אמנה בין ישראל לבין אוסטריה

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין אוסטריה

עוד בשירותי ראיית חשבון

תקציר - אמנת מס בין ישראל ובין אוסטריה בדבר מניעת מסי כפל

אמנת מס בין ישראל ובין אוסטריה בדבר מניעת מסי כפל

תחולת האמנה הינה על בני אדם שהם תושבי אחת המדינות או תושבי שתי המדינות המתקשרות באמנה.

תושבות - תושב מדינה מתקשרת הינו אדם אשר חייב במס במדינה מכוח דיני המס הפנימיים קרי מכוח תושבתו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו וכדומה.
במידה והיחיד הינו תושב שתי מדינות מתקשרות בהתאם לדין הפנימי שלהם, הכרעת תושבות היחיד תקבע בהתאם למבחנים הבאים (היה ואין הכרעה במבחן הראשון יש לעבור למבחן השני עד להכרעה):

  1. מבחן בית קבע, המבחן קובע מקום שבו היחיד נוהג להשתקע.
  2. מבחן מרכז האינטרסים החיוניים, יש לבחון היכן יחסיו האישיים והכלכליים הדוקים יותר.
  3. מבחן מקום מגוריו של היחיד.
  4. מבחן האזרחות.

במידה וחבר בני אדם הינו תושב שתי מדינות מתקשרות בהתאם לדין הפנימי, הכרעת התושבות תתבצע בהתאם למבחן מקום ניהול העסקים בפועל.

מוסד קבע - מקום קבוע שבו מתנהלים עסקי המפעל קרי מקום ההנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה או מחצבה, אתר לבניין או פרוייקט לבינוי או הרכבה הקיים מעל שנה. מוסד קבע לא יכלול: מחסן מלאי של מפעל, מקום קבוע לשם רכישת סחורה או איסוף/סיפוק ידיעות או פרסום או מחקר מדעי וכדומה לצורכי המפעל.

אדם שיש לו זכות חתימה וזכותו אינה מוגבלת לרכישת טובין בלבד, הפועל במדינה מתקשרת, יראו אותו כמוסד קבע במדינה המתקשרת.
לא יראו פעילות של מפעל כמוסד קבע במדינה מתקשרת אם הפעילות מבוצעת באמצעות מתווך או סוכן בלתי תלוי למפעל.
חברה הנשלטת ע"י חברה אחרת הממוקמת במדינה מתקשרת או חברה השולטת בחברה הנמצאת במדינה מתקשרת, שליטה זו בלבד לא תקנה מעמד של מוסד קבע לחברה המצויה במדינה אחרת.

מיסוי מקרקעין - מיסוי הכנסות הנובעות בשל מכירה או השכרה של מקרקעין יחול במדינה בה המקרקעין מצויים.

הכנסות מעסק - הכנסותיו של אדם מעסק חייבות במס במדינת תושבות של האדם אלא אם הופקה הכנסה במדינה מתקשרת אחרת באמצעות מוסד קבע, אזי זכות המיסוי בגין הכנסות המוסד הינה בידי המדינה המתקשרת האחרת דהיינו מדינת המקור בה הופקה ההכנסה.

פעילות של חברה או יחיד עם חברות קשורות או מוסד קבע הממוקם במדינה מתקשרת אחרת, אזי יש לבחון את שווי עסקאותיהם כאילו בוצעו בין צדדים בלתי תלויים לצורך חלוקת זכות המיסוי בין המדינות.
הוצאות שהוציא מוסד קבע יותרו בניכוי לרבות הוצאות שהוצאו במדינה זרה ממדינת מושבו של מוסד הקבע. שיטת המיסוי של מוסד הקבע יהא בהתאם לשיטת המיסוי במדינת המקור.
אם כל פעילות מוסד הקבע במדינה המתקשרת הינה רכישת טובין או סחורה אזי הרווחים לא ייוחסו למוסד הקבע.

הכנסות מהובלה ימית ואווירית - הכנסות מפעילות כלי שייט או כלי טיס יהיו חייבות במס במדינה בה מתקיים הניהול העסקי בפועל.

הכנסות של מפעלים משולבים - סעיף 9 לאמנה קובע כי פעילות של מפעל עם מפעל הממוקם במדינה מתקשרת אחרת הנשלט על ידו, ומפאת היחסים המיוחדים העסקאות ביניהם אינם בהתאם לתנאי שוק בין קונה מרצון למוכר מרצון, אזי יש לראות את העסקאות כאילו בוצעו בין קונה מרצון למוכר מרצון לצורך קביעת המדינה שלה יש זכות מיסוי. הסעיף הנ"ל הינו דומה ברובו לסעיף 85א אשר בא למנוע מצב של הסטת רווחים למדינה אחרת ובכך להפחית את נטל המס. לכן קובע הסעיף כי למרות שהעסקאות בוצעו שלא בתנאי שוק יש לראותן לצורך מיסוי כעסקאות שבוצעו בתנאי שוק.

דיווידנדים - זכות המיסוי הראשונית בעת חלוקת דיווידנד הינה למדינת התושבות של החברה המחלקת את הדיווידנד. שיעור המס אשר ניתן יהיה לגבות הינו עד 25%. למדינת התושבות של החברה המקבלת דיווידנד תהא זכות מיסוי שיורית בהתאם לדיני המס הפנימיים שלה לאחר מתן זיכוי של המס הזר. כמו כן, דיווידנדים המשולמים יצאו מכלל בסיס המס במדינה המתקשרת האחרת אם מקום מושבן של שתי המדינות (המחלקת והמקבלת) הינו באותה ארץ והחברה אשר קיבלה את הדיווידנדים מחזיקה בלפחות 25% בחברה המשלמת דיווידנדים.

ריבית - זכות המיסוי הראשונית בגין ריבית המשתלמת ממדינה מתקשרת לתושב במדינה מתקשרת אחרת הינה במדינת המקור, דהינו המדינה המשלמת, אך שיעור המס לא יעלה על 15%. למדינה המתקשרת האחרת, דהינו המדינה המקבלת, תהא זכות מיסוי שיורית. זכות המיסוי הראשונית בשל תשלום ריבית ע"י מוסד קבע תהא במקום מושבו של מוסד הקבע.
חיוב המס בגין תשלום ריבית בין צדדים קשורים מעבר למקובל בשוק, יהא עד לגובה הריבית המקובלת בשוק הכנסת ריבית בידי המקבל ומעבר לכך יחויב במס בהתאם ליתר סעיפי האמנה.

תמלוגים - זכות מיסוי בגין תמלוגים יחול רק במדינה שבה מקבל התשלום הינו תושב, אך אם תשלום התמלוגים הוא למדינה מתקשרת אחרת אזי מדינת המקור רשאית להטיל מס בשיעור של 10%. כמו כן, אם כתוצאה מקיום יחסים מיוחדים התשלום בגין תמלוגים הוא מעבר למקובל בשוק, יהא גובה התמלוגים עד לגובה ההכנסה המקובלת בשוק, וההכנסה העודפת תחויב במס בהתאם ליתר סעיפי האמנה.

רווחי הון - על רווחי הון בגין מכירת נכסים ניתן להטיל מס רק במדינת התושבות של המוכר, ואולם על מכירת מיטלטלין במוסד קבע הממוקם במדינה מתקשרת אחרת ניתן להטיל מס במדינה המתקשרת האחרת. במקרה של מכירת מניות חברה שאינן סחירות רשאית מדינת המושב של החברה להטיל מס על רווחי ההון עד לשיעור של 15%.

שירותים אישיים עצמאיים - ההכנסה של עצמאי תמוסה רק במדינת התושבות, אלא אם יש לו במדינה המתקשרת האחרת בסיס קבוע העומד לרשותו לצורך ביצוע פעילותו, אזי המדינה המתקשרת האחרת יכולה להטיל מס בגין ההכנסה שהופקה בגבולותיה.

שירותים אישיים לא עצמאיים - משכורת, שכר עבודה וגמול יהיה ניתן להטיל עליהם מס רק במדינת התושבות, זולת אם העבודה או הגמול מבוצע/ת במדינה המתקשרת האחרת.
למרות האמור לעיל גמול המתקבל ע"י תושב מדינה מתקשרת בשל עבודתו במדינה מתקשרת אחרת שלא שהה בה מעל 183 ימים, המשלם אינו תושב המדינה המתקשרת האחרת והתשלום אינו למוסד קבע או לבסיס קבע במדינה המתקשרת האחרת אזי החיוב במס יהא במדינת התושבות (המדינה המתקשרת).

שכר חברי דירקטוריון - זכות המיסוי הראשונית בגין שכר דירקטורים הינה במדינת תושבתו של מקבל השכר, ולמדינת

אמנים וספורטאים - הכנסה של בדרנים וספורטאים ניתן להטיל עליה מס במדינה שבה מבוצעת הפעילות של האומן או הספורטאי.

קצבאות ואנונות - זכות המיסוי בגין קצבה ואנונה הינה זכות בלעדית למדינת התושבות.

סטודנטים – אדם ששוהה במדינה מתקשרת אחרת באורח זמני כסטודנט בלבד, לא יוטל עליו מס בגין העברות כספים ובעד תגמול בגין השירותים שניתנו במדינה מתקשרת אחרת הקשורים ללימודיו או הכשרתו או דרושים לצורך מחייתו. ברם אם הלימודים הינם בעלי חשיבות משנית או שמשך הלימודים הינו מעל 5 שנים לא יחול פטור זה.

פרופסורים מורים ואנשי מחקר- לא יוטל מס על מרצים במדינה מתקשרת אחרת אם מטרת השיהוי במדינה הינה רק לשם הוראה או מחקר מדעי למשך תקופה שלא תעלה על שנתיים.

להרשמה לניוזלטר