לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 - משיכת כספים בפטור מקרנות השתלמות

שלישי, 04 אוגוסט 2020

בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי, בתקופה שמיום ה- 10/08/20 ועד יום 09/02/21 יהיה ניתן למשוך בפטור סכומים מקרנות השתלמות שלא יעלו על 7,500 ₪ בחודש מסוים.

בהתאם לאמור עובד שמשך מכלל חשבונותיו בקרנות השתלמות או יחיד שמשך מכלל חשבונותיו בקרן השתלמות לעצמאים כהגדרתם לפי סעיף 17(5א) לפקודה, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים שמוקרם בהפקדה המוטבת והכל אם לא חלפו שש שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון ולגבי עובד או יחיד שהגיע לגיל פרישה שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון.

ובלבד שמשיכת הכספים מכלל חשבונותיו לא תעלה על 7,500 ש"ח בחודש מסוים ושהתקיים לפחות אחד מאלה:
1. העובד, בן זוגו או בן זוגו של היחיד, פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום במהלך התקופה שמיום ה- 01/03/20 עד ליום שבו הוגשה בקשת המשיכה לחברה המנהלת והעובד או היחיד הגישו לעניין זה הצהרה לחברה המנהלת יחד עם בקשת המשיכה.
2. הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת של העובד, בן זוגו או היחיד ובן זוגו, בתקופה שמיום 01/03/20 ועד תום החודש שקדם ליום שבו הוגשה בקשת המשיכה לחברה המנהלת פחתה ביחס להכנסה החייבת החודשית הממוצעת של מי הם והעובד או היחיד הגישו לעניין זה הצהרה לחברה המנהלת יחד עם בקשת המשיכה.

לא יראו משיכת סכומים כסכומים פטורים שבהם חשבונות שונים של עובד בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד.
עמית הזכאי לכספים מקרן השתלמות והעביר בקשה לחברה המנהלת לקבל את הכספים – יקבל את הכספים בתוך 7 ימי עסקים מהיום שהגיש את הבקשה.
במידה ונמשכו כספים מהחשבון בקרן השתלמות רשאי העמית להפקיד בו כספים נוספים.
במידה וניתנה הלוואה לעמית מקרן ההשתלמות, יראו את היתרה בניכוי יתרת חוב של העמית לחברה המנהלת, כיתרה העומדת למשיכה לזכות העמית.

לעניין, "מועד התשלום הראשון" - המוקדם מבין אלה:
1. סוף החודש שבו שולם התשלום הראשון;
2. סוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס שבה שולם;

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני