לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - ניכויים וניכוי במקור

שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2008

שלישי, 19 פברואר 2008

מובאים בזאת לידיעתכם העדכונים השנתיים במערך הניכויים החל מחודש ינואר 2008

הנתונים עודכנו (למעט נקודת זיכוי ותקרות הכנסה) עפ"י סעיף 120ב לפקודה בשיעור המדד: 2.79%

א. שיעורי המס תקרות הכנסה - בש"ח

להלן תקרות ההכנסה כפי שאושרו על ידי הכנסת בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה. תקרות ההכנסה בנוסחם בתיקון הנ"ל תואמו ממדד הידוע ב- 1/1/2005(מדד 11/04) ועד מדד הידוע ב- 1/1/2008(מדד 11/07) בהתאם להוראות סעיף 120ב לפקודה.

על פי החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 160 והוראת שעה), התשס"ח 2007, הוקטנו שיעורי המס כמפורט מטה.

מדרגות חודשיות

מדרגות שנתיות  

עד 4,390

10%

עד 52,680

10%

מ- 4,391 עד 7,810

16%

מ- 52,681 עד 93,720

16%

מ- 7,811 עד 11,720

26%

מ- 93,721 עד 140,640

26%

מ-11,721 עד 16,840

33%

מ- 140,641 עד 202,080

33%

מ-16,841 עד 36,260

35%

202,081 עד 435,120

35%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף

47%

הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 11,720

30%

הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד 140,640

30%

ב. הסכומים המתואמים מינואר 2008 - בש"ח

קופות גמל וקרנות השתלמות

1. קצבה מזכה 7,200 לחודש
2. פטור מקצבה לפי סעיף 9א - 35% 2,520 לחודש
3. סכום פטור לפי סעיף 9א(ב) לפקודה 101 לחודש
4. תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה (סעיף 47) 7,400 לחודש
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה - למי שיש הכנסת עבודה - בניכוי הכנסת העבודה או 7,400 לפי הנמוך. 10,500 לחודש
הכנסה מזכה לקצבה - סעיף 47 (א) (5) 30,000 לחודש
הכנסה לעמית עצמאי - סעיף 47(א) (3) ו-( (5 7,500 לחודש
5. הסכום לפי סעיף 45 א(ד) לפקודה 144 לחודש
הסכומים לפי סעיף 45 א(ה) *140 לחודש
*15,008 לחודש
6. משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה 15,712 לחודש
7. הכנסה קובעת (קרן השתלמות לעצמאי) 224,000 לשנה
8. הפקדה מוטבת - 9(16א) ו-9(16ב) 15,720
9. "שכר מינימום" לצורך משיכה מקופת גמל בפטור 3,710 לחודש
10. ההפרשה לקופת גמל לקצבה או לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה בשנת המס לפי סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה - 10,500 לשנה
11. תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחים לפי סעיף 9(18א)(קופת גמל לתגמולים) 20,400 לשנה
12. "השכר הממוצע במשק" - 4 פעמים השכר הממוצע במשק לצורך סעיף 3(ה3) 30,652 לחודש

*יש לעקוב אחר עדכון חקיקה צפוי בנושא הסכומים שפורסמו בתיקון 153 לפקודה החל משנת המס 2008 ואילך

הנחות מהמס ופטורים

1. החלק הפטור של מענקי פרישה ששולמו מיום 1.1.08 ואילך 10,500 לכל שנת עבודה
החלק הפטור של מענקים כאמור ששולמו במקרה של מוות 21,010 לכל שנת עבודה
2. הכנסת עיוור ונכה 100%
סכום ההכנסה מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(א)):
  עד 184 יום - אין פטור
185 יום חלק יחסי עד לתקרה של 62,640
364-365 יום או יותר חלק יחסי עד לתקרה של 522,000 כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 36
הכנסה שלא מיגיעה אישית הפטורה ממס אצל עיוור או נכה 100% (סעיף 9(5)(ב))
  עד 184 יום - אין פטור
185 יום - חלק יחסי עד לתקרה של 62,640
364-365 יום או יותר - חלק יחסי עד לתקרה של 62,640 כשהיא מוכפלת במספר ימי הפטור ומחולקת ב- 365
אם מדובר בהכנסה מריבית לפי סעיף 9(5)(ב) שמקורה בפיצויים עבור נזקי גוף - התקרה תהיה 223,200 כל האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 9(5) לפקודה
3.זיכוי בשל תרומות למוסדות ציבור מאושרים 35% מהתרומה אם התרומה עולה על 380 לשנת המס 2007
הסכום המרבי בעדו ניתן זיכוי
או 30% מההכנסה החייבת - הנמוך ביניהם
4,013,000 לשנת המס 2007
4. הוצאות לינה באזור פיתוח - למי שאושר לכך 1,520 לחודש
5. הוצאות שהייה למומחה המוזמן מחוץ לארץ 280 ליממה
6. משכורת למומחה חוץ 11,300 לחודש
7. הוצאות שהייה לעיתונאים וספורטאים זרים 280 ליממה
8. משכורת מרבית שמלכ"ר משלם, הפטורה ממס שכר  
9. הוצאות מותרות בניכוי: כיבודים - 80% מההוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום
מתנות - 180 לאדם לשנה
10. פיצויי הלנת שכר הפטורים ממס (סעיף 9(21) לפקודה) פיצויי הלנת שכר המשולמים לפי חוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958 פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק, אם משכורתו של העובד לא עלתה באף אחד מ- 24החודשים האחרונים של עבודתו על: 6,960
11. שכר דירה
שכר דירה החייב במס בשיעור 10% עפ"י סעיף 122 לפקודה פטור על הכנסות משכר דירה למגורים
אין תקרה.
4,320 לחודש
12. הנחה ממס לכוחות הביטחון ולתושבי ישובים מיוחדים
5% - עד לתקרת ההכנסה החייבת: (כוחות הביטחון)
136,680 לשנה
הכנסה חייבת לישובים לפי התוספת הראשונה לפקודה
(סעיף 11), קריית שמונה ויישובי קו עימות דרומי:
205,080 לשנה
הכנסה חייבת לתושבי ישובים אחרים עפ"י רשימה המופיעה בסעיף 11 לפקודה וחלק ב' של תוספת הראשונה: 136,680 לשנה
13. הטבות על הכנסה בעד עבודה במשמרות תקרת הכנסה (מותנה באישור) זיכוי מגיע - 15% (מותנה באישור)
9,100 לחודש 800 לחודש
14. סעיפים 44, 45 לפקודה תקרת הכנסה של נטול יכולת ליחיד לזוג 144,000 לשנה 230,000 לשנה
15. פדיון מניות באגודה שיתופית 317,000
16. ניכוי למשקיע בסרט ישראלי (מותנה באישור) 598,664

זיכויים

1. סכום נקודת הזיכוי 189 לחודש

מאחר ושיעור עלית המדד בין המדד הידוע ב 1/1/2004-לבין המדד הידוע ב-1/1/2008 6.19%, בוטלה ההקפאה שהייתה בתוקף בין השנים 2005 ל-2008 עלה מעל 5%

ניכויים

    1. ניכוי מריבית 125 ד
תקרה מוטבת - 125 ד(א) 53,280 לשנה
פטור למיעוטי הכנסה - 125 ד(ב) 8,280 לשנה
פטור גיל פרישה ליחיד- 125 ד(ג) 1 8,160 לשנה
פטור גיל פרישה לזוג - 125 ד(ג)2 12,360 לשנה
פטור מירבי של 35% לפי סעיף 125 ה 30,240 לשנה
  1. הוצאות לינה בארץ
לינה שעלותה נמוכה מ-104$ מלוא הסכום
לינה שעלותה נמוכה מ-104$ - 75% מההוצאה,  
אך לא פחות מ- 104$
ולא יותר מ 178$=(75%X237$)

סכומים אחרים

1. תשלום ביום הבחירות 7,200
2. סכום הלוואה לעניין 3(ט) שחל עליה רק שיעור עליית המדד 6,600
3. תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור משירותים או נכסים 4,200
4. חישוב נפרד- סעיפים 57 (ב) 66 (ה) 43,080 לשנה
5. סכום ההכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח (לשנת המס 7200) 59,900 לשנה
6. פטור מהגשת דין וחשבון (לשנת 2007) משכורת (תוספת א) הכנסה נוספת (תוספת ב) הכנסה - קצבת חוץ (תוספת ד) הכנסה מריבית (תוספת ה) הכנסה ממכירה ניירות ערך (תוספת ו) נכסי חוץ (תקנה 3)
552,000 לשנה 287,000 לשנה 287,000 לשנה 547,000 לשנה 1,579,000 לשנה 1,593,000 לשנה
7. שווי שימוש ברדיו טלפון נייד(רט"ן) 90 לחודש
8. הוצאות החזקת טלפון שאינו נייד אם סכום ההוצאה נמוך מ- 20,300
סכום ההוצאה המוכרת מעל 2,000
9. הגרלות והימורים (תקרת הפטור) 52,680
10. מתנדב במוסד ציבורי כיבוד קל לאירוע הוצאות דלק שיחות טלפון מביתו 12 לאדם 290 לחודש 50 לחודש
11. ניכוי מתשלום בעד שירותים או נכסים מ-1.1.2008  
מחזור עסקי בשנת מס - 2006 מחזור של חברה בת בשנת מס 2006 מחזור של מוסד ציבורי בשנת מס 2006 4,500,000 890,000 2,800,000
12. ניכוי מתשלום בעד מסחר ביהלומים מ- 11.1.2008 מחזור עסקי בשנת מס - 2006
14,500,000
13. הוצאות נסיעה לחו"ל הוצאות הנסיעה המותרות בניכוי לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב - 1972 מתעדכנות אחת לשנה, לפי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של אמריקה. שיעור העלייה בשנת 2007 מסתכם ב- 4.31% סכומי ההוצאה המעודכנים יהיו אפוא כלהלן:
לינה לפי קבלות - סכום מזערי סכום מירבי $104 ללילה $237 ללילה
הוצאות שהייה: אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות
$66 ליממה
אם לא הוגשו קבלות על לינה $111 ליממה
שכר לימוד בבי"ס יסודי או תיכון עבור ילד שטרם מלאו לו 19 שנה $593 לחודש
הוצאות נסיעה ברכב פרטי שכור לשם יצור ההכנסה עד $52 - ליממה
רשימת הארצות בהן ניתן להגדיל ב- 25% את סכום הוצאות הלינה:
אוסטרליה
אוסטריה
איטליה
איסלנד
אירלנד
אנגולה
בלגיה
גרמניה
דובאי
דנמרק
הולנד
הונג קונג
הממלכה המאוחדת (בריטניה)
טיוואן
יוון
יפן
לוקסמבורג
נורווגיה
ספרד
עומאן
פינלנד
צרפת
קאטר
קוריאה
קמרון
קנדה
שבדיה
שוויץ
14. שווי השימוש ברכב
בקובץ תקנות 6634 מיום 31.12.2007, פורסם תיקון בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(תיקון), התשס"ח - 2007 ובו הוגדלו סכומי השווי לקבוצות מחיר השונות ובנוסף נקבע שווי שימוש לאופנוע שסיווגו *L3.
קבוצת מחיר שווי שימוש לחודש
1. 1,420
2. 1,570
3. 2,160
4. 2,640
5. 3,680
6. 4,720
7. 5,980
אופנוע *L3 260

*אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס

ג. הנחיות נוספות

    1. מס מעסיקים

על פי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), התשס"ח 2007, בוטל חוק מס מעסיקים החל מ - 1.1.2008

  1. הנחיות נוספות הנוגעות לשינוי חקיקה יפורסמו בלוח ניכויים ינואר 2008

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני