לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

אושרו תקנות מס הכנסה בדבר פחת מואץ לרכישת ציוד (הוראת שעה)

רביעי, 11 נובמבר 2020

פחת מואץ הוא שיטה לעידוד השקעות הון באמצעות הטבות מס, בה רשאי נישום לבקש ולהקדים את ניכוי ההוצאה לצרכי מס בה נשא בגין רכישת נכס בעסקו. בשיטה זו, למעשה מתקצרת התקופה בה תנוכה ההוצאה האמורה בגין רכישת הנכס לצרכי מס בישראל. הפחת הנוסף מקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים בשנים הקרובות ויביא לכך שנטל המס עליהם יקטן לגבי אותן שנים.

בהקשר זה, ברצוננו לעדכנכם, כי ועדת הכספים אישרה את הוראת שעה בדבר מתן פחת מואץ ברכישת ציוד (להלן: "תקנות פחת מואץ"). מטרת הוראת השעה הינה עידוד השקעות בכלל ענפי המשק, וזאת במסגרת מאמצי הממשלה לסייע לעסקים בהתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה.

במסגרת הוראת השעה ניתנת האפשרות לכל העוסקים במשק ליהנות מהטבות המס, כאשר התקופה לרכישת הנכסים שיזכו להטבה הינה מיום 1 בספטמבר 2020 ועד ליום 30 ביוני 2021 (להלן: "תקופת ההטבה").

בהתאם לתקנות פחת מואץ, שיעור הפחת לציוד, אשר נרכש במהלך התקופה הקובעת בלבד, יהיה כפול משיעור הפחת שנקבע על פי דין.

תקנות פחת מואץ הינם כאמור על ציוד שיירכש בתקופת ההטבה בלבד.

"ציוד" - לרבות מכונות ורכב עבודה, למעט משאיות ולמעט נכסים בלתי מוחשיים, ובהתקיים כל האמור להלן: 

  1. יום רכישתו של הציוד הינו במהלך 'התקופה הקובעת'.
  2. מועד ההפעלה - הציוד החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך שלושה חודשים מיום הרכישה או עד 30.06.2021, לפי המאוחר מבינהם, וב"מפעל תעשייתי"[1] בתוך תשעה חודשים מיום רכישתו או עד תום תקופת ההטבה, לפי המאוחר מבינהם.
  3. הציוד מופעל בישראל בלבד[2] . 

נדרש כי הציוד הנרכש שימש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילות בישראל בכל התקופה עד לסיום הפחתתו.

לעניין עלות הנכס (מחיר מקורי) נקבע בהוראת השעה סעיף אנטי תכנוני, במסגרתו במידה ויימכר הציוד לקרוב[3] בתוך תקופת ההפחתה המואצת או עד תום ארבע שנים מהיום שבו הופחת הציוד במלואו, יראו לצרכי מס את המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש הקרוב כאפס.

בנוסף, תקנות הפחת המואץ לא יחולו על ציוד שנרכש מקרוב, ציוד שנרכש ללא תמורה, רכישה לפי סעיף 85 לפקודת מס הכנסה (שינוי ייעוד), רכישות שחלות עליהן הוראות חלק ה2 לפקודה (שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים) וכן לא יחולו על ציוד המשמש לפעילות של נישום אשר קיבל זיכיון או זיכיון משנה מהמדינה בתחום הנפט. יחד עם זאת, חברות הפועלות במסגרת זיכיונות מהמדינה בתחומים אחרים תוכלנה להינות מהטבות מס בהתאם לתקנות הפחת המואץ.  

[1] "מפעל תעשייתי" – כהגדרתו לפי החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.
[2] לרבות ב"אזור" כהגדרתו בפקודת מס הכנסה. 
[3] 'קרוב' – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

להודעת רשות המסים בנושא, לחץ כאן.

לקריאת התקנות, לחץ כאן.

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני