לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות למדווחים על בסיס מזומן

שני, 20 יולי 2020

במטרה לסייע לעוסקים המדווחים על בסיס מזומן (דיווח על העסקה בעת קבלת התשלום), שכתוצאה מאופן הדיווח שלהם לא באה לידי ביטוי הירידה האמיתית במחזורים בחודשים 03-04/20 בהשוואה למחזורים 03-04/19 לצורך זכאות  "למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בסיס מצטבר". תוקנה החלטת הממשלה באופן שתאפשר לעוסקים לבחור בין שני חלופות:

א. חישוב מענק על בסיס ירידת מחזורים בחודשים 03-04/20 בהשוואה למחזורים בתקופה המקבילה בשנת 2019 – בסיס מצטבר.
ב. חישוב שיעור המענק על בסיס ירידת מחזורים בחודשים 03-06/20 בהשוואה למחזורים בתקופה המקבילה בשנת 2019 – בסיס מזומן.

עוסק יהיה זכאי להגשת מענק על בסיס מזומן אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים:

א. החיוב במס לעוסק, בהתאם לחוק מע"מ, נעשה עם קבלת התמורה וכן מועד קבלת התקבולים השוטפים לעסקו עולה על 30 יום מיום עשיית העסקה.
ב. חברה - מחזור העסקאות לשנת 2019 עולה על 18,000 ₪ ועד 20,000,000 ₪
    יחיד -  מחזור עסקאות לשנת 2019 עולה על 300,000 ₪ ועד 20,000,000 ₪.
ג. שיעור ירידת המחזורים ב- 03-04/20 לעומת 03-04/19 אינו עולה על 60%.
ד. שיעור ירידת המחזורים בגין חודשים 03-06/20 מחולק ב- 2 לעומת מחזור 03-06/19 מחולק ב- 2 עולה על 25%
   *מחזור 3-6/19 בהתאם לדיווח לרשות המסים שדווח עד ליום 01.03.20.
ה. ירידת מחזור העסקאות נגרמה עקב משבר הקורונה.
ו. העוסק הגיש את דוחות מע"מ לתקופות הדיווח הרלוונטיות לצורך קבלת המענק.
ז. לא נקבע לגביו אחד מאלה:
   1. הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס 2019 ולא ניהלם.
   2. פנקסיו לשנת המס 2019 נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או ערעור.

פרטים נוספים:

 • הגשת הבקשות במסלול על בסיס מזומן תתאפשר עד ל-1.11.2020.
 • בהמשך תפתח האפשרות לשנות את מסלול הבקשה, ממועד פתיחת האפשרות לשינוי ועד ל-14.8.2020 יכולים מי שהגישו בקשה במסלול על בסיס מצטבר לשנות את בחירתם למסלול על בסיס מזומן.
 • החל מ-14.8.2020 העוסקים לא יוכלו לשנות את בחירתם.

להגשת בקשה למענק 

אופן חישוב המענק
מסלול מיוחד למדווחים על בסיס מזומן.

המענק מחולק לשלוש קבוצות עסקים בהתאם לגובה המחזור כדלקמן:

א. מענק לחברות בעלי מחזור עסקאות עד 300,000 ₪ בשנת 2019.

התנאים לקבלת המענק -

 • מחזור עסקאות מינימלי בגובה 18,000 ₪ בשנת 2019. 
 • שיעור ירידה במחזור העסקאות ב- 03-04/20 לעומת 03-04/19 אינו עולה על 60%. 
 • ירידה במחזור העסקאות 3-6/2020 חלקי 2 לעומת מחזור 3-6/19 חלקי 2 בשיעור של 25% לפחות.

גובה הפיצוי:

 • חברות בעלי מחזור 100,000 – 18,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק בגובה 700 ₪.
 • חברות בעלי מחזור 200,000 – 100,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק בגובה 1,875 ₪.
 • חברות בעלי מחזור 300,000 – 200,000 ₪ בשנת 2019 יקבלו מענק בגובה 3,025 ₪.


ב. 
מענק לעסקים (יחידים וחברות) בעלי מחזור עסקאות מ 300,001 ₪ ועד 1,500,000 ₪ בשנת 2019.

התנאים לקבלת המענק –

 • שיעור ירידה במחזור העסקאות ב- 03-04/20 לעומת 03-04/19 אינו עולה על 60%.
 • ירידה במחזור העסקאות 3-6/2020 חלקי 2 לעומת מחזור 3-6/19 חלקי 2 בשיעור של 25% לפחות.

הפיצוי הינו בגובה של 3,025 ש"ח ועד 400,000 ₪.

אופן החישוב –
מחזור העסקאות בחודשים 3-6/2019 מחולק בשתיים כפול אחוז שיעור המענק המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזור בחודשים 3-6/2020 חלקי 2 לעומת 3-6/2019 חלקי 2 בהתאם לטבלה.

להלן אחוז הפיצוי המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזור:

שיעור ירידה המחזור                                          שיעור המענק
0-25%                                                              0%

40-25%                                                           3%

41-60%                                                           6%

61-80%                                                           10.5%

81-100%                                                         15%

לדוגמא:
מחזור 3-6/2019 חלקי 2 1,000,000
מחזור 3-6/2020 חלקי 2 700,000
ירידה במחזור               300,000 ירידה של 30% במחזור – שיעור המענק של 3%.

מחזור 3-6/19 (חלקי 2) 1,000,000 * 3% = 30,000 ₪ סך המענק.

ג. מענק לעסקים (יחידים וחברות) בעלי מחזור עסקאות מ 1,500,001 ₪ ועד 20,000,000 ₪ בשנת 2019.

התנאים לקבלת המענק –

 • שיעור ירידה במחזור העסקאות ב- 03-04/20 לעומת 03-04/19 אינו עולה על 60%.
 • ירידה במחזור העסקאות 3-6/2020 חלקי 2 לעומת מחזור 3-6/19 חלקי 2 בשיעור של 25% לפחות.

הפיצוי הינו בגובה של 3,025 ש"ח ועד 400,000 ₪.

אופן החישוב –

לכידה

לצורך החישוב יש לחשב קודם את "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות"

בהתאם לנוסחה הבאה:

545לכידה

מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לא יעלה על 30%.

במידה ותוצאת החישוב בגין מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועותהינה שליליתהיא תיחשב כאפס.

הגדרות –
תשומות 2019 – סך כל ההוצאות המוכרות לצרכי מע"מ בשנת 2019 למעט ציוד (ללא מע"מ). בתוספת התשומות החייבות בשיעור מס 0.

מחזור ההכנסות – המחזור (ללא מע"מ) כדפי שדווח למע"מ בנטרול הכנסות הוניות ממכירת רכוש וציוד.
לגבי עסק שהחל את פעילותו במהלך 2019, יחושב מחזור שישוקלל לשנה, כלומר מחזור מיום תחילת החודש העוקב לפתיחת העסק ועד ליום 31.12.19, יחולק בחודשי הפעילות ויוכפל ב- 12.שותפות ואיחוד עוסקים יחשבו ע"פ מחזור העסקאות המאוחד.

סכום הוצאות שכר נחסכות – מגלם את הוצאות השכר שנחסכו לעסק כתוצאה מהוצאת עובדים לחל"ת או פיטורים בתקופת הפיצוי. סכום זה מחושב ע"פ ממוצע השכר החודשי (חייב ביטוח לאומי) של העובדים שהוצאו לחל"ת/פוטרו ב- 3 חודשים הקודמים לחל"ת/פיטורים, מוכפל ב- 1.25 ומוכפל בחלק היחסי בחודשים של תקופת החל"ת, סכום זה יוכפל פי - 6 כדי לייצר גילום שנתי.

דוגמא לחישוב הוצאות שכר נחסכות.
עובד שהיה בחל"ת 1.5 חודשים (15/03-30/04), שכר העבודה החודשי הממוצע של העובד ב – 3 חודשים שקדמו ליציאה לחל"ת 12/19-02/20 היה 20,000 ₪
הוצאות שכר הנחסכות הינם   –     225,000 = 6*1.5*1.25*20,000

 
אחוז הפיצוי המגיע בהתאם לשיעור הירידה במחזור -

שיעור ירידה במחזור                                          שיעור המענק
0-25%                                                              0%

40-25%                                                           10%

41-60%                                                           20%

61-80%                                                           35%

81-100%                                                         50%

לצורך חישוב שיעור הירידה לעסק שהחלק את פעילותו לאחר01.03.2019  – יחושב מחזור הבסיס ע"פ חודשי הפעילות עד ליום 29.02.2020, מחולק במס' החודשים כאמור ומוכפל ב – 2.

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני