לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - עובדים

חידושי חקיקה - דיני עבודה

ראשון, 19 אפריל 2009

ביום 1/2/2009 נכנס לתוקפו תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר (להלן: "התיקון"). התיקון יבוא לידי ביטוי החל מתלושי השכר לחודש פברואר 2009.

החידוש המשמעותי בתיקון קובע חובה על המעביד לפרט בתלוש המשכורת פרטים אותם לא הייתה חובה לפרט טרם התיקון. מטרת התיקון להביא לשינוי מהותי ביכולת העובדים לשמור על זכויותיהם במקום העבודה ולהקשות על המעבידים לעבור על חוקי השכר.

אחד החידושים המשמעותיים בתיקון לחוק קובע כי על המעסיק חלה חובה לפרט בתלוש המשכורת פרטים אותם לא הייתה חובה לפרט טרם התיקון והפיכת נטל הראיה בתביעות שכר עבודה.

על המעביד לפרט את הפרטים כלהלן:

 

 • פרטים לגבי העובד והמעביד

 

   1. שם משפחה ושם פרטי של העובד ומספר הזיהוי שלו;
   2. שם המעביד, מספר הזיהוי שלו או מספר התאגיד, ומען מקום העבודה או עסקו של המעביד.
   3. תאריך תחילת ההעסקה;
   4. ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה, לפי הגבוה;
   5. לגבי עובד במשכורת - היקף המשרה; לגבי עובד בשכר - הבסיס שלפיו משולם השכר; לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו - גם דירוג העובד ודרגתו.

 

 • תקופת התשלום

 

   1. התקופה הקלנדארית שבעדה שולם השכר;
   2. מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר;
   3. מספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר;
   4. מספר שעות העבודה בפועל של העובד בתקופה שבעדה שולם השכר; אם העובד נמנה עם עובדים כאמור בסעיף 30(א)(6) לחוק שעות עבודה ומנוחה (עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם) יש לציין זאת במפורש;
   5. מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה;
   6. מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה; אם העובד מבוטח על ידי מעבידו בביטוח דמי מחלה, אין חובה לציין את יתרת תקופת המחלה הצבורה.

 

 • השכר ששולם לעובד

 

   1. ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה;
   2. השכר הרגיל;
   3. תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים אלה את סוג התשלום, את מספר היחידות שעבורן שולם - אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום;
   4. סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;
   5. סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי, וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס;
   6. סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון.

 

 • הניכויים

 

   1. ניכוי מס הכנסה;
   2. ניכוי דמי ביטוח לאומי;
   3. ניכוי דמי ביטוח בריאות;
   4. ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאליה הניכוי מיועד וסכומו;
   5. כל ניכוי אחר, שיפורט לפי סוג הניכוי וסכומו;
   6. סך כל הניכויים;
   7. תשלומי המעביד עבור תנאים סוציאליים לעובד, שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכר העובד, לרבות הפרשות המעביד לקופת גמל

 

 • פרטי הפירעון

 

   1. הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום;
   2. הסכום בפועל (נטו) לתשלום;
   3. דרך תשלום השכר; לעניין שכר המשולם שלא במישרין, בהתאם לחוק הגנת השכר, יש לציין את הגורם שבאמצעותו משולם השכר, ואם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות חברת הדואר - מספר החשבון ופרטי הבנק.

 

 • שכר מינימום לחודש ושכר מינימום לשעה לפי חוק שכר מינימום, מעודכנים לתקופת התשלום.

 

על מנת לעמוד בפירוט הנדרש כאמור, על המעביד לתעד את ימי ושעות העבודה בפנקס שעות עבודה באופן שוטף. לא נעשה התיעוד באמצעי אלקטרוני או מכאני, ייחתם הרישום יום ביומו בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שמונה לשם כך.

למען הנוחות, אנו ממליצים להשתמש ברישום באמצעות שעון נוכחות. ניתן להשתמש בשעון נייח המצוי במקום העסק או באמצעות תוכנה, הניתנת לעדכון דרך האינטרנט.

זאת ועוד, על מנת שההוראות החדשות יהיו אפקטיביות, נקבע בתיקון הוראות עונשין וכו נקבע כי בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים לעובד, עד לסכום מקסימאלי בסך 5,000 ₪, מקום בו המעביד לא עמד בחובת הפירוט בתלוש המשכורת וזאת ללא הוכחת נזק.

לידיעתכם ולהערכותכם בהתאם.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני