אמנה בין ישראל לבין ברזיל

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין ברזיל

עוד בשירותי ראיית חשבון

תקציר אמנה בין ישראל לבין ברזיל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסי

תקציר אמנה בין ישראל לבין ברזיל בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסי

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות או המתקשרות או שתיהן.

תושב – "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר נתון לפי דיני המס חייב במס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.

יחיד אשר לפי האמור לעיל נחשב לתושב שתי המדינות, אזי תושבתו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים אם נתקבלה הכרעה אין לעבור למבחן הבא).

 1. מרכז האינטרסים החיוניים.
 2. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע.
 3. מקום בו הוא נוהג להתגורר.
 4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה.
 5. הסכמה הדדית.

לגבי חבר בני אדם שהינו תושב שתי המדינות המתקשרות, אזי תושבתו תקבע בהתאם למקום הניהול הממשי של חבר בני האדם. במידה ולא ניתן לקבוע את מקום השליטה וניהול של חבר בני האדם המחלוקת תיפתר בהסכמה הדדית בין הרשויות.

מוסד קבע – מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז, מקום להפקת משאבים טבעיים, אתר בניה או פרויקט בינוי הנמשך מעל ל-9 חודשים.
מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או החזקת מקום לשם פרסומת או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.
אדם שאינו סוכן בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות יראו את המיזם כמוסד קבע אלא אם פעולותיו מוגבלות לקניית טובין או סחורה או שהוא מחזיק המדינה אחרת מלאי של טובין או סחורה השייכים למפעל.
לא יראו מוסד של מפעל קבע במדינה אחרת משום שהוא מנהל את עסקיו במדינה אחרת על ידי סוכן או עמיל בעל מעמד בלתי תלוי בחברה המתקשרת, והעמיל או הסוכן פועלים במהלך העסקים הרגיל.
מהות השליטה כשלעצמה לא תהווה גורם המקנה לחברה מעמד של מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת.

מקרקעין – הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי לרבות נלווים למקרקעין, משק חיי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים.
הכנסה ממקרקעין (לרבות חקלאות או ייעור) המופקת באופן ישיר או עקיף תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים – זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה של המדינה המתקשרת, במילים אחרות מדינת התושבות. ברם אם לחברה המתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות המוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.
לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת.

הובלה ימית ואווירית – רווחים מהפעלה, השכרה, או שימוש בתעבורה בינלאומית (מטוס או ספינה) ניתן לחייבם המס מקום הניהול הממשי של המיזם. אולם אם הניהול הממשי אינו ממוקם באחת המדינות המתקשרות אזי המיסוי יהא רק במדינת התושבות של המיזם.
במקרה בו מקום הניהול הממשי של המיזם הוא על הספינה, אזי תושבות המיזם תקבע בהתאם לנמל הבית של בספינה, אך אם אין נמל בית כאמור תקבע התושבות בהתאם לתושבות מפעיל האוניה.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול , בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו לא היו בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים. בהטלת מס על רווחי המיזם יש להתחשב בחלק מרווחי המיזם אשר מוסו במדינה המתקשרת האחרת. הרשויות יכולות להיוועץ זו בזו לפי הצורך.

דיווידנדים – בעת תשלום דיווידנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור לפי דיני מדינת התושבות של החברה המחלקת. אולם, אם מקבל הדיווידנד הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 15%. ברם אם בעל הזכות שביושר מחזיק ב- 25% או יותר בחברה משלמת הדיווידנדים שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 10%. למדינת התושבות של מקבל הדיווידנד תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר תושב מדינה מתקשרת בעל מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, מקבל דיווידנד מחברה במדינה מתקשרת אחרת שהזכות לדיווידנדים הנ"ל קשורה לפעילות המוסד הקבע במדינה המתקשרת האחרת. במקרה המתואר לעיל לא יחולו הוראות מיסוי דיווידנד אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים. זהו סעיף אנטי תכנוני שנועד למנוע מצב של הפחתת מס בלתי נאותה בתשלום רווחי עסקים בדמות של דיווידנד.

במקרה בו לתושב מדינה מתקשרת יש מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת, ניתן לחייב את מוסד הקבע לפי חוקי המדינה המתקשרת האחרת אומנם שיעור המס לא יעלה על 10%.
חברה תושבת מדינה מתקשרת אשר הפיקה הכנסה במדינה מתקשרת אחרת, הכנסות אלו לא ימוסו בידי המדינה המתקשרת האחרת אלא אם להכנסות הללו יש זיקה למוסד קבע או בסיס קבע במדינה המתקשרת האחרת. כמו כן, המדינה המתקשרת לא תחייב את רווחיה הבלתי מחולקים של החברה כאשר לא חולקו רווחים.

ריבית – בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור, המדינה בה נצמחה הריבית אך אם מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס המוטל לא יעלה על 15%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית. הגבלת שיעור המס לעיל לא תחול כאשר הריבית נצמחת במדינה מתקשרת ומשלמת למוסד קבע של מיזם המדינה המתקשרת האחרת הממוקם במדינה שלישית
ריבית אשר הופקה בשל הלוואה, אג"ח או שטר חוב שניתנה על ידי מדינה מתקשרת אחרת, רשות מקומית או יחידות משנה של מדינה מתקשרת אחרת, תהא פטורה ממס במדינת המקור דהיינו במדינה המתקשרת האחרת.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר תושב מדינה מתקשרת בעל מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, מקבל ריבית מחברה במדינה מתקשרת אחרת שהריבית הנ"ל קשורה לפעילות המוסד הקבע במדינה המתקשרת האחרת. במקרה המתואר לעיל לא יחולו הוראות מיסוי ריבית אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.
מקור הריבית נקבע לפי משלם הריבית, דהיינו אם משלם הריבית הינו המדינה עצמה או תושב אותה מדינה אזי הריבית הופקה לפי תושבות המשלם. אולם אם יש לתושב מדינה מתקשרת מוסד קבע או בסיס קבע ובשלו משתלמת הריבית, מקום הריבית יקבע בהתאם למקום מושב הבסיס הקבע.

אם תשלום הריבית נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום היחסים המיוחדים אזי לצורך אופן המיסוי יש למסות את הכנסת הריבית בהתאם לסכום אשר היה אמור להתקבל אילולא היחסים המיוחדים והחלק העודף התמסה בהתאם לשאר הוראות האמנה.

תמלוגים – בעת תשלום תמלוגים זכות המיסוי הראשונית ניתנת למדינת המקור לפי דניה הפנימיים. אולם אם בעל הזכות שביושר לתגמולים הינו תושב מדינה מתקשרת שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 10%, אך אם התשלומים משתלמים זכות שימוש בסימני מסחר שיעור המס לא יעלה על 15%. למדינת התושבות של מקבל התגמולים תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר תושב מדינה מתקשרת בעל מוסד קבע או בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, מקבל תמלוגים מחברה במדינה מתקשרת אחרת שהתמלוגים הנ"ל קשורים לפעילות המוסד הקבע במדינה המתקשרת האחרת. במקרה המתואר לעיל לא יחולו הוראות מיסוי תמלוגים אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

מקום הפקת המתמולים נקבע בהתאם למקום משלם התמלוגים. אם משלם התמלוגים הינו ממשלת מדינה מתקשרת, יחידת משנה שלה או תושב מדינה מתקשרת מקור התמלוגים יהא במדינה מתקשרת. תמלוגים המשתלמים מאת מוסד קבע יראו את התמלוגים שמקורם במדינה בה נמצא בסיס הקבע.במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים התמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף התמסה בהתאם לדני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.

רווחי הון - רווח שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין ניתן לחייבם במדינה בה מצויים המקרקעין. כמו כן, רווחי הון ממכירת מניות של חברה שעיקר נכסיה הינם מקרקעין זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינה שבה מצויים המקרקעין.

רווח הון בידי תושב מדינה מתקשרת ממכירת מניות של חברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת, יהא חייב במס במדינה האחרת, רק אם המוכר החזיק בתקופה כלשהיא במשך 12 חודשים שקדמו למכירה 10% או יותר מכח ההצבעה של החברה במדינה המתקשרת האחרת, אולם שיעור המס לא יעלה על 15%.

מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי תינתן למדינת המקור, דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
רווח הון הנוצר בשל מכירת נכסים תעבורה בינלאומית זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינה בה מצוי מקום הניהול הממשי של המיזם.
רווחי הון בגין יתר הנכסים ניתן לחייב בשתי המדינות המתקשרות. 

שירותיים אישיים של עצמאי - הכנסה אשר מופקת משירותיים אישיים של עצמאי ניתן לחייבה במס רק במדינת התושבות, אלא אם יש בסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת, אזי יהא ניתן לחייב במס המדינה מתקשרת אחרת את החלק שהופק על ידי הבסיס הקבוע.

שירותיים אישיים של עובד - הכנסת משכורת או שכר עבודה זכות המיסוי תינתן למדינת המקור דהיינו המדינה בה הופקה ההכנסה. אולם ניתן יהא לחייב הכנסת משכורת או שכר עבודה במדינת התושבות אם התקיימו כל הסעיפים הבאים:

 1. המקבל שוהה במדינה אחרת בתקופה שאינה עולה על 183 ימים.
 2. תשלום השכר אינו מתבצע על ידי תושב מדינה מתקשרת אחרת.
 3. הנושא בנטל התשלום אינו בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת.


שכר דירקטורים
 – זכות המיסוי הבלעדית למדינת המקור בגין שכר דירקטורים לרבות שכר ועדים של חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת אחרת. דהיינו ניתן להטיל מס במדינת התושבות של החברה שעבורה ניתנו שירותי חברי ההנהלה.

אמנים וספורטאים – זכות המיסוי בגין הכנסותיו של אמן או ספורטאי המופקות באופן ישיר או עקיף בין תהא במדינת המקור, במילים אחרות המדינה בה הופקה ההכנסה.
הוראות לעיל לא יחולו אם הפעילות של האומן או הספורטאי ממומנת על ידי קרנות ציבוריות של המדינה המקשרת האחרת או יחידת משנה. זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינת התושבות של האמן או הספורטאי

אנונות ותשלומים לביטוח סוציאלי – זכות המיסוי בגין תשלום קצבה לתושב מדינה מתקשרת ניתן לחייב במס רק במדינה התושבות של המקבל. אולם ניתן לחייב גם במדינה אחרת אם התשלומים משתלמים על ידי תושב של אותה מדינה אחרת או מוסד קבע באותה מדינה. כמו כן, קצבאות המשתלמים מכוח חקיקה סוציאלית של מדינה מתקשרת, יהיו חייבים במס באותה מדינה בלבד.

שירות ממשלתי - שכר למעט קצבה המשולמת על ידי מדינה מתקשרת או על ידי יחידת משנה שלה לאדם שאינו אזרח המדינה המתקשרת האחרת עבור שירותיים שנעשו למדינה המתקשרת או ליחידות המשנה שלה ניתן להטיל עליהם מס במדינה המקור. אך אם שולם ליחיד אזרח מדינה מתקשרת האחרת, זכות המיסוי הבלעדית תהא של מדינה מתקשרת אחרת.
קצבה המשולמת על ידי מדינה מתקשרת או על ידי יחידת משנה שלה לאדם שאינו אזרח ותושב המדינה המתקשרת האחרת עבור שירותיים שנעשו למדינה המתקשרת או ליחידות המשנה שלה ניתן להטיל עליהם מס במדינה המקור. אך אם הקצבה שולמה ליחיד תושב ואזרח מדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי הבלעדית תהא של המדינה המתקשרת האחרת. אם שירותים ניתנו בקשר למסחר או עסק המתנהל על ידי המדינה המתקשרת או יחידת המשנה שלה יחולו הוראות שירותים אישיים, שכר חברי הנהלה או קצבאות ואנונות.

סטודנטים – סטודנט או חניך השוהה המדינה מתקשרת אחרת למטרת לימודים ומקבל תשלומים לצורך קיומו, חינוכו הכשרתו או מלגה, סכומים אלו לא יהיו חייבים במס במידה ואם מקור הכספים שקיבל הינם מחוץ למדינה בה הסטודנט לומד.
תשלומי מלגות, וגמול בגין עבודה שקיבל סטודנט כמתואר לעיל, יהא זכאי לפטורים ולהקלות כפי זכאי להם תושב המדינה.

מורים ואנשי מחקר - מורה או חוקר המבקר במדינה מתקשרת בשל שהוזמן על ידי המדינה המתקשרת או מוסד להשכלה גבוהה או שהוזמן במסגרת חילופי תרבות , יהא פטור על הגמול המשתלם לו במדינה המתקשרת ובלבד שהתשלום הופק מחוץ למדינה המתקשרת.

הכנסה אחרת – הכנסה אחרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה זו תמוסה במדינת התושבות בלבד.

הגבלת הטבות - רשות מוסמכת של מדינה מתקשרת רשאית לשלול את הטבות האמנה הזו אם לדעתה מנצלים את האמנה לרעה.

שיטות למניעת כפל מס:

בברזיל - תושב ברזיל שהפיק הכנסה החייבת במס בישראל, תתיר ברזיל בניכוי מהמס את המס ששולם בישראל, אך תקרת הזיכוי תהא סכום המס שהתחייבה בה ההכנסה הנ"ל בברזיל. 

בישראל - תושב ישראל שהפיק הכנסה בברזיל, תתיר ישראל זיכוי מהמס המתחייב בישראל את מס ששולם בברזיל, עד לתקרת המס אשר הכנסה זו תהא חייבת במס בישראל.
במקרה בו תושב מדינה מתקשרת הפיק הכנסה אשר בהתאם להוראות האמנה ההכנסה הנ"ל פטורה ממס באותה מדינה, לצורך חישוב סכום המס ניתן להתחשב בסכום ההכנסה הפטורה הנ"ל.

הגבלת הטבות - חברה שהפיקה הכנסה במדינה מתקשרת אחרת לא תהא זכאית להטבות המס באמנה הזו אם 50% או יותר מבעלי המניות של החברה אינם בבעלות תושבי המדינה המתקשרת. כלומר כאשר מרבית ההחזקה של החברה אינם תושבי המדינה המתקשרת אזי החברה לא תהא זכאית לנצל את הטבות האמנה. ההוראה הנ"ל לא תחול אם החברה מנהלת פעילות עסקית מהותית במדינה המתקשרת.
רשות מוסמכת רשאית לשלול את הטבות האמנה מכל אדם אם לדעתה השימוש באמנה נעשה לשם ניצול לרעה.

 הוראות כלליות

 • כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.
 • רשויות המס רשאיות להגביל את הטבות בהסכמה הדדית, אם לדעתן השימוש באמנה הינו באופן שבו מנצלים את הוראותיה לרעה.
 • הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שיידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר