לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - רכב

ניכוי הוצאות רכב וזקיפת שווי שימוש לעובד

שני, 23 מאי 2011

להלן מידע מקצועי העשוי לסייע בהבנת שינויי החקיקה האחרונים בעניין התרת הוצאות רכב וזקיפת שווי לעובד שהועמד לרשותו רכב מאת מעסיקו:

  1. הוראות זקיפת שווי שימוש לעובד שהועמד לרשותו רכב ממעסיקו

שווי שימוש הינו סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב צמוד ממעסיקו. סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב. לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה (הנוסח החדש) התשכ"א -1961 (להלן "הפקודה"), הטבה זו חייבת במס כטובת הנאה שקיבל העובד ממעסיקו. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז – 1987 (להלן "תקנות שווי שימוש ברכב") קובעות מהו הסכום שיש לזקוף לשכרו של עובד שקיבל רכב צמוד ממעסיקו.

בעבר, שווי השימוש נקבע בהתאם לסיווג קבוצת מחיר של הרכב הצמוד (להלן: "שיטת קבוצות מחיר"). החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1/1/2010, כשיעור מתוך מחיר מחירון הרכב לצרכן (להלן: "השיטה הלינארית"). לגבי רכבים שנרכשו עד ליום 31/12/09, יש להמשיך וזקוף שווי שימוש לפי שיטת קבוצות מחיר.

 

 • זקיפת שווי לרכבים שנרכשו עד ליום 31/12/09 ואופנועים שסיווגם L3 (ללא קשר למועד הרכישה)

 

לגבי רכבים שנרכשו עד ליום 31/12/09 תחול שיטת קבוצות מחיר. שיטה זו מחלקת את המכוניות ל-7 קבוצות לפי סוג הרכב (כפי שרשום ברישיון הרכב) , ולכל קבוצה נקבע שווי שימוש חודשי, כדלקמן:

קבוצת מחיר 

שווי שימוש לפי קבוצות בשנת 2011 

1 2,580 
2,790 
3,590 
4,310 
5,970 
6 7,730 
7 9,950
אופנוע L3 860

 

 • זקיפת שווי לרכבים שנרכשו מיום 01/01/2010

 

כאמור, לגבי רכבים שנרכשו החל מ- 01/01/2010 תחול שיטת זקיפת שווי השימוש לפי שיטת חישוב ליניארית. שיטה זו קובעת כי  שווי השימוש שיש לזקוף לעובד הינו מכפלת המחיר המתואם לצרכן של הרכב בשיעור שווי השימוש1.

תקרת המחיר המתואם לצרכן לשנת המס 2011 הינה 477,830 ₪.

כמו כן, נקבעה הוראת שעה הקובעת כי החל מינואר 2011 יעמוד שיעור שווי השימוש החודשי ברכב על 2.48% ממחיר הרכב המתואם לצרכן.

 

 • הפחתה בסכום שווי השימוש לרכב היברידי

 

נקבע כי החל משנת 2010 ועד לשנת 2014 תוענק הפחתה של 530 ₪ (בשנת 2011) מסכום שווי השימוש החודשי לעובד שהועמד לרשותו רכב הכולל מנוע משולב (היברידי). הפחתה זו חלה על כל הרכבים ההיברידים (ללא קשר לתאריך רכישת הרכב).

  1. הוראות ניכוי הוצאות רכב

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה – 1995 (להלן "תקנות ניכוי הוצאות רכב") קובעות כללים להתרת הוצאות רכב המותרות בניכוי, כדלקמן:

רכב – "אופנוע שסיווגו L3, רכב שסיווגו M1, ורכב שסיווגו 1N, כמשמעותם בתקנות התעבורה, ולמעט רכב תפעולי, בין שבבעלותו של הנישום ובין שלא בבעלותו, ובלבד שמשקלו הכולל המותר פחות מ-3,500 ק"ג."
רכב תפעולי- "רכב שהתקיים בו, להנחת דעתו של פקיד השומה, אחד מאלה:

   • הרכב הוא רכב ביטחון, כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, המשמש בפעילות מבצעית או ביטחונית בלבד;
   • הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד, הוא משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח היד או העסק, לפי העניין, מקום העיסוק של המעביד, של בעל משלח היד או של בעל העסק, לפי העניין - אינו בבית מגוריו ובתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק." 
   1. קיימת חובה מוחלטת לזקוף שווי רכב לשכרו של עובד שהועמד לרשותו רכב מאת מעסיקו. בהתאם, הוצאות החזקת רכב שהמעביד העמיד לרשותו של עובד יותרו בניכוי במלואן.
   2. הוצאות החזקת רכב שלא הועמד לרשותו של עובד כלשהו (קרי- הרכב משמש מספר עובדים של החברה) ושאינו רכב תפעולי, יותרו בניכוי בשנת המס כגבוה מבין:
    א. סכום הוצאת החזקת הרכב בניכוי שווי שימוש כפי שנקבע בתקנות שווי שימוש.
    ב. 45% מהוצאות החזקת הרכב2.
   3. בחברת השכרת רכב לתקופות קצרות יותרו כל הוצאות החזקת הרכב שמספרם עולה על מספר עובדי החברה, למעט עובדים שלא עשו שימוש ברכב של החברה ולמעט עובדים שהחברה העמידה לרשותם רכב.
   4. הוצאות החזקת רכב תפעולי (כפי שהוגדר לעיל) יותרו בניכוי.
   5. לא יותרו בניכוי הוצאות החזקת רכב לעובד שכיר.

שימוש בקודנים הכוללים מערכת GPS

לאחרונה, יצאו לשוק קודנים הכוללים מערכת GPS, המפיקים "יומן נסיעות ממוחשב". קודנים אלו מזהים את נסיעות הרכב ונותנים בקרה מלאה ומדוייקת על השימוש ברכב הלכה למעשה, לשימוש עסקי או לשימוש פרטי. למען הסר ספק, נדגיש כי שימוש ביומן זה כבסיס לקביעת שווי הרכב (כיחס בין נסיעות עסקיות לפרטיות) אינו מעוגן בחקיקה. על אף זאת, נציין כי לאחרונה קבע ביהמ"ש העליון בפרשת בנק קונטיננטל3 עקרון לפיו יש להעדיף עריכת חישוב מדויק ככל הניתן, תוך הקטנת ההזדקקות לנוסחאות רעיוניות לצורך הערכת הנתונים. ייתכן וקביעת העליון עשויה לפתוח צוהר לשימוש בקודנים אלו כבסיס לקביעת שווי הרכב, ללא צורך בשימוש באומדנים שבתקנות שווי השימוש ברכב.

עם זאת אנו צופים שיישום תכנון מס זה יגרור תגובות נגד חריפות מצד רשות המסים ובכלל זה העברת תיק הנישום לדיון שומתי.

סיווג כעצמאי

לשכיר קיימת האפשרות להירשם כעוסק ולעבוד כעצמאי בנוסף להיותו שכיר בחברה. כך, יוכל לדרוש ניכוי של 45% מהוצאות הרכב בפעילותו העצמאית ולא בספרי החברה, ובמקביל להימנע מזקיפת שווי הרכב לשכרו. עם זאת, יש להיות ערים לטענת מלאכותיות הסיווג מצד רשויות המס.

 1. הוצאות רכב לעניין מע"מ תשומות
 1. תקנה 14 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976 (להלן: "תקנות מע"מ") קובעת כי מס שהוטל על מכירת רכב פרטי לעוסק (לרבות השכרתו) או על יבוא רכב פרטי בידי עוסק לא יהיה ניתן לניכוי.ההוראה לעיל לא תחול על:
   1. עוסק שעיקר עיסוקו הוא מכירת רכבים.
   2. רכב המשמש ללימוד נהיגה.
   3. רכב המשמש בחברה שעיסוקה בהשכרת כלי רכב.

  לעניין תקנה זו:
  רכב פרטי - "רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג"

  כמו כן, רכבים המפורטים להלן או דומה להן יחשבו כרכב פרטי:
  שברולט טאהו, מיצובישי ספייס גיראופל פרונטרה, ג'יפ קרנד - צ'ירוקי, GMC יוקון, טויוטה פור-ראנר, קאיה קרניבל, GMC ספארי, סאניאנג מוסו, ניסן פטרול, GMC ג'ימי', דייהו מוסו, יונדאי טרג'ט, שברולט אסטרו, מיצובישי פגארו, טאטא ספארי, פורד ארוסטאר, ניסן – טרנו, איסוזו אקסיום, סאניונג קוראנדו, איסוזו טרופר, איסוזו רודיאו, דייהו קורנדו, פורד אקספלורר, יונדאי טרקאן, יונדאי גלופר, קרייזלר וויאג'ר, ניסן Trail-X , לנד רובר פרילנדר, מזדה – MPV, קאיה סורנטו, מרצדס M , ריינג' רובר, ג'יפ (קרייזלר) צ'ירוקי/ליברטי, פורד וינדסטאר, לנד רובר דיסקברי, ב.מ.וו. X5 ,טויוטה פראדו, לנד קרוזר, טויוטה פריויה, סוזוקי ויטרה/גרנד-ויטרה, שברולט בלייזר, אך למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל.

  למען הסר ספק, ברכישת רכב שאינו עונה להגדרת רכב פרטי כאמור לעיל, יותר בניכוי מע"מ התשומות ששולם בגינו.

 2. תקנה 18 לתקנות מע"מ קובעת כללים לניכוי מס תשומות ברכב פרטי שהשימוש בו הינו שימוש מעורב.התקנה קובעת כי ניתן לנכות מס תשומות בגין הוצאות שוטפות שנבעו מהחזקת הרכב בשיעור יחסי שהוא כיחס השימוש לצרכי העסק לכלל השימוש.אם השימוש ברכב לא ניתן לקביעה, יש לנהוג לפי הכללים הבאים:
 1. במידה והמנהל קבע יחס יש להכיר במס התשומות לפי היחס שקבע המנהל.
 2. לא קבע המנהל את היחס, ועיקר השימוש ברכב הפרטי הינו לצורך עסקי, יותר 2/3 ממס התשומות.
 3. לא קבע המנהל את היחס , ועיקר השימוש ברכב הפרטי הינו לצורך פרטי, יותר 1/4 ממס התשומות

מהאמור לעיל עולה כי לא יותר מע"מ תשומות על מרכיב השכרת רכב פרטי בהתאם לתקנה 14 לתקנות מע"מ, ברם הוצאות התחזוקה השוטפת שנבעו משימוש ברכב פרטי מושכר יותרו בהתאם לתקנה 18, כמפורט לעיל.

כמו כן, במידה ועסקת השכרת הרכב כוללת מרכיב של השכרת רכב לרבות אחזקתו, לשם התרת מע"מ תשומות יש להפריד בין חלק השכרת הרכב הפרטי שאינו מותר בניכוי לבין מרכיב הוצאות האחזקה מותרות בניכוי לפי תקנה 18 לעיל. פיצול זה יעשה בהתאם לחשבונית שנתקבלה מחברת ההשכרה.

לסיכום,

מטרת סקירה זו הינה להציף, להאיר ולהדגיש את הכללים הקבועים בחוק לעניין התרת הוצאות רכב וזקיפת שווי לעובד שהועמד לרשותו רכב מאת מעסיקו. סקירה זו אינה באה במקום ואיננה מתיימרת להוות יעוץ ספציפי ו/או הצעת ו/או המלצה לפתרון.

__________________________________________________________________________________________________________________

1 רשות המיסים מפרסמת את המחיר המתואם לצרכן ואת סכומי שווי השימוש לדגם, באתר רשות המיסים באינטרנט, לחץ כאן.

2 על אף האמור לעיל, נקבע בתקנות שיעור גבוה יותר מאשר 45% בנוגע לכלי רכב מסוימים, כגון אופנוע, אוטובוס ציבורי, מונית, רכב סיורי ורכב להוראת נהיגה.

3 ע"א 2343/05 בנק קונטיננטל נ' מנהל מס שבח מקרקעין אזור תל אביב, מיסים כד/4 ,ה-1

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני