אמנה בין ישראל לבין דנמרק

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין דנמרק

עוד בשירותי ראיית חשבון

תקציר אמנה בין ישראל לבין דנמרק בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

אמנת מס בין ישראל ומדינות נוספות בעולם - משרד רואה חשבון שטיינמץ עמינח ושות2

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות או המתקשרות או שתיהן.

תושב – "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר נתון לפי דיני המס חייב במס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.

יחיד אשר לפי האמור לעיל נחשב לתושב שתי המדינות, אזי תושבתו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים אם נתקבלה הכרעה אין לעבור למבחן הבא):

  1. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע
  2. מרכז האינטרסים החיוניים
  3. מקום בו הוא נוהג להתגורר
  4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה
  5. הסכמה הדדית

לגבי חבר בני אדם מבחן קביעת התושבות בהתאם למקום הניהול הממשי של חבר בני באדם. במידה ולא ניתן לקבוע איכן מקום הניהול הממשי, התשובות תקבע בהסכמה הדדית בין המדינות המתקשרות.

מוסד קבע – מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז,מקום להפקת משאבים טבעיים, אתר בניה או פרויקט בינוי הנמשך מעל לשתים עשר חודשים.
על אף האמור, אדם שאינו סוכן בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות יראו את המיזם כמוסד קבע אלא אם פעולותיו מוגבלות לקניית טובין או סחורה.
מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או החזקת מקום לשם פרסומת או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.
מהות השליטה כשלעצמה לא תהווה גורם המקנה לחברה מעמד של מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת.

מקרקעין – הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי, נלווים למקרקעין, משק חיי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים.
הכנסה ממקרקעין (לרבות חקלאות או ייעור) המופקת באופן ישיר או עקיף תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים – זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה של המדינה המתקשרת, במילים אחרות מדינת התושבות. ברם אם לחברה המתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות המוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.
לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת.

ספנות והובלה אווירית – רווחים המופקים מהפעלת ספינות וכלי שייט יהיו חייבים במס במדינת התושבות, דהינו המדינה בה מתקיים הניהול מממשי של עסקי המיזם.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול , בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו לא היו בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים. בהטלת מס על רווחי המיזם יש להתחשב בחלק מרווחי המיזם אשר מוסו במדינה המתקשרת האחרת. הרשויות יכולות להיוועץ זו בזו לפי הצורך.

דיווידנדים – בעת תשלום דיווידנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור. דיווידנד המתקבל בידי חברה תושבת ישראל מחברה דנית שיעור המס הדני לא יעלה על 15%, אך אם חברה תושבת ישראל מחזיקה בשיעור של 50% ומעלה בחברה תושבת הולנד שיעור המס הדני לא יעלה על 5%. דיווידנד המתקבל בידי חברה תושבת דנמרק מאת חברה תושבת ישראל שיעור המס הישראלי לא יעלה על 25%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר חברה תושבת מדינה מתקשרת מקבלת דיווידנדים מחברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת, שמקור הדיווידנדים המחולקים הינו ממוסד קבע של החברה תושבת המדינה המתקשרת. במקרים המתוארים לעיל לא יחולו הוראות מיסוי דיווידנד אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים. במילים אחרות, זהו סעיף אנטי תכנוני שנועד למנוע מצב בו התאגדות של חברות תפחית את נטל המס.

ריבית – בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור בה נצמחה הריבית אך שיעור המס לא יעלה על 25% מסכום הריבית. למדינת התושבות של מקבל הריבית תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר מקבל הריבית הינו תושבת מדינה מתקשרת המחזיק במוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת ומקור הריבית הינו בגין תביעת חוב של מוסד הקבע, במקרה הנ"ל לא יחולו הוראות מיסוי ריבית אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.
אם תשלום הריבית נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום היחסים המיוחדים אזי לצורך אופן המיסוי יש למסות את הכנסת הריבית בהתאם לסכום אשר היה אמור להתקבל אילולא היחסים המיוחדים והחלק העודף התמסה בהתאם לשאר הוראות האמנה.

מקום משלם הריבית הינו במדינה מתקשרת אם הוא משולם ע"י המדינה עצמה, יחידות המשנה שלה או ע"י תושב של אותה מדינה. אולם אם תושב מדינה מתקשרת משלם ריבית בשל התחייבות של מוסד קבע שבחזקתו במדינה מתקשרת אחרת והתשלום הוא לתושב מדינה מתקשרת אחרת אזי ניתן לראות את מקום הפקת הריבית כמקום בו נמצא מוסד הקבע. כלומר אם חברה ישראלית מחזיקה במוסד קבע בדנמרק ולמוסד הקבע נוצרה התחייבות שבגינה הוא נדרש לשלם ריבית וריבית זו משולמת על ידי החברה הישראלית אזי מקום הפקת ההכנסה יהא בדנמרק על אף שהמשלם הוא חברה תושבת ישראל.

תמלוגים – בעת תשלום תמלוגים זכות המיסוי הראשונית הינה למדינת המקור בהתאם לחוקי אותה מדינה אך שיעור המס לא יעלה על 10%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר מקבל התגמולים הינו תושבת מדינה מתקשרת המחזיק במוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת ומקור התמלוגים הינם בגין רכוש או פעילות של מוסד הקבע, במקרה המתוארים לעיל לא יחולו הוראות מיסוי תמלוגים אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים התמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף התמסה בהתאם לדני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.

רווחי הון - רווח שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין ניתן לחייבם במדינה בה מצויים המקרקעין.
מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי הראשונית תינתן למדינת המקור, דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
רווח הון הנוצר בשל מכירת נכסים תעבורה אווירית זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינת התושבות של המיזם
רווחי הון בגין יתר הנכסים חייבים במס במדינת התושבות של המוכר.

שירותיים אישיים – הכנסה משירותים אישיים כוללת הכנסת משכורת, שכר עבודה והכנסה משירותיים מקצועיים.
הכנסה אשר מופקת משירותיים אישיים ניתן לחייבה במס רק במדינת התושבות אלא אם השירותיים בוצעו במדינה מתקשרת אחרת.
בניגוד לאמור לעיל, הכנסה משירותים אישיים (למעט שכר עבודה) הניתנים במדינה מתקשרת אחרת ניתן יהיה לחייב את ההכנסה במס רק במדינה המתקשרת (מדינת התושבות) אם מקבל ההכנסה שהה פחות מ-183 ימים בשנת המס במדינה המתקשרת האחרת. כמו כן, שכר עבודה חייב במס רק במדינת התושבות, אם מקבל ההכנסה שהה פחות מ-183 ימים בשנת המס במדינה המתקשרת האחרת, השכר משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה המתקשרת האחרת ואינו מוטל על מוסד קבע של המעביד במדינה האחרת.
שכר המופק בכלי טיס או באוניה ניתן לחייב במס רק במדינת התושבות של המיזם.

שכר חברי הנהלה – זכות המיסוי הראשונית למדינת המקור בגין שכר חברי ההנהלה של חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת אחרת. דהינו, שכר דירקטורים של חברה תושבת מדינה אחרת חייב במס במדינת המקור.

אמנים וספורטאים – זכות המיסוי הראשונית בגין הכנסותיו של אמן או ספורטאי תהא במדינת המקור, במילים אחרות המדינה בה הופקה ההכנסה. ולמדינת התושבות תהא זכות מיסוי שיורית.

קצבאות ואנונות – זכות המיסוי בגין תשלום קצבה ו/או אנונה לתושב מדינה מתקשרת הינה בידי מדינת התושבות בלבד.

שירות ממשלתי – שכר עבודה לרבות קצבה המשולמת על ידי מדינה מתקשרת או מתוך קרן שהוקמה על ידי מדינה מתקשרת או על ידי יחידת משנה שלה ליחיד (שאינו אזרח מדינה מתקשרת אחרת) עבור שירותיים שנעשו למדינה המתקשרת או ליחידות המשנה שלה ניתן להטיל עליהם מס במדינה המתקשרת.
אולם, אם שירותים ניתנו בקשר למסחר או עסק המתנהל על ידי המדינה המתקשרת או יחידת המשנה שלה יחולו הוראות שירותים אישיים, שכר חברי הנהלה או קצבאות ואנונות.

סטודנטים – סטודנט או חניך השוהה המדינה מתקשרת אחרת ומקבל תשלומים לצורך קיומו, חינוכו או הכשרתו סכומים אלו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה בה הוא לומד. כמו כן, שכר בעד שירותיים שהפיק סטודנט בתחום לימודיו ששולמו במדינה בה הוא לומד לא יהיו חייבים במס אם ההכשרה היא בעלת חשיבות ראשונית שבגינה משולם השכר.

מרצים, מורים וסטודנטים – תשלומים שקיבל יחיד השוהה במדינה מתקשרת אחרת למטרת הוראה או עריכת מחקר במוסד חינוכי וביקורו במדינה המתקשרת האחרת הינה לתקופה שאינה עולה על שנתיים אזי לא יוטל מס על הכנסותיו מהוראה או מחקר במדינה מתקשרת אחרת.

הכנסה אחרת – הכנסה אחרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה זו תמוסה במדינת התושבות בלבד.

ביטול מיסי כפל – תושב דנמרק אשר הפיק הכנסה חייבת בישראל שבגינה שילם מס יהיה זכאי לניכוי מהמס אשר הוא מתחייב בו בהתאם לחוקי המס הדנים. אך אם תושב דנמרק הפיק הכנסה מדיווידנד, ריבית או תגמולים יותר לו כניכוי מהמס הדני עד לתקרת המס הדני אשר הייתה מתחייבת הכנסה זו בדנמרק. במידה ובישראל יינתן פטור זמנית בגין הכנסות ריבית או דיווידנד יש לנהוג לצורך מתן הניכוי כאילו לא ניתן פטור ואף שולם מס בישראל.
תושב ישראל שהפיק הכנסה בדנמרק, תתיר ישראל זיכוי מהמס המתחייב בישראל את מס ששולם בהולנד, אך עד לתקרת המס אשר הכנסה זו תהא חייבת במס בישראל.

דיווידנד המשלתם על ידי חברה תושבת דנמרק סכום הזיכוי לא יעלה על 25% מאותו הדיווידנד. כאשר הדיווידנד על מניות הבכורה משתתפות מיצג דיווידנד בשיעור קבוע מהמניה ודיווידנד על רווחי החברה יבואו בחשבון גם מס החברות הדני לצורך מתן זיכוי בישראל.
כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.

  • במקרים בהם יתכן כי חויב אדם שלא בהתאם להוראות האמנה או בצורה שאינה מוצדקת ישתדלו הרשויות לבחון את הסוגיה ובמידת הצורך לישב בהסכמה הדדית את המחלוקות.
  • הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שיידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר