אמנה בין ישראל לבין גאורגיה

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין גאורגיה

עוד בשירותי ראיית חשבון

תקציר אמנה בין ישראל לבין גאורגיה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

תקציר אמנה בין ישראל לבין גאורגיה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות או המתקשרות או שתיהן

תושב – המונח "תושב מדינה מתקשרת" פירושו כל אדם, אשר לפי דיני אותה מדינה נתון בה למס מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום התאגדותו או מקום רישומו, מקום הניהול שלו או כל מבחן אחר מסוג דומה, וכולל גם את המדינה וכל רשות מקומית שלה. אולם מונח זה אינו כולל אדם הנתון למס באותה מדינה רק לגבי הכנסה ממקורות שבאותה מדינה או לגבי הון הנמצא בה.

 מקום שיחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ייקבע מעמדו כלהלן:

 1. יראוהו רק כתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע; אם עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות, יראוהו רק כתושב המדינה שבה יחסיו האישיים והכלכליים הדוקים יותר (מרכז האינטרסים החיוניים);
 2. אם לא ניתן לקבוע באיזו מדינה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, או אם לא עומד לרשותו בית קבע אף לא באחת מהמדינות, יראוהו רק כתושב המדינה שבה הוא נוהג לגור;
 3. אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות או אף לא באחת מהן, יראוהו רק כתושב המדינה שהוא אזרחה;
 4. אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות או אף לא של אחת מהן, הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יישבו את השאלה בהסכמה הדדית.

מקום שאדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, כי אז יראו אותו רק כתושב המדינה שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי שלו.

מוסד קבע – מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז, מחצבה, מקום להפקת משאבים טבעיים, אתר בנייה או פרויקט בנייה או התקנה אליהם אם הם נמשכים לתקופה של יותר מתשעה חודשים.

מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים אך ורק לצורכי אחסון, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה, החזקת מלאי של טובין או של סחורה אך ורק לצורכי אחסון, תצוגה או מסירה, החזקת מלאי של טובין או של סחורה אך ורק לשם עיבודם על ידי מיזם אחר, החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק לשם רכישת טובין או סחורה, או לשם איסוף מידע, או החזקת מקום עסקים קבוע אך ורק למטרות ביצוע כל פעילות אחרת שטיבה הכנה או עזר;

מקום שלסוכן בעל מעמד עצמאי יש סמכות לעשות חוזים והוא משתמש בה בקביעות, יראו בסוכן מוסד קבע, אלא אם כן פעילויות האדם האמור מוגבלות לאלה המנויות לעיל.

לא יראו מוסד קבע בניהול עסקים באמצעות מתווך, נציג מוסמך או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, ובלבד שבני אדם אלה פועלים במהלך הרגיל של עסקיהם.

שליטה בחברה שהיא תושבת המדינה או שהיא מנהלת עסקים באותה מדינה (אם באמצעות מוסד קבע ואם בדרך אחרת), לא יהיה בה, כשלעצמה, כדי להקנות לחברה אחת מעמד של מוסד קבע של האחרת. מקרקעין – הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי לרבות נלווים למקרקעין, משק חי וציוד המשמשים בחקלאות ובייעור, זכויות שחלות עליהן הוראות החוק הכללי הדן במקרקעין, זכות ההנאה מפירות מקרקעין וזכויות לתשלומים משתנים או קבועים כתמורה בעד עיבוד, או הזכות לעבד, מרבצי מחצבים, מקורות ואוצרות טבע אחרים; ספינות וכלי טיס לא ייראו כמקרקעין

רווחי עסקים – זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה במדינת התושבות של מפיק ההכנסה. ברם אם ההכנסה הופקה על ידי מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות מוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.

לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת.
הוראות סעיף זה לא יגרעו מהוראות סעיפים אחרים באמנה אלה אם נאמר במפורש אחרת.

הובלה ימית ואווירית – רווחים מהפעלת אוניות או כלי טיס בתעבורה בינלאומית יהיו חייבים במס רק במדינה המתקשרת שבה נמצא מקום הניהול האפקטיבי של המיזם. אם מקום הניהול האפקטיבי והמרכזי של מיזם ספנות הוא על אוניה, כי אז הוא ייחשב כאילו הוא נמצא במדינה המתקשרת אשר בה נמצא נמל הבית של האוניה, או אם אין נמל בית כאמור, במדינה המתקשרת אשר מפעיל האוניה הוא תושבה.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול , בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו לא היו בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים. בהטלת מס על רווחי המיזם יש להתחשב בחלק מרווחי המיזם אשר מוסו במדינה המתקשרת האחרת. הרשויות יכולות להיוועץ זו בזו לפי הצורך.

דיווידנדים – יחול פטור ממס במדינת המקור במקרים הבאים:

 1. בעל הזכות שביושר הוא חברה (שאיננה שותפות) המחזיקה במישרין לפחות ב-10 אחוזים מהון החברה המשלמת את הדיווידנדים;
 2. בעל הזכות שביושר הוא המדינה המתקשרת האחרת או הבנק המרכזי של אותה מדינה;
 3. בעל הזכות שביושר הוא קרן פנסיה או מוסד דומה אחר המספק תכניות פנסיה שיחידים יכולים להשתתף בהן על מנת להבטיח הטבות פרישה, מקום שקרן פנסיה או מוסד דומה אחר כאמור מוקמים ומוכרים למטרות מס בהתאם לדיני המדינה המתקשרת האחרת;

בכל המקרים האחרים ינוכה מס בשיעור 5% במדינת המקור.

ההקלות לא יחולו אם בעל הזכות שביושר לדיווידנדים מנהל עסקים במדינה המתקשרת האחרת שבה נמצא מקום מושבה של החברה המשלמת את הדיווידנדים, באמצעות מוסד קבע הנמצא שם, וזכות ההחזקה שבזיקה אליה משתלמים הדיווידנדים קשורה באופן ממשי באותו מוסד קבע. במקרה כזה יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

ריבית – ינוכה מס בשיעור 5% במדינת המקור.

למרות זאת, ריבית תהיה פטורה מניכוי במקור אם היא משתלמת:

 1. לממשלת המדינה האחרת, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או הבנק המרכזי שלה;
 2. ע"י ממשלת אותה מדינה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או הבנק המרכזי שלה;
 3. לקרן פנסיה שהיא תושבת המדינה האחרת;
 4. לתושב המדינה האחרת על אגרות חוב תאגידיות הנסחרות בבורסה ראשונה ואשר הונפקו ע"י חברה שהיא תושבת אותה מדינה;
 5. בזיקה להלוואה, תביעת-חוב או אשראי שהוענקו או בוטחו ע"י מוסד לביטוח או למימון עיסקאות סחר בינלאומי הנמצא בבעלות מלאה של המדינה המתקשרת האחרת.

ההוראות לעיל לא יחולו אם הריבית משתלמת ביחס למכירה באשראי של סחורה כלשהי או ציוד תעשייתי, מסחרי או מדעי כלשהו, או למוסד קבע. במקרה כאמור יחולו רווחי עסקים.

מקום שמטעמי יחסים מיוחדים עולה סכום הריבית על הסכום שהמשלם והמקבל היו מסכימים עליו בהעדר יחסים כאמור, יחולו ההוראות רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מהמדינות תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של האמנה.

תמלוגים – תמלוגים חייבים במס רק במדינת התושבות של מקבלם.

המונח "תמלוגים" פירושו תשלומים מכל סוג המתקבלים בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בכל זכות יוצרים (כולל זכות יוצרים של יצירה ספרותית, אמנותית או מדעית או סרטי קולנוע), כל פטנט, סימן מסחר, מדגם או דוגמה, תכנית, נוסחה או תהליך סודיים, או עבור מידע הנוגע לניסיון תעשייתי, מסחרי או מדעי.

ההוראות לעיל לא יחולו אם למקבל התמלוגים מוסד קבע, והזכות או הרכוש שבזיקה אליהם משתלמים התמלוגים קשורים בצורה ממשית באותו מוסד קבע או בסיס קבוע. במקרה כזה יחולו רווחי עסקים.

מקום שמחמת יחסים מיוחדים עולה סכום התמלוגים על הסכום בהעדר יחסים כאמור, יחולו ההוראות רק על הסכום הנזכר לאחרונה. במקרה כזה יישאר החלק העודף של התשלומים נתון למס בהתאם לדיניה של כל אחת מן המדינות תוך התחשבות נאותה בהוראותיה האחרות של אמנה זו.

רווחי הון - רווחים מהעברת מקרקעין הנמצאים במדינה, ניתן למסותם באותה מדינה.

רווחים מהעברת מניות או זכויות דומות שיותר מ-50 אחוזים מערכן נצמחים במישרין או בעקיפין ממקרקעין הנמצאים במדינה, ניתן למסותם באותה מדינה.

רווחים מהעברת מטלטלין המהווים חלק מנכסי העסק של מוסד קבע, לרבות רווחים כאמור מהעברת אותו מוסד קבע (לבדו או יחד עם כל המיזם) כאמור, ניתן לחייבם במס במדינה בה נמצא מוסד הקבע.

בכל המקרים הנ"ל תהיה למדינה האחרת זכות מיוסי שיורית.

רווחים מהעברת אוניות או כלי טיס המופעלים בתעבורה הבינלאומית, או מטלטלין השייכים להפעלת אותם אוניות או כלי טיס, יהיו חייבים במס רק במדינה שבה נמצא מקום הניהול בפועל.

רווחים מהעברת כל נכס אחר יהיו חייבים במס רק במדינה הוא תושבה.

שירותים אישיים של עצמאי – אין התייחסות באמנה.

שירותיים אישיים של עובד - משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר שמקבל תושב מדינה תמורת עבודה, ניתן לחייבם במס רק באותה מדינה, אלא אם העבודה מבוצעת במדינה האחרת שאז ניתן לחייב במס את הגמול שנתקבל תמורתה באותה מדינה אחרת.

על אף האמור לעיל, גמול שמקבל תושב מדינה תמורת עבודה המבוצעת במדינה האחרת, יהיה חייב במס רק במדינת התושבות אם:

 1. המקבל שוהה במדינה האחרת לתקופה או לתקופות שאינן עולות ביחד על 183 ימים בכל תקופה של שנים עשר חודשים המתחילה או מסתיימת בשנת הכספים שבה מדובר; וכן
 2. הגמול משולם על ידי או מטעם מעביד שאינו תושב המדינה האחרת; וכן
 3. בנטל תשלום הגמול לא נושא מוסד קבע שיש למעביד במדינה האחרת.

גמול הנצמח ביחס לעבודה שבוצעה באוניה או בכלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית ניתן לחייבו במס במדינה שבה נמצא מקום הניהול בפועל של המיזם.

שכר דירקטורים - יוטל מס רק במדינת התושבות של החברה שעבורה ניתנו שירותי חברי ההנהלה.

אמנים וספורטאים - הכנסה שהפיק תושב מדינה כבדרן, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, או כמוסיקאי, או כספורטאי, מפעילויותיו האישיות בתור שכזה, שבוצעו במדינה האחרת, ניתן לחייבה במס באותה מדינה אחרת, ולמדינה האחרת זכות מיוסי שיורית.
הוראות אלו לא יחולו אם הביקור באותה מדינה נתמך, כולו או עיקרו, על ידי קרנות ציבוריות של אחת המדינות או שתיהן או על ידי רשויות מקומיות שלהן או על ידי מוסד המוכר על ידי אחת המדינות כמוסד ללא כוונת רווח. במקרה כזה יחולו רווחי עסקים או משכורת לפי העניין.

 קצבאות - זכות המיסוי בגין קצבאות או גמול דומה (למעט קצבאות ממשלתיות) נתונה למדינת התושבות של מקבל הקצבה. ברם, קצבאות ששולמו ותשלומים אחרים שנעשו בכפוף לחקיקת הביטוח הסוציאלי של מדינה, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה.

שירות ממשלתי - משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר, למעט קצבה, ששולמו בידי מדינה או רשות מקומית שלה, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או רשות מקומית, יהיו חייבים במס רק באותה מדינה. ואולם ניתן לחייב במס משכורות, שכר עבודה וגמול דומה אחר כאמור רק במדינה האחרת אם השירותים ניתנים באותה מדינה והיחיד הוא תושב אותה מדינה, והוא: אזרח של אותה מדינה או  לא היה לתושב של אותה מדינה אך ורק לשם מתן השירותים.

כל קצבה המשולמת בידי מדינה או רשות מקומית שלה, או מתוך קרנות שנוצרו על ידן, ליחיד, בעד שירותים שניתנו לאותה מדינה או רשות מקומית, תהיה חייבת במס רק באותה מדינה. ואולם ניתן יהיה לחייב במס קצבה כזו רק במדינה האחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של אותה מדינה.

סטודנטים - תשלומים שסטודנט או חניך בעסקים, שהינו או היה מיד לפני ביקורו במדינה תושב של המדינה האחרת, והוא שוהה במדינה אך ורק למטרות חינוכו או הכשרתו, מקבל למטרות קיומו, חינוכו או הכשרתו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה, בתנאי שהתשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה.

פרופסורים, מורים וחוקרים - פרופסור, מרצה או חוקר מדעי המבקר באחת המדינות, לתקופה שאיננה עולה על שנתיים, למטרות הוראה או עיסוק במחקר באוניברסיטה, מכללה, בית ספר, או מוסד אחר להוראה או למחקר באותה מדינה, ואשר מיד לפני ביקור זה היה תושב של המדינה האחרת, יהיה חייב במס רק במדינת התושבות על הגמול תמורת הוראה או מחקר כאמור.

ההוראות יחולו על הכנסה ממחקר רק אם המחקר האמור מתבצע ע"י היחיד לטובת הציבור ולא בעיקר לתועלתם הפרטית של אדם מסוים או בני אדם מסוימים.

הגבלת הטבות – קיימות הוראות למניעת ניצול לרעה של האמנה.

שיטות למניעת כפל מס – האמנה כוללת הוראות למניעת כפל מס.

להרשמה לניוזלטר