לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

הוראת ביצוע בנושא השמדת מלאי לצרכי מס הכנסה

שני, 29 אוקטובר 2018

לקוחות יקרים,

פורסמה על ידי רשות המיסים הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 14/2018 שעניינה נוהל השמדת מלאי:
ככלל, נישום שיש בעסקו מלאי, חייב לפעול על פי הוראות פקודת מס הכנסה והוראות ניהול פנקסים (להלן: "ההוראות") בהתאם לסעיפים המתייחסים לרישום המלאי ונוהלי עריכת מפקד המצאי במהלך שנת המס. במסגרת הוראת הביצוע צוין כי על נישום, אשר בכוונתו להשמיד מלאי, להודיע בכתב 30 יום מראש לפקיד השומה על כוונתו זו. בפנייה יפרט את כתובת המקום בו מאוחסן המלאי, המועד המתוכנן להשמדתו, וכן את שווי המלאי המיועד להשמדה. פקיד השומה יחליט, לפי העניין, האם להיות נוכח בזמן השמדת המלאי. 
בנוסף, נקבע בהוראת הביצוע כי בסמוך למועד השמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול מפורט בנושא המתעד את המלאי המושמד ובין היתר גם את שמות הפריטים ומספרם הסידורי. על פרוטוקול זה להיות חתום בידי הנישום או מי שמונה מטעמו לעניין זה. יצויין כי בהתאם להוראה, רק נישומים אשר הניחו את דעתו של פקיד השומה, כי פעלו על פי האמור בהוראה זו, יהיו זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצרכי מס, ומכאן החשיבות הרבה שיש לייחס לאופן הטיפול בעת השמדת המלאי והתיעוד הנדרש. 
כך למשל, נקבע בהוראת הביצוע כי פרוטוקול השמדת המלאי יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום לשנת המס במהלכה בוצעה השמדת המלאי, על פי המועדים הקבועים בסעיף 25 להוראות. כמו כן, יישמרו כל המסמכים והתיעוד הנוגעים להשמדת המלאי אשר התקבלו מגורמים חיצוניים אשר עוסקים בהשמדת מלאי או בפיקוח על השמדה כאמור. 

תחולת האמור בהוראת ביצוע זו הינה מיום 21 לאוקטובר 2018 ואילך.

לקישור להוראת הביצוע המלאה לחץ כאן.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני