אמנה בין ישראל לבין מקסיקו

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין מקסיקו

עוד בשירותי ראיית חשבון

תקציר אמנה בין ישראל לבין מקסיקו בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות או המתקשרות או שתיהן.

תושב - "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר נתון לפי דיני המס חייב במס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה

יחיד אשר לפי האמור לעיל נחשב לתושב שתי המדינות, אזי תושבתו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים אם נתקבלה הכרעה אין לעבור למבחן הבא):

  1. מרכז האינטרסים החיוניים
  2. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע
  3. מקום בו הוא נוהג להתגורר
  4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה
  5. הסכמה הדדית

לגבי חבר בני אדם מבחן קביעת התושבות יקבע בהתאם למקום בו מתבצע הניהול הממשי של חבר בני האדם, דהיינו מקום השליטה והניהול של חבר בני האדם. ומידה ואם לא ניתן לקבוע את מקום השליטה וניהול של חבר בני האדם המחלוקת תיפתר בהסכמה הדדית בין הרשויות.

מוסד קבע - מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז, מקום להפקת משאבים טבעיים, אתר בניה או פרויקט בינוי הנמשך מעל לשישה חודשים. כמו כן, מתן שירותי יעוץ במדינה מתקשרת אחרת יחשב כבסיס קבע אם השירותים ניתנים לתקופה מצטברת של 12 חודשים בתקופה של 24 חודשים.
אדם שאינו סוכן בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם, והוא משתמש בזכות הנ"ל בקביעות יראו את המיזם כמוסד קבע אלא אם פעולותיו מוגבלות לקניית טובין או סחורה או שהוא מחזיק המדינה אחרת מלאי של טובין או סחורה השייכים למפעל.
מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או החזקת מקום לשם פרסומת או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.
מיזם ביטוח של מדינה מתקשרת יראו אותה כאילו יש לה בסיס קבע במדינה מתקשרת אחרת, אם במדינה מתקשרת אחרת היא גובה פרמיות או מבטחת סיכונים באמצעות אדם שאינו סוכן בעל מעמד עצמאי.

לא יראו מוסד של מפעל קבע במדינה אחרת משום שהוא מנהל את עסקיו במדינה אחרת על ידי סוכן או עמיל בעל מעמד בלתי תלוי בחברה המתקשרת והעמיל או הסוכן פועלים במהלך העסקים הרגיל.
מהות השליטה כשלעצמה לא תהווה גורם המקנה לחברה מעמד של מוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת.

מקרקעין - הגדרת מקרקעין כוללת נכסי מקרקעין בהתאם לדין הפנימי לרבות נלווים למקרקעין, משק חיי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים.
הכנסה ממקרקעין (לרבות חקלאות או ייעור) המופקת באופן ישיר או עקיף תמוסה במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים - זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה של המדינה המתקשרת, במילים אחרות מדינת התושבות. ברם אם לחברה המתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, אזי הכנסות המוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת האחרת בלבד. יש לציין כי יחוס ההכנסות למוסד הקבע התבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים.
לצורך מיסוי מוסד הקבע יוכרו הוצאות שהוצאו על ידי המוסד במדינה בה נמצא המוסד ובמדינה אחרת. אולם לא יותרו הוצאות שהוציא מוסד קבע לתשלום למשרד הראשי או לחברת אם בדרך של תגמולים, אגרות, או תשלומים דומים אחרים בתמורה לפטנטים, זכויות אחרות, עמלות שירותים, דמי ניהול וכו'

ספנות והובלה אווירית - רווחים מהפעלת תעבורה בינלאומית ניתן לחייבם המס רק במדינת התושבות של המיזם. רווחי מיזם תעבורה בינלאומית כולל הכנסות משימוש או השכרה של מכולות להובלת טובין אל לא יכללו רווחים ממתן שירותי לינה או הובלה מלבד הובלה אווירית וימית.

במידה והמקום הניהול והשליטה של המיזם ספנות הינו על הספינה יראו את מדינת התושבות של המיזם את המדינה בה שוכן נמל הבית של הספינה כמדינת התושבות. אך אם לספינה אין נמל בית יראו את מקום תושבות הספינה בהתאם למקום התושבות של מפעיל הספינה.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול , בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו לא היו בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים. בהטלת מס על רווחי המיזם יש להתחשב בחלק מרווחי המיזם אשר מוסו במדינה המתקשרת האחרת. הרשויות יכולות להיוועץ זו בזו לפי הצורך.

דיווידנדים - בעת תשלום דיווידנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור לפי דיני מדינת התושבות של החברה המחלקת. אולם אם המקבל הדיווידנד הינו בעלת הזכות שביושר לדיווידנדים שיעור המס לא יעלה על 10%, אך אם מקבל הדיווידנד הינו חברה בעלת הזכות שביושר המחזיקה בשיעור של 10% או יותר בחברה המחלקת את הדיווידנד שיעור המס לא יעלה 5%. אל אף האמור לעיל, אם המקבל הדיווידנד הינו חברה תושבת מקסיקו בעלת הזכות שביושר לדיווידנדים המחזיקה בשיעור של 10% או יותר בחברה ישראלית מחלקת הדיווידנד אשר הרווחים נובעים מרווחים שהתחייבו בשיעור נמוך ממס החברות בישראל, אזי שיעור המס בישראל בגין חלוקת הדיווידנד לא יעלה 10%. למדינת התושבות של החברה המקבלת את הדיווידנד תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר חברה תושבת מדינה מתקשרת מקבלת דיווידנדים מחברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת, שמקור הדיווידנדים המחולקים הינו ממוסד קבע של החברה תושבת המדינה המתקשרת. במקרים המתוארים לעיל לא יחולו הוראות מיסוי דיווידנד אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים. במילים אחרות, זהו סעיף אנטי תכנוני שנועד למנוע מצב בו התאגדות של חברות תפחית את נטל המס.
מדינה מתקשרת לא תטיל מס על רווחים בלתי מחולקים של חברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת אף על פי שהרווחים הופקו במדינה מתקשרת.

ריבית - בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור, המדינה בה נצמחה הריבית. אולם, אם מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר תושב מדינה מתקשרת, אזי למדינת המקור תינתן זכות מיסוי ראשונית אך המס שיוטל לא יעלה על 10%. למדינת התושבות תינתן זכות מיסוי שיורית.
על אף האמור לעיל, ריבית תהא חייבת רק במדינת התושבות של מקבל הריבית שהוא תושב בעל הזכות שביושר אם הריבית משתלמת למדינה מתקשרת או ליחידת המשנה שלה, והריבית משתלמת לתקופה שלא פחתה משלוש שנים.
אך אף האמור לעיל אם הריבית משתלמת לבעל הזכות שביושר שהינו מוכר ציוד תעשייתי ומדעי בשל שמכר באשראי לתקופה שאינה עולה על שישה חודשים, אזי זכות המיסוי תינתן למדינת תושבתו של המוכר באשראי. הוראה זו לא תחול כאשר המכירה באשראי הינה התחיבות בין צדדים קשורים.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר מקבל הריבית הינו תושב מדינה מתקשרת המחזיק במוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת ומקור הריבית הינו בגין תביעת חוב של מוסד הקבע, במקרה הנ"ל לא יחולו הוראות מיסוי ריבית אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.
מקור הריבית נקבע לפי משלם הריבית, דהיינו אם משלם הריבית הינו המדינה עצמה או תושב אותה מדינה אזי הריבית הופקה לפי תושבות המשלם. אולם אם יש לתושב מדינה מתקשרת מוסד קבע או בסיס קבע ובשלו משתלמת הריבית, מקום הריבית יקבע בהתאם למקום מושב הבסיס הקבע.

אם תשלום הריבית נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום היחסים המיוחדים אזי לצורך אופן המיסוי יש למסות את הכנסת הריבית בהתאם לסכום אשר היה אמור להתקבל אילולא היחסים המיוחדים והחלק העודף התמסה בהתאם לשאר הוראות האמנה.

תמלוגים - בעת תשלום תמלוגים זכות המיסוי הראשונית ניתנת למדינת המקור לפי דניה הפנימיים. אולם אם בעל הזכות שביושר לתגמולים הינו תושב מדינה מתקשרת שיעור המס במדינת המקור לא יעלה על 10%. למדינת התושבות של מקבל התגמולים תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו כאשר מקבל התגמולים הינו תושב מדינה מתקשרת המחזיק במוסד קבע במדינה מתקשרת אחרת ומקור התמלוגים הינם בגין רכוש או פעילות של מוסד הקבע, במקרה המתוארים לעיל לא יחולו הוראות מיסוי תמלוגים אלא יחולו הוראות מיסוי רווחי עסקים.

מקור התגמולים נקבע לפי משלם התגמולים, דהיינו אם משלם התגמולים הינו המדינה עצמה או תושב אותה מדינה אזי התגמולים הופקו לפי תושבות המשלם. אולם אם יש לתושב מדינה מתקשרת מוסד קבע או בסיס קבע ובשלו משתלמים התגמולים, מקום הפקת התגמולים יקבע בהתאם למקום מושב הבסיס הקבע.

במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים התמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף התמסה בהתאם לדני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.

רווחי הון - רווח שהפיק תושב מדינה מתקשרת מהעברת מקרקעין ניתן לחייבם במדינה בה מצויים המקרקעין. מכירת מניות של חברה שמרבית נכסיה הינם מקרקעין אזי זכות המיסוי הבלעדית תהא במדינה בה המצויים המקרקעין.
מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי תינתן למדינת המקור, דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

רווח הון הנוצר בשל מכירת נכסים תעבורה בינלאומית זכות המיסוי הבלעדית תינתן למדינת התושבות של המיזם.
תושב מדינה מתקשרת אשר מכר מניות של חברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת ובמהלך 12 חודשים שקדמו למכירה היה בעל 5% או יותר מהון המניות, אזי המדינה האחרת רשאית לחייב את המכירה הנ"ל בשיעור מס שלא יעלה על 25%.
רווחי הון בגין יתר הנכסים חייבים במס במדינת התושבות של המוכר שהוא בעל הזכות שביושר.

שירותיים אישיים של עצמאי - הכנסה אשר מופקת משירותיים אישיים ניתן לחייבה במס רק במדינת התושבות. אולם, אם השירותיים בוצעו במדינה מתקשרת אחרת באמצעות מוסד קבע או בסיס קבע ניתן לחייב במס את החלק של מוסד הקבע במדינה בה בוצעו השירותים. לצורך כך יחיד השוהה מעל 183 ימים במדינה מתקשרת אחרת רואים אותו כבעל בסיס קבוע במדינה האחרת.

שירותיים אישיים של עובד - זכות המיסוי הבלעדית בגין הכנסת משכורת ושכר עבודה תינתן למדינת התושבות. אלא אם העבודה בוצעה במדינה מתקשרת אחרת, אזי יהא ניתן להטיל עליה מס במדינה מתקשרת אחרת.
בניגוד לאמור לעיל, הכנסה משכר עבודה הניתנת במדינה מתקשרת אחרת ניתן יהיה לחייב את ההכנסה במס רק במדינה המתקשרת (מדינת התושבות) אם מקבל ההכנסה שהה פחות מ183 ימים בשנה במדינה המתקשרת האחרת, השכר משתלם על ידי מעביד שאינו תושב המדינה המתקשרת האחרת ואינו מוטל על מוסד קבע של המעביד במדינה האחרת.
שכר המופק בכלי טיס או באוניה ניתן לחייב במס רק במדינת התושבות של המיזם.

שכר דירקטורים - זכות המיסוי הבלעדית למדינת המקור בגין שכר דירקטורים של חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת אחרת.

אמנים וספורטאים - זכות המיסוי בגין הכנסותיו של אמן או ספורטאי המופקות באופן ישיר או עקיף בין על ידיו או על ידי אדם אחר בשליטתו תהא במדינת המקור, במילים אחרות המדינה בה הופקה ההכנסה.
הוראות לעיל לא יחולו, במידה וההכנסה שנצמחה לאמן מקורה בכספי ציבור של מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית.

קצבאות - זכות המיסוי בגין תשלום קצבה לתושב מדינה מתקשרת ניתן לחייב במס רק במדינה התושבות.

שירות ממשלתי - גמול למעט קצבה המשולמת על ידי מדינה מתקשרת או על ידי יחידת משנה שלה ליחיד עבור שירותיים שנעשו למדינה המתקשרת או ליחידות המשנה שלה ניתן להטיל עליהם מס במדינה המקור. האמור לעיל לא יחול, אם ניתנו שירותים למדינה אחרת על ידי יחיד שהוא תושב ואזרח המדינה המתקשרת האחרת.

קצבה המשתלמת על ידי מדינה מתקשרת או על ידי יחידת משנה שלה ליחיד עבור שירותיים שנעשו למדינה המתקשרת או ליחידות המשנה שלה ניתן לחייבה במס רק במדינה המתקשרת. ברם, ניתן לחייב במס קצבה זו במדינה מתקשרת אחרת אם היחיד הוא תושב ואזרח של המדינה המתקשרת האחרת.
אם שירותים ניתנו בקשר למסחר או עסק המתנהל על ידי המדינה המתקשרת או יחידת המשנה שלה יחולו הוראות שירותים אישיים, שכר חברי הנהלה או קצבאות ואנונות. 

פרופסור וסטודנטים - פרופסור או מורה (שאינו תושב מדינה מתקשרת לפני ביקורו) המבקר במדינה מתקשרת לשם הוראה או מחקר במלכ"ר, יהא פטור במדינה מתקשרת הראשונה לתקופה של עד שנתיים. ההטבה תינתן פעם אחת בלבד. הוראה זו לא תחול אם המחקר מתבצע לשם תועלת אישית ולא לתועלת ציבורית.
סטודנט או חניך השוהה המדינה מתקשרת אחרת ומקבל תשלומים לצורך קיומו, חינוכו או הכשרתו סכומים אלו לא יהיו חייבים במס באותה מדינה בה הוא לומד במידה שמקור הכספים מחוץ למדינה בה הסטודנט לומד.

הכנסה אחרת - הכנסה אחרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה זו תמוסה במדינת התושבות בלבד.

ביטול מיסי כפל - תושב מקסיקו שהפיק הכנסה החייבת במס בישראל לפי הוראות האמנה, מקסיקו תתיר כניכוי מהמס על ההכנסה או ההון של אותו תושב סכום השווה למס ששולם בישראל, אך הזיכוי או הניכוי לא יעלה על סכום המס שנתחייב על ההכנסה במקסיקו.
חברה תושבת מקסיקו המחזיקה בשיעור של 10% או יותר מהון המניות של חברה ישראלית, בעת חלוקת דיווידנד מאת החברה הישראלית לחברה המקסיקנית, תהא זכאית החברה המקסיקנית במקסיקו לזיכוי בגין מס החברות ומס עבור הדיווידנד ששולם בישראל.
תושב ישראל שהפיק הכנסה במקסיקו, תתיר ישראל זיכוי מהמס המתחייב בישראל את מס ששולם במקסיקו, עד לתקרת המס אשר הכנסה זו תהא חייבת במס בישראל.

כאשר חברה תושבת מקסיקו משלמת דיווידנד לחברה תושבת ישראל אשר מחזיקה בה מעל ל 10% בהון המניות, ישראל תתיר בניכוי מהמס בו מחייבת החברה הישראלית זיכוי בגין המס ששולם עבור חלוקת הדיווידנד ועבור תשלום מס החברות במקסיקו. אולם בכל מקרה יהא ניתן לחייב דיווידנדים שחולקו על ידי חברה מקסיקנית לחברה ישראלית בשיעור שלא יעלה על 5% (לאחר הזיכוי המס הזר).

  • כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.
  • רשויות המס רשאיות להגביל את הטבות בהסכמה הדדית, אם לדעתן השימוש באמנה הינו באופן שבו מנצלים את הוראותיה לרעה.
  • הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שיידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר