אמנה בין ישראל לבין נורווגיה

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין נורווגיה

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

תקציר אמנה בין ישראל לבין נורווגיה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

אמנת מס בין ישראל לבין נורבגיה

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות או המתקשרות או שתיהן.

תושב - "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר נתון לפי דיני המס חייב במס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.

יחיד אשר לפי האמור לעיל נחשב לתושב שתי המדינות, אזי תושבתו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים אם נתקבלה הכרעה אין לעבור למבחן הבא):

  1. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע
  2. מרכז האינטרסים החיוניים
  3. מקום בו הוא נוהג להתגורר
  4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה
  5. הסכמה הדדית

לגבי חבר בני אדם מבחן קביעת התושבות יקבע בהתאם למקום בו מתבצע הניהול הממשי של חבר בני האדם, דהיינו מקום השליטה והניהול של חבר בני האדם. ומידה ואם לא ניתן לקבוע את מקום השליטה וניהול של חבר בני האדם המחלוקת תיפתר בהסכמה הדדית בין הרשויות.

מוסד קבע - מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז, מקום להפקת משאבים טבעיים, אתר בניה או פרויקט בינוי הנמשך מעל ל-12 חודשים.
אדם שאינו סוכן בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות יראו את המיזם כמוסד קבע אלא אם פעולותיו מוגבלות לקניית טובין או סחורה או שהוא מחזיק המדינה אחרת מלאי של טובין או סחורה השייכים למפעל.
מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או החזקת מקום לשם פרסומת או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.
תושב מדינה מתקשרת יראו אותו כמי שהינו בעל מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת, אם הוא מוכר במדינה מתקשרת אחרת סחורה אשר העיבוד הממשי נעשה במדינה מתקשרת אחרת או שלא נעשה כל עיבוד מלבד העיבוד שנעשה המדינה מתקשרת אחרת.

לא יראו מוסד של מפעל קבע במדינה אחרת משום שהוא מנהל את עסקיו במדינה אחרת על ידי סוכן או עמיל בעל מעמד בלתי תלוי בחברה המתקשרת והעמיל או הסוכן פועלים במהלך העסקים הרגיל.
מהות השליטה כשלעצמה לא תהווה גורם המקנה לחברה מעמד של מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת.

מקרקעין - הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי לרבות נלווים למקרקעין, משק חיי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים.
הכנסה ממקרקעין (לרבות חקלאות או ייעור) המופקת באופן ישיר או עקיף תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים - זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה של המדינה המתקשרת, במילים אחרות מדינת התושבות. ברם אם לחברה המתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות המוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.
לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת.

ספנות והובלה אווירית - רווחים מהפעלת תעבורה בינלאומית ניתן לחייבם המס רק במדינת התושבות של המיזם. הוראה הנ"ל חלה גם על סיבולת בהובלה אווירית.
במקרה בו כלי שיט מנוהל על ידי בעלים באחריות משותפת, אשר אחד מהם הוא תושב מדינה מתקשרת והאחר הוא תושב מדינה מתקשרת אחרת, ניתן להטיל מס במדינה בה רשומים כלי השייט על הרווחים הנובעים מפעילות כאמור. הוראה הנ"ל חלה גם על אוניות דייג המופעלות בים הפתוח.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול , בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו לא היו בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים. בהטלת מס על רווחי המיזם יש להתחשב בחלק מרווחי המיזם אשר מוסו במדינה המתקשרת האחרת. הרשויות יכולות להיוועץ זו בזו לפי הצורך.

דיווידנדים - בעת תשלום דיווידנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור לפי דיני מדינת התושבות של החברה המחלקת.
חלוקת דיווידנד מחברה תושבת נורווגיה לחברה ישראלית תמוסה בנורווגיה בשיעור מס שלא יעלה על 15%. אך אם חברה ישראלית מחזיקה בשיעור של 50% או יותר מהון המניות של חברה נורווגית אזי שיעור המס שיחול בנורווגיה לא יעלה על 5%.
חלוקת דיווידנד מחברה ישראלית לחברה תושבת נורווגיה יהא חייב במס בישראל בשיעור שלא יעלה על 25%.
למדינת התושבות של החברה המקבלת את הדיווידנד תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר חברה תושבת מדינה מתקשרת מקבלת דיווידנדים מחברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת, שמקור הדיווידנדים המחולקים הינו ממוסד קבע של החברה תושבת המדינה המתקשרת. במקרים המתוארים לעיל לא יחולו הוראות מיסוי דיווידנד אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים. במילים אחרות, זהו סעיף אנטי תכנוני שנועד למנוע מצב בו התאגדות של חברות תפחית את נטל המס.

ריבית - בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור, המדינה בה נצמחה הריבית אך שיעור המס המוטל לא יעלה על 25%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר מקבל הריבית הינו תושב מדינה מתקשרת המחזיק במוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת ומקור הריבית הינו בגין תביעת חוב של מוסד הקבע, במקרה הנ"ל לא יחולו הוראות מיסוי ריבית אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.
מקור הריבית נקבע לפי משלם הריבית, דהיינו אם משלם הריבית הינו המדינה עצמה או תושב אותה מדינה אזי הריבית הופקה לפי תושבות המשלם. אולם אם יש לתושב מדינה מתקשרת מוסד קבע או בסיס קבע ובשלו משתלמת הריבית, מקום הריבית יקבע בהתאם למקום מושב הבסיס הקבע.

אם תשלום הריבית נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום היחסים המיוחדים אזי לצורך אופן המיסוי יש למסות את הכנסת הריבית בהתאם לסכום אשר היה אמור להתקבל אילולא היחסים המיוחדים והחלק העודף התמסה בהתאם לשאר הוראות האמנה.

תמלוגים - בעת תשלום תמלוגים זכות המיסוי הראשונית ניתנת למדינת המקור לפי דניה הפנימיים. אולם אם בעל הזכות שביושר לתגמולים הינו תושב מדינה מתקשרת שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 10%. למדינת התושבות של מקבל התגמולים תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר מקבל התגמולים הינו תושב מדינה מתקשרת המחזיק במוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת ומקור התמלוגים הינם בגין רכוש או פעילות של מוסד הקבע, במקרה המתוארים לעיל לא יחולו הוראות מיסוי תמלוגים אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים התמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף התמסה בהתאם לדני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.

רווחי הון - רווח שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין ניתן לחייבם במדינה בה מצויים המקרקעין.
מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי תינתן למדינת המקור, דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

רווח הון הנוצר בשל מכירת נכסים תעבורה בינלאומית זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינה שבה ניתן להטיל מס העל הרווחים מהפעילות כאמור.
רווחי הון בגין יתר הנכסים חייבים במס במדינת התושבות של המוכר שהוא בעל הזכות שביושר.

שירותיים אישיים - הכנסה אשר מופקת משירותיים אישיים ניתן לחייבה במס רק במדינת התושבות.
בניגוד לאמור לעיל, הכנסה משירותים אישיים הניתנת במדינה מתקשרת אחרת ניתן יהיה לחייב את ההכנסה במס רק במדינה המתקשרת (מדינת התושבות) אם מקבל ההכנסה שהה פחות מ 183 ימים בשנה במדינה המתקשרת האחרת, ונתקיים אחד משני אלה:

  1. בשכר עבודה -השכר משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה המתקשרת האחרת ואינו מוטל על מוסד קבע של המעביד במדינה האחרת והשכר אינו עולה על 35,000 קרונים או סכום שווה בשקלים.

  2. בשכר של עצמאיים- אם סכום ההכנסה אינו עולה על 35,000 קורנים או סכום שווה בשקלים.

שכר המופק בכלי טיס או באוניה ניתן לחייב במס רק במדינה שבה מתקיים מקום השליטה והניהול של עסקי המפעל.
אם העבודה נעשית באוניה המופעלת בשותפות מלאה, ניתן יהא להטיל מס במדינה שבה רשומה האוניה על השירותים כאמור.

שכר דירקטורים - זכות המיסוי הבלעדית למדינת המקור בגין שכר דירקטורים לרבות שכר ועדים של חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת אחרת. דהיינו ניתן להטיל מס במדינת התושבות של החברה המשלמת את השכר.

אמנים וספורטאים - זכות המיסוי בגין הכנסותיו של אמן או ספורטאי המופקות באופן ישיר או עקיף בין תהא במדינת המקור, במילים אחרות המדינה בה הופקה ההכנסה.

קצבאות ואנונות - זכות המיסוי בגין תשלום קצבה ואנונה לתושב מדינה מתקשרת ניתן לחייב במס רק במדינה התושבות.

תפקידים ממשלתיים - שכר לרבות קצבה המשולמת על ידי מדינה מתקשרת או על ידי יחידת משנה שלה לאדם שאינו אזרח המדינה המתקשרת האחרת עבור שירותיים שנעשו למדינה המתקשרת או ליחידות המשנה שלה ניתן להטיל עליהם מס במדינה המקור.
אם שירותים ניתנו בקשר למסחר או עסק המתנהל על ידי המדינה המתקשרת או יחידת המשנה שלה יחולו הוראות שירותים אישיים, שכר חברי הנהלה או קצבאות ואנונות.

סטודנטים - סטודנט או חניך השוהה המדינה מתקשרת אחרת ומקבל תשלומים לצורך קיומו, חינוכו הכשרתו או מלגה, סכומים אלו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה בה הוא לומד במידה שמקור הכספים מחוץ למדינה בה הסטודנט לומד. כמו כן, לא יוטל עליו מס במדינה האחרת אם קיבל הכנסה בעד שירותים הקשורים ללימודיו או הכשרתו או הדרושים לצורך מחייתו שנתנו במדינה האחרת והלימודים או ההכשרה הינם בעלי חשיבות ראשונית.

פרופסורים, מורים ואנשי מחקר - פרופסור או מורה המבקר במדינה מתקשרת לשם הוראה או מחקר באוניברסיטה או מוסד להשכלה גבוהה, יהא פטור ממס במדינה מתקשרת לתקופה של עד שנתיים.

הכנסה אחרת - הכנסה אחרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה זו תמוסה במדינת התושבות בלבד.

שיטת הפטור - תושב נורווגיה שהפיק הכנסה החייבת במס בישראל, מריבית, דיווידנד או תמלוגים תתיר נורווגיה בניכוי מהמס בנורווגיה את המס ששולם בישראל, אך תקרת הזיכוי תהא סכום המס שנתחייבה בה ההכנסה הנ"ל בנורווגיה. באשר ליתר ההכנסות המפורטות הכנסות אלו יהיו פטורות ממס בנורווגיה. ברם לצורך חישוב המס על יתרת הכנסתו, תהא רשאית נורווגיה להתחשב בהכנסות הפטורות כאילו ההכנסות לא היו פטורות.

שיטת הזיכוי - תושב ישראל שהפיק הכנסה בנורווגיה, תתיר ישראל זיכוי מהמס המתחייב בישראל את מס ששולם בנורווגיה, עד לתקרת המס אשר הכנסה זו תהא חייבת במס בישראל.
כאשר חברה תושבת נורווגיה משלמת דיווידנד לחברה תושבת ישראל, רשויות המס בישראל יתירו בניכוי מהמס בו מחייבת החברה הישראלית זיכוי בגין המס ששולם עבור חלוקת הדיווידנד ועבור תשלום מס החברות בנורווגיה, עד לתקרת המס אשר ההכנסה הנ"ל תהא חייבת במס בישראל.

  • כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.
  • רשויות המס רשאיות להגביל את הטבות בהסכמה הדדית, אם לדעתן השימוש באמנה הינו באופן שבו מנצלים את הוראותיה לרעה.
  • הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שיידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר