לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

פרסום תקנות חובות דיווח של חלפני כספים ונותני שירותים פיננסים

רביעי, 05 יוני 2019

פקודת מס הכנסה קובעת כי חלפן כספים אשר חייב ברישיון לפי החוק, ידווח לרשויות המס על כל פעולה שביצע בסכום של 50,000 ₪ ומעלה.

לאחרונה פורסמו תקנות המסדירות את חובת הדיווח של חלפני כספים ונותני שירותים פיננסים. במסגרת פקודת מס הכנסה חוקק סעיף 141א, לעניין חובת דיווח של חלפני כספים, נקבע בו בין היתר, כדלקמן:

"141א.(א)     נותן שירותי מטבע החייב ברישום לפי סעיף 11ג(א)(1) עד (5) ו-(7) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (בסעיף זה - חלפן כספים), ידווח למנהל על כל פעולה שביצע בסכום של 50,000 שקלים חדשים ומעלה, לרבות פרטי הפעולה ופרטי הזיהוי של הצד שעמו התקשר כדי לבצעה, ואם קיים נהנה שאינו הצד שעמו התקשר חלפן הכספים - גם פרטי הזיהוי של הנהנה; לעניין זה -

"פעולה" - כל אחת מאלה:

(1)      המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת;

(2)      מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע;

(3)      קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת;

(4)      החלפת מטבע;

(5)      ניכיון שקים, שטרי חליפין ושטרי חוב;

(6)      מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע;

 "נהנה" - אדם שבעבורו או לטובתו נעשית הפעולה."

חובת דיווח על פעולות מעין אלו לא נכנסה לתוקף עד אשר הותקנו תקנות בעניין. ביום 3.12.2018  פורסמו ברשומות התקנות בעניין חובת הדיווח של חלפני כספים, כאשר נקבע כי התקנות יחולו בתוך 180 ימים מיום הפרסום.

ככלל, התקנות קובעות את ההוראות הנוגעות לאופן הדיווח, מועד הדיווח וכללים להגשתו. בין היתר נקבעו פרטי דיווח לגבי חלפן כספים שביצע את הפעולה, הכוללים:

 • שם העובד ות.ז.;
 • מספר רישומו של חלפן הכספים במרשם נותני השירותים הפיננסיים;
 • מספר הרישום של הסניף שבו ניתן השירות ומענו.

ולגבי הפעולה המדווחת נדרש לדווח, בין היתר, על:

 • תאריך ביצוע הפעולה כפי שנרשם אצל חלפן הכספים;
 • סכום הפעולה;
 • סוג הפעולה שנעשתה, סוגי מטבע החוץ שבו בוצעה הפעולה והסכום באותו מטבע;
 • בדיווח על פעולה של קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד העמדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת - פרטי הזיהוי של המעורבים בפעולה, לרבות מספר הבנק, מספר הסניף, מספר החשבון במוסדות הפיננסיים המעורבים בפעולה, שם המוסד הפיננסי בצד האחר ומענו, אם ידועים, סוג הנכסים הפיננסיים המעורבים בפעולה, וכן מטרת ההעברה, אם ידועה;
 • כאשר מדובר בדיווח על ניכיון שיקים - מספר החשבון ופרטי המוסד שעליו נמשך כל שיק, פרטי זיהויו של בעל החשבון, מענו ומספר הטלפון שלו כפי שהם מופיעים על השיק, שם האדם שלפקודתו נמשך השיק; לדוח יצורף עותק מצולם של השיק משני צדדיו; במקרה שהתמורה ניתנה בשיק ייכללו בדוח כל פרטי השיק שניתן כתמורה;
 • לגבי מבקש שירות חלפנות הכספים (הנהנה/ הלקוח) –שם, מספר זהות, מען.

 מועד הדיווח על הפעולה נקבע כדלקמן: 

 • לא יאוחר מה-10 לאפריל בנוגע לרבעון הראשון של שנת המס.
 • לא יאוחר מה-10 ליולי בנוגע לרבעון השני של שנת המס.
 • לא יאוחר מה-10 לאוקטובר בנוגע לרבעון השלישי של שנת המס.
 • לא יאוחר מה-10 לינואר בנוגע לרבעון האחרון של שנת המס הקודמת.

בתקנות נקבע כי  דיווח יעשה באופן מקוון יחד עם הדיווח התקופתי למע"מ. חלפן שלא ידווח כאמור יחשב כמי שלא הגיש את הדיווח התקופתי, ולכן צפוי לסנקציות כגון קנסות ואף עלול להגיע לכדי עבירה פלילית.

חובת הדיווח על נותני שירותי מטבע וחלפני כספים, יחד עם ההגבלות על תשלום במזומן (חוק המזומנים), הם חלק ממאמצה של רשות המיסים במלחמה בהלבנת הון ובמניעת ההון השחור. חובת הדיווח צפויה להגביר את יכולת האכיפה של רשות המיסים, הן במישור האזרחי והם במישור הפלילי, גם בפעולות שעד לאחרונה היו קשות לאכיפה בידי הרשויות, כגון פעולות של ניכיון שיקים והעמדת נכסים בחו"ל.

יצוין כי תוקפו של החוק הינו למשך 3 שנים מיום תחילת התקנות האמורות. 

לקישור ולקריאת התקנות שהותקנו בנושא, לחצו כאן.

 

לקריאה נוספת:

רשות המסים השיקה יישומים לחוק לצמצום השימוש במזומן

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני