לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 - מענק לשכירים בעלי שליטה

ראשון, 02 אוגוסט 2020

לצורך זכאות למענק להלן תנאי הסף לבעלי השליטה

 • הוגדר כבעל שליטה על פי הדיווח החודשי שהוגש למוסד בביטוח לאומי, כבעל שליטה בחברה שממנה מושך שכר, בתקופת הזכאות ובתקופה של ששה חודשים שקדמה לתקופת הזכאות והחלה בין התאריכים 01/09/19 - 31/12/19  ולא היה זכאי לדמי אבטלה או למקדמה ע"ח דמי אבטלה בתקופות אלו  - יש לוודא את הגדרתו של בעל השליטה בתוכנת השכר.
 • גיל - שכיר בעל שליטה בחברת מעטים שבשנת 2019 מלאו 20 שנים או יותר
 • תקופת שכר - קיבל שכר בחברה בה הוא בעל שליטה בתקופה של ששה חודשים שקדמה לתקופת הזכאות והחלה בין התאריכים 01/09/19 - 31/12/19 
 • בעל שליטה - מחזיק במניות, במישרין או בעקיפין, בחברה שבשליטת 5 אנשים לכל היותר והיה בעל שליטה לפחות בתקופה של ששה חודשים שקדמה לתקופת הזכאות והחלה בין התאריכים 01/09/19 - 31/12/19 
 • תקרת הכנסה חייבת לשכיר בעל שליטה – הכנסתו החייבת (לרבות שכר עבודה, הכנסות פטורות, שכר דירה וכו') בצירוף החלק היחסי שלו במישרין או בעקיפין, בקבלת זכויות לרווחים בחברה בה הוא בעל שליטה, בשנת 2018 או בשנת 2019 אינה עולה על סכום של 651,600 ₪ הייתה לבעל השליטה ובן זוגו הכנסות משותפות שאינן מגיעה אישית יחולקו באופן שווה ביניהם. ככל והינו בעל מניות ביותר מחברה אחת יסוכמו הכנסותיו מכל החברות.
 • הכנסה ממוצעת מינימלית - הכנסת העבודה הממוצעת של בעל השליטה עולה על סכום של 714 ₪ לחודש, כלומר סכום הכנסת עבודה בשנת 2018 או 2019 מחולק במספר החודשים שבהם עבד השכיר בעל שליטה (לעניין בחירת השנה יש לעמוד במספר תנאים).
 • ירידת מחזורים - מחזור החברה, ממנה קיבל בעל השליטה משכורת, ירד בשיעור של 40% לפחות בתקופת הזכאות לעומת התקופה המקבילה לה בשנת 2019 ולגבי חברה שהחלה את פעילותה לאחר תקופת הבסיס (לדוג' לחישוב תקופת זכאות מאי – יוני והחברה החל את פעילותה לאחר 1/5/2019) יראו את מחזור הבסיס בשנת 2019 מיום תחילת העיסוק ועד 29/2/2020, מחולק במספר חודשי העיסוק ומוכפל ב- 2. חברה שהחלה את עיסוקה לאחר 1/1/2020 בעל השליטה בה אינו זכאי למענק.
 • זכאות - הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני שנת 2018 או 2019 בתנאי שהוגש דו"ח שנתי (של החברה ובעל השליטה) לשנה הנבחרת עד תום המועד החוקי להגשת התביעה עבור תקופת הזכאות הרלוונטית, אם העסק נפתח בשנת 2019 תיבחן זכאותו למענק לפי דו"ח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד תום המועד החוקי להגשת התביעה עבור תקופת הזכאות הרלוונטית.
 • שנה הרלוונטית – לגבי שכיר בעל שליטה בחברת מעטים שהוקמה לפני שנת 2019 ולגבי מענקים לתקופת זכאות  1-4, תינתן האפשרות לבחירת השנה לחישוב ההכנסה העבודה החייבת הממוצעת (מחולקת במספר החודשים שבהם עבד) ובתנאי בשנת הבחירה הכנסתו החייבת לא עוברת את התקרה שנקבעה בסך 651,600 ₪, החברה בה הוא בעל שליטה הייתה חייבת בניהול פנקסים וניהלה אותם ופנקסיה לא נקבעו כבלתי קבילים, במידה ובשתי שנות המס 2018 ו- 2019 התקיימו התנאים הנ"ל תבחר השנה שבה סכום ההכנסה מהעבודה הממוצעת תביא למענק בסכום הגבוה יותר. לגבי תקופת זכאות 5-7 תבוא בחשבון שנת המס 2019 בלבד.

 
תקופת הזכאות למענק

התקופות שבגינן יינתן המענק -

לכידה

 


גובה המענק לבעלי השליטה

בעל שליטה שעומד בתנאים זכאי למענק בסך 70% מהכנסתו הממוצעת ממשכורת כפול שתיים.
מענק הסיוע לא יעלה על סך של  15,000 ₪ בגין כל החברות בהן מקבל בעל השליטה שכר.

הפחתת הפיצוי - שכיר בעל שליטה שסך הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה הייתה מעל 40,000 ₪, תופחת הכנסתו לעניין החישוב, כך שבגין כל שקל מעל 40,000 ₪ יופחת מהסכום סכום השווה למכפלת 0.6294 בסכום שבו עולה הכנסת העבודה הממוצעת מעל 40,000 ₪.

בעל השליטה יאבד את 
זכאותו למענק בהכנסה שנתית מעבר ל – 651,600 ₪
מענק הסיוע לשכיר בעל שליטה לא יעלה על סכום המענק אילו היו רואים בהכנסה החודשית הממוצעת שלו כשכיר בעל שליטה כהכנסה חודשית ממוצעת מעסק.
במידה ולשכיר בעל שליטה שולמה מקדמה על המענק בגין חודשים 05-06/20 בהתאם להחלטת הממשלה היא תקוזז ממענק עבור 05-06/20.

תנאים נוספים:

 • בקשה למענק תאושר תוך 5 ימים מיום הגשתה ותשולם בתוך 5 ימים מאישורה.
 • לא יקבל מענק בעל שליטה בחברה שהייתה חייבת בניהול ספרים ולא ניהלה ו/או נפסלו ספריה
 • החברה דיווחה למע"מ את הדיווחים השוטפים לתקופת הזכאות ולתקופת הבסיס.
 • תינתן אפשרות השגה וערעור.
 • ניתן להגיש בקשות למענק החל מ 25/08/20 עבור תקופה זכאות מאי – יוני, עבור יתר התקופות החל מיום ה- 15 לחודש העורב לתום תקופת הזכאות.
 • בעל השליטה יגיש את התביעה למענק בתוך 90 יום ממועד הגשת הבקשה לתקופת הזכאות.
 • המענק ישולם לחשבון הבנק הרשום על שם מגיש הבקשה ומעודכן ברשות המיסים, ויופיע תחת "סיוע לעצמאים".
 • המענק לא ייחשב כהכנסה לעניין ביטוח לאומי ומע"מ
 • המענק לא ניתן לשעבוד ו/או עיקול

מגישים את התביעה באמצעות טופס מקוון באזור האישי באתר רשות המיסים החל מ- 25/08/20.

מי שטרם נרשם לאזור האישי, יש להירשם באתר רשות המיסים טרם הגשת התביעה.

 

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני