לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - עובדים

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

ראשון, 06 ינואר 2008

ביום 3/8/2011 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק (להלן - "צו ההרחבה") המרחיב את תנאי הצו הקודם מיום 1/1/2008 אשר החיל, לראשונה במדינת ישראל, חובת עריכת ביטוח פנסיוני מקיף בגין כלל השכירים במשק.

במסגרת צו ההרחבה הנוכחי שונו שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני. צו ההרחבה קובע למעשה מדרגת פנסיה נוספת של 17.5% בשנת 2014 (מתוכם 6% לפיצויים, 6% לתגמולים על חשבון המעסיק ו-5.5% לתגמולים על חשבון העובד), וזאת לעומת הצו הקודם אשר קבע תקרה של 15% עד שנת 2013.

צו ההרחבה יחול על כלל העובדים והמעבידים במשק, החל מיום פרסומו ברשומות, למעט מי שיש לו הסדר פנסיה מיטיב אשר ימשיך לחול עליו.

החל משנת 2014, הסדר פנסיה אשר במסגרתו המעביד והעובד מפרישים יחד פחות מ-17.5% משכרו של העובד לתגמולים ופיצויים, לא ייחשב כהסדר מיטיב.

להלן עיקרי הוראות צו ההרחבה:

  1. תחולה:

צו ההרחבה יחול על כל עובד, המועסק או שיועסק, בכל מקום עבודה, למעט מי, שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח, או שהמעביד מחויב לבטחו, מכוח אחד מאלה:

   1. הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, הסכם אישי, מנהג, נוהג, צו הרחבה קיים או עתידי ו/או דין, כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופת גמל, לרבות קרן פנסיה, עומד על לפחות 17.5% משכר העובד.
   2. הסכם לביטוח פנסיוני, בהסדר ביטוחי הכולל ביטוח למקרה פטירה ולמקרה של אובדן כושר עבודה, ובלבד ששיעור ההפקדות עומד על לפחות 5% תגמולים - חלק מעביד; 5% תגמולים - חלק עובד; 5% - חלק מעסיק לפיצויי פיטורים.
   3. הסכם לביטוח פנסיוני, כאשר שיעור ההפקדות עומד על לפחות 11.5% משכרו (5.5% - תגמולי עובד; 6% תגמולי מעביד), או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה.
   4. הסכם לביטוח פנסיוני, לרבות הפרשה לקופת גמל (הסדר קצבתי או הוני, ו/או כל שילוב ביניהם), כאשר שיעור ההפקדות עומד על לפחות 10% משכרו (5% - תגמולי עובד; 5% תגמולי מעביד).

על המעביד, כאמור בסעיפים ג'-ד' לעיל, תחול חובת העברת רכיב "פיצויי פיטורים", כקבוע בצו ההרחבה.

  1. תנאי הזכאות לפנסיה:

ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה יחולו על נשים מגיל 20 וגברים מגיל 21 ועד גיל פרישת חובה על פי חוק גיל הפרישה , וזאת- רק אם העובד פרש מעבודתו בגיל זה או לאחריו ומקבל קצבה שאיננה מהמוסד לביטוח לאומי. כלומר, קיימת חובה לערוך ביטוח פנסיוני גם לעובדים מעל גיל פרישה, אלא אם הם מקבלים קצבה שלא מהמוסד לביטוח לאומי.

  1. תקופת המתנה:

כל עובד שישלים 6 חודשי עבודה יהיה זכאי לביצוע הפרשות בהתאם לצו ההרחבה. עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל הסדר ביטוח פנסיוני קודם, יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון לעבודה. ביצוע ההפרשות יחל לגביו לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו, או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם.

  1. שיעורי הפרשות: שיעורי ההפרשות מהשכר שיש לבטחו הינם שיעורי הפרשות נמוכים מהמקובל והם יעלו, באופן הדרגתי, במרוצת השנים. להלן טבלת ההפרשות המעודכנת החל משנת 2011 ואילך:
החל מיום.... ואילך הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשת המעביד לפיצויים סה"כ
1.1.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10%
1.1.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5%
1.1.2013 5% 5% 5% 15%
1.1.2014 6% 5.5% 6% 17.5%
 1. השכר המבוטח:
  השכר המבוטח הינו השכר הקובע לפיצויים, כפי שנקבע בחוק פיצויי פיטורים ובתקנות ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד. השכר המבוטח לא יעלה על גובה השכר הממוצע במשק (השכר הממוצע במשק נכון לינואר 2011 הינו 8,190 ש"ח).
 2. הפרשות לקצבה:
  המוצר הביטוחי הוא "קופת גמל לקצבה", מונח המתייחס בהסכם הקיבוצי ובצו ההרחבה הן לקרנות פנסיה חדשות והן לקופות ביטוח (ביטוחי מנהלים) שאושרו כקופת גמל לקצבה, לפי בחירת העובד.
  על העובד להודיע למעסיקו בכתב באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בחר לצורך ביטוחו, וזאת בתוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק. עובד שלא הודיע למעסיקו בכתב בפרק הזמן הנדרש על הקופה בה בחר להיות מבוטח, יבטח אותו מעסיקו בקרן פנסיה מקיפה חדשה. עם זאת, זכותו של העובד לבחירת קופת גמל אחרת כראות עיניו, עומדת בעינה בכל עת.
 3. הפרשות לפיצויי פיטורים:
 • תשלומי המעסיק לפיצויי פיטורים בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה יבואו במקום חובתו לתשלום פיצויי פיטורים על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
 • מעסיק המפריש פיצויי פיטורים בהתאם לשיעורים המנויים בטבלה לעיל, או בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם השלמת פיצויי פיטורים עד ל-8.33% לקופת גמל לקצבה.
 • בנוסף לכך, אם ירצה המעסיק להחיל גם על השלמת הפיצויים את הפטור לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, עליו להודיע על כך בכתב לקופה עם העתק לעובד כי בחר לעשות כן, ואז השלמת הפיצויים תבוא במקום חובת המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.
 • במקרה בו המעסיק לא העביר את השלמת הפיצויים, יהיה חייב בתשלומה בעת סיום עבודה בנסיבות המזכות את העובד או את שאיריו בפיצויי פיטורים.
 • הפרשות המעסיק לקופת הפיצויים למטרת קצבה, ע"פ צו ההרחבה, לא יושבו למעסיק, למעט במקרה שהעובד התפטר בנסיבות שאינן מזכות בפיצויים וימשוך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו הזכות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה, או אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 ו – 17 לחוק פיצויי פיטורים. יודגש כי "אירוע מזכה" הינו מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני