הבדלים בחוקי המס ישראל - ארה"ב

>
>
הבדלים בחוקי המס ישראל - ארה"ב

הבדלים בחוקי המס הישראלים לעומת ארה"ב העשויים ליצור חבות מס נוספת בארה"ב

דיני המס בארה"ב קובעים כי ישראלים המתגוררים בישראל, ומחזיקים בדרכון אמריקאי או גרין קארד, חייבים להגיש דו"ח לרשויות המס בארה"ב ולדווח על כל הכנסותיהם (בישראל ומחוצה לה). למרות קיומה של אמנת מס בין ארה"ב לישראל למניעת כפל מס בין המדינות, ישנם מצבים בהם מיסוי אמריקאי מצריך לשלם מיסים בארה"ב מעבר למה ששולם בישראל.

אמנת מס בין ישראל לארצות הברית

דוגמאות להבדלים בין חישוב המס בדוח ארה"ב לעומת המיסוי בישראל:

 1. הכנסה מעסק/הכנסות עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) – בנוסף למיסים על ההכנסה יתווספו מיסי מעסיק (ביטוח לאומי) Self-employment tax בסך של כ-15% על הכנסה נטו. מס זה הוא בנוסף למיסים הרגילים ולא ניתן לקזז מיסים ששולמו בארץ כך שתמיד תהיה תוספת מס בארה"ב.
 2. בדוח ארה"ב יש לדווח על המשכורת בישראל. על סכום זה יש להוסיף הפקדות מעביד לקופות גמל, פנסיה וקרנות השתלמות. בניגוד לארה"ב, מרכיב זה לא ממוסה בישראל בעת ההפקדה, דבר שיוצר במקרים מסוימים חבות מס נוספת בארה"ב.
 3. בעלי הכנסה הגבוהה מ-$120,000 בשנה (בערך כ-₪40,000 בחודש), חייבים בדיווח גם על הרווחים של קרנות הגמל והפנסיה וההשתלמות מלבד ההפקדות של המעביד לקרנות אלו. גם כאן, אין מיסוי בישראל ולכן זה יוצר חבות מס נוספת בארה"ב.
 4. משיכת כספים מקרנות גמל, פנסיה, פיצויים והשתלמות – בארץ המשיכה פטורה ממס או פטורה באופן חלקי, בארה"ב נחשב כהכנסה חייבת.
 5. בישראל הכנסה משכר דירה עד לסכום של ₪5,070 לחודש פטורה ממס. בארה"ב אין פטור כזה, וההכנסה חייבת במס מהשקל הראשון.
 6. מכירת דירה בישראל לעיתים פטורה ממס או חייבת במס מופחת. בארה"ב אין הטבות מסוג זה (למעט דירה שגרת בה) והרווח ימוסה באופן מלא כרווח הון.
 7. שיעור המס בישראל על הכנסות מריבית הינו קבוע. בארה"ב הכנסה זאת ממוסה לפי מדרגת המס השולי. אם המס השולי גבוה מהמס הקבוע בישראל תשולם תוספת מס על ההפרש בארה"ב.
 8. בארץ אין הבחנה בין רווחי הון לזמן קצר (החזקת ההשקעה מתחת לשנה) ורווחי הון לזמן ארוך (החזקת השקעה מעל שנה). בארה"ב רווחי הון לזמן קצר ממוסים על פי מדרגות המס השולי בדומה לריבית. גם כאן, אם המס השולי גבוה מהמס הקבוע בישראל תשולם תוספת מס על ההפרש בארה"ב.
 9. מס יסף על הכנסות מריבית, דיווידנד ורווחי הון (NIIT – הידוע בשם Obamacare Tax) בסך 3.8%. המס הזה הוא בנוסף למיסים הרגילים ולא ניתן לקזז מיסים ששולמו בארץ כך שתמיד תהיה תוספת מס בארה"ב אם הכנסתך הכללית גבוהה ויש לך הכנסות פאסיביות.

נהוג לחשוב שמדרגות המס בישראל והמס שמשולם בישראל גבוהים מאלו בארה"ב וזיכוי בגין המס ששולם בישראל יקזז במלואו את חבות המס בארה"ב. במקרים מסוימים, הכנסה שמקורה בישראל תחויב בפועל במס בארה"ב אף על פי ששולם בגינה מס בישראל. 

לכן, אנו ממליצים ליחידים אשר חייבים בדיווח לרשויות המס האמריקאי, לבחון את אופן סוגיית המיסוי שלהם בארה"ב. לדוגמא:

 1. לממש השקעה רק כעבור שנה של החזקה כדי ליהנות משיעורי מס מופחתים של רווחי הון לזמן ארוך.
 2. במקרה של הכנסות גבוהות מעסק יש לשקול פתיחת חברה בע"מ ולמשוך את ההכנסות כמשכורת – למנוע מס מעסיק.
 3. עיתוי משיכת כספי פנסיה, פיצויים והשתלמות.

להלן טבלה המפרטת את שיעורי המס של היחיד בארה"ב לשנת המס 2018:

שיעור מס שולי

יחיד  

נשוי המגיש בזוג  

נשוי המגיש בנפרד  

ראש משק  הבית  

10% 

$0 – $9,525 

$0 – $19,050 

$0 – $9,525 

$0 – $13,600 

12% 

$9,526 – $38,700

$19,051 – $77,400

$9,526 – $38,700

$13,601 – $51,800 

22% 

$38,701– $82,500

$77,401 – $165,000

$38,701– $82,500

$51,801 – $82,500

24% 

$82,501 – $157,500

$165,001 – $315,000

$82,501 – $157,500

$82,501 – $157,500

32% 

$157,501 – $200,000 

$315,001 – $400,000

$157,501 – $200,000 

$157,501 - $200,000

35% 

$200,001 – $500,000 

$400,001 – $600,000

$200,001 – $300,000 

$200,001 - $500,000

37% 

$500,001+

$600,001+ 

$300,001+

$500,001+

מלאו פרטים לחזרה או חייגו אלינו,

נשמח לעמוד לשירותכם

להרשמה לניוזלטר