אמנה בין ישראל לבין אוקראינה

>
>
>
>
אמנה בין ישראל לבין אוקראינה

עוד בשירותי ראיית חשבון

אמנה בין ישראל לבין אוקראינה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

אמנה בין ישראל לבין אוקראינה בדבר מניעת מסי כפל ומניעת התחמקות מתשלום מיסים

תחולת האמנה הינה על בני אדם תושבי אחת המדינות המתקשרות או שתיהן.

תושב - "תושב מדינה המתקשרת" דהינו כל אדם אשר לפי דיני המס חייב מס למדינה מכוח מקום מושבו, מקום מגוריו, מקום ניהול עסקיו, מקום רישומו או כל מבחן אחר דומה.

יחיד אשר לפי הדין הפנימי נחשב לתושב שתי המדינות, אזי תושבותו תקבע לפי המבחנים הבאים (המבחנים אינם מצטברים, אם נתקבלה הכרעה אין לעבור למבחן הבא):

  1. מרכז האינטרסים החיוניים.
  2. המדינה בה עומד לרשותו בית קבע.
  3. המקום בו הוא נוהג להתגורר.
  4. יראוהו כתושב המדינה שהוא אזרחה.
  5. הסכמה הדדית.

לגבי חבר בני אדם מבחן קביעת התושבות הינו מבחן מקום הניהול הממשי, במילים אחרות תושבותו של חבר בני אדם תקבע בהתאם למקום בו מתקיימת השליטה והניהול.

מוסד קבע – מקום עסקים קבוע בו מתנהלים עסקי המיזם כולם או חלקם, קרי מקום הנהלה, סניף, משרד, בית חרושת, בית מלאכה, מכרה, באר נפט/גז, מחסן או מבנה מכירה ואתר בניה הנמשך מעל 12 חודשים. אדם שאינו סוכן בעל זכות לחתום על חוזים בשם המיזם בקביעות יראוהו כמוסד קבע אלא אם פעולותיו מוגבלות.
מוסד קבע אינו כולל שימוש במתקנים לצורכי אחסנה בלבד, החזקת מלאי לצורך אחסון או עיבוד, מקום עסקים לשם רכישת טובין או איסוף מידע או פעילות הכנה או עזר עבור המיזם.

מקרקעין – כולל נכסים נלווים למקרקעין, משק חי, ייעור, זכות הנאה מפירות, זכות הנאה מעיבוד וזכות הנאה מאוצרות טבע אחרים.
הכנסה ממקרקעין תמוסה רק במדינה בה מצויים המקרקעין.

רווחי עסקים – זכות המיסוי בגין רווחי עסקים הינה של המדינה המתקשרת. ברם אם לחברה המתקשרת יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת אזי הכנסות מוסד הקבע ימוסו במדינה המתקשרת בלבד. יש לציין כי ייחוס ההכנסות למוסד הקבע יתבצע בהתאם לשווי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים בלתי תלויים. 

ספנות והובלה אווירית – רווחים המופקים מהפעלת ספינות וכלי שייט יהיו חייבים במס במדינת התושבות.

מיזמים משולבים - חבר בני אדם או מיזם של מדינה מתקשרת שהשתתף בניהול, בשליטה או בהון של מיזם במדינה מתקשרת אחרת, והתנאים שנקבעו היו לא בהתאם לשווי שוק, אזי לצורך זכות המיסוי של ההכנסות יש לחלק את ההכנסות בין המדינות בהתאם לשווי השוק ובתנאים בלתי תלויים.

דיווידנדים – בעת תשלום דיווידנד זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור. אם מקבל הדיווידנד הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס לא יעלה על 15%, ברם אם מקבל ההכנסה הינו חברה בעלת הזכות שביושר המחזיקה בלפחות 25% בחברה המשלמת אזי שיעור המס שינוכה במדינת המקור לא יעלה על 5%. כמו כן, אם מקבל ההכנסה הינו חברה בעלת הזכות שביושר אשר מחזיקה בלפחות 10% בחברה המשלמת והחברה המשלמת הינה חברה ישראלית ורווחיה ממוסים בשיעור נמוך יותר משיעור מס הכנסה הרגיל, אזי שיעור המס שיחול הינו 10%.
למדינת התושבות של מקבל הדיווידנד תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיעה לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי.

ריבית – בעת תשלום ריבית זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור בה נצמחה הריבית. אולם אם מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר שיעור המס לא יעלה על 10%. ברם אם מקבל הריבית הינו בעל הזכות שביושר והריבית משולמת לבנק של מדינה מתקשרת, אזי למדינת המקור זכות מיסוי ראשונית בשיעור שלא יעלה על 5%.
הלוואה שניתנה על ידי ממשלת מדינה או הרשויות לפיה תהיה פטורה ממס בעת תשלום הריבית ממדינה מתקשרת אחרת.

אם תשלום הריבית נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש למסות את הכנסת הריבית בהתאם לסכום אשר היה אמור להתקבל אילולא היחסים המיוחדים והחלק העודף יתמסה בהתאם לשאר הוראות האמנה.
מקום משלם הריבית הינו במדינה מתקשרת אם הוא משולם ע"י המדינה עצמה, יחידת משנה מדינית, רשות מקומית, או תושב של אותה מדינה. אולם אם משלם הריבית הינו מוסד קבע או בסיס קבע יראו את מקום צמיחת הריבית במדינה בה נמצאים מוסד הקבע או בסיס הקבע.
למדינת התושבות של מקבל הריבית תינתן זכות מיסוי שיורית.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיעה לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי.

תמלוגים – בעת תשלום תמלוגים זכות המיסוי הראשונית נתונה בידי מדינת המקור דהינו המדינה בה נצמחה הכנסת התמלוגים אולם אם המקבל הוא בעל הזכות שביושר לתמלוגים, המס המוטל על ידי מדינת המקור לא יעלה על 10%. למדינת התושבות של מקבל התמלוגים תינתן זכות מיסוי שיורית.

במקרה שבו תשלום התמלוגים נקבע בין צדדים קשורים והסכום הושפע מקיום יחסים מיוחדים, כסכום גבוה מהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים, אזי לצורך אופן המיסוי יש לחלק את הסכום כך שהסכום שהיה נקבע אילולא היחסים המיוחדים יתמסה כהכנסת תמלוגים והסכום העודף יתמסה בהתאם לדיני המס של כל אחת מהמדינות המתקשרות.

מקום הפקת התמלוגים יהיה במדינה מתקשרת כאשר המשלם הוא המדינה עצמה, יחידת משנה של המדינה או תושב של אותה מדינה. אך אם ההתחייבות לשלם תמלוגים נוצרה למוסד קבע או לבסיס קבוע והם אלו שנושאים בנטל התשלום אזי מקום הפקת התמלוגים הינו במדינה בה נמצאים מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.

הוראות סעיף זה לא יחולו אם פעילותו של הנישום הגיעה לכדי עסק במוסד קבע או בבסיס קבוע, אלא יחולו הוראות הכנסה מעסק או שירותים אישיים של עצמאי.

רווחי הון - רווחי הון שנוצרו לתושב יהיו חייבים במס רק במדינת התושבות למעט החריגים אשר יפורטו בהמשך.
רווחים ממכירת מניות של חברה שנכסיה כוללים בעיקר מקרקעין, ימוסו במדינה בה מצויים המקרקעין.

תושב חברה מתקשרת אשר מכר מניות של חברה תושבת מדינה מתקשרת אחרת יהיה חייב במס במדינה המתקשרת האחרת, רק אם המוכר החזיק ב- 10% ממניות החברה או יותר למשך תקופה של שנה ומעלה. אזי שיעור המס לא יעלה על 25%. למדינת המושב תינתן זכות מיסוי שיורית.

מכירה או העברת נכסים המצויים במוסד קבע או בבסיס קבוע במדינה מתקשרת אחרת זכות המיסוי הראשונית הינה למדינת המקור דהינו המדינה בה מצוי מוסד הקבע או הבסיס הקבוע.
רווחי הון ממכירת כלי טייס או אוניות יהיו חייבים רק במדינה המתקשרת דהינו מדינת התושבות.

שירותיים אישיים של עצמאי – הכנסה משירותיים אישיים ניתן לחייב במס רק במדינת התושבות אלא אם ההכנסה נבעה מבסיס קבע אזי ניתן לחייב חלק מההכנסה שנבע מבסיס הקבע במדינת המקור.

שירותיים אישיים של עובד – שכר עבודה וגמול חייב במס רק במדינת התושבות, אלא אם העבודה בוצעה במדינה מתקשרת אחרת, אזי יהיה ניתן לחייב במס את ההכנסה במדינה המתקשרת האחרת.
בניגוד לאמור לעיל, אף על פי שהעבודה מבוצעת במדינה מתקשרת אחרת ניתן יהיה לחייב את ההכנסה במס רק במדינה המתקשרת אם מקבל המשכורת שהה פחות מ183 ימים במדינה המתקשרת האחרת, השכר משולם ע"י מעביד שאינו תושב המדינה המתקשרת ונטל התשלום אינו מוטל על מוסד קבע או בסיס קבע במדינה האחרת.
שכר המופק בכלי טיס או באוניה ניתן לחייב במס רק במדינת התושבות של המיזם.

שכר חברי הנהלה – זכות המיסוי הראשונית למדינת המקור בגין שכר חברי ההנהלה של חברה שהיא תושבת מדינה מתקשרת אחרת דהינו למדינה המתקשרת האחרת תהא זכות מיסוי ראשונית.

אמנים וספורטאים – זכות המיסוי הראשונית בגין הכנסותיו של אמן או ספורטאי תהא במדינת המקור, ולמדינת התושבות תהא זכות מיסוי שיורית. הוראה זו לא תחול אם ביקורו של האומן או הספורטאי נתמך על ידי קרנות ציבור של המדינה המתקשרת האחרת.

קצבאות – זכות המיסוי הבלעדית בגין הכנסה מקצבאות הינה במדינת המקור.

שירות ממשלתי – משכורת ושכר עבודה ששולמו ע"י המדינה המתקשרת ליחיד יהיו חייבים רק במדינה המתקשרת. אולם אם העבודה ניתנה במדינה מתקשרת אחרת ע"י יחיד תושב ואזרח אותה מדינה, אזי ההכנסה חייבת במדינה המתקשרת האחרת.

סטודנטים – תשלומים שקיבל סטודנט או חניך השוהה במדינה מתקשרת אחרת לצורך קיומו בעת לימודיו ימוסו במדינת המקור בלבד אם התשלומים האמורים נצמחו ממקורות שמחוץ לאותה מדינה מתקשרת אחרת.

הכנסה אחרת – הכנסה אחרת שלא קיבלה התייחסות ספציפית באמנה זו תמוסה במדינת התושבות בלבד.

ביטול מיסי כפל – סעיף זה עוסק במניעת מיסוי כפל ע"י מתן זיכוי במדינת התושבות למס ששולם במדינת המקור על הכנסה שזכות המיסוי הראשונית הייתה במדינת המקור.

כמו כן, באמנה ישנם סעיפים אשר מונעים אפליה באופן המיסוי של תושבי מדינה מתקשרת אחרת במדינה מתקשרת.

במקרים בהם יתכן כי חויב אדם שלא בהתאם להוראות האמנה או בצורה שאינה מוצדקת ישתדלו הרשויות לבחון את הסוגיה ובמידת הצורך לישב בהסכמה הדדית את המחלוקות. האדם, רשאי תוך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים להביא את העניין לדיון.
הרשויות יחליפו ביניהן מידע ככל שידרש לצורך ביצוע האמנה ומניעת תרמית או התחמקות ממס.

להרשמה לניוזלטר