שהוא מחזיק המדינה אחרת מלאי של טובין או סחורה השייכים למפעל לשם מסירתם לאחר בלבד.
מיזם ביטוח, יראו אותו כבעל מוסד קבע אם הוא גובה פרמיות או מבטח סיכונים במדינה מתקשרת אחרת באמצעות עובד או נציג שלו (שאינם סוכנים בלתי תלויים).

לא יראו מוסד של מפעל קבע במדינה אחרת משום שהוא מנהל את עסקיו במדינה אחרת על ידי סוכן או עמיל בעל מעמד בלתי תלוי בחברה המתקשרת, והעמיל או הסוכן פועלים במהלך העסקים הרגיל.
מהות השליטה כשלעצמה לא תהווה גורם המקנה לחברה מעמד של מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת.

מקרקעין - הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי לרבות נלווים למקרקעין, משק חיי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים.
הכנסה ממקרקעין (לרבות חקלאות או ייעור) המופקת באופן ישיר או עקיף תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים - זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה במדינת התושבות של מפיק ההכנסה. אם ההכנסה הופקה על ידי מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות מוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.
לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת. אך לא יותרו הוצאות למוסד הקבע ששלומו לקרוב, בעבור תמלוגים, או תשלומים דומים תמורת שימוש בפטנטים, או עבור עמלה בגין שירותיים מסוימים, או עבור דמי ניהול. כמו כן הכנסות מוסד הקבע שמקורם מתמלוגים, דמי שימוש בפטנטים, עמלות שירותים או דמי ניהול לא יובאו בחשבון אם הם נתקבלו מאת קרוב של המוסד.
הוראות סעיף זה לא יגרעו מהוראות סעיפים אחרים באמנה אלה אם נאמר במפורש אחרת.

הובלה ימית ואווירית - רווחים מהפעלה, השכרה, או שימוש בתעבורה בינלאומית (מטוס או ספינה) ניתן לחייבם במס במקום התושבות של המיזם. אולם הכנסות אלו ניתן לחייבם גם במדינת המקור בה נוצרה ההכנסה אך שיעור המס לא יעלה על הנמוך מבין אלו:

 1. 1.5% ממחזור המכירות שהופקו במדינת המקור
 2. שיעור המס הנמוך ביותר שהיה ניתן להטיל על תושב מדינה שלישית בשל הכנסה דומה.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול, בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו לא היו בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים. בהטלת מס על רווחי המיזם יש להתחשב בחלק מרווחי המיזם אשר מוסו במדינה המתקשרת האחרת. הרשויות יכולות להיוועץ זו בזו לפי הצורך.

דיווידנדים - בעת תשלום דיווידנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור לפי דיני מדינת התושבות של החברה המחלקת. אולם, אם מקבל הדיווידנד הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 15%. אך אם מקבל הדיווידנדים מחזיק 10% או יותר מהחברה מחלקת הדיווידנדים שיעור המס בגין הדיווידנד במדינת המקור לא יעלה על 10%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר תושב מדינה מתקשרת בעל מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, מקבל דיווידנד מחברה במדינה מתקשרת אחרת שהזכות לדיווידנדים הנ"ל קשורה לפעילות המוסד הקבע במדינה המתקשרת האחרת. במקרה המתואר לעיל לא יחולו הוראות מיסוי דיווידנד אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים. זהו סעיף אנטי תכנוני שנועד למנוע מצב של הפחתת מס בלתי נאותה בתשלום רווחי עסקים בדמות של דיווידנד.

חברה תושבת מדינה מתקשרת אשר הפיקה הכנסה במדינה מתקשרת אחרת, הכנסות אלו לא ימוסו בידי המדינה המתקשרת האחרת אלא אם להכנסות הללו יש זיקה למוסד קבע או בסיס קבע במדינה המתקשרת האחרת. כמו כן, המדינה המתקשרת לא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה כאשר לא חולקו רווחים.
האמור לעיל לא ימנע ממדינת המקור להטיל מס חברות בגין רווחים המועברים למדינת מתקשרת אחרת, אך שיעור המס לא יעלה על 10%.

ריבית - בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור, המדינה בה נצמחה הריבית בהתאם לדיניה הפנימיים של מדינת המקור, אך אם מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס המוטל לא יעלה על 10%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.
ריבית שמקורה במדינה מתקשרת אחרת ומשתלמת על ידי ממשלה, יחידת משנה של הממשלה או בנק מרכזי של מדינה מתקשרת תהא פטורה ממס במדינת המקור ותהא חייבת במס במדינת התושבות בלבד.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר תושב מדינה מתקשרת בעל מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, מקבל ריבית מחברה במדינה מתקשרת אחרת שהריבית הנ"ל קשורה לפעילות המוסד הקבע במדינה המתקשרת האחרת. במקרה המתואר לעיל לא יחולו הוראות מיסוי ריבית אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

מקור הריבית נקבע לפי משלם הריבית, דהיינו אם משלם הריבית הינו המדינה עצמה או תושב אותה מדינה אזי הריבית הופקה לפי תושבות המשלם. אולם אם יש לתושב מדינה מתקשרת מוסד קבע או בסיס קבע ובשלו משתלמת הריבית, מקום הריבית יקבע בהתאם למקום מושב הבסיס הקבע.
אם תשלום הריבית נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום היחסים המיוחדים אזי לצורך אופן המיסוי יש למסות את הכנסת הריבית בהתאם לסכום אשר היה אמור להתקבל אילולא היחסים המיוחדים והחלק העודף התמסה בהתאם לשאר הוראות האמנה.

תמלוגים - תושב מדינה מתקשרת שהפיק תמלוגים במדינה מתקשרת אחרת, ניתן לחייב תמלוגים אלו במס בהתאם לחוקי אותה מדינה (מדינה מתקשרת), אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתגמולים המס במדינת המקור לא יעלה על 15% או שיעור המס הנמוך ביותר בפיליפינים שניתן להטיל על תושב מדינה שלישית שמפיק הכנסה זהה בפיליפינים. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר תושב מדינה מתקשרת בעל מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, מקבל תמלוגים מחברה במדינה מתקשרת אחרת שהתמלוגים הנ"ל קשורים לפעילות מוסד הקבע, לפעילות עסקית ובביצוע שירותים אישיים, במדינה המתקשרת האחרת. במקרה המתואר לעיל לא יחולו הוראות מיסוי תמלוגים אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

מקום הפקת התמלוגים נקבע בהתאם למקום משלם התמלוגים. אם משלם התמלוגים הינו ממשלת מדינה מתקשרת, יחידת משנה שלה או תושב מדינה מתקשרת מקור התמלוגים יהא במדינה מתקשרת. תמלוגים המשתלמים מאת מוסד קבע יראו את התמלוגים שמקורם במדינה בה נמצא בסיס הקבע.

במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים התמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף התמסה בהתאם לדני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.

רווחי הון - רווח שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין ניתן לחייבם במדינה בה מצויים המקרקעין. רווח ממכירת מניות של חברות שמרבית נכסיהן הן מקרקעין, זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינה בה מצויים המקרקעין.
מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי תינתן למדינת המקור, דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

רווח הון הנוצר בשל מכירת נכסים תעבורה בינלאומית זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינה בה מצוי מקום הניהול הממשי של המיזם.
רווחי הון בגין יתר הנכסים ניתן לחייב במדינת התושבות של המוכר.

שירותים אישיים של עצמאי - הכנסה אשר מופקת משירותיים אישיים של עצמאי ניתן לחייבה במס במדינת התושבות אלא אם עומד לרשות האדם בסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת או אם שהה במדינה השנייה מעל שישה חודשים, במקרה כאמור יהיה ניתן לחייב במס במדינה השנייה את החלק שהופק באותה המדינה בלבד.

שירותיים אישיים של עובד - הכנסת משכורת או שכר עבודה זכות המיסוי תינתן למדינת המקור דהיינו המדינה בה הופקה ההכנסה. אולם ניתן יהא לחייב הכנסת משכורת או שכר עבודה במדינת התושבות אם התקיימו כל הסעיפים הבאים:

 1. המקבל שוהה במדינה אחרת בתקופה שאינה עולה על 183 ימים
 2. תשלום השכר אינו מתבצע על ידי תושב מדינה מתקשרת אחרת
 3. הנושא בנטל התשלום אינו בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת

גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, ניתן לחייבם במקום הניהול בפועל של עסקי המפעל, דהיינו מקום התושבות של המיזם.

שכר דירקטורים - זכות המיסוי הבלעדית למדינת המקור בגין שכר דירקטורים לרבות שכר ועדים של חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת אחרת. דהיינו ניתן להטיל מס במדינת התושבות של החברה שעבורה ניתנו שירותי חברי ההנהלה.
ברם, אם התשלומים נובעים בשל מילוי תפקידים שוטפים בחברה, אזי תחול הוראת מיסוי "שירותיים אישיים של עובד".

אמנים וספורטאים - זכות המיסוי בגין הכנסותיו של אמן או ספורטאי המופקות באופן ישיר או עקיף בין תהא במדינת המקור, במילים אחרות המדינה בה הופקה ההכנסה.
הוראה האמורה לעיל לא תחול על אמן, ספורטאי או מלכ"ר שמפיק הכנסה במדינה שנייה, וביקורו במדינה נתמך ברובו על ידי קרנות ציבור של מדינה מתקשרת.

קצבאות - זכות המיסוי בגין תשלום קצבה לתושב מדינה מתקשרת יהא במדינת התושבות בלבד. אך, קצבאות ששולמו בידי המוסד לביטוח סוציאלי של מדינה מתקשרת ניתן לחייבם במס רק במדינת המקור.

שירות ממשלתי - שכר למעט קצבה המשולמת על ידי מדינה מתקשרת או על ידי יחידת משנה בעד עבודה שבוצע במדינה מתקשרת אחרת, זכות המיסוי תינתן למדינה המתקשרת. אך, אם ההכנסה מופקת במדינה מתקשרת אחרת ומבוצעת בידי יחיד תושב ואזרח המדינה המתקשרת האחרת, ניתן יהיה למסות את ההכנסה הנ"ל במדינה המתקשרת האחרת.
קצבה המשולמת בידי מדינה מתקשרת בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה, ניתן להטיל עליהם מס במדינה מתקשרת. אולם אם היחיד הוא תושב ואזרח המדינה המתקשרת האחרת ניתן יהיה לחייב במס את ההכנסה הנ"ל במדינה מתקשרת אחרת.
אם שירותים ניתנו בקשר למסחר או עסק המתנהל על ידי המדינה המתקשרת או יחידת המשנה שלה יחולו הוראות שירותים אישיים, שכר חברי הנהלה או קצבאות ואנונות.

פרופסורים וחוקרים - תושב מדינה מתקשרת אשר זומן על ידי אוניברסיטה או גוף אחר של מוסד להשכלה גבוהה למטרות הוראה או מחקר, יהיה פטור ממס במדינה השנייה לפרק זמן שאינו עולה על שנתיים.
הוראות אלו יחולו אם המחקר נעשה לתועלת פרטית של אדם מסוים או לתועלת ציבורית.

סטודנטים - סטודנט או חניך השוהה במדינה מתקשרת אחרת למטרת לימודים ומקבל תשלומים לצורך קיומו, חינוכו או הכשרתו סכומים אלו לא יהיו חייבים במס במידה ואם מקור הכספים שקיבל הינם מחוץ למדינה בה הסטודנט לומד. כמו כן, יהיה פטור ממס לתקופה שלא תעלה על 5 שנים בגין הכנסה שאינה עולה על $12,000 לשנה, לשם השלמת אמצעים ומחייתו.
חניך השוהה במדינה מתקשרת אחרת לשם רכישת ניסיון טכני, מקצועי או עסקי יהיה פטור על כל סכום המועבר אליו מחוץ למדינה התקשרת האחרת. כמו כן, יהיה פטור לתקופה של שנתיים על הכנסה עד לגובה של $12,000 בתנאי שהשירותיים בשלהם ניתן השירות קשורים בחניכותו.
יחיד הנמצא באורח ארעי במדינה מתקשרת, למטרת לימוד, מחקר , אימון או משתתף בתכנית ממשלתית יהיה פטור למשך תקופה של שנתיים בגין הכנסות מלגה קצבה או כל גמול שאינו עולה על $12,000 לשנה תמורת שירותיים אישיים הקשורים ללימודיו.

הכנסה אחרת - הכנסה אחרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה זו תמוסה במדינת המקור, במילים אחרות, המיסוי יהא במדינה בה הופקה או נצמחה הכנסה.

שיטות למניעת כפל מס:

בפיליפינים - תושב הפיליפינים שהפיק הכנסה החייבת במס בישראל, תתיר הרפובליקה של הפיליפינים בניכוי מהמס, את המס ששולם בישראל. סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס שבו חבה ההכנסה הנ"ל בפיליפינים.

בישראל - תושב ישראל שהפיק הכנסה החייבת במס בפיליפינים, תתיר ישראל בניכוי מהמס את המס ששולם בפיליפינים. סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס שבו חבה ההכנסה הנ"ל בישראל.

הגבלת הטבות - אדם יהא זכאי להטבות אמנה זו רק אם הינו:

 1. יחיד
 2. חברה שמרבית מניותיה מוחזקים על ידי יחידים או בבורסה באחת המדינת המתקשרות
 3. חברה שמרבית התחייבויותיה הינם לאנשים הזכאים להטבות באמנה זו
 4. חברה נסחרת באחת מהבורסות של המדינות המתקשרות באמנה
 5. עוסק במדינה מתקשרת אשר הפיק הכנסה מעסקו במדינה מתקשרת אחרת

הרשויות רשאיות לשלול הטבות אם לדעת השימוש באמנה הינו לרעה.

 הוראות כלליות

 • כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.
 • רשויות המס רשאיות להגביל את הטבות בהסכמה הדדית, אם לדעתן השימוש באמנה הינו באופן שבו מנצלים את הוראותיה לרעה.
 • הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שיידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר