לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל משבר הקורונה

שני, 27 אפריל 2020

המענק מחולק לשלוש קבוצות עסקים בהתאם לגובה המחזור כדלקמן:

א.      מענק לעסקים (יחידים וחברות) בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ₪ בשנת 2019.

התנאים לקבלת המענק -

 • מחזור עסקאות מינימלי בגובה 18,000 ₪ בשנת 2019.
 • ירידה במחזור העסקאות 3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/19 בשיעור של 25% לפחות.

גובה הפיצוי:

 • עסקים בעלי מחזור 100,000 – 18,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי 700 ₪.
 • עסקים בעלי מחזור 200,000 – 100,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי 1,875 ₪.
 • עסקים בעלי מחזור 300,000 – 200,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק חד פעמי 3,025 ₪.

ב.      מענק לעסקים (יחידים וחברות) בעלי מחזור עסקאות מ 300,001 ₪ ועד 1,500,000 ₪ בשנת 2019.

התנאים לקבלת המענק –

 • ירידה במחזור העסקאות בתקופה 3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/2019 בשיעור של 25% לפחות.
 • הפיצוי הינו מענק חד פעמי שניתן עבור חודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400 אלף ₪.

אופן החישוב –

סכום המענק מחושב כמכפלת מחזור העסקאות בחודשים 3-4/2019 באחוז שיעור המענק המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזור בחודשים 3-4/2020 לעומת 3-4/2019 בהתאם לטבלה.

* שיעור המענק כבר כולל בתוכו את "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" בסך 30%

 תיקון 2

ג.      מענק לעסקים (יחידים וחברות) בעלי מחזור עסקאות מ 1,500,001 ₪ ועד 20,000,000 ₪ בשנת 2019.

התנאים לקבלת המענק –

 • ירידה במחזור העסקאות 3-4/2020 לעומת מחזור 3-4/19 בשיעור של 25% לפחות.
 • הפיצוי הינו מענק חד פעמי שניתן עבור חודשים 3-4/2020 ולא יעלה על 400 אלף ₪.

אופן החישוב –

תיקון 3

 

לצורך החישוב יש לחשב קודם את "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות", בהתאם לנוסחה הבאה:

3

מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לא יעלה על 30%.

במידה ותוצאת החישוב בגין מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות הינה שלילית היא תיחשב כאפס.

הגדרות –

תשומות 2019 – סך כל ההוצאות המוכרות לצרכי מע"מ בשנת 2019 למעט ציוד (ללא מע"מ).

מחזור ההכנסות – המחזור (ללא מע"מ) כדפי שדווח למע"מ בנטרול הכנסות הוניות ממכירת רכוש וציוד.

לגבי עסק שהחל את פעילותו במהלך 2019, יחושב מחזור שישוקלל לשנה, כלומר מחזור מיום תחילת החודש העוקב לפתיחת העסק ועד ליום 31.12.19, יחולק בחודשי הפעילות ויוכפל ב- 12.שותפות ואיחוד עוסקים יחשבו ע"פ מחזור העסקאות המאוחד.

סכום הוצאות שכר נחסכות – מגלם את הוצאות השכר שנחסכו לעסק כתוצאה מהוצאת עובדים לחל"ת או פיטורים בתקופת הפיצוי. סכום זה מחושב ע"פ ממוצע השכר החודשי (חייב ביטוח לאומי) של העובדים שהוצאו לחל"ת/פוטרו ב- 3 חודשים הקודמים לחל"ת/פיטורים, מוכפל ב- 1.25 ומוכפל בחלק היחסי בחודשים של תקופת החל"ת, סכום זה יוכפל פי - 6 כדי לייצר גילום שנתי.

דוגמא לחישוב הוצאות שכר נחסכות:

עובד שהיה בחל"ת 1.5 חודשים (15/03-30/04), שכר העבודה החודשי הממוצע של העובד ב – 3 חודשים שקדמו ליציאה לחל"ת 12/19-02/20 היה 20,000 ₪

הוצאות השכר הנחסכות הינן   –     225,000 = 6*1.5*1.25*20,000

תיקון 4

לצורך חישוב שיעור הירידה לעסק שהחלק את פעילותו לאחר01.03.2019  – יחושב מחזור הבסיס ע"פ חודשי הפעילות עד ליום 29.02.2020, מחולק במס' החודשים כאמור ומוכפל ב – 2.

פרטים נוספים:

 • הבקשה למענק תוגש בטופס מקוון תוך 90 יום מיום 12/05/20 ועד אמצע אוגוסט הבקשה תכלול את כל הפרטים הדרושים לבחינת עמידתו של המבקש בתנאי הזכאות לתשלום המענק.
 • השגה – על החלטת רשות המיסים בעניין המענק הנתבע ניתן להגיש השגה בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה. החלטה מנומקת בהשגה תינתן בכתב תוך 180 ימים. 
  על החלטה בהשגה ניתן להגיש השגה שניה, תוך 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה בהשגה הראשונה. החלטה בהשגה השנייה תינתן תוך 180 ימים ממועד ההשגה השנייה.

 

דוגמא כוללת לבעלי מחזור בין 1,500,001 ₪ ל 20,000,000 ₪ בשנת 2019.

מחזור 3-4/2019 2,000,000
מחזור 3-4/2020 1,000,000
מחזור 2019      20,000,000
תשומות 2019    12,000,000
הוצאות שכר נחסכות בתקופת החל"ת 50,000
הוצאות שכר נחסכות בתקנון שנתי 300,000
שיעור הירידה במחזורים - 50%
חישוב מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות

תיקון 5

נקבע כי מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות יהיה תוצאת הנוסחה או 0.3 הנמוך מבניהם ולכן ניקח את הנמוך 0.3.

חישוב המענק -

6

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני