לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - שונות - קורונה

מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים

ראשון, 04 אוקטובר 2020

בקשות לזכאות למענק ניתן יהיה להגיש החל מ-15 בנובמבר 2020.

עוסקים שפעילותם נפגעה כתוצאה מנגיף הקורונה והמשיכו להעסיק עובדים יהיו זכאים למענק חד פעמי עבור תקופת הזכאות ספטמבר – אוקטובר במסלול המיידי או נובמבר – דצמבר במסלול המאוחר למדווחים על בסיס מזומן.

התנאים לצורך זכאות למענק במסלול המיידי תקופת זכאות ספטמבר – אוקטובר 2020:

 • מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 400 מיליון ₪.
 • מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות ספטמבר – אוקטובר 2020 נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס ספטמבר – אוקטובר 2019 בשיעור של 25% לפחות.
 • הירידה נגרמה מההשפעה הכלכלית כתוצאה ממשבר הקורנה.
 • הוא היה חייב בניהול פנקסיו וניהלם ופנקסיו לשנת 2019 לא נקבעו כבלתי קבילים.
 • הגיש דוחות מע"מ לתקופות הזכאות ולתקופות הבסיס המקבילה בשנת 2019.
 • העוסק לא קיבל כספים לצורך עידוד תעסוקה מרשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה או מכוח חוק מענק לעידוד תעסוקה עבור תקופת הזכאות

 

התנאים לצורך זכאות למענק במסלול המאוחר תקופת זכאות נובמבר - דצמבר 2020:

למסלול המאוחר רשאי להגיש מי שעובד בתנאים שצוינו לעיל  ולא קיבל מענק במסלול המיידי ובנוסף -

 • בתקופת פעילותו לאחר 1 בינואר 2019, חל החיוב במס עם קבלת התמורה (בסיס מזומן) והתמורה ניתנת בחלוף למעלה מ- 30 יום מיום מסירת הטובין או השירות.

 

גובה המענק

עוסק יהיה זכאי למענק בסכום השווה למכפלה של 5,000 ₪ במספר העובדים המזכים.

 • עוסק המעסיק עד 5 עובדים או שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 נמוך מ - 300,000 ₪

 1 מענק סיוע לעסקים

 • עוסק המעסיק מעל 5 עובדים ומחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 300,000 ₪

 2 מענק סיוע לעסקים

(*) ההפרש יעוגל כלפי מעלה למספר הקרוב ביותר שהוא המכפלה של המספר 0.5

 

חישוב מקדם שימור עובדים:

3 מענק סיוע לעסקים

הגדרות :

מחזור עסקאות – מחזור עסקאות של עוסק למעט מכירות הוניות ועסקאות שדווחו בידי הקונה.

מחזור עסקאות בשנת 2019 – לגבי עסק שהחל את פעילותו לאחר 01.01.2019 יחושב מחזור שישוקלל לשנה, כלומר מחזור מיום תחילת החודש העוקב לפתיחת העסק ועד ליום 31.12.19, יחולק בחודשי הפעילות ויוכפל ב- 12.

שותפות ואיחוד עוסקים  - יחשבו ע"פ מחזור העסקאות המאוחד לעניין מחזור עסקאות 2019.

מחזור עסקאות לתקופת הבסיס – מחזור עסקאות לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2019 כפי שדווח לרשות המסים, לעניין הדיווח במסלול המאוחר מחזור עסקאות לחודשים נובמבר – דצמבר 2019.

מחזור עסקאות לתקופת הבסיס לעסק שהחל פעילות לאחר תחילת תקופת הבסיס - לגבי עוסק שפעילותו החלה לאחר תחילת תקופת הבסיס, יראו את מחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס כמחזור עסקאות מיום 01 בחודש אחרי תחילת פעילותו ועד 29/02/20 מחולק במספר חודשי הפעילות ומוכפל ב- 2, ובלבד שדיווח בתקופה זו על מחזור גדול מאפס

מחזור עסקאות בתקופת הזכאות – מחזור עסקאות לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2020 כפי שדווח לרשות המסים, לעניין הדיווח במסלול המאוחר מחזור עסקאות לחודשים נובמבר – דצמבר 2020.

מצבת עובדים בתקופת הזכאות – מספר העובדים המוכרים, בצירוף מחצית ממספר העובדים החלקיים, שהועסקו אצל אותו מעסיק בתקופת הזכאות, לעניין זה לא יובאו בחשבון עובדים שפוטרו או היו בחל"ת בתקופת הזכאות, כולה או חלקה.

מצבת העובדים הבסיסית – מספר העובדים המוכרים שהועסקו אצל אותו מעסיק בחודש ינואר 2020 או פברואר 2020 לפי בחירת העוסק, בצירוף מחצית ממספר העובדים החלקיים, לעניין זה לא יובאו בחשבון עובדים שפוטרו או יצאו היו בחל"ת בתקופה האמורה, כולה או חלקה.

 

עובד מוכר

 • תושב ישראל לרבות תושב ישראל באזור, העובד אצל מעסיק, בישראל או באזור
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת במס ובדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה מס משכרו בהתאם
 • הוא אינו המעסיק, ולעניין תאגיד - הוא אינו בעל השליטה בתאגיד או מנהל התאגיד;
 • שכרו אצל המעסיק בעד תקופת הזכאות בממוצע לחודש הוא מעל 5,300 ש״ח; ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם - שכרו אצל המעסיק הוא מעל 2,650 ש״ח, ובלבד שהמעסיק או העובד הציגו אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד;
 • וששכרו החודשי אצל המעסיק בעד תקופת הזכאות נע בין 2,650 ש״ח ל - 5,300 ש״ח; ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם, שכרו אצל המעסיק נע בין 1,325 ש״ח ל - 2,650 ש"ח ובלבד שהמעסיק או העובד הציגו אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד;
 • מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו או מי שבשנות המס 2019 ו 2020- חל בחישוב הכנסתו סעיף 8א לפקודה, בשל עבודה ממושכת שמשך ביצועה עולה על שנה.
 • עוסק שדיווח על סגירת עסקו לפני תקופת הזכאות.
 • יראו עוסק כמי שדיווח על סגירת עסקו אם חלה ירידה ניכרת בהוצאות שהוציא לצורך ייצור הכנסה בעסקו בשל הפסקת פעילות העסק, והוא דיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס לגבי תקופת הזכאות.
 • עוסק שדיווח לגבי שלושת החודשים שלפני חודש מרס 2020 על מחזור עסקאות בשיעור אפס.
 • התביעה תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העוסק בתנאים לקבלת המענק ולשם תשלום המענק, והוא יהיה רשאי לדרוש פרטים נוספים או מסמכים לצורך קבלת המענק.
 • מבקש המענק ייתן את הסכמתו להעברת מידע הנוגע לעוסק מרשות המסים, מהמוסד לביטוח לאומי, משירות התעסוקה אל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וכן, לגבי העברת מידע מהסוכנות לגופים אלה בנוגע לרשימת עוסקים לגביהם נדרש מידע, והכל לשם בחינת עמידתו בתנאים לקבלת המענק.

 

עובד חלקי – עובד שמתקיים בו כל התנאים עבור עובד מוכר מלבד השכר ובנוסף

עוסק לא יהיה זכאי למענק:

 • מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו או מי שבשנות המס 2019 ו 2020- חל בחישוב הכנסתו סעיף 8א לפקודה, בשל עבודה ממושכת שמשך ביצועה עולה על שנה.
 • עוסק שדיווח על סגירת עסקו לפני תקופת הזכאות.
 • יראו עוסק כמי שדיווח על סגירת עסקו אם חלה ירידה ניכרת בהוצאות שהוציא לצורך ייצור הכנסה בעסקו בשל הפסקת פעילות העסק, והוא דיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס לגבי תקופת הזכאות.
 • עוסק שדיווח לגבי שלושת החודשים שלפני חודש מרס 2020 על מחזור עסקאות בשיעור אפס.

פרטים נוספים:

 • התביעה תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העוסק בתנאים לקבלת המענק ולשם תשלום המענק, והוא יהיה רשאי לדרוש פרטים נוספים או מסמכים לצורך קבלת המענק.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני