אמנה בין ישראל לבין אתיופיה

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין אתיופיה

עוד בשירותי ראיית חשבון

תקציר אמנה בין ישראל לבין אתיופיה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

תקציר אמנה בין ישראל לבין אתיופיה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות או המתקשרות או שתיהן.

תושב – "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר נתון לפי דיני המס חייב מס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.

יחיד אשר לפי האמור לעיל נחשב לתושב שתי המדינות, אזי תושבתו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים אם נתקבלה הכרעה אין לעבור למבחן הבא):

  1. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע
  2. מרכז האינטרסים החיוניים
  3. מקום בו הוא נוהג להתגורר
  4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה
  5. הסכמה הדדית

לגבי חבר בני אדם מבחן קביעת התושבות יקבע בהסכמה הדדית בין המדינות המתקשרות.

מוסד קבע – מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז, מקום להפקת משאבים טבעיים ואתר בניה הנמשך מעל 12 חודשים.
על אף האמור, אדם שאינו סוכן בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות יראו את המיזם כמוסד קבע אלא אם פעולותיו מוגבלות. מיזם לא יחשב כבעל מוסד קבע רק בשל שהוא מנהל את עסקיו באמצעות מתווך או סוכן עצמאי.
מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.
מהות השליטה כשלעצמה לא תהווה גורם הקניית לחברה מעמד של מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת.

מקרקעין – הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי, נלווים למקרקעין, משק חיי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים.
הכנסה ממקרקעין (לרבות חקלאות או ייעור) המופקת באופן ישיר תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים – זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה של המדינה המתקשרת. ברם אם לחברה המתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת אזי הכנסות המוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.
לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת.

ספנות והובלה אווירית – רווחים המופקים מהפעלת ספינות וכלי שייט יהיו חייבים במס במדינת התושבות, דהינו המדינה בה מתקיים הניהול מממשי של עסקי המיזם.
אם המקום הניהול ממשי של מיזם ספנות הוא על הספינה, יראו את מקום התושבות במקום בו נמצא נמל הבית של הספינה.
רווחים הפעלת כלי שיט וכלי טייס כוללים הכנסה מהשכרה של כלי טייס או ספינה ורווחים משימוש תחזוקה, או השכרה של מכולות המשמשות להובלת טובין. מקום השימוש יקבע לפי מקום הפעלת כלי השיט וכלי הטיס.
ריבית הנובעת מהפעלת כלי שיט וכלי טיס תתמסה בהתאם להוראות סעיף זה ולא לפי הוראות מיסוי ריבית באמנה.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול, בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו לא היו בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים. בהטלת מס על רווחי המיזם יש להתחשב בחלק מרווחי המיזם אשר מוסו במדינה המתקשרת האחרת. הרשויות יכולות להיוועץ זו בזו לפי הצורך.

דיווידנדים – בעת תשלום דיווידנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור אם מקבל הדיווידנד הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס לא יעלה על 15%, ברם אם מקבל ההכנסה הינו חברה בעלת הזכות שביושר המחזיקה בלפחות 10% בחברה המשלמת אזי שיעור המס שינוכה במדינת המקור לא יעלה על 5%. כמו כן, אם מקבל ההכנסה הינו חברה בעלת הזכות שביושר אשר מחזיקה בלפחות 10% בחברה המשלמת והחברה המשלמת הינה חברה ישראלית ורווחיה ממוסים בשיעור נמוך יותר משיעור מס הכנסה הרגיל, אזי שיעור המס שיחול הינו 10%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית. הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיע לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי. חברה אשר הפיקה רווחים במדינה מתקשרת אחרת באמצעות מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי חלוקת הדיווידנד מתוך הרווחים שהופקו באותו מוסד קבע יהיו חייבים במס במדינה המתקשרת האחרת.

ריבית – בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור בה נצמחה הריבית. אם מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס לא יעלה על 10%. אולם, אם מקבל הריבית הינו בנק, והריבית נצמחה בשל הלוואה שנתן, שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 5%. למדינת התושבות של מקבל הריבית תינתן זכות מיסוי שיורית.

על אף האמור לעיל, הכנסה מריבית תהיה פטורה ממס במדינת המקור, אם מקבל הריבית הינו ממשלת המדינה המתקשרת, רשות מקומית, בנק, מוסד פיננסי בבעלות הממשלה.
במידה והריבית משתלמת לתושב מדינה מתקשרת אחרת בעל זכות שביושר, והריבית נצברה בשל מכירה באשראי אזי יש לראות את מקור ההכנסה כהכנסה מרווחי עסקים ולא הכנסה מריבית. זכות המיסוי תינתן רק למדינת התושבות.

אם תשלום הריבית נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום היחסים המיוחדים אזי לצורך אופן המיסוי יש למסות את הכנסת הריבית בהתאם לסכום אשר היה אמור להתקבל אילולא היחסים המיוחדים והחלק העודף התמסה בהתאם לשאר הוראות האמנה.
מקום משלם הריבית הינו במדינה מתקשרת אם הוא משולם ע"י המדינה עצמה, יחידות המשנה שלה או ע"י תושב של אותה מדינה. אולם אם משלם הריבית הינו מוסד קבע או בסיס קבע יראו את מקום צמיחת הריבית במדינה בה נמצאים מוסד הקבע או בסיס הקבע.
הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיע לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי.

תמלוגים – בעת תשלום תמלוגים זכות המיסוי הראשונית הינה למדינת המקור. אם מקבל התמלוגים הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 5%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.
במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים התמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף התמסה בהתאם לדני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.

מקום הפקת התמלוגים יהיה במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא במדינה עצמה, יחידות המשנה שלה רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אך אם ההתחייבות לשלם תמלוגים נוצרה למוסד קבע או לבסיס קבוע והם אלו שנושאים בנטל התשלום אזי מקום הפקת התמלוגים הינו במדינה בה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיע לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי.

רווחי הון - רווחי הון שנוצרו לתושב בעל הזכות שביושר יהיו חייבים במס רק במדינת התושבות, למעט החריגים אשר יפורטו בהמשך.
רווח שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין ניתן לחייבם במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחים ממכירת מניות של חברה שעיקר נכסיה כוללים מקרקעין, זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינה בה מצויים המקרקעין.

במכירת מניות של חברה, זכות המיסוי הראשונית תינתן למדינת התושבות של החברה כאשר 12 חודשים שקדמו למכירה שיעור האחזקה של המוכר היה 10% או יותר בכוח ההצבעה של החברה. המס ניתן לניכוי במדינת התושבות של החברה לא יעלה על 10%.
מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי הראשונית תינתן למדינת המקור, דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
רווחי הון ממכירת כלי טייס או אוניות יהיו חייבים רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול הממשי של המיזם דהיינו מדינת התושבות.

שירותיים אישיים של עצמאי – הכנסה אשר מופקת משירותיים אישיים ניתן לחייבה במס רק במדינת התושבות, אלא אם עומד לרשותו של העצמאי בסיס קבוע במדינה המתקשרת האחרת, אזי ניתן יהיה לחייב במס במדינה את המתקשרת האחרת רק את החלק אשר נבע מהבסיס הקבוע.

שירותים אישיים של העובד - שכר עבודה וגמול חייב במס רק במדינת התושבות, אלא אם העבודה בוצעה במדינה מתקשרת אחרת, אזי יהיה ניתן לחייב במס את ההכנסה במדינה המתקשרת האחרת.
בניגוד לאמור לעיל, אף על פי שהעבודה מבוצעת במדינה מתקשרת אחרת ניתן יהיה לחייב את ההכנסה במס רק במדינה המתקשרת (מדינת התושבות) אם מקבל המשכורת שהה פחות מ-183 ימים במדינה המתקשרת האחרת, השכר משולם ע"י מעביד שאינו תושב המדינה המתקשרת ונטל התשלום אינו מוטל על מוסד קבע או בסיס קבע במדינה האחרת.
שכר המופק בכלי טיס או באוניה ניתן לחייב במס רק במדינת התושבות של המיזם.

שכר חברי הנהלה – זכות המיסוי הראשונית למדינת המקור בגין שכר חברי ההנהלה של חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת אחרת. דהינו, שכר דירקטורים של חברה תושבת מדינה אחרת חייב במס במדינת המקור.

אמנים וספורטאים – זכות המיסוי הראשונית בגין הכנסותיו של אמן או ספורטאי תהא במדינת המקור, במילים אחרות המדינה בה הופקה ההכנסה. ולמדינת התושבות תהא זכות מיסוי שיורית.
הוראה זו לא תחול אם ביקורו של האומן או הספורטאי נתמך על ידי קרנות ציבור או מלכ"ר של המדינה המתקשרת האחרת. במקרה כזה ניתן יהיה למסות את ההכנסה הכנסת תעסוקה או רווחי עסקים.

קצבאות – זכות המיסוי הבלעדית בגין הכנסה מקצבאות המשולמת בגין חקיקה סוציאלית הינה במדינת המקור. כמו כן, קצבה המשולמת ע"י מדינה מתקשרת או יחידות המשנה שלה בעד שירותים שניתנו לה תהיה חייבת במס במדינת המקור, אולם אם היחיד הינו תושב ואזרח מדינה מתקשרת אחרת אזי ניתן יהיה לחייב את ההכנסה מקצבאות הנ"ל במדינת התושבות. בכפוף לאמור לעיל קצבאות המשולמות תמורת עבודה בעבר זכות המיסוי הינה רק למדינת התושבות.

שירות ממשלתי – משכורת ושכר עבודה ששולמו ע"י המדינה המתקשרת ליחיד בגין שירותיים שניתנו לאותה מדינה, זכות המיסוי תינתן למדינת המקור בלבד דהינו המדינה המשלמת.
אולם, אם העבודה ניתנה במדינה מתקשרת ע"י יחיד תושב ואזרח באותה מדינה אחרת, אך אינו תושב המדינה האחרת רק בגין מתן השירותים, אזי הכנסתו חייבת רק במדינה המתקשרת האחרת.
כל קצובה אשר משולמת ליחיד בגין שירותיים שניתנו לאותה מדינה יהיו חייבים במס רק באותה מדינה. ואולם אם היחיד הינו תושב ואזרח המדינה המתקשרת האחרת הכנסת הקצובה תתחייב במס רק במדינה מתקשרת האחרת.

סטודנטים – תשלומים שקיבל סטודנט או חניך השוהה המדינה מתקשרת אחרת לצורך קיומו בעת לימודיו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה בה הוא לומד אם התשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.
סטודנט באוניברסיטה או מוסד להשכלה גבוהה שהינו תושב מדינה מתקשרת, השוהה לתקופה הפחותה מ-4 שנים במדינה מתקשרת אחרת אל ימסה במדינה אחרת על גמול המתקבל במדינה האחרת בתנאי שהגמול שקיבל קשור ללימודיו או הכשרתו והגמול הניתן כולל רווחים לצורך קיומו.

מורים וחוקרים – מרצה, מורה או חוקר שמבקר במדינה מתקשרת לצורך ביצוע עבודת הוראה או מחקר חינוכי יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת האחרת לתקופה של שנתיים ממועד הגעתו אליה. זכות המיסוי תינתן למדינת התושבות.
הוראה זו לא תחול אם המחקר אינו מתבצע לתועלת הציבור אלא לתועלתו האישית של המרצה/ מורה/ חוקר.

הכנסה אחרת – הכנסה אחרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה זו תמוסה במדינת התושבות בלבד.
אף על פי האמור לעיל, אם ההכנסה נוצרה במדינה מתקשרת אחרת ע"י מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, אזי זכות המיסוי תינתן למדינה בה מצוי המוסד קבע או הבסיס קבע.

ביטול מיסי כפל – אתיופיה תתיר כניכוי מהמס על הכנסתו של תושב סכום המס ששילם בישראל על אותה הכנסה אך סכום הזיכוי לא יעלה על המס שעליו חושבה אותה הכנסה. ישראל תתיר כניכוי מהמס על הכנסתו של תושב סכום המס ששילם באתיופיה על אותה הכנסה אך סכום הזיכוי לא יעלה על המס שעליו חושבה אותה הכנסה.

כאשר הכנסה אשר נצמחה במדינה מתקשרת פטורה ממס או חייבת בשיעור מס מופחת, לתוקפה מוגבלת בזמן, אזי המס המשולם ינוכה כנגד המס במדינה בה בעל הזכות שביושר הינו תושב.
כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.

במקרים בהם יתכן כי חויב אדם שלא בהתאם להוראות האמנה או בצורה שאינה מוצדקת ישתדלו הרשויות לבחון את הסוגיה ובמידת הצורך לישב בהסכמה הדדית את המחלוקות. האדם, רשאי תוך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים להביא את העניין לדיון.
הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר