טופס W-8 BEN, W-8 BEN-E, W-9

>
>
טופס W-8 BEN, W-8 BEN-E, W-9

בחודשים האחרונים אנו מקבלים פניות מלקוחות מוטרדים רבים שקיבלו פניה מהבנק או מחברות הביטוח לחתום על טפסים המעידים שהינם אזרחים אמריקאים. חשוב לציין שאי מילוי טפסים אלו עלול לגרור סנקציות כמו סגירת חשבון במוסד הפיננסי וניכוי מס במקור בגובה של 30% על תקבולים בחשבון זה, לכן חשוב לטפל בנושא מיסים בארה"ב בהקדם וללא דיחוי. 

טופס W-8 BEN, W-8 BEN-E, W-9

טפסים למילוי ממוסדות פיננסים

רשויות המס בארה"ב הגבירו לאחרונה את האכיפה על הגשת דוחות מס לאזרחים אמריקאים ו/או ישראלים בעלי הכנסה בארה"ב שחלה עליהם חובת הדיווח. במסגרת חוק FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act מחויבים הבנקים, גופים פיננסיים אחרים ורשויות המס במדינת ישראל להעביר לרשויות המס של ארה"ב מידע אודות חשבונות, נכסים פיננסיים והכנסות של לקוחות מארה"ב. כתוצאה, לקוחות רבים מתבקשים למלא טופס w-9 או w-8 לסוגיו.

טופס W-9

הטופס מיועד למילוי ע"י בעלי חשבונות בנק שהינם אזרחים אמריקאים, ישות אמריקאית או תושבי ארה"ב. בטופס זה יש להצהיר על מספר הזיהוי האמריקאי לצרכי מס ופרטים אישיים כללים אשר מדווחים לרשויות המס בארה"ב, זאת במטרה לצמצם מניעת מקרים של הלבנת הון והעלמות מס.

טופס W8-ben

הטופס מיועד למילוי ע"י יחיד שאינו מחזיק בדרכון אמריקאי. בטופס זה הוא מצהיר כי אינו אזרח אמריקאי ומציין את גובה ניכוי המס במקור על הכנסה שמתקבלת ממקור אמריקאי. 

ההכנסה יכולה להיות מריביות, דיבידנדים, שכירות מארה"ב וכד'.

טופס W8-ben-e

הטופס מיועד בעיקר לחברות זרות (שאינן אמריקאיות).

לטופס זה שתי מטרות עיקריות:

  1. להגדיר כי החברה הזרה או הישות אינה ישות אמריקאית - יש אפשרויות רבות למילוי הטופס ועל כן חשוב מאוד שמילוי הטופס וסיווג החברה יעשה בצורה מדויקת ונכונה.
  2. להגדיר את גובה ניכוי המס במקור שינוכה במקרה של תקבולים המועברים לחשבון מארה"ב. קיימים סוגים שונים של תקבולים מארה"ב עליהם ניתן לנכות מס במקור בגובה של 30%, בין היתר הכנסות מריביות, דיבידנדים, שכירות מארה"ב ושירותים המתקבלים מארה"ב.

צוות רואי החשבון במחלקת מיסוי אמריקאי ישמח לסייע לכם במילוי הטפסים ובכל שאלה.

להרשמה לניוזלטר