ביקורת פנימית בנושא בטיחות

>
>
>
ביקורת פנימית בנושא בטיחות

עוד בשירותי ראיית חשבון

למה יש צורך בביקורת פנימית בנושא בטיחות?

מטרת הביקורת בנושא בטיחות הינה לבחון את שיטות העבודה והניהול בנושא "בטיחות בעבודה". במסגרת הביקורת המבוצעת נבדקים בין השאר הנושאים הבאים:

  • עמידה בדרישות של חוקים, תקנות ונהלים
  • קיום הסמכות נדרשות לממונה בטיחות בחברה
  • קביעה ויישום של תכנית בטיחות
  • פעילות ועדות בטיחות
  • הדרכת עובדים בנושאי בטיחות
  • דיווח על אירועים חריגים וחקירת תאונות בטיחות
  • טיפול במפגעים
  • אכיפת כללי הבטיחות 

להלן פירוט נושאים נבחרים שיבדקו בביקורת:

תכנית בטיחות וסקר סיכונים

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג- 2013, קובעות את חובת הארגון להכנת תכנית לניהול הבטיחות במקום העבודה. במסגרת התכנית יש להתייחס בין השאר, לסדרי העבודה הנדרשים לצורך מניעת תאונות עבודה, מניעת מחלות מקצוע וביצוע פעולות נדרשות להפחתת הסיכונים בסביבת העבודה. על הארגון להקפיד למלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.
בבואנו לבדוק את תכנית הבטיחות, יש לבדוק קיום סקר סיכונים כהלכתו, באופן המשקף את הסיכונים הגלומים בתהליכים העיקריים בארגון. כמו כן יש לבדוק האם דירוג הסיכונים בוצע בהתאם למידת החשיפה של התהליכים ואיכות הבקרה המבוצעת.

ועדות בטיחות

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - 1954 קובע הנחיות לגבי הקמתן ופעילותן של וועדות הבטיחות בארגון. במסגרת הביקורת נבחן אופן המינוי של ועדת הבטיחות ותפקידי חברי הועדה בהתאם לנדרש בחוק וכן קיום ישיבות הועדה כתקנן, בהתאם לתחומי אחריותה המנויים בחוק.

הדרכות בטיחות

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט 1999 קובעות את חובת מקום העבודה לקיים הדרכה לפחות אחת לשנה בנושא מניעת סיכונים ואמצעי הגנה. בנוסף להדרכה זו, המעסיק יבצע הדרכות לעובדים בהתאם לסיכונים להם חשופים במסגרת התפקיד וינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה הובנה ומבוצעת.
הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.

אירועים חריגים ותאונות בטיחות

הביקורת תבדוק קיום נוהל מסודר בארגון בנושא אירועים חריגים ותאונות עבודה, המתייחס להיבטים הבאים: אופן הדיווח, מסמכים נדרשים, גורם מטפל, הליך תחקור האירוע, פרסום משמעויות והמלצות וקיום בקרות להישנות מקרים נוספים. 
ייבדק הליך תחקור אירועים חריגים, מתן המלצות ויישומן בשטח. בנוסף קיום בקרות על יישום ההמלצות וההנחיות בנושא דיווח על ארועים חריגים.

לסיכום, ביקורת פנימית בנושא הבטיחות היא בעלת חשיבות מירבית בשל הצורך לשמר את הפעילות התקינה של הארגון ולהימנע מחשיפה לתביעות מצד העובד ומגורמים חיצונים.

זקוקים לשירותנו? צרו קשר, נשמח לעמוד לשירותכם

להרשמה לניוזלטר