לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 - מענק לעצמאים

ראשון, 02 אוגוסט 2020

לצורך זכאות למענק להלן תנאי הסף לעצמאים

 • הגדרת העסק -העוסק מאוגד כעוסק פטור או מורשה בלבד.
 • גיל העוסק – עצמאי שמלאו לו 20 או יותר בשנת 2019.
 • פעילות - היה לו עסק פעיל בתקופה של ששה חודשים שקדמה לתקופת הזכאות והחלה בין התאריכים 01/09/19 - 31/12/19 
 • תקרת הכנסה – סך ההכנסה החייבת של העוסק למעט שבח מקרקעין ורווח הון בשנת 2018 או בשנת המס 2019 לא עלתה על 651,600 ₪. יובהר כי סך הכנסתו כאמור בתקנות הינה לאחר ניכויים ולפני קיזוז הפסדים. הייתה לעצמאי ובן זוגו הכנסות משותפות שאינן מיגיעה אישית יחולקו באופן שווה ביניהם.
 • הכנסה ממוצעת מינימלית - הכנסתו החייבת החודשית הממוצעת מעסק עולה על 714 ש"ח כלומר סכום ההכנסה החייבת מעסק לשנת המס 2019 או 2018 מחולק במספר חודשי העבודה.(לעניין בחירת השנה יש לעמוד במספר תנאים).
 • ירידה מחזור עסקאות - מחזור עסקאותיו ירד בשיעור של 40% לפחות בתקופת הזכאות לעומת התקופה המקבילה לה בשנת 2019.עצמאי שהתחיל את עיסוקו לאחר היום הראשון בתקופת הבסיס (לדוג' לחישוב תקופת זכאות מאי - יוני והחל את עסקו לאחר – 1/5/2019) יחושב המחזור שלו לעניין השוואת המחזורים בחודשים, כממוצע המחזור בתקופה מיום תחילת עיסוקו ועד 29/2/2020, מוכפל ב- 2 . עצמאי שהתחיל את עיסוקו לאחר 1/01/2020 אינו זכאי למענק.
 • הזכאות - הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני שנת 2018 או 2019 בתנאי שהוגש דו"ח שנתי לשנה הנבחרת עד תום המועד החוקי להגשת התביעה עבור תקופת הזכאות הרלוונטית, אם העסק נפתח בשנת 2019 תיבחן זכאותו למענק לפי דו"ח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד תום המועד החוקי להגשת התביעה עבור תקופת הזכאות הרלוונטית.
 • שנה הרלוונטית – לגבי עצמאי שפתח את עסקו לפני 2019 ולגבי מענקים לתקופת זכאות  1-4, תינתן האפשרות לבחירת השנה לחישוב ההכנסה החייבת הממוצעת מעסק (מחולק במספר החודשים שעסק באותה שנה) ובתנאי בשנת הבחירה הכנסתו מעסק לא עוברת את תקרת ההכנסה בסך 651,600 ₪, העצמאי היה חייב בניהול פנקסים וניהלם ופנקסיו לא נקבעו כבלתי קבילים, במידה ובשתי שנות המס 2018 ו- 2019 התקיימו התנאים הנ"ל תבחר השנה שבה סכום ההכנסה הממוצעת מעסק תביא למענק בסכום הגבוה יותר. לגבי תקופת זכאות 5-7 תבוא בחשבון שנת המס 2019 בלבד.


תקופת הזכאות למענק

התקופות שבגינן יינתן המענק -

לכידה

גובה המענק לעצמאים

עצמאי שעומד בתנאים זכאי לקבל מענק בסך של 70% מהכנסתו החודשית הממוצעת מעסק כפול שניים. מענק הסיוע לא יעלה על סך של  15,000 ₪

הפחתת הפיצוי - עוסק שסך הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק הייתה מעל 40,000 ₪, תופחת הכנסתו לעניין החישוב, כך שבגין כל שקל מעל 40,000 ₪ יופחת מהסכום סכום השווה למכפלת 0.6294 בסכום שבו עולה הכנסת העבודה הממוצעת מעל 40,000 ₪.
העצמאי יאבד את זכאותו למענק בהכנסה שנתית מעבר ל – 651,600 ₪
במידה ולעצמאי שולם מקדמה על המענק בהתאם להחלטת הממשלה היא תקוזז ממענק עבור 05-06/20.

תנאים נוספים:

 • בקשה למענק תאושר תוך 5 ימים מיום הגשתה ותשולם בתוך 5 ימים מאישורה.
 • העוסק דיווח למע"מ את הדיווחים השוטפים לתקופת הזכאות ולתקופת הבסיס.
 • תינתן אפשרות השגה וערעור.
 • ניתן להגיש בקשות למענק החל מ 25/08/20 עבור תקופה זכאות מאי – יוני, עבור יתר התקופות החל מיום ה- 15 לחודש העורב לתום תקופת הזכאות.
 • עוסק יגיש את התביעה למענק בתוך 90 יום ממועד הגשת הבקשה לתקופת הזכאות.
 • המענק ישולם לחשבון הבנק הרשום על שם מגיש הבקשה ומעודכן ברשות המיסים, ויופיע תחת "סיוע לעצמאים".
 • המענק לא ייחשב כהכנסה לעניין ביטוח לאומי ומע"מ
 • המענק לא ניתן לשעבוד ו/או עיקול
 • לא יקבל מענק עוסק שהייה חייב בניהול ספרים ולא ניהל ו/או נפסלו ספריו.

מגישים את התביעה באמצעות טופס מקוון באזור האישי באתר רשות המיסים החל מ- 25/08/20.

מי שטרם נרשם לאזור האישי,  יש להירשם באתר רשות המיסים טרם הגשת התביעה.

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני