אמנה בין ישראל לבין אסטוניה

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין אסטוניה

עוד בשירותי ראיית חשבון

תקציר אמנה בין ישראל לבין אסטוניה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

תקציר אמנה בין ישראל לבין אסטוניה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

תושב – "תושב המדינה המתקשרת", דהינו כל אדם אשר לפי דיני המס חייב מס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.

יחיד אשר לפי האמור לעיל נחשב לתושב שתי המדינות, אזי תושבותו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים, אם נתקבלה הכרעה אין לעבור למבחן הבא):

  1. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע
  2. מרכז האינטרסים החיוניים
  3. מקום בו הוא נוהג להתגורר
  4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה
  5. הסכמה הדדית

לגבי חבר בני אדם מבחן קביעת התושבות הינו מבחן מקום הניהול הממשי, במילים אחרות תושבותו של חבר בני אדם תקבע בהתאם למקום בו מתקיימת השליטה והניהול. במקום בו לא ניתן לקבוע את תושבותו של חבר בני האדם, תיפתר המחלוקת בהסכמה הדדית.

מוסד קבע – מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מחסן משרדי, חווה, מטע, מקום בו מתבצעת פעילות חקלאית, מכרה, באר נפט/גז, מקום להפקת משאבים טבעיים ואתר בניה הנמשך מעל 9 חודשים.

על אף האמור, אדם שאינו סוכן בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות, יראו את המיזם כמוסד קבע אלא אם פעולותיו מוגבלות. מיזם לא יחשב כבעל מוסד קבע רק בשל שהוא מנהל את עסקיו באמצעות מתווך או סוכן עצמאי.
מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסנה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.
מהות השליטה כשלעצמה לא תהווה גורם להקניית החברה מעמד של מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת.

מקרקעין – הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי, נלווים למקרקעין, משק חי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים.
הכנסה ממקרקעין (לרבות חקלאות או ייעור) המופקת באופן ישיר תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים – זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה של המדינה המתקשרת. ברם אם לחברה המתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת אזי הכנסות מוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע יתבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.
לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת.

ספנות והובלה אווירית – רווחים המופקים מהפעלת ספינות וכלי שייט יהיו חייבים במס במדינת התושבות.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול, בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו היו לא בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים. בהטלת מס על רווחי המיזם יש להתחשב בחלק מרווחי המיזם אשר מוסו במדינה המתקשרת האחרת. הרשויות יכולות להיוועץ זו בזו לפי הצורך.

דיווידנדים – בעת תשלום דיווידנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור. אם מקבל הדיווידנד הינו בעל הזכות שביושר ותושב המדינה המתקשרת האחרת שיעור המס לא יעלה על 5%, ברם אם מקבל ההכנסה הינו חברה בעלת הזכות שביושר המחזיקה בלפחות 10% בחברה המשלמת אזי שיעור המס שינוכה במדינת המקור לא יעלה על 0% (לא ינוכה מס במדינת המקור). למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.
על אף האמור לעיל, דיווידנדים ששולמו לחברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת יהיו פטורים במדינה המתקשרת, אם הדיווידנד שולם לממשלת המדינה המתקשרת, לרשות מקומית, לבנק, לקרן פנסיה או למוסד דומה המספק הסדרי פנסיה.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיעה לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי.
חברה אשר הפיקה רווחים במדינה מתקשרת אחרת באמצעות מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי חלוקת הדיווידנד מתוך הרווחים שהופקו באותו מוסד קבע יהיו חייבים במס במדינה המתקשרת האחרת.

ריבית – בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור בה נצמחה הריבית. אולם אם מקבל הריבית הינו תושב המדינה המתקשרת ובעל הזכות שביושר שיעור המס לא יעלה על 5%. למדינת התושבות של מקבל הריבית תינתן זכות מיסוי שיורית.
על אף האמור לעיל, הכנסה מריבית תהיה פטורה ממס במדינת המקור, אם מקבל הריבית הינו ממשלת המדינה המתקשרת, רשות מקומית, בנק, חברת ביטוח/מימון (בבעלות מלאה של המדינה המתקשרת), קרן פנסיה או גוף דומה המספק הסדרי פנסיה.
במידה והריבית משתלמת לתושב מדינה מתקשרת אחרת בעל זכות שביושר, והריבית נצברה בשל מכירה באשראי, אזי יש לראות את מקור ההכנסה כהכנסה מרווחי עסקים ולא הכנסה מריבית.

אם תשלום הריבית נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום היחסים המיוחדים אזי לצורך אופן המיסוי יש למסות את הכנסת הריבית בהתאם לסכום אשר היה אמור להתקבל אילולא היחסים המיוחדים והחלק העודף יתמסה בהתאם לשאר הוראות האמנה.
מקום משלם הריבית הינו במדינה מתקשרת אם הוא משולם ע"י תושב של אותה מדינה. אולם אם משלם הריבית הינו מוסד קבע או בסיס קבע יראו את מקום צמיחת הריבית במדינה בה נמצאים מוסד הקבע או בסיס הקבע.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיעה לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי.

תמלוגים – בעת תשלום תמלוגים זכות המיסוי הבלעדית ניתנת למדינת התושבות.
במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים יתמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף יתמסה בהתאם לדיני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.
מקום הפקת התמלוגים יהיה במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא תושב של אותה מדינה. אך אם ההתחייבות לשלם תמלוגים נוצרה למוסד קבע או לבסיס קבוע והם אלו שנושאים בנטל התשלום אזי מקום הפקת התמלוגים הינו במדינה בה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיעה לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי.

רווחי הון - רווחי הון שנוצרו לתושב יהיו חייבים במס רק במדינת התושבות למעט החריגים אשר יפורטו בהמשך.
רווח שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין ניתן לחייבם במדינה בה מצויים המקרקעין.
רווחים ממכירת מניות של חברה שכ- 50% מנכסיה או יותר כוללים מקרקעין, זכות המיסוי תינתן למדינה בה מצויים המקרקעין.

מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי הראשונית הינה למדינת המקור דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
רווחי הון ממכירת כלי טייס או אוניות יהיו חייבים רק במדינה המתקשרת דהינו מדינת התושבות.

הכנסה מתעסוקה - שכר עבודה וגמול חייב במס רק במדינת התושבות, אלא אם העבודה בוצעה במדינה מתקשרת אחרת, אזי יהיה ניתן לחייב במס את ההכנסה במדינה המתקשרת האחרת.
בניגוד לאמור לעיל, אף על פי שהעבודה מבוצעת במדינה מתקשרת אחרת ניתן יהיה לחייב את ההכנסה במס רק במדינה המתקשרת אם מקבל המשכורת שהה פחות מ-183 ימים במדינה המתקשרת האחרת, השכר משולם ע"י מעביד שאינו תושב המדינה המתקשרת ונטל התשלום אינו מוטל על מוסד קבע או בסיס קבע במדינה האחרת.
שכר המופק בכלי טיס או באוניה ניתן לחייב במס רק במדינת התושבות של המיזם.

שכר חברי הנהלה – זכות המיסוי הראשונית למדינת המקור בגין שכר חברי ההנהלה של חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת אחרת. דהינו, שכר דירקטורים של חברה תושבת מדינה אחרת חייב במס במדינה האחרת, מדינת המקור.

אמנים וספורטאים – זכות המיסוי הראשונית בגין הכנסותיו של אמן או ספורטאי תהא במדינת המקור, במילים אחרות המדינה בה הופקה ההכנסה. ולמדינת התושבות תהא זכות מיסוי שיורית.
הוראה זו לא תחול אם ביקורו של האומן או הספורטאי נתמך על ידי קרנות ציבור או מלכ"ר של המדינה המתקשרת האחרת. במקרה כזה ניתן יהיה למסות את ההכנסה כהכנסת תעסוקה או רווחי עסקים.

קצבאות – זכות המיסוי הבלעדית בגין הכנסה מקצבאות המשולמת בגין חקיקה סוציאלית הינה במדינת המקור. בכפוף לאמור לעיל קצבאות המשולמות תמורת עבודה בעבר זכות המיסוי הינה רק למדינת התושבות.

שירות ממשלתי – משכורת ושכר עבודה ששולמו ע"י המדינה המתקשרת ליחיד בגין שירותים שניתנו לאותה מדינה, זכות המיסוי תינתן למדינת המקור בלבד דהינו המדינה המשלמת.
אולם, אם העבודה ניתנה במדינה מתקשרת אחרת ע"י יחיד תושב ואזרח באותה מדינה, אך אינו תושב המדינה האחרת, רק בגין מתן השירותים, אזי הכנסתו חייבת רק במדינה המתקשרת האחרת.
כל קצובה אשר משולמת ליחיד בגין שירותיים שניתנו לאותה מדינה תהיה חייבתם במס רק באותה מדינה. ואולם אם היחיד הינו תושב ואזרח המדינה המתקשרת האחרת הכנסת הקצובה תתחייב במס רק במדינה המתקשרת האחרת.

סטודנטים – תשלומים שקיבל סטודנט או חניך השוהה המדינה מתקשרת אחרת לצורך קיומו בעת לימודיו ימוסו במדינת המקור בלבד אם התשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה מתקשרת אחרת.

מרצים מורים וחוקרים – מרצה, מורה או חוקר שמבקר במדינה מתקשרת לצורך ביצוע עבודת הוראה או מחקר חינוכי ואינו פועל למטרת רווח יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת לתקופה של שנתיים ממועד הגעתו אליה. זכות המיסוי תינתן למדינת התושבות.
הוראה זו לא תחול אם המחקר אינו מתבצע לתועלת הציבור אלא לתועלתו האישית של המרצה/ מורה/ חוקר.
הכנסה אחרת – הכנסה אחרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה זו תמוסה במדינת התושבות בלבד.

ביטול מיסי כפל – אסטוניה תתיר כניכוי מהמס על הכנסתו של תושב סכום המס ששילם בישראל על אותה הכנסה אך סכום הזיכוי לא יעלה על המס שעליו חושבה אותה הכנסה. אולם הכנסתו של תושב אסטוניה אשר חויבה במס בישראל כהכנסת ריבית החייבת בניכוי של 5% והכנסת דיווידנד אשר חויבה בישראל בשיעור מס של 5% או 0%, הכנסה זו תהיה פטורה באסטוניה.

ישראל תתיר כניכוי מהמס על הכנסתו של תושב סכום המס ששילם באסטוניה על אותה הכנסה אך סכום הזיכוי לא יעלה על המס שעליו חושבה אותה הכנסה. כמו כן, אם חברה תושבת ישראל קיבלה דיווידנד מחברה באסטוניה אשר היא מחזיקה בה בשיעור של 25% או יותר ניתן יהיה לנכות את המס כנגד מס החברות מההכנסה ממנה חולק הדיווידנד (כמצוין בסעיף 202 לפקודה).

אם בגין הכנסה הפטורה ממס במדינה מתקשרת שולם מס במדינה מתקשרת אחרת, לצורך יחוס המס להכנסות רשאית המדינה המתקשרת ליחס חלק מהמס המשולם להכנסה הפטורה.

כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.
במקרים בהם יתכן כי חויב אדם שלא בהתאם להוראות האמנה או בצורה שאינה מוצדקת ישתדלו הרשויות לבחון את הסוגיה ובמידת הצורך לישב בהסכמה הדדית את המחלוקות. האדם, רשאי תוך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים להביא את העניין לדיון.
הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר