לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 - מענק לסיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

שני, 03 אוגוסט 2020

בהתאם לתוכנית יינתן מענק כספי כל חודשיים לעוסקים העומדים בתנאי הזכאות למענק ובסה"כ עד 7 מענקים עד לתאריך 30/06/21 בהתאם לתקופות הזכאות (ראה תקופות הזכאות למענק).
העמידה בתנאי הזכאות למענק תיבחן כל תקופת זכאות.

התנאים לצורך זכאות למענק

 • מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪.
 • מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בשיעור של 40% לפחות.
 • הירידה נגרמה מההשפעה הכלכלית כתוצאה ממשבר הקורנה.
 • הוא היה חייב בניהול פנקסיו וניהלם ופנקסיו לשנת 2019 לא נקבעו כבלתי קבילים.
 • הגיש דוחות מע"מ לתקופות הזכאות ולתקופות הבסיס המקבילה בשנת 2019
 • העוסק החל בפעילות לפני 01/01/20 (ראה בהמשך מענק לעוסק שהחל בפעילות לאחר 01/01/20 ועד 29.02/20)


גובה המענק
גובה המענק נגזר מהמחזור של העסק ושיעור הירידה בתקופת הזכאות לעומת תקופת הבסיס.

טבלה9

אופן חישוב המענק למחזורים עד - 300,000 ש"ח -
סכום המענק לתקופת הזכאות הוא סכום קבוע לכל תקופה, בהתאם לגובה המחזור בשנת 2019 ובתנאי והייתה ירידה של לפחות 40% במחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בהשוואה לתקופה הבסיס.

אופן חישוב המענק למחזורים מ-  300,000 ש"ח -
סכום המענק מחושב כמכפלת מחזור העסקאות בתקופת הבסיס באחוז מקדם שיעור המענק המגיע בהתאם לשיעור ירידת המחזור בחודשי תקופת הזכאות לעומת תקופת הבסיס המקבילה בהתאם לשיעור המקדם המצוין בטבלה והכפלתם במקדם השתתפות בהוצאות קבועות.

טבלה7

לצורך החישוב יש לחשב קודם את "מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות" בהתאם לנוסחה הבאה:

טבלה 2

גובה מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות

עוסק בעל מחזור עסקאות מ- 300,001  ₪ ועד 1,500,000 ₪ מקדם קבוע של  0.3
עוסק בעל מחזור עסקאות מעל - 1,500,001 ₪  מקדם של עד 0.3
עוסק במסחר סיטונאי או קמעונאי בדלק מקדם של עד 0.075
עוסק במסחר יהלומים מקדם של עד 0.04
במידה ותוצאת החישוב בגין מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועותהינה שליליתהיא תיחשב כאפס.

הגדרות:

תשומות שוטפות - סך כל התשומות השוטפות לצרכי מע"מ למעט תשומות בגין רכישת ציוד שנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מע"מ, לרבות תשומות החייבות בשיעור מע"מ "0" ולרבות הוצאות שדווחו בדוח השנתי שאינן תשומות ולמעט תשומות בגין רכישת טובין או קבלת שירות מבעל המניות באותה חברה או שותף באותה שותפות.
תשומות שוטפות לעסק באילת – סך התשומות כפי שדווח בדוח השנתי לגבי 2018 או 2019 באם הוגש ולמעט תשומות בגין רכישת טובין או קבלת שירות מבעל המניות באותה חברה או שותף באותה שותפות.
תשומות שוטפות לגבי עסק שהחל את הפעילות בין 01/01/19 – 31/1219 - סך כל התשומות השוטפות לצרכי מע"מ למעט תשומות בגין רכישת ציוד שנוכה בשלהן מס תשומות בהתאם לחוק מע"מ, ולמעט תשומות בגין רכישת טובין או קבלת שירות מבעל המניות באותה חברה או שותף באותה שותפות. לגבי עסק שהחל את פעילותו לאחר 01/01/2019 יחושבו התשומות בשקלול לשנה, כלומר סך התשומות מיום תחילת החודש העוקב לפתיחת העסק ועד ליום 31/12/19, מחולק בחודשי הפעילות ומוכפל ב- 12.
מחזור ההכנסות 2019 – המחזור (ללא מע"מ) כדפי שדווח למע"מ בנטרול הכנסות הוניות ממכירת רכוש וציוד.
לגבי עסק שהחל את פעילותו לאחר 01.01.2019 יחושב מחזור שישוקלל לשנה, כלומר מחזור מיום תחילת החודש העוקב לפתיחת העסק ועד ליום 31.12.19, יחולק בחודשי הפעילות ויוכפל ב- 12.
שותפות ואיחוד עוסקים  - יחשבו ע"פ מחזור העסקאות המאוחד לעניין מחזור עסקאות 2019, לצורך חישוב מקדם השתתפות בהוצאות קבועות, החישוב יהיה פר חברה אילולא היה העוסק רשום עם עוסק אחר.
מחזור ההכנסות 2020 – המחזור (ללא מע"מ) כדפי שדווח למע"מ בנטרול הכנסות הוניות ממכירת רכוש וציוד, מיום תחילת הפעילות ועד היום שלפני תקופת הזכאות מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב- 12.
מחזור לתקופת הבסיס לעסק שהחל פעילות לאחר תחילת תקופת הבסיס - לגבי עוסק שפעילותו החלה לאחר תחילת תקופת הבסיס, יראו את מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס כמחזור עסקאות מיום 01 בחודש אחרי תחילת פעילותו ועד 29/02/20 מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב- 2. לעניין זה עסקה – למעט מכר טובין או קבלת שירות מבעל המניות באותה חברה או שותף באותה שותפות, או שותף בשותפות לחברה.
סכום הוצאות שכר נחסכות – מגלם את הוצאות השכר שנחסכו לעסק כתוצאה מהוצאת עובדים לחל"ת או פיטורים בתקופת הזכאות. סכום זה מחושב ע"פ ממוצע השכר החודשי (חייב ביטוח לאומי) של העובדים שהוצאו לחל"ת/פוטרו ב- 3 חודשים הקודמים לחל"ת/פיטורים, מוכפל ב- 1.25 ומוכפל בחלק היחסי במספר הימים שהעובד לא עבד לבין סך ימי העבודה בתקופת הזכאות, סכום זה יוכפל פי - 6 כדי לייצר גילום שנתי.
תקופת הבסיס – התקופה המקבילה בשנת 2019 לתקופת הזכאות.

תקופת הזכאות למענק

התקופות שבגינן יינתן המענק - 

לכידה111

(*) תקופה 1 – לעצמאי עד מחזור 300,000 ₪ ניתן כבר להגיש בקשה למענק באתר רשות המיסים כרגע רק לגבי עסק שהיה פעיל ב- 2019.

מענק לעוסק שהחל את פעילותו החל מ 01/01/20 ועד 29/02/20

התנאים לצורך זכאות למענק:

 • מחזור עסקאותיו בשנת 2020 מ – 18,000 ₪ ועד – 100 מיליון ₪
 • מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר – פברואר 2020 עולה על 1,500 ₪.
 • מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו (אין דרישה לעמידה ב- 40% ירידה) בחודשים ינואר פברואר 2020, לגבי עסק שהחל את פעילותו לאחר 01/01/20 יראו את מחזור עסקאותיו לתקופה כמחזור עסקאות שמיום תחילת הפעילות ועד יום 29/02/20 כשהוא מחולק במספר חודשי הפעילות בחודשים ינואר פברואר 2020 ומוכפל ב- 2.
 • הגיש דוחות מע"מ לתקופות הזכאות.

סכום המענק לעסק שהחל בפעילות ב- 2020:
עוסק מורשה יהיה זכאי ל – 4,000 ₪ בעבור תקופת הזכאות
עוסק פטור יהיה זכאי ל – 3,000 ₪ בעבור תקופת הזכאות

פרטים נוספים:

 • הבקשה למענק תוגש בטופס מקוון תוך 90 יום ממועד הגשת הבקשה לתקופת הזכאות, הבקשה תכלול את כל הפרטים הדרושים לבחינת עמידתו של המבקש בתנאי הזכאות לתשלום המענק.
 • קביעת הזכאות למענק:
  לעוסק בעל מחזור עד 300,000 ₪ בשנים 2019 או 2020 - המענק ישולם תוך 14 ימים ממועד הגשת הבקשה למענק.
  לעוסק בעל מחזור שמעל 300,000 ₪ בשנים 2019 או 2020 – המנהל יקבע את זכאותו למענק בתוך 100 ימים ממועד הגשת התביעה, המענק ישולם לו בתוך 5 ימים מקביעת מועד זכאותו.
  לעוסק עד 1.5 מיליון שלא קיבל הודעה על זכאותו או אי זכאותו יהיה זכאי למקדמה בשיעור של 40% -60% מהסכום.
 • המענק פטור ממע"מ, לא ייחשב כחלק ממחיר עסקאותיו של העוסק.
 • יהיה ניתן להגיש השגה בתוך 45 יום מקבלת ההחלטה באמצעות טופס מקוון.

תשלום ביתר

 • שולם לעוסק מענק בסכום העולה לסכום המענק לו הוא זכאי, יחזיר את ההפרש תוך 90 יום בצירוף הפרשי הצמדה על סכום ההפרש.
 • עוסק שסכום ההפרש בין סכום המענק שכלל בתביעה שהגיש לבין סכום המענק שהמנהל קבע שהוא זכאי לו עולה על 50% מסכום המענק שהגיש בתביעה ולא הוכיח שהתרשל בעריכת התביעה – יהיה חייב בקנס בשיעור שלא יעלה על 25% מסכום ההפרש.

תשלום בחסר

 • שולם לעוסק מענק בסכום נמוך מהמענק לו הוא זכאי, ישולם לעוסק ההפרש בין הסכומים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על ההפרש.

עוסק לא יהיה זכאי למענק

 • עוסק שדיווח לרשות המיסים על סגירת עסקו לפני תקופת הזכאות ועוסק שחלה ירידה ניכרת בהוצאותיו לצורך ייצור הכנסה בעסקו בשל הפסקת פעילות העסק, ודיווח על מחזור עסקאות בתקופת הזכאות בשיעור אפס יראו אותו כמי שדיווח על סגירת עסקו.
 • עוסק שדיווח מחזור עסקאות "0" על שלושת החודשים 12/19, 01/20 ו – 02/20

עונשין

 • עוסק שהגיש תביעה למענק ומסר בה פרטים לא נכונים לגבי זכאותו למענק דינו מאסר שנה.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני