לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

תיקון בנוגע למיסוי "חברות בית"

רביעי, 31 ינואר 2018

ביום 17 בינואר 2018 התפרסם תיקון מקיף לפקודת מס הכנסה בעניין סעיף 64 לפקודה המסדיר את מעמדן של חברות בית - תיקון מס' 245, התשע"ח-2018 (להלן: "התיקון") במסגרתו הוחלפו הוראות סעיף 64 לפקודה כפי שהיו עד כה. התיקון קובע כללים ברורים לעניין מיסוי חברות בית וכן כללים למיסוי במישור בעלי המניות המחזיקים בה.
בנוסף נקבע כי חברות לא יוכלו לבחור אימתי להיות מסווגות כחברות בית אלא כי עליהן לבחור את אופן הסיווג, היה והן עומדות בכללים, וזאת תוך שלוששה חודשים מיום התאגדותן. כמו כן, נקבעו הוראות מעבר לגבי חברות בית קיימות וכן לגבי חברות אשר ביקשו להיחשב כחברות בית בתקופה של 60 ימים מיום פרסום התיקון ( 17.1.2018).

חברת בית בהתאם לתיקון הינה חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, ואשר מקיימת את כל התנאים הבאים:

  1. מספר בעלי המניות בה אינו עולה על 20 .
   לעניין זה, היה תאגיד שקוף בין בעלי המניות בחברה, יראו כל אחד מבעלי הזכויות בתאגיד השקוף כבעל מניות בחברה". (תאגיד שקוף הינו חבר בני אדם שרווחיו והפסדיו מיוחסים לבעלי הזכויות בו).
   לעניין זה יראו כבעל מניות אחד בחברה:
   1. קרובים לפי פסקאות 1 ו-2 להגדרת "קרוב" בסעיף 88 לפקודה.
   2. חברים בקיבוץ שיתופי וקיבוץ מתחדש כהגדרתם בסעיף 54 או במושב שיתופי כמשמעותו בסעיף 61 או במושב עובדים כהגדרתו בתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) התשנ"ו-1995.
  2. אין בין בעלי המניות בחברה תאגיד שקוף שבאפשרותו לבחור בכל שנת מס את אופן המיסוי שלו, ואולם לעניין זה יחולו הוראות אלה:
   1. יראו את החברה כחברת בית אם יש בין בעלי מניותיה בחברה אגודה חקלאית שיתופית כמשמעותה בסעיף 62 לפקודה, ובלבד שהודיעה בכתב למנהל בתוך 30 ימים ממועד הקמת חברת הבית או רכישתה כי דינה, מתחילת שנת המס שבה ניתנה ההודעה ואילך, יהיה כדין שותפות או לא יהיה כדין שותפות. הודיעה אגודה שיתופית חקלאית כי היא חוזרת בה מהודעתה, בעודה בעלת מניות בחברת הבית, לא יראו את החברה כחברת בית.
   2. במקרה בו אגודה שיתופית נתנה הודעה כאמור, ולאחר שמכרה את מניותיה בחברת הבית ביקשה בדוח השנתי כי דינה יהיה שונה מהאמור בהודעתה, אזי לא יראו את החברה כחברת בית.
  3. כל נכסיה החל מהיום שבו חלפו שישה חודשים מיום התאגדותה, הם אחד או יותר מאלה:
   1. בניין או קרקע שהושלמה בניית בניין עליה בתוך חמש שנים ממועד תחילת ההחזקה בקרקע. המנהל רשאי להאריך את התקופה הנדרשת להשלמת הבנייה בשנתיים.(לעניין זה "השלמת בנייה" תחשב כהשלמת בנית מבנים ששטחם הכולל מהווה 70% לפחות מהשטח הניתן לבנייה על פי התוכנית החלה עליהם).
   2. מזומנים המשמשים אותה לרכישת בניינים או קרקעות, ובלבד שתחזיק במזומנים אלו לכל היותר 12 חודשים מתום שנת המס שבה הושקעו בחברה, או מזומנים בשל רווחים שלא חולקו ואשר חויבו בשיעורי המס של היחיד/בעל המניות.
   3. מניות בחברת בית אחרת.
   4. מניות באיגוד מקרקעין שנרכשו מאדם אחר, ובלבד שהרכישה הביאה להחזקה של יותר מ-50% מאמצעי השליטה באותו איגוד מקרקעין .
  4. החברה עוסקת רק בהחזקה של בניינים או קרקעות, במישרין או בעקיפין.
  5. חברה תושבת חוץ יכולה להיחשב כחברת בית כל עוד מהווה היא תאגיד שקוף במדינת התושבות שלה.
  6. על החברה לא חל החוק לעידוד השקעות הון, ואולם יכול שיחול עליה פרק שביעי 1 לחוק האמור לעניין הטבות מס הניתנות גם ליחיד.
  7. החברה ביקשה להיחשב כחברת בית, בהודעה שחתמו עליה כל בעלי המניות ונמסרה לפקיד השומה בתוך שלושה חודשים מיום התאגדותה.

כללים בנוגע לחישוב ההכנסה החייבת של חברת בית:

הכנסת החייבת (לרבות שבח מקרקעין) והפסדיה של חברת בית יחשבו, מיום התאגדות חברת הבית, כהכנסתם החייבת וכהפסדם של בעלי מניותיה, בהתאם לחלקם בזכויות לרווחי חברת הבית ויחולו, בין היתר, הוראות אלה:

  1. יראו את רווחי חברת הבית שחויבו בשיעורי המס של יחיד לפי סעיף זה וחולקו, בין בתקופה שבה החברה הייתה חברת בית ובין לאחר שחדלה להיות חברה כאמור, כאילו לא חולקו.
   לעניין זה "רווחי חברת בית" – רווחים שמקורם בהכנסה חייבת של חברת בית בשנות ההטבה, בתוספת הכנסתה הפטורה ממס, בניכוי הפסדים שנותרו בחברת הבית בשנות ההטבה ובהפחתת המס החל על בעל המניות בשל ההכנסה, אם שולם על ידי החברה והיא לא חייבה אותו בהתאם.
  2. הפסדים שהיו לבעל המניות טרם תקופת ההטבה אינם ניתנים לקיזוז כנגד הכנסתה החייבת של חברת הבית.

  כללים בנוגע לחישוב רווח הון ו/או שבח מקרקעין במכירת מניות חברת הבית:

  1. בחישוב רווח ההון, יופחת מהתמורה לגבי מוכר המניה ומהמחיר המקורי לגבי רוכש המניה, סכום השווה לחלק הרווחים שחויבו בשיעורי המס של יחיד, אשר הצטברו בחברה ולא חולקו עד למועד מכירת המניות, בהתאם ליחסם בזכויות החברה.
  2. הוראות סעיף 94ב לפקודה המתייחס לרווחים הראויים לחלוקה, וכן הוראות סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין המתייחס לרווח נוסף בפירוק, לא יחולו לגבי רווחים שחויבו בשיעורי המס של היחיד לפי סעיף 64.
  3. בחישוב רווח ההון הריאלי יווספו לתמורה סכום בגובה ההפסדים שיוחסו למוכר בשנות ההטבה.
   לעניין זה "הפסדים" מהווים סכום השווה להכנסה החייבת שיוחסה למוכר המניה, בניכוי הפסדים שיוחסו לו בשנות ההטבה, ובלבד שהוא סכום שלילי.במידה ונוסף סכום בגובה ההפסדים לתמורה, וההפסדים הינם ברי קיזוז וטרם קוזזו, רשאי המוכר לקזזם כנגד רווח ההון הריאלי או השבח הריאלי בשל המכירה.
  4. במידה וחדל להתקיים אחד התנאים המנויים בהגדרת חברת בית, תחדל החברה מלהיות חברת בית מתחילת אותה שנת מס בה חדל מלהתקיים התנאי.
   יש לציין, כי הוראה זו לא תתקיים באם לא עמדה בתנאים מס' 3+4 לעיל (המתייחסים לנכסיה ולפעילותה של חברת הבית) ככל ובמהלך שנת מס מכרה בניין ועד לתום השנה לא היו ברשותה בניינים או מזומנים כאמור בתנאי מס' 3 לעיל, וכן באם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
   1. במהלך שנת המס העוקבת ביצעה החברה את אחת או יותר מן הפעולות הבאות רכשה בניין העונה להגדרת תנאי 3(א) לעיל, רכשה מניות בחברת בית אחרת כאמור בתנאי 3(ג) לעיל, או רכשה מניות באיגוד מקרקעין כמופיע בתנאי 3(ד) לעיל.
   2. במהלך שנת המס העוקבת החברה התפרקה.
  5. חברת בית רשאית להודיע לפקיד השומה בהודעה שחתמו כל בעלי המניות, ולא יאוחר מחודש לפני לפני תחילת שנת מס פלונית שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברת בית. לאחר הודעה כאמור, תחדל החברה מלהיחשב חברת בית מתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה מסרה את ההודעה. לאחר הודעתה זו, לא תוכל לשוב ולבקש להיות חברת בית.

  במסגרת התיקון נקבעו הוראות מעבר כדלקמן:

  1. חברה שהוכרה, לפי בקשתה, כ"חברת בית" בהתאם לדוח האחרון שהגישה:
   חברת מעטים שלפי בקשתה חלו לגביה הוראות סעיף 64 הקודם (קרי, טרם התיקון) יראוה כחברת בית גם אם אינה עומדת בתנאים הקבועים בתיקון ביחס לבעלי המניות, היותה של חברת חוץ חברה שקופה במדינת התושבות (תנאים 1, 2 ו-5 לעיל).
  2. חברה שטרם הגישה דו"ח שנתי לשנות המס 2016 ו-2017 וסעיף 64 הקודם חל לגביה:
   חברת מעטים שהוראות סעיף 64 הקודם חלו לגביה, ערב התיקון תהא רשאית להגיש בתוך 60 ימים מיום פרסום התיקון (17.01.2018) בקשה לפקיד השומה, לפיה הוראות הסעיף החדש יחולו עליה גם באם אינה עומדת בתנאי התיקון 1, 2 ו-5 האמורים לעיל ביחס לסעיף 64 המתוקן.
  3. חברה שהתאגדה טרם 01.01.2018 ובדוח השנתי האחרון שהגישה, טרם ה-01.01.2018, לא ביקשה כי יחולו עליה הוראות סעיף 64 הקודם:
   חברה כאמור רשאית להגיש בקשה לפקיד השומה בתוך 60 יום מיום פרסומו של החוק להיחשב כחברת בית, זאת במידה והינה עומדת בתנאים המנויים בתיקון (תנאי סעיף 64 החדש המנויים לעיל).
  4. חברה המבקשת לחדול מלהיחשב חברת בית: באפשרותה של חברה להודיע לפקיד השומה בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה (קרי, עד 16.2.2018) שהיא חוזרת בה מבקשתה להיחשב כחברת בית ויראו אותה כאילו חדלה מלהיות חברת בית מתחילת שנת המס 2017.
  5. יצויין עוד כי בהתאם לתיקון, הפסדים שנצברו לחברה שהייתה לחברת בית לפי הוראות התיקון, בתקופה שהכנסתה לא חושבה לפי סעיף 64 הקודם, לא יותרו בקיזוז כנגד הכנסתם של בעלי מניותיה.

לפיכך, ישנה חשיבות להיערכות ולבחינת ההשלכות האפשריות הנובעות מהתיקון האמור ככל שרלוונטי, וכן יש להיערך ביחס להוראות סעיף 64 החדש בהתאם לתיקון.

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני