מאזן - חוות דעת של רואה חשבון

>
>
מאזן - חוות דעת של רואה חשבון

עוד בשירותי ראיית חשבון

להרשמה לניוזלטר

מאזן הינו דוח כספי המתאר את המצב הכספי של חברות ותאגידים שונים נכון ליום מסוים, בד"כ בסוף השנה, ולחברות ציבוריות - גם מידי סוף רבעון. דוח המאזן נערך ע"י החברה בהתאם לעקרונות החשבונאיים המקובלים שאותם אימצה ובהתאם לתקנים, חוקים, תקנות וגילויי דעת שונים. חוות דעת של רואה חשבון נדרשת ע"פ חוק והוא נדרש לבקר את הדוחות הכספיים, לתת חוות דעת עליהם וגם לסקור את הדוח הרבעוני.

הכנת והגשת מאזן חברה 2023 - שטיינמץ עמינח ושות

מבנה מאזן חברה

מבנה המאזן הוא כזה שמצדו האחד ממוקמים נכסי העסק ומצדו השני, ההתחייבויות וההון העצמי (נכסים בניכוי התחייבויות). הנכסים בנויים מנכסים שוטפים (כדוגמת מלאי) ונכסים שאינם שוטפים (כדוגמת רכוש קבוע). באותו אופן - ההתחייבויות: התחייבויות שוטפות (למשל, ספקים ונותני שירותים) והתחייבויות לזמן ארוך (למשל אשראי לזמן ארוך). ההון העצמי הבסיסי מורכב מהון מניות ועודפים.

בשל מורכבותו, מרכיביו של המאזן מלמדים הרבה על יחסים פיננסיים ובאמצעותם ניתן לבצע ניתוחי מדדים שונים ובהתאם לכך להסיק מסקנות אשר יסייעו בהתייעלות וחיסכון.

המאזן, אשר מהווה חלק מהדוחות הכספיים, משמש ומעניין מספר צרכנים ובין היתר את מנהלי בית העסק, אשר יקבלו תמונת מצב של העסק וכיצד מנהלים אותו. בעלי מניות - להם גם מופנית חוות דעת המבקר, כדי שידעו אם להמשיך להשקיע בחברה הזו. צרכן נוסף הוא נושי החברה, כדי שיבחנו אם כדאי להם להמשיך בהתקשרות עם החברה.

למי מיועד מאזן החברה?

בשל כך, המאזן, המופק על ידי רואה חשבון אינו מיועד אך ורק לרשויות המס. גורמים כמו בנקים ומתעניינים ברכישה או השקעה בעסק ידרשו לראות את המאזן. הראשונים- כדי ללמוד על מצבו של העסק והאחרונים- כדי להעריך את ערכו לפני השקעה בו, ובעגה המקצועית, לבצע הערכת שווי לפני השקעה בחברה.

סוג נוסף של דוחות הוא דוחות מאוחדים. אלו הם למעשה דוחות כספיים כאשר מספר חברות מאוחדות יחדיו עפ"י כללי החשבונאות המקובלים: "חברת האם" יחד עם "חברות הבנות", "נכדות" וכו' שהיא שולטת בהן. מטרת הדוחות המאוחדים הינה הצגה בפני בעלי המניות והנושים של חברת האם כיחידה כלכלית אחת, תוך ביטול עסקאות שבתוך הקבוצה.

לדוח המאזן ולדוח רווח והפסד, מצטרפים דוחות נוספים כחלק מהדוחות הכספיים המוגשים ע"י משרד רואי החשבון: דוח על השינויים בהון העצמי ודוח על תזרימי המזומנים, אך הדבר תלוי בפרמטרים שונים ובהתאם לצורך. דוח נוסף שמצטרף לדוחות הכספיים הינו דוח ההתאמה לצרכי מס המופנה לרשות המסים. דוח זה מתאם את הרווח או ההפסד לפני מיסים על הכנסה שבדוח רווח והפסד לרווח או הפסד המתאים לצרכי מס וזאת בהתאם לקריטריונים וחוקים שונים.

מחלקת הביקורת במשרדנו מתמחה בביצוע ביקורת באמצעות נהלי ביקורת לישויות שונות בגדלים שונים. בסיום הביקורת, נדרשים לשדר לרשות המסים מרכיבים מסוימים מהדוחות הכספיים בצירוף דוחות מסוימים. גם הלקוח יחתום שמאשר את הדוח הכספי.

כחלק מהטפסים, קיימים גם טפסי 1214 ו-6111. טופס 6111 הינו טופס אשר נשלח בצורה מקוונת לרשות המסים ומיועד לחברות ובעלי עסקים שהמחזור שלהם גבוה מהסכום הנקוב בחוק כהגדרתו בהוראות מס הכנסה. מתחת לסכום הנקוב, פטורים מהגשת הטופס.

ללא קשר לטופס הקודם, טופס 1214 הוא טופס שמחויבים בהגשתו וזהו טופס המסביר ומפרט על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס הנוכחית.

להרשמה לניוזלטר