לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - אחר

החוק לצמצום השימוש במזומן

רביעי, 25 אפריל 2018

כחלק מניסיון המאבק בהון השחור ומניעת הלבנת הון, לאחרונה עבר בכנסת החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק"). החוק מחיל הגבלות על תשלום במזומן ובשיקים וכן מטיל חובת דיווח על רכישת זכות במקרקעין.

החוק מגביל את העסקאות בהן ניתן לעשות שימוש במזומן, כדלקמן:
 • אדם שאינו עוסק לא ישלם לעוסק תשלום במזומן אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.
 • עוסק לא יקבל או ישלם במזומן במסגרת עסקו עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.
 • אדם שאינו עוסק לא ישלם או יקבל מאדם אחר תשלום במזומן עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.
 • עוסק לא יקבל תשלום במזומן מתייר עבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 55,000 ₪.
 • עו"ד או רו"ח לא יקבל , במסגרת מתן שירות עסקי שהוא מעניק ללקוח, סכום במזומן העולה על סך של 11,000 ₪ או 50,000 ₪, לפי העניין, לכל שירות עסקי.
 • אדם לא ישלם ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה, כהלוואה או כתרומה (למעט ביחס להלוואה שניתנת מגוף פיננסי מפוקח) אם עולים הם על סך של 11,000 ₪.
 • אדם לא ישלם ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם הסכום עולה על סך של 50,000 ₪.

(*) לעניין זה "עוסק" הוא מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר.

יצוין עם זאת כי ככלל, ההגבלות המפורטות לעיל, לא יחולו על תשלומים במזומן, בין קרובי משפחה (למעט בעניין שכר עבודה), וכן על רשות מרשויות המדינה (שיקבעו בצו).

במסגרת החוק נקבעו גם מגבלות בדבר שימוש בשיקים והיסבם, כדלקמן:
 • אסור לעוסק הן לתת והן לקבל "שיק פתוח", הינו שיק ללא ששם המקבל מופיע כנפרע או כנסב. איסור זה חל על כל סוגי התשלומים ועל כל סכום: תשלום עבור עסקה, משכורת, תרומה, הלוואה או מתנה.
 • לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על 5000 ₪ בעבור עסקה או כשכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה בלי ששמו נקוב על השיק כנפרע או כנסב.
 • לא יתן אדם שאינו עוסק לעוסק במסגרת עסקו תשלום בשיק בעבור עסקה, משכורת, תרומה, הלוואה או מתנה בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כמסב.
 • לא יתן אדם שאינו עוסק למי שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על 5000 ₪ בעבור עסקה או כשכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה בלי ששם מקבל התשלום נקוב על השיק כנפרע או כנסב.
 • אסור להסב שיק ואסור לקבל שיק מוסב ללא ציון שם ות"ז המסב בשיק.
 • כמו כן, לבנקים ולמוסדות פיננסיים אסור ככלל לפרוע שיקים ששם הנפרע אינו נקוב בהם וכן שיקים מוסבים מעל עשרת אלפים ש"ח אם לא נקובים בשיקים השמות של המסב והנסב ות.ז של המסב או שהשיק הוסב יותר מפעם אחת (למעט הסבה לבנק או מוסד פיננסי או הסבה בין מוסדות פיננסיים) והכל על פי התוספת השנייה לחוק.

רכישת זכות במקרקעין
נקבע בחוק כי, רוכש זכות במקרקעין החייב בהגשת הצהרה לפי סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין, יכלול בהצהרה אחד מאלה:
א. פרטי אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה בצירוף אסמכתאות.
ב. הצהרה כי במועד מתן ההצהרה פרטי אמצעי התשלום אינם ידועים לו. אולם, יחד עם זאת, יהיה חייב לדווח את פרטי אמצעי התשלום תוך שישה חודשים, מהמועד שבו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו.

עיצום כספי וקנס
החוק מטיל סנקציות על מי שמפר את הוראות החוק. על המפר עשוי להיות מוטל עיצום כספי. תשלום בגין העיצום הכספי לא יגרע מאחריות פלילית בשל הפרת הוראות החוק. עיצום כספי יחול על מי שמקבל או נותן תשלום במזומן או נתן או קיבל שיק או הסב שיק או קיבל שיק מוסב במסגרת עסקו בניגוד להוראות שלעיל או שלא תיעד אמצעי תשלום. במידה וסכום התשלום במזומן או השיק הוא עד 25 אלף ש"ח – יהיה שיעור העיצום 15% מהתשלום או מהשיק, במידה וסכום התשלום במזומן הוא בין 25,000 ל-50,000 ש"ח – שיעור העיצום יהיה 20%. אם התשלום הוא מעל 50 אלף ש"ח שיעור העיצום יהיה 30%.

תחולת החוק
תחולת החוק הנה מיום 1.1.2019, אולם הוא לא יחול על הסכמי הלוואה ועסקאות שנכרתו לפני שנת 2019 (למעט עסקאות מתמשכות לקבלת שירות או מכר של זכות שכירות). וכן על שיקים שהופקדו לפני 1.7.2019 של החוק למשמרת בבנק, בנק הדואר או אצל בעל רישיון למתן שירות פיקדון ואשראי. כמו כן נקבע שבתשעת החודשים הראשונים לתחולת החוק לא יוטל עיצום כספי או קנס לפי החוק אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה וחזר והפר אותה. בנוסף, במסגרת החוק נקבעה הוראת שעה, לפיה למשך תקופה של שלוש שנים (עד ליום 1.1.2022), ההגבלות על השימוש במזומן ושיקים לא יחולו על תושב האזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים וכן לא יחולו על אזרח ישראלי אשר משלם ו/או מקבל מהם תשלום במזומן.

דוגמאות:
דוגמא 1:
אדם הולך לקנות מוצר מחברת אלקטרוניקה - מחיר המוצר הוא 15,000 ₪.
כמה מזומן מותר בעסקה? 
10% = 1500 ₪, והיתרה של ה-13,500 ₪ תשולם בצ'ק, כרטיס אשראי וכיוצ"ב. 
ובמקרה שמחיר מוצר בחנות הינו 10,500 ₪ – כמה מזומן מותר בעסקה? 
הואיל והסכום נמוך מהרף העליון המותר בחוק (11,000 ₪) – ניתן לשלם את הכל במזומן.

דוגמא 2:
אדם הולך לקנות רכב חדש מסוכנות כלי רכב – מחירו 150,000 ₪ - כמה מזומן מותר בעסקה?
אומנם 10% ממחיר העסקה מהווים 15,000 ₪ אבל הרף העליון שמתיר החוק לשלם במזומן הוא 11,000 ₪ בלבד. שאר ה-139,000 ₪ ישולמו באשראי או בצ'ק.

דוגמא 3 - במקרה של אדם פרטי:
אדם הולך לקנות רכב יד-2 מאדם פרטי – מחיר הרכב 120,000 ₪ - כמה מזומן מותר בעסקה?
10% ממחיר העסקה מהווים 12,000 ₪ , סכום המגבלה לאדם פרטי הינו 50,000 ₪ ולכן ישולם 12,000 ₪ במזומן, והיתרה בסך 108,000 ₪ – תשולם באשראי או בצ'יק.

דוגמא 4:
אדם פרטי הולך לקנות רכב יד -2 מאדם פרטי אחר – מחירו 49,000 ₪ - כמה מזומן מותר בעסקה?
כיון שהמחיר נמוך מהרף העליון שנקבע בחוק אזי ניתן לשלם את הכל במזומן.

דוגמא 5:
עוסק מעוניין לקבל תשלום מתייר בגין שירותי תיירות שהעניק לו במהלך שהותו בישראל. סך השירות הסתכם ל60,000 ש"ח.
כמה מזומן מותר בעסקה ? הואיל והרף העליון לתיירים עומד על 55,000 ₪, הרי ש10% ממחיר העסקה בסך 6,000 ₪ ישולמו במזומן, והיתרה בסך 54,000 ₪ תשולם באשראי או בצ'ק.

 

 

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני