אמנה בין ישראל לבין ארה"ב

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין ארה"ב

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

תקציר אמנה בין ישראל לבין ארצות הברית של אמריקה לגבי מיסים על ההכנסה

אמנה בין ישראל לבין ארהב

תושב – "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר נתון לפי דיני המס חייב במס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.
אזרח ארה"ב או אזרח זר (שאינו תושב ישראל) השוהה בארה"ב במטרה להיות תושב קבוע (מחזיק בגרין קארד), יהיה תושב ארה"ב רק אם יש לו בארה"ב נוכחות ממשית, בית קבע או שהוא נוהג לגור שם. אם התושב כאמור הינו תושב ישראל יראו אותו כתושב שתי המדינות.

עולה – מי שבידו אשרת עולה או תעודת עולה לפי חוק השבות, רואים אותו כתושב ישראל.

יחיד אשר לפי האמור לעיל נחשב לתושב שתי המדינות, אזי תושבתו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים אם נתקבלה הכרעה אין לעבור למבחן הבא):

 1. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע
 2. מרכז האינטרסים החיוניים
 3. מקום בו הוא נוהג להתגורר
 4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה
 5. הסכמה הדדית

לגבי חבר בני אדם שהינו תושב שתי המדינות המתקשרות, התושבות תקבע בהסכמה הדדית בין הרשויות.

מקור הכנסה:

 1. דיווידנדים - מקום הפקת הדיווידנדים יקבע בהתאם למקום מושבו של משלם הדיווידנדים.
 2. ריבית – מקום הפקת הריבית יקבע התאם למשלם הריבית. אם הריבית שולמה על ידי ממשלת מדינה מתקשרת, יחידת המשנה שלה או על ידי תושבה מקום הפקת הריבית יהא מקום מושבו של משלם הריבית. אך אם הריבית משולמת על ידי תושב מדינה מתקשרת עבור נטל של מוסד קבע במדינה מתקשרת שנייה, יראו את הריבית כמופקת במקום התושבות של מוסד הקבע.
 3. תמלוגים- מקום הפקת התגמולים הינו מקום בו נמצאים הזכויות לתגמולים.
 4. מקרקעין – מקום הפקת הכנסה ורווחים ממקרקעין יראו אותם במדינה בה מצויים המקרקעין.
 5. דמי שכירות של נכסי מיטלטלין מוחשיים אישיים- מקום הפקת ההכנסה יהא מקום השימוש בנכס.
 6. הכנסה ממכירה של נכסים אישיים – מקום ביצוע העסקה.
 7. רווח ממכירת מניות של חברה מקום הפקת ההכנסה הינו מקום תושבתו של המוכר, אולם אם המוכר החזיק בהון מניות החברה הנמכרת בשיעור של 10% או יותר במועד כלשהו בתקופה של שנה שקדמה למכירה יראו את מקום הפקת הרווח מקום התושבות של החברה שמניותיה נמכרות.
 8. הכנסה בעד ביצוע עבודה או שירותיים אישיים מקורה במדינה בה בוצעו השירותיים.
 9. הכנסה משירותים אישיים המבוצעים בכלי שייט או בכלי טייס מקורה במדינת התושבות של כלי השייט או כלי הטייס. מדינת התושבות של כלי השייט או כלי הטייס תקבע בהתאם לתושבות המפעיל.
 10. גמול המשתלם לתפקידים ממשלתיים ותשלומי ביטוח סוציאלי אשר משלומים מתוך כספי הציבור של מדינה מתקשרת, יחידות משנה של מדינה מתקשרת או גוף המבצע עבודות בעלות אופי ממשלתי, יראו אותן כאילו הופקו במדינה מתקשרת בלבד.
 11. על אף האמור לעיל, רווחים של תושב מדינה מתקשרת שמקורם מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת יראו אותם כאילו הופקו במדינה מתקשרת אחרת.
 12. הכנסה שלא ניתן לקבוע את מקום הפקתה לפי סעיפים י'-יא', מקום הפקת ההכנסה יקבע בהתאם לדיניה הפנימיים של כל מדינה מתקשרת. הרשויות רשאיות לקבוע את מקור ההכנסה לצורכי אמנה זו כדי להימנע ממצב של תשלום מסי כפל.

מוסד קבע – מקום עסקים קבוע שבו מועסק תושב אחת המדינות המתקשרות בפעילות תעשייתית או מסחרית, קרי סניף, משרד, בית חרושת, מחסן, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז, מקום להפקת משאבים טבעיים, אתר בניה או פרויקט בינוי הנמשך יותר מ-6 חודשים, החזקת ציוד או מכונות בסיסיים בתחומי המדינה במשך תקופה של יותר מ-6 חודשים.
מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או החזקת מקום לשם פרסומת או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.
גם אם לא התקיימו התנאים לעיל יראו אדם בעל מוסד קבע אם המוצרים שהוא מוכר במדינה מתקשרת אחרת עובדו עיבוד ממשי במדינה מתקשרת אחרת, או שנרכשו במדינה מתקשרת אחרת ולא בוצע להם עיבוד מהותי מחוץ למדינה מתקשרת אחרת. זהו סעיף אנטי תכנוני שבה למנוע מצב שבו היצור והפקת המוצרים מתבצעת במדינה מתקשרת אחרת כמו כן המוצרים נמכרים במדינה מתקשרת אחרת. לכן הסעיף קובע כי במצב זה למדינה מתקשרת אחרת יהא זכות מיסוי בלעדית.
אדם שאינו סוכן עצמאי בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות יראו את המיזם כמוסד קבע, אך לא יראו מוסד קבע במדינה אחרת אם פעולותיו מוגבלות לקניית טובין או סחורה או שהוא מחזיק המדינה אחרת מלאי של טובין או סחורה השייכים למפעל לשם מסירתם לאחר בלבד.

לא יראו מוסד של מפעל קבע במדינה אחרת משום שהוא מנהל את עסקיו במדינה אחרת על ידי סוכן או עמיל בעל מעמד בלתי תלוי בחברה המתקשרת, והעמיל או הסוכן פועלים במהלך העסקים הרגיל.
לא יראו מוסד קבע במדינה שנייה בשל שתושב של מדינה מתקשרת מוכר סחורה ביריד או ועידה במדינה שנייה.
כללים כלליים לחיוב במס - מדינת המקור (בהתאם למקום הפקת ההכנסה) רשאית לטיל מס על תושב מדינה שנייה הכנסה שהפיק בתחומה. הוראה זו לא להרעה עם הנישום עת מתן ניכוי, זיכוי, הנחה וכו' לפי דיני אחת המדינות המקשרות או לפי הסכם בין המדינות המתקשרות.

מדינה מתקשרת רשאית להטיל מס על תושבה או אזרחה. אזרח תושב מדינה מתקשרת אשר ויתר על אזרחותו רק בשל הימנעות מתשלום מס, רשאית המדינה המתקשרת למסות אותו למשך תקופה של כ-10 שנים ממועד ויתורו על אזרחותו.
חברה ישראלית תהא פטורה ממס על חברות אם בארה"ב בכל שנת מס, ברם פטור זה לא יחול אם 10% אם יותר מהון מניותיה מוחזק על ידי תושבי ארה"ב. כמו כן, חברה ישראלית תהא פטורה ממס השתכרויות מצטברות בארה"ב בכל שנת מס, אולם פטור זה לא יחול אם 25% או יותר מהון מניותיה מוחזק על ידי תושבי ארה"ב.

הכנסה אשר לפי הוראות האמנה לא חייבת במס במדינה מתקשרת, ולפי הדין הפנימי חייבת במס במדינה המתקשרת האחרת, והאדם כפוף למס על ההכנסה מתוך הסכום המתקבל אצלו, הפטור על ההכנסה במדינה מתקשרת יחול על ההכנסה שחולקה למדינה המתקשרת האחרת באותה השנה בה נצמחה או שלושה חודשים לאחר תום השנה שבה הכנסה זו נצמחה.
כל הכנסה שניתן ליחסה למוסד הקבע ניתן לחייבה במס במדינה בה מצוי מוסד הקבע.

מקרקעין – הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי לרבות נלווים למקרקעין, משק חי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים.

זכויות במקרקעין- זכות בישות משפטית אשר 50% או יותר משווי נכסיה מורכבים במישרין או בעקיפין ממקרקעין,
הכנסה ממקרקעין או מזכיות מקרקעין (לרבות חקלאות או ייעור) המופקת באופן ישיר או עקיף תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים – זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה במדינת התושבות של מפיק ההכנסה. ברם אם ההכנסה הופקה על ידי מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות מוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.

לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת.
לא יוחסו למוסד קבע רווחים במדינה מתקשרת אחרת, רק בשל שמוסד הקבע קנה טובין או סחורה במדינה מתקשרת אחרת.
ההכנסות יוחסו למוסד הקבע רק אם ההכנסות קשורות בצורה ממשית למוסד הקבע
הוראות סעיף זה לא יגרעו מהוראות סעיפים אחרים באמנה אלה אם נאמר במפורש אחרת.
לא יוטל מס בארה"ב על הכנסות מפרמיית ביטוח של מבטחים זרים, שהינם תקבולים של עסק המנוהל בידי תושב ישראל. הקלה זו תחול רק כאשר ההכנסה הנ"ל הינה בידי אדם שלא זכאי להקלה בנוגע להכנסות פרמיית הביטוח.

הובלה ימית ואווירית – רווחים מהפעלה, השכרה, שימוש או מכירה של תעבורה בינלאומית (מטוס או ספינה) ניתן לחייבם במס במקום התושבות של המיזם (מקום הניהול הממשי של המיזם). המדינה השנייה תפטור ממס הכנסה או רווחים אלו.

מענקים – במקרה בו ישראל מעניקה מענק בהתאם לחוקי עידוד השקעות הון לתושב ארה"ב, סכום המענק יחשב כהכנסה בידי תושב ארה"ב. אך אם בחר תושב ארה"ב שמענק זה לא יחשב כהכנסה במידה והתושב הינו חברה, סכום המענק יחשב כהשתתפות בהון החברה, עלות המניות של החברה לא יוגדל בסכום ההשתתפות ועלות נכסיה של החברה יוקטן בגובה המענק.

בני אדם קשורים - במקרה בו בני אדם קשורים עורכים הסדרים השונים מאילו שהיו נקבעים אילולא הקשרים המיוחדים ובתנאי שוק בלתי תלויים, הרי שמדינה מתקשרת יכולה לשנות את גובה ההכנסה, הניכויים, הזיכויים או ההנחות כפי שהיו צריכות להתקבל בידי בני האדם אילו העסקאות היו נעשות בידי צדדים בלתי קשורים. המדינה המתקשרת השנייה תערוך התאמה לגבי ההכנסה של תושבה בהתאם לשינויים שנערכו על ידי המדינה המתקשרת. ברם במידה אין הסכמה בדבר השינוי ישתדלו המדינות להגיע להסכמה הדדית בדבר אופן המיסוי.
במילים אחרות, הסעיף בה למנוע מצב של הסבת הכנסות על מנת להתחמק מתשלומי מיסים, כך שהוא מאפשר למדינה מתקשרת לשנות את גובה ההכנסה החייבת בה ובמקביל המדינה השנייה תערוך תיאום בהתאם.

דיווידנדים – בעת תשלום דיווידנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור לפי דיני מדינת התושבות של החברה המחלקת אך שיעור המס מלא יעלה על 25%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.
ברם, אם הדיווידנד מחולק מהכנסה שאינה נובעת ממפעל מאושר שיעור המס לא יעלה על 12.5%, אך אם הדיווידנד מחולק מהכנסה של מפעל מאושר שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 15%, הטבות המס הללו יחולו רק אם:

 1. מקבל הדיווידנד החזיק בשיעור של 10% או יותר במועד כלשהו שנה לפני תשלום הדיווידנד.
 2. הכנסת החברה המשלמת בשנה שקדמה לשנת תשלום הדיווידנד אינה כללה הכנסה מריבית או דיווידנדים בשיעור של 25% או יותר מכלל הכנסתה של החברה באותה שנה (לא חל על חברת RIC וחברה משפחתית).

דיווידנדים ששולמו על ידי תושב מדינה מתקשרת לתושב מדינה זרה (שאינו תושב מדינה מתקשרת אחרת), למדינה מתקשרת אחרת לא תהא זכות מיסוי בגין חלוקת דיווידנדים אלו.
הוראות חלוקת דיווידנד לא יחולו, אם רואים את ההכנסה כהכנסה שיש למפעל קבע במדינה מתקשרת אחרת וניתן לחייב את ההכנסה הנ"ל במס כרווחים תעשייתיים או מסחריים.

ריבית – בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור, המדינה בה נצמחה הריבית בהתאם לדיניה הפנימיים של מדינת המקור, אך שיעור המס לא יעלה על 17.5% מסה"כ הריבית ברוטו. אם ההלוואה ניתנה על ידי בנק או חברת ביטוח וכדומה שיעור המס לא יעלה על 10% במדינת המקור מסה"כ הריבית ברוטו.
כמו כן, התושב יכול לבחור בין אפשרות המיסוי לעיל לאפשרות מיסוי בה יראו את הכנסת ריבית כהכנסה מרווחי עסקים והמיסוי יהיה בהתאם. לצורך כך על המבקש לנהל ספרים כנדרש במדינת המקור.
על אף האמור לעיל, הכנסת ריבית שהופקה בידי מדינה מתקשרת או יחידת משנה של מדינה מתקשרת תהא פטורה במדינה מתקשרת אחרת. כלומר הכנסת ריבית של מדינה שנצמחה במדינה שנייה לא תהיה חייבת במס במדינה שנייה.
ריבית ששולמה על ידי תושב מדינה מתקשרת לתושב זר (שאינו תושב מדינה מתקשרת אחרת) לא תהא חייבת במס במדינה מתקשרת אחרת.
הוראות מיסוי ריבית לא יחולו אם רואים את הריבית כרווחים תעשייתיים או מסחריים, שניתן ליחסם למוסד הקבע. במקרה דנן יחולו רווחי עסקים.

תמלוגים – תושב מדינה מתקשרת שהפיק תמלוגים במדינה מתקשרת אחרת, ניתן לחייב תמלוגים אלו במס בהתאם לחוקי המדינה המתקשרת, אולם שיעור המס לא יעלה על 10% במקרה שהתמלוגים משתלמים בעבור זכויות יוצרים על סרט או 15% אם התמלוגים משתלמים על תמלוגים תעשייתיים.

הוראות מיסוי תמלוגים לא יחולו אם רואים את התמלוגים כרווחים תעשייתיים או מסחריים, שניתן ליחסם למוסד הקבע. במקרה דנן יחולו רווחי עסקים.
במקרה בו משולם לאדם בשל יחסים מיוחדים תמורה בגין שימוש בתמלוגים, ותמורה הינה גבוהה מהתמורה שהייתה נקבעת אילולא היחסים המיוחדים, יראו את התמורה בגין התגמולים כסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים בהתאם לשווי השוק. יתרת התמורה תמוסה בהתאם לדין הפנימי של מדינת המקור לרבות דיני האמנה. במילים אחרות הסעיף הנ"ל הינו אנטי תכנוני אשר בה למנוע מצב בו צדדים קשורים יוכלו להפחית בנטל המס המוטל עליהם במדינת המקור, בכך שיסווגו הכנסות גבוהות כהכנסות תמלוגים.
מס סניף - חברה שהיא תושבת אחת המדינות המתקשרות יכול שתחויב במס נוסף במדינה מתקשרת אחרת.

בארה"ב – החברה יכולה להתחייב במס נוסף המקביל למיסוי דיווידנד, אם הרווחים קשורים למוסד הקבע בארה"ב או הכנסה ממיסוי מקרקעין או רווחי הון בארה"ב.

בישראל – כאשר סניף של חברה תושבת ארה"ב חייבת במס, כאילו הסניף הינו חברה ישראלית אשר מוחזקת בידי תושב ארה"ב (בדומה למוסד קבע).
שיעור המס על הרווח הנוסף כמתואר לעיל לא יעלה על 12.5%. במקרה שבו הרווח הנוסף מקורו בריבית שיעור המס לא יעלה על 5%.

רווחי הון - זכות המיסוי בגין רווח הון יהא במדינת התושבות של המוכר למעט:

 1. רווח הון ממכירת מקרקעין התחייב במדינת המקור, המדינה בה מצוי המקרקעין – יחולו הוראות מיסוי מקרקעין.
 2. רווח ממכירת זכיות יוצרים, ומכירת זכיות תעשייתיים- יחולו הוראות מיסוי תמלוגים.
 3. זכות המיסוי רווחי ההון של מוסד הקבע תינתן למדינה בה מצוי מוסד הקבע – יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.
 4. כאשר תושב מדינה מתקשרת נוכח במדינה שנייה מעל 183 ימים בשנת המס.
 5. מכירת מניות של חברה תושבת מדינה מתקשרת רק אם מוכר המניות החזיק 10% או יותר מהון המניות של החברה הנמכרת במועד כשלהו בתקופה של שנה לפני מועד המכירה.

תרומות וצדקה - תרומת צדקה של תושב ארה"ב לארגונים שנוצרו לפי חוקי ישראל, יראו אותם כתרומות צדקה לפי חוקי התרומות הצדקה בארה"ב. אך שיעור הצדקה יוגבל ל-25% מההכנסה חבת המס לאותה שנה ממקורות בישראל.
תרומת צדקה של תושב ישראל לארגונים שנוצרו לפי חוקי ארה"ב, יראו אותם כתרומות צדקה לפי חוקי התרומות הצדקה בישראל. אך שיעור הצדקה יוגבל ל-25% מההכנסה חבת המס לאותה שנה ממקורות הכנסה בארה"ב.

שירותים אישיים שברשות - הכנסה אשר מופקת משירותיים אישיים של עצמאי ניתן לחייבה במס במדינת התושבות. אולם אם היחיד שהה מעל 183 ימים במדינה שנייה, המדינה השנייה תהא רשאית לחייב במס את הכנסתו של היחיד שהופקו באותה המדינה בלבד.

שירותיים אישיים שבתלות - הכנסת משכורת או שכר עבודה זכות המיסוי תינתן למדינת התושבות. אולם ניתן יהא לחייב הכנסת משכורת או שכר עבודה במדינת המקור אם:

 1. המקבל שוהה במדינה אחרת בתקופה העולה על 183 ימים.
 2. תשלום השכר מתבצע על ידי תושב מדינה מתקשרת אחרת.
 3. הנושא בנטל התשלום בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת.
 4. השכר אינו חייב במס במדינת התושבות.

גמול המתקבל תמורת עבודה שבוצעה באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בינלאומית, ניתן לחייבם במקום התושבות של המיזם.

בדרנים ציבוריים – הכנסה של בדרן ציבורי שמקורה במדינה שנייה (אמן תאטרון, קולנוע, רדיו, טלוויזיה, מוזיקאי או ספורטאי) ניתן לחייבה במדינה השנייה, רק אם ההכנסה ברוטו אינה עולה על $400 ליום שהייה במדינה השנייה.
סכומים המתקבלים בעד הספקת שירותים אישיים של אחרים - שירותים אישיים שמספק תושב של מדינה מתקשרת במדינה שנייה לא יהוו רווחים תעשייתיים או מסחריים רק אם:

 1. האדם שלמענו סופק השירות הייתה זכות לציין את שמות נותני השירותים.
 2. נותן השירותיים לא משלם גמול לתושב מדינה שנייה החייב במס על הגמול הנ"ל.

פנסיות ואנונות פרטיות – קצבאות וגמול דומה אחר המשתלמים ליחיד יחויבו במס במדינת התושבות של מקבל ההכנסה.
מזונות ואנונות המשתלמים ליחיד, יחויבו במס במדינת התושבות.
תשלומי מזונות בגין ילדים המשתלמים מתושב מדינה מתקשרת לתושב מדינה שנייה, יהיו פטורים ממס במדינה השנייה.

תשלומי ביטוח סוציאלי - תשלומי ביטוח סוציאלי וקצבאות ציבוריות אחרות יהיו פטורים בשתי המדינות המתקשרות.

תפקידים ממשלתיים – שכר עבודה או גמול דומה לרבות קצבאות או תגמולים ששולמו לאזרח מדינה מתקשרת או לאדם שאינו אזרח מדינה מתקשרת הפועל למען המדינה המתקשרת בתפקיד בעל אופי ממשלתי, והתשלום בוצע על ידי מדינה מתקשרת או חברה בעלות מלאה של מדינה מתקשרת או כל גוף הפועל למען המדינה המתקשרת יהיו פטורים במדינה השנייה. זכות המיסוי תינתן רק למדינה המתקשרת.

מורים - יחיד השוהה במדינה מתקשרת אחרת לצורך הוראה במוסד חינוכי או מחקר מדעי, יהא פטור במדינה המתקשרת האחרת לתקופה של שנתיים בגין גמול המתקבל תמורת הוראה או מחקר.
הוראה זו לא תחול אם המחקר נעשה לתועלת פרטית ולא לשם תועלת ציבורית.

סטודנטים ומתאמנים - סטודנט או חניך השוהה במדינה מתקשרת אחרת למטרת לימודים, קבלת אימון נדרש לשם מומחיותו,לימוד או ביצוע מחקר, יהא פטור במדינה המתקשרת האחרת לתוקפה שאינה עולה על 5 שנים מההכנסות המפורטות להלן:

 1. תשלומים לצורך קיומו, חינוכו או הכשרתו כשאר מקור הכספים שקיבל הינם מחוץ למדינה בה הסטודנט לומד.
 2. מענק, קצובה, או מלגה.
 3. הכנסה משירותיים אישיים שבוצעו במדינה מתקשרת אחרת עד לסכום של $3,000.

יחיד השוהה במדינה שנייה באורח ארעי כשכיר של תושב מדינה מתקשרת, לשם רכישת ניסיון טכני מקצועי או לשם לימוד במוסד חינוכי, יהא פטור לתקופה של 12 חודשים עד לסכום של $7,500.
יחיד השוהה במדינה שנייה באורח ארעי לתקופה שאינה עולה על שנה, לשם אימון או מחקר בהתאם לתוכנית שיזמה הממשלה של המדינה השנייה, יהא פטור בגין הכנסתו משירותיים אישיים בזיקה לאימון או למחקר עד לסכום כולל של $10,000.
יחיד שהוא מורה וסטודנט השוהה במדינה מתקשרת סה"כ כל תקופת ההטבות שלו לפי הוראה זו לא יעלה על 5 שנים.

הגבלת הטבות – אדם תושב מדינה מתקשרת המפיק הכנסה במדינה מתקשרת אחרת יהיה זכאי להטבות האמנה רק אם:

 1. מרבית הזכיות שביושר מוחזקות על ידי תושבי מדינה מתקשרת.
 2. מרבית ההתחייבויות האדם הינם לתושבי מדינה מתקשרת.

אם חברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת מחלקת דיווידנד בסכום הגבוהה מסה"כ נכסיה או מסכום הכנסתה, והדיווידנד מתקבל בידי חברה תושבת מדינה מתקשרת אשר מרבית מניותיה מוחזקות על ידי יחידים שאינם תושבי מדינה מתקשרת או אזרחי מדינה מתקשרת, אזי ההטבות באמנה זו לא יחולו.

הוראות לעיל לא יחולו על:

 1. יחידים
 2. ממשלה או יחידת משנה של הממשלה
 3. עוסק בניהול פעיל במסחר במדינה מתקשרת
 4. חברה ציבורית
 5. מלכ"ר שמכוח מעמדו זה פטור ממס 

רשות מוסמכת של מדינה רשאית לשלול הטבות מאדם לאחר התייעצות עם הרשות המוסמכת של המדינה השנייה.

מניעת מסי כפל:

 • בארה"ב - תושב ארה"ב שהפיק הכנסה החייבת במס בישראל, תתיר ארה"ב בניכוי מהמס, את המס ששולם בישראל. סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס שבו חבה ההכנסה הנ"ל בארה"ב. אולם חברה תושב ארה"ב המחזיקה בחברה ישראלית בשיעור של 10% ויותר בהון מניותיה, בעת חלוקת דיווידנד ארה"ב תתיר כניכוי את סכום המס החברות ומס על הדיווידנד בישראל עד לתקרת במס בו ההכנסה חייבת במס בארה"ב.
  לשם החלת הזיכוי יש לבחון את מקום הפקת ההכנסה.
 • בישראל - תושב ישראל שאינו אזרח ארה"ב שהפיק הכנסה פטורה או חייבת בשיעור מס מופחת בארה"ב, תתיר ישראל בניכוי מהמס את המס ששולם בארה"ב. סכום הזיכוי לא יעלה על סכום המס שבו חבה ההכנסה הנ"ל בישראל. אולם חברה תושבת ישראל המחזיקה בחברה תושבת ארה"ב בשיעור של 10% או יותר מהון מניותיה, בעת חלוקת דיווידנד תתיר ישראל כניכוי את סכום המס החברות ומס ל הדיווידנד ששולם בארה"ב, עד לתקרה המס בו ההכנסה הנ"ל חייבת בישראל.

הוראות כלליות

 • כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.
 • רשויות המס רשאיות להגביל את הטבות בהסכמה הדדית, אם לדעתן השימוש באמנה הינו באופן שבו מנצלים את הוראותיה לרעה.
 • הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שיידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר