לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

מענק לעצמאים ובעלי שליטה

שלישי, 28 אפריל 2020

ב- 24 לאפריל פורסמו תקנות שעת חירום בגין מענק סיוע לעצמאים ובעלי שליטה,  מה שנקרא פעימת פיצוי שנייה, חוזר זה מפרט את תנאי המענק לעצמאים ובעלי שליטה. בדומה לפעימת פיצוי ראשונה המענק יהיה חייב בתשלום מס הכנסה אך אינו חייב במס ערך מוסף וביטוח לאומי.

מענק לשכירים בעלי שליטה – פעימת פיצוי שנייה

(ניתן להגיש את הבקשה מיום 03/05/20 – 12/07/20)

לצורך זכאות למענק להלן תנאי הסף לבעלי השליטה

 • הוגדר כבעל שליטה על פי הדיווח החודשי שהוגש למוסד בביטוח לאומי, כבעל שליטה בחברה מסוימת לפחות בתקופה שמיום 01/10/19  ועד 29/02/20  ולא היה זכאי לדמי אבטלה או למקדמה ע"ח דמי אבטלה שמיום 01/10/19 ועד 30/04/20 - לכן יש לוודא את הגדרתו של בעל השליטה בתוכנת השכר.
 • גיל - שכיר בעל שליטה בחברת מעטים שבשנת 2019 מלאו 20 שנים או יותר
 • תקופת שכר - קיבל שכר בחברה בה הוא בעל שליטה בששת החודשים שקדמו למרץ 2020 (01/09/19 – 29/02/20).
 • בעל שליטה - מחזיק במניות, במישרין או בעקיפין, בחברה שבשליטת 5 אנשים לכל היותר והיה בעל שליטה לפחות מ 01/10/19 ועד ליום הגשת התביעה.
 • תקרת הכנסה חייבת לשכיר בעל שליטה – הכנסתו החייבת (לרבות שכר עבודה, הכנסות פטורות, שכר דירה וכו') בצירוף החלק היחסי שלו במישרין או בעקיפין, בקבלת זכויות לרווחים בחברה בה הוא בעל שליטה, בשנת 2018 אינה עולה על סכום של מיליון ₪. הייתה לבעל השליטה ובן זוגו הכנסות משותפות שאינן מגיעה אישית יחולקו באופן שווה ביניהם. ככל והינו בעל מניות ביותר מחברה אחת יסוכמו הכנסותיו מכל החברות.
 • הכנסה ממוצעת מינימלית - הכנסת העבודה הממוצעת של בעל השליטה בשנת 2018 עולה על סכום של 714 ₪ לחודש ואם החברה החלה את פעילות בשנת 2018 או 2019 אז ההכנסה כשהיא מחולקת במספר החודשים שבהם הייתה החברה פעילה.
 • ירידת מחזורים - מחזור החברה, ממנה קיבל בעל השליטה משכורת, ירד בשיעור של 25% לפחות בתקופה שמיום 01/03/20 ועד ליום 30/06/20 (מחזור של 4 חודשים) לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד (מרץ ועד יוני 2019). ולגבי חברה שהחלה את פעילותה לאחר 1/3/2019 יראו את מחזור הבסיס בשנת 2019 מיום תחילת העיסוק ועד 29/2/2020, מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב- 4. חברה שהחלה את עיסוקה לאחר 1/10/2019 בעל השליטה בה אינו זכאי למענק.
 • זכאות - הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני 2018 בתנאי שהוגש דו"ח לשנה זו, אולם אם העסק נפתח בין 01/01/2019 ל- 01/10/2019 או נפתח בשנת 2018 ובשנה זו לא שולם שכר לבעל המניות, תיבחן זכאותו לפיצוי לפי דו"ח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד 12/07/2020 .

גובה המענק לבעלי השליטה

בעל שליטה שעומד בתנאים זכאי למענק בסך 70% מהכנסתו הממוצעת ממשכורת בשנת 2018. מענק הסיוע לא יעלה על סך של  10,500 ₪ בגין כל החברות בהן מקבל בעל השליטה שכר.

הפחתת הפיצוי - שכיר בעל שליטה שסך הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה בשנת - 2018 הייתה מעל 40,000 ₪ יופחת המענק כך שבגין כל שקל מעל 40,000 ₪ יופחתו 17.3 אגורות ועד לתקרה של 83,333 ₪.

בעל השליטה יאבד את זכאותו למענק בהכנסה שנתית מעבר ל - 1 מיליון ₪.

תנאים נוספים:

 •  בקשה למענק תאושר תוך 5 ימים מיום הגשתה ותשולם בתוך 5 ימים מאישורה.
 •  לא יקבל מענק בעל שליטה בחברה שהייתה חייבת בניהול ספרים בשנת 2018 ולא ניהלה ו/או נפסלו ספריו.
 •  החברה תדווח למע"מ את הדיווחים לתקופות מרץ - יוני 2020 .
 •  במידה ולחברה או לבעל השליטה יש חוב במס הכנסה זה יקוזז מהפיצוי המגיע.
 •  המענק לא ניתן לשעבוד ו/או עיקול אלא לשם תשלום מזונות
 •  ניתן להגיש בקשות החל מיום 03/05/20.
 •  תינתן אפשרות השגה וערעור.
 •  המענק ישולם לחשבון הבנק הרשום על שם מגיש הבקשה ומעודכן ברשות המיסים, ויופיע תחת "סיוע לעצמאים".

מגישים את התביעה באמצעות טופס מקוון באזור האישי באתר רשות המיסים (האופציה תיפתח באתר החל מ 03/05/20).

מי שטרם נרשם יש להירשם באתר רשות המיסים טרם הגשת התביעה

ניתן לצפות במצגת רשות המיסים המסבירה את אופן תהליך הרישום באתר רשות המיסים.

  

מענק לעצמאים – פעימת פיצוי שנייה

(ניתן להגיש את הבקשה מיום 03/05/20 – 12/07/20)

לצורך זכאות למענק להלן תנאי הסף לעצמאים

 • הגדרת העסק -העוסק מאוגד כעוסק פטור או מורשה בלבד.
 • גיל העוסק - מלאו לו 20 שנה בשנת 2019.
 • פעילות - היה לו עסק פעיל בתקופה מיום 01/10/19 ועד 31/03/20 לכל הפחות.
 • תקרת הכנסה – סך ההכנסה החייבת והפטורה של העוסק (לרבות שכ"ד למגורים פטור, קצבאות פטורות וכיוצ"ב) ולמעט שבח מקרקעין ורווח הון בשנת 2018 לא עלתה על 1 מיליון ₪ ברוטו לשנה. יובהר כי סך הכנסתו כאמור בתקנות הינה לאחר ניכויים ולפני קיזוז הפסדים. הייתה לעצמאי ובן זוגו הכנסות משותפות שאינן מגיעה אישית יחולקו באופן שווה ביניהם.
 • הכנסה ממוצעת מינימלית - הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מהעסק לשנת המס 2018 עלתה על 714 ש"ח.
 • ירידה מחזור עסקאות - מחזור עסקאותיו בתקופה שמיום 01/03/20 ועד ליום 30/06/20 (מחזור של 4 חודשים), נמוך ממחזור עסקאותיו ב - 25% לפחות לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד (מרץ ועד יוני 2019). ככל שיתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור, יידרש העוסק להחזיר את המענק.  עצמאי שהתחיל את עיסוקו לאחר 1/3/2019 יחושב המחזור שלו לעניין השוואת המחזורים בחודשים 3-6/2020 כממוצע המחזור בתקופה מיום תחילת עיסוקו ועד 29/2/2020, מוכפל ב- 4 . מי שהתחיל את עיסוקו לאחר 1/10/2019 אינו זכאי למענק.
 • הזכאות - הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני 2018 בתנאי שהוגש דו"ח לשנה זו, אולם אם העסק נפתח בין 01/01/2019 ל- 01/10/2019 או נפתח בשנת 2018 והיה הפסד בשנה זו, תיבחן זכאותו לפיצוי לפי דו"ח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד 12/07/2020 .

גובה המענק לעצמאים

עוסק שעומד בתנאים זכאי לקבל מענק בסך של 70% מהכנסתו החודשית הממוצעת מעסק בשנת 2018 אך לא יותר מ- 10,500 ₪.

הפחתת הפיצוי - עוסק שסך הכנסתו החודשית הממוצעת בשנת 2018 הייתה מעל 40,000 ₪ יופחת המענק כך שבגין כל שקל מעל 40,000 ₪ יופחתו 17.3 אגורות ועד לתקרה של 83,333 ₪.

כאשר ההכנסה השנתית מעבר ל 1 מיליון ₪ העצמאי מאבד את זכאותו למענק.

בני זוג עצמאיים זכאים לקבל פיצוי, כל אחד בהתאם לתקרת סך ההכנסות האישיות שלו, ללא תקרת סך הכנסות התא המשפחתי כפי שהיה בפעימה הראשונה.

תנאים נוספים:

 • בקשה למענק תאושר תוך 5 ימים מיום הגשתה ותשולם בתוך 5 ימים מאישורה.
 • לא יקבל מענק עוסק שהייה חייב בניהול ספרים בשנת 2018 ולא ניהל ו/או נפסלו ספריו.
 • העוסק ידווחו למע"מ את הדיווחים לתקופות מרץ - יוני  2020 .
 • במידה ולעוסק יש חוב מס זה יקוזז מהפיצוי המגיע.
 • עוסקים פטורים בדיווח למע"מ בגין שנת 2020 ידרשו לדווח על המחזורים לתקופה מרץ עד יוני 2020 בנוסף לדיווח על המחזור השנתי.
 • המענק לא ניתן לשעבוד ו/או עיקול אלא לשם תשלום מזונות
 • תינתן אפשרות השגה וערעור.
 • ניתן להגיש בקשות החל מיום 03/05/20.
 • המענק ישולם לחשבון הבנק הרשום על שם מגיש הבקשה ומעודכן ברשות המיסים, ויופיע תחת "סיוע לעצמאים".

מגישים את התביעה באמצעות טופס מקוון באזור האישי באתר רשות המיסים

מי שטרם נרשם יש להירשם באתר רשות המיסים.

ניתן לצפות במצגת רשות המיסים המסבירה את אופן תהליך הרישום באתר רשות המיסים.

לפעימת פיצוי שלישית מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות ראה חוזר המשרד.

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני