אמנה בין ישראל לבין אירלנד

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין אירלנד

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

אמנה בין ישראל לבין אירלנד בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

אמנה בין ישראל לבין אירלנד בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות או המתקשרות או שתיהן.

תושב – "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר נתון לפי דיני המס חייב מס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.

יחיד אשר לפי הדין הפנימי נחשב לתושב שתי המדינות, אזי שובר השיוויון לקביעת תושבתו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים אם נתקבלה הכרעה האחד המבחנים אין לעבור למבחן הבא)

  1. מרכז האינטרסים החיוניים
  2. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע
  3. מקום בו הוא נוהג להתגורר
  4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה
  5. הסכמה הדדית

לגבי חבר בני אדם מבחן קביעת התושבות הינו מבחן מקום הניהול הממשי, במילים אחרות תושבתו של חבר בני אדם תקבע בהתאם למקום בו מתקיימת השליטה והניהול. במקום בו לא ניתן לקבוע את תושבתו של חבר בני האדם תיפתר המחלוקת בהסכמה הדדית.

מוסד קבע – מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, מקום להפקת משאבים טבעיים, מבנה המשמש לחקר הטבע, ואתר בניה הנמשך מעל 6 חודשים. מוסד קבע כולל גם מתן שירותים באמצעות עובדים או צוות אחר במדינה מתקשרת למשך מעל לשישה חודשים בשנת המס.
מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.
על אף האמור, אדם שאינו סוכן בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות יראו את המיזם כמוסד קבע אלא אם פעולותיו מוגבלות. מיזם לא יחשב כבעל מוסד קבע רק בשל שהוא מנהל את עסקיו באמצעות מתווך או סוכן עצמאי.
מהות השליטה כשלעצמה לא תהווה גורם הקניית לחברה מעמד של מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת. 

מקרקעין – הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי, נלווים למקרקעין, משק חי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים.
הכנסה ממקרקעין תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים – זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה במדינה המתקשרת דהיינו זכות מיסוי בלעדית למדינת מושב. ברם אם לחברה המתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת אזי הכנסות המוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.
לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת.

הובלה בינלאומית– רווחים המופקים מהפעלת ספינות וכלי שייט יהיו חייבים במס במדינת התושבות. רווחי מיזם משימוש או השכרה של מכולות ימוסו רק במדינת התושבות למעט אם המכולות משמשות להובלת טובין או סחורות רק במדינה האחרת.
כאשר מקום הניהול הממשי הוא על הספינה, לצורך קביעת תושבות יראו את מקום נמל הבית של הספינה כמדינת התושבות. במידה ואם אין נמל כזה קביעת התושבות תקבע לפי תושבתו של מפעיל הספינה.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול, בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו היו לא בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכויות המיסוי בין המדינות המתקשרות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים.

דיווידנדים – בעת תשלום דיווידנד מחברה תושבת ישראל לחברה תושבת אירלנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת ישראל אם מקבל הדיווידנד הינו תושב אירלנד ובעל הזכות שביושר שיעור המס לא יעלה על 10%. לאירלנד תינתן זכות מיסוי שיורית.
דיווידנד המשולם מחברת תושבת אירלנד לתושב ישראל בעל הזכות שביושר המחזיק בחברה לפחות 10% מהון מניותיה יהא פטור ממס באירלנד. אולם אם חברה תושבת אירלנד משלמת דיווידנד לתושב ישראל המחזיק בשיעור הפחות מ10% שיעור המס אשר ינוכה במקור באירלנד לא יעלה על 10%.
הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיע לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי.
מדינה מתקשרת לא תטיל מס על רווחים בלתי מחולקים של חברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת אף על פי שהרווחים הופקו במדינה מתקשרת.

ריבית – בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור בה נצמחה הריבית. אולם אם מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס לא יעלה על 10%. ברם אם מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר והריבית משולמת לבנק של מדינה מתקשרת, או מיזם בקשר למכירה באשראי של ציוד (תעשייתי, מסחרי או מדעי) או סחורה אזי למדינת המקור זכות מיסוי ראשונית בשיעור שלא יעלה על 5%.
אם תשלום הריבית נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום היחסים המיוחדים אזי לצורך אופן המיסוי יש למסות את הכנסת הריבית בהתאם לסכום אשר היה אמור להתקבל אילולא היחסים המיוחדים והחלק העודף התמסה בהתאם לשאר הוראות האמנה.

מקום משלם הריבית הינו במדינה מתקשרת אם הוא משולם ע"י המדינה עצמה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית או תושב של אותה מדינה. אולם אם משלם הריבית הינו מוסד קבע או בסיס קבע יראו את מקום צמיחת הריבית במדינה בה נמצאים מוסד הקבע או בסיס הקבע.
למדינת התושבות של מקבל הריבית תינתן זכות מיסוי שיורית.
הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיע לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי.

תמלוגים – בעת תשלום תמלוגים זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור דהינו המדינה בה נצמחה הכנסת התמלוגים אולם אם מקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל על ידי מדינת המקור לא יעלה על 10%. למדינת התושבות של מקבל התמלוגים תינתן זכות מיסוי שיורית.
במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים התמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף התמסה בהתאם לדני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.
מקום הפקת התמלוגים יהיה במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא המדינה עצמה, יחידת משנה של המדינה או תושב של אותה מדינה. אך אם ההתחייבות לשלם תמלוגים נוצרה למוסד קבע או לבסיס קבוע והם אלו שנושאים בנטל התשלום אזי מקום הפקת התמלוגים הינו במדינה בה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיע לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי.

רווחי הון - רווחי הון שנוצרו לתושב יהיו חייבים במס רק במדינת התושבות למעט החריגים אשר יפורטו בהמשך.
רווחים ממכירת מניות של חברה שכ-50% מנכסיה או יותר כוללים מקרקעין, זכות המיסוי תינתן למדינה בה מצויים המקרקעין. רווחים מהעברת זכויות בשותפות בנאמנות או עיזבון שעיקר הנכסים מורכב בעיקר ממקרקעין הנמצאים במדינה המתקשרת, זכות המיסוי תינתן למדינה המתקשרת.

תושב חברה מתקשרת אשר מכר מניות של חברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת יהיו חייבים במס במדינה המתקשרת האחרת, רק אם המוכר החזיק במישרין או בעקיפין ב- 10% או יותר מכוח הצבעה בחברה למשך תקופה של שנתיים ומעלה.

מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי הראשונית הינה למדינת המקור דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
רווחי הון ממכירת כלי טייס או אוניות יהיו חייבים רק במדינה המתקשרת דהינו מדינת התושבות.

שירותיים אישיים של עצמאי – הכנסה משירותיים אישיים ניתן לחייב במס רק במדינת התושבות אלא אם ההכנסה נבעה מבסיס קבע אזי ניתן לחייב חלק מההכנסה שנבע מבסיס הקבע במדינת המקור. במידה ותושב מדינה מתקשרת שהה יותר מ-183 ימים בשנת המס במדינה מתקשרת אחרת אזי למדינת המקור תהיה זכות מיסוי בגין הכנסות שהופקו בתחומה.

שירותיים אישיים של עובד – שכר עבודה וגמול חייב במס רק במדינת התושבות, אלא אם העבודה בוצעה במדינה מתקשרת אחרת, אזי יהיה ניתן לחייב במס את ההכנסה במדינה המתקשרת האחרת.
בניגוד לאמור לעיל, אף על פי שהעבודה מבוצעת במדינה מתקשרת אחרת ניתן יהיה לחייב את ההכנסה במס רק במדינה המתקשרת אם מקבל המשכורת שהה פחות מ-183 ימים במדינה המתקשרת האחרת בשנת המס, השכר משולם ע"י מעביד שאינו תושב המדינה המתקשרת או מטעמו ונטל התשלום אינו מוטל על מוסד קבע או בסיס קבע במדינה האחרת.
שכר המופק בכלי טיס או באוניה ניתן לחייב במס רק במדינת התושבות של המיזם.

שכר חברי הנהלה – זכות המיסוי הראשונית למדינת המקור בגין שכר חברי ההנהלה של חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת אחרת דהינו למדינה המתקשרת האחרת תהא זכות מיסוי ראשונית.

אמנים וספורטאים – זכות המיסוי הראשונית בגין הכנסותיו של אמן או ספורטאי תהא במדינת המקור. ולמדינת התושבות תהא זכות מיסוי שיורית.

קצבאות – זכות המיסוי הבלעדית בגין הכנסה מקצבאות הינה במדינת התושבות. ברם, קצבה המשולמת ליחיד בידי מדינה מתקשרת או בידי קרנות תהיה חייבת במס רק באותה מדינה דהינו זכות מיסוי בלעדית למדינת המקור, אך הכנסה זו יתכן ותהיה חייבת במס במדינת התושבות אם היחיד הוא תושב ואזרח של המדינה המתקשרת האחרת.

שירות ממשלתי – משכורת ושכר עבודה למעט קצבה ששולמו ע"י המדינה המתקשרת ליחיד יהיו חייבים רק במדינה המתקשרת כלומר זכות מיסוי ראשונית למדינת המקור. אולם אם העבודה ניתנה במדינה מתקשרת אחרת ע"י יחיד תושב ואזרח אותה מדינה, אזי ההכנסה חייבת במדינה המתקשרת האחרת.

פרופסורים ומורים – פרופסור או מורה שמבקר במדינה מתקשרת לצורך ביצוע עבודת הוראה או מחקר חינוכי ואינו פועל למטרת רווח יהיה פטור ממס במדינה המתקשרת לתקופה של שנתיים ממועד הגעתו אליה.

סטודנטים – תשלומים שקיבל סטודנט או חניך השוהה המדינה מתקשרת אחרת לצורך קיומו בעת לימודיו ימוסו במדינת המקור בלבד אם התשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה מתקשרת אחרת.
כמו כן, סטודנט יהיה זכאי להנחות ,הטבות ופטורים בגין מענקים ומלגות כפי שזכאי להם תושב אותה מדינה מתקשרת בה הסטודנט שהה לצורכי לימודיו.

הכנסה אחרת – הכנסה אחרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה זו תמוסה במדינת התושבות בלבד.

ביטול מיסי כפל – סעיף זה עוסק במניעת מיסוי כפל ע"י מתן זיכוי במדינת התושבות למס ששולם במדינת המקור על הכנסה שזכות המיסוי הראשונית הייתה במדינת המקור. ינתן זיכוי בישראל בגין המס ששולם באירלנד אך לא יותר הזיכוי על החלק היחסי מהמס הישראלי. כמו כן, מס ישראלי ששולם לפי חוקי ישראל יותר כזיכוי כנגד מס אירי המוטל על אותם רווחים.

כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.
תשלומים המשתלמים לאדם בגין תוכנית פנסיה ממדינה מתקשרת אחרת ינתן להם הטבות המס אשר היה ניתנות אילולא והתשלומים היו משתלמים מהמדינה המתקשרת. כלומר אם יחיד מקבל תקבולים בגין תוכנית פנסיה מחברת ביטוח אירית, אזי בישראל יש לתת לו את ההטבות במס כאילו היחיד הפריש לתוכנית פנסיה בחברת ביטוח ישראלית, בתנאי שתוכנית הפנסיה הינו מאושרת, והיחיד הפריש לתקופה העולה על שנתיים ובאותה התקופה לא נהנה היחיד מהטבות מס בגין הפקדות שהפקיד במדינת תושבותו.

במקרים בהם יתכן כי חויב אדם שלא בהתאם להוראות האמנה או בצורה שאינה מוצדקת ישתדלו הרשויות לבחון את הסוגיה ובמידת הצורך לישב בהסכמה הדדית את המחלוקות. האדם, רשאי תוך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים להביא את העניין לדיון.
הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר