לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

מענק לעידוד תעסוקה בעקבות משבר הקורונה

רביעי, 17 יוני 2020

בכדי לזרז את חזרתם של דורשי העבודה הוחלט להעניק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה עובדים אשר הוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר.

במסגרת החוק נקבע כי הזכאות לפיצוי הינה עבור "עובד מוכר" – עובד שמתקיימים בו כל אלה:
א. תושב ישראל לרבות תושב ישראל באזור יהודה ושומרון וחבל עזה, העובד אצל מעסיק בישראל או באזור יהודה ושומרון וחבל עזה.
ב. הכנסתו מהמעסיק חייבת במס ובביטוח לאומי והמעסיק ניכה מס וביטוח לאומי משכרו בהתאם להוראות החוק.
ג. שכרו אצל המעסיק עמד לפחות על 3,300 ₪ בעבור כל חודש שעבורו מתבקש המענק ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם (שכר מותאם לעובד
   עם מוגבלות ) שכר של 1,875 ₪ בעבור כל חודש שעבורו מתבקש המענק.

"עובד מוכר" הנמנה על אחת הקבוצות הללו, המעסיק יהיה זכאי בגינו למענק (להלן: "עובד מזכה").

 • נרשם כדורש עבודה - מי שנרשם כדורש עבודה והתייצב בלשכת שירות התעסוקה (אלא אם התייצבותו לא נדרשה) בתקופה שבין 01/01/20 לבין 29/02/2020 ולא עבד החל במועד רישומו עד ליום 30/04/20, ומלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה.
 • פוטר או הוצא לחל"ת - מי שפוטר או הוצא לחופשה ללא תשלום בתקופה שבין 01/03/20 לבין 30/04/20, או שתקופת הלידה וההורות שלו כולה או חלקה, הייתה בתקופה האמורה, וכן עבד אצל אותו מעסיק שפיטר אותו או הוציא אותו לחופשה ללא תשלום או לפני שהחלה תקופת הלידה וההורות בחודש פברואר 2020 לפחות. ומלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה.
 • מי שזכאי לאחד התשלומים הבאים:
  -למענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה עבור חודש מאי 2020.
  -לגמלת הבטחת הכנסה עבור חודש מאי 2020.
  -לדמי אבטלה עבור חודש מאי 2020.


למרות האמור לעיל מי שמתקיים בו אחד מאלה לא ייחשב כעובד מזכה במענק.

 • מעסיק או עובד קרוב של המעסיק שהחל את עבודתו אצל המעסיק לראשונה ביום 01/03/20
 • בעל שליטה בתאגיד, מנהל התאגיד או עובד קרוב של מנהל התאגיד ובעל השליטה בו שהחל את עבודתו לראשונה ביום 01/03/20
 • הוא עובד זר כהגדרתו בחוק עובדים זרים.
 • שולמו בעדו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית בעד החודש שבשלו מתבקש המענק למעסיק.


סכום המענק
סכום המענק יקבע בהתאם למועד העסקתו של העובד והוא יחולק לארבע פעימות בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד בהתאם לבחירת המעסיק, מעסיק יוכל לבחור את החלת המענק עבור העסקת עובדים בחודשים יוני עד ספטמבר או לחילופין לקבל את המענק עבור העסקת עובדים בחודשים יולי עד אוקטובר.
המענק יינתן רק עבור עובד שהגדיל את מצבת העובדים של המעסיק באותו חודש בגינו דורשים את המענק בהשוואה לחודש הרלוונטי בהתאם למפורט להלן.

מצבת העובדים - מספר העובדים לחודש מסויים שהועסקו אצל אותו מעסיק באותו חודש כולו או חלקו, לעניין זה לא יבואו בחשבון עובדים שפוטרו או היו בחופשה ללא תשלום, באותו החודש, כולו או חלקו, אלא אם שבו לעבודה באותו החודש.

מעסיק שבחר לקבל את המענק עבור העסקת עובדים בחודשים יוני ועד ספטמבר ישולם מענק בהתאם לפירוט הבא:

 • עובד שתחילת העסקתו הינה בין 19/04/20 לבין 30/04/20 – 875 ₪ לחודש, השוואה לגידול במצבת העובדים הינה בהתייחס למצבת העובדים בחודש מרץ.
 • עובד שתחילת העסקתו הינה בין 01/05/20 לבין 31/05/20 – 875 ₪ לחודש, השוואה לגידול במצבת העובדים הינה בהתייחס למצבת העובדים בחודש אפריל.
 • עובד שתחילת העסקתו הינה בין 01/06/20 לבין 15/09/20 – 1,875 ₪ לחודש, השוואה לגידול במצבת העובדים הינה בהתייחס למצבת העובדים בחודש מאי.

מעסיק שבחר לקבל את המענק עבור העסקת עובדים בחודשים יולי עד אוקטובר ישולם מענק בהתאם לפירוט הבא:

 • עובד שתחילת העסקתו הינה בין 01/07/20 לבין 15/10/20 – 1,875 ₪ לחודש, השוואה לגידול במצבת העובדים הינה בהתייחס למצבת העובדים בחודש יוני.


תחילת העבודה של העובד הינה אחד מאלה -
1. היום הראשון לעבודה אצל המעסיק.
2. היום הראשון שבו חזר העובד שהוצא לחופשה ללא תשלום, לעבודה אצל המעסיק.

לגבי עובדים שתאריך העסקתם חל החל מחודש יוני ואילך נקבע בנוסף -
לצורך קביעת חודש העבודה הראשון, נקבע שעובד שהתקבל לעבודה או שב מחופשה ללא תשלום לא יאוחר מהיום ה - 15 באותו חודש בו שב, ועבד ברצף עד לתום אותו חודש לפחות.

להלן דוגמאות לגובה המענק בהתאם לתאריך תחילת העסקת העובד/חזרת העובד מחל"ת.

א.   עבור מעסיק שבחר לקבל את מענק עבור העסקת עובדים בחודשים יוני ועד ספטמבר

טבלה1

ב.   עבור מעסיק שבחר לקבל את המענק עבור העסקת עובדים בחודשים יולי ועד אוקטובר

טבלה2

 

הסבר לדוגמא:

עובד שהעסקתו החלה ב- 16/6.

באם המעסיק יבחר לקבל את המענק עבור העסקת העובד בחודשים יוני ועד ספטמבר,
המעסיק יהיה זכאי לשלוש פעימות מענק בגין אותו עובד, דהיינו מענק עבור חודשים יולי, אוגוסט וספטמבר, עבור יוני המעסיק לא יהיה זכאי למענק כיוון שהעובד חזר לעבודה לאחר ה- 15 לחודש.
סה"כ זכאות למענק פר אותו עובד - 5,625

באם מעסיק יבחר לקבל את המענק עבור העסקת העובד בחודשים יולי עד אוקטובר,
המעסיק לא יהיה זכאי למענק בגין עובד זה באף פעימה מכיוון שחודש ההשוואה זה מצבת העובדים של חודש יוני, ומכיוון שבחודש יוני העובד נכלל במצבת העובדים אזי אין גידול במצבת העובדים בחודשים יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר בהשוואה למצבת העובדים בחודש יוני.
סה"כ מענק - 0


תנאים נוספים:
1. המעסיק היה חייב בניהול פנקסים לשנת 2019 וניהל אותם.
2. המעסיק דיווח לרשות המסים על פתיחת עסקו עד ל – 29/02/20 ולא דיווח לרשות המסים על סגירת עסקו לפני ה- 31/05/20.
3. המעסיק דיווח לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים עד ל – 29/02/20 ולא דיווח ביטוח לאומי על סגירת תיק הניכויים לפני ה- 31/05/20.

בקשה למענק ואישורה:
מועד הגשת המענק - מעסיק יגיש בקשה למענק דרך לשכת התעסוקה (טרם נפתח הלינק) לגבי כל אחד מהחודשים שלגביהם מתבקש המענק בהתאם לאמור לעיל, יוני - ספטמבר או יולי – אוקטובר, לא יאוחר מ- 60 יום מתום אותו חודש בגינו מבוקש המענק.

המועד הראשון שניתן להגיש בקשה למענק הינו 30 יום מיום תחילת חוק זה דהיינו 15/07/20.

בקשה של המענק תכלול - הצהרה של קיומם של תנאי הזכאות, מצבת העובדים אצל המעסיק, מספר העובדים אצל המעסיק שפוטרו או הוצאו לחופשה או שתקופת הלידה וההורות שלהם הייתה בחודש שלגביו מתבקש המענק, פרטי חברת תוכנת השכר שמספקת לו נתונים ופירוט העובדים המזכים במענק.

הצהרת העובד – תנאי לאישור בקשת המענק הינה שהעובד המזכה במענק עדכן את לשכת התעסוקה במועד סיום החל"ת, מילא את ההצהרה במלואה באתר שירות התעסוקה ועדכן לגבי המעסיק העיקרי במידה והוא מועסק אצל יותר ממעסיק אחד.

עובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד - המענק ישולם למעסיק המשלם לעובד את השכר הגובה ביותר מביניהם, בהתאם להצהרת העובד.

אישור המענק – בתוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה למענק ובתנאי שצורפו כל המסמכים הנדרשים.

תשלום המענק – המענק ישולם דרך רשות המסים לחשבון הבנק המעודכן של המעסיק ברשות המסים.

דין המענק – המענק לא חייב במע"מ.

קבלת מענק שלא כדין – מעסיק שהגיש הצהרה שפרטיה לא נכונים לצורך קבלת המענק יהיה צפוי לעונשים בחוק.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני