זירות סוחר

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

ב-3 באוגוסט 2014 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע"ד – 2014 (להלן: "התקנות"), המשלימות את תיקון 42 לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968, אשר אושר בכנסת בשנת 2010. בעקבות השינויים באסדה, חברות המנהלות זירות סוחר נדרשות להתאים את פעילותן ומנגנוני הדיווח שלהן בהתאם לחוק והתקנות. משרדנו מספק שירותי ליווי וייעוץ בנושא יישום התקנות והוראות החוק השונות:

ייעוץ בהגשת בקשה לרישיון זירת סוחר

 • ליווי וייעוץ בסוגיות שקשורות לנושאים חשבונאיים וכלכליים
 • חישובים של הקצאות הון בשל סיכונים והון עצמי רגולטורי
 • חישוב ועריכה של דוחות ודיווחים חשבונאיים ואחרים שיש להגיש במסגרת הבקשה לרישיון זירת סוחר
 • אפיון וסיוע בעריכה של דוחות עוקבים שהחברה תצטרך להגיש באופן שוטף לאחר קבלת הרישיון

חוות דעת מומחה טכנולוגית

משרדנו מספק שירות כתיבת חוות דעת מומחה בתחום מערכות מידע, המאשרת כי המערכת פועלת בהתאם לתקנים מקובלים כגון 3402 SAE ו- COBIT, הנדרשת בתקנה 2 (8)(יט) לתקנות, ובהתאמה לעמדת סגל משפטית: תיאור המערכת הטכנולוגית בדוח פרטים נוספים, המוגש לרשות כחלק מבקשת הרישיון לניהול זירת סוחר, כפי שפורסמו על ידי רשות ניירות ערך.

ליווי שוטף ועריכת דיווחים לרשות ניירות ערך

 1. סיוע בעריכת דוחות חודשיים ורבעוניים לרשות ניירות ערך בהתאם לתקנות, ובכלל זה:
  • דוח הקצאות בשל סיכונים וההון העצמי הרגולטורי (תקנה 2(א)(2))
  • דוח לקוחות מפסידים ולקוחות מרוויחים (תקנה 2(א)(3))
  • דוח על פעילות החברה (תקנה 2(א)(4))
  • דוח סיכוני אשראי (תקנה (2 (א)(5))
  • מדיניות ניהול סיכוני אשראי (תקנה 2 (א)(6))
  • דוח סיכוני שוק (תקנה 2 (א)(7))
  • חישוב ההון העצמי המזערי לפי פרק י"ב לתקנות
 2. עריכת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, ובהתאמות המפורטות בתקנות.

יישום הוראות תקנות ניירות ערך לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי (ISOX)

כחלק מהיערכות זירות סוחר לקבלת רישיון מרשות ניירות ערך, על החברה לפעול ליישום תקנות ניירות ערך בנושא בדיקת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי (ISOX). תכלית התקנות הינה שיפור איכות הדיווח הכספי והגילוי בדוחות כספיים של תאגידים מדווחים. בסיום התהליך, הזירה תידרש לצרף לדוח התקופתי דוח שנתי בדבר הערכת אפקטיביות ביקורת פנימית, שבו תובא התייחסות להערכת אפקטיביות הבקרה, קיום או אי קיום חולשות מהותיות וגילוי נוסף בהתאם לשיקול דעת החברה. למשרדנו ניסיון רב ביישום הוראות ה-ISOX בחברות הפועלות בארץ ובחו"ל, בהתאם להוראות רשות ניירות ערך ובהתאמה לחברה.

זקוקים לשירותנו? צרו קשר, נשמח לעמוד לשירותכם.

להרשמה לניוזלטר