לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

חוק ההסדרים 2013 - שינויים במישור מס הכנסה

רביעי, 31 יולי 2013

"חוק ההסדרים 2013", או בשמו הרשמי "חוק לשינוי סדרי עדיפויות" (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014), התשע"ג – 2013 (להלן: "החוק") קובע שינויים רבים, חלקם אף משמעותיים ביותר, בחוקי המס השונים. השינויים להלן יכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2014, למעט במקרים בהם נאמר במפורש אחרת. להלן סקירה תמציתית של השינויים במישור מס הכנסה:

 1. לאור השינוי האמור בסעיף 11.2 בגובה מס החברות, הותאם גם המס שיחול על פדיון של מניות הניתנות לפדיון על ידי חברה כך שיעמוד על שיעור מס חברות, בעוד המס על יחיד ישאר בגובה 25% (ו – 30% לבעל מניות מהותי).
 2. נקודות זיכוי בגין קבלת תואר ינתנו בשנת מס אחת בלבד, שתהיה שנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי הנישום לתואר האקדמי או בשנה העוקבת לה, לפי בחירת הנישום. בתחום עיסוק שנדרשת בו התמחות יהיה זכאי הנישום לבחור אם נקודות הזיכוי ינתנו בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי או בשנת המס שלאחר שנת המס שבה סיים את התמחותו, ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי.
 3. נעשה שינוי מקיף ככל הנוגע לחברה משפחתית. נזכיר כי חברה משפחתית אינה מחוייבת במס כחברה, אלא הכנסותיה והפסדיה מיוחסים, כעקרון, לבעל המניות הגדול ביותר שלה (להלן: "הנישום המייצג"), והוא ממוסה על הכנסות אלו (או מקזז את ההפסדים) באופן אישי:
  1. שבח מקרקעין יהיה חלק מהכנסת חברה משפחתית.
  2. כיום ניתן להודיע על בקשה להפוך חברה לחברה משפחתית גם לגבי חברה קיימת, וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילתה של שנת המס ממנה מבקשת החברה להפוך למשפחתית. החוק קובע כי אפשרות זו תבוטל, וניתן יהיה לבחור כי חברה תהיה חברה משפחתית רק בתוך שלושה חדשים לאחר התאגדותה של החברה. דהיינו, חברה שעם התאגדותה (תוך שלושה חודשים) לא תבחר להיות חברה משפחתית, לא תוכל בעתיד להפוך לחברה משפחתית.
  3. כעקרון, חלוקת דיבידנד על ידי חברה משפחתית פטורה ממס, בתנאי שהדיבידנד חולק מהרווחים שחוייבו במס בידי הנישום המייצג. החוק קובע כי באם החברה עצמה שילמה את המס במקום הנישום המייצג, ולא חייבה את הנישום המייצג בהתאם, אזי יופחתו סכומים אלו ששולמו על ידי החברה מהדיבידנד הפטור ממס בעת חלוקת דיבידנד.
  4. בעת מכירת מניה של חברה משפחתית מופחת כיום מתמורת המכירה סכום השווה לחלק מהרווחים שהצטברו בחברה בתקופת היותה משפחתית ואשר טרם חולקו, וזאת כדי לא ליצור כפל מס בעת מכירת המניה בשל אותם רווחים שכבר שולם עליהם מס על ידי הנישום המייצג. החוק קובע כי באם החברה עצמה שילמה את המס במקום הנישום המייצג, ולא חייבה את הנישום המייצג בהתאם, אזי יופחתו סכומים אלו ששולמו על ידי החברה מהרווחים כאמור בעת מכירת מניה (כך שתמורת מכירת המניה תגדל בגובה מיסים ששולמו על ידי החברה כאמור). כמו כן מוסיף החוק וקובע כי באם לנישום המייצג יוחסו בסך הכל "הפסדים" לאורך השנים החל בשנת המס 2014 (דהיינו רווחים שיוחסו לנישום המייצג בניכוי הפסדים שיוחסו אליו לאורך השנים כאשר הסה"כ הינו שלילי), אזי "הפסדים" אלו יתווספו לתמורה ממכירת מניה בחברה המשפחתית.
  5. לפי המצב הקיים כיום, באם הנישום המייצג זכאי להקלות במס כנכה, כעולה חדש, כתושב חוזר או כתושב חוץ, אזי כל רווחי החברה המשפחתית המיוחסים אליו זכאים להקלות במס גם אם הנישום המייצג אינו מחזיק במלוא מניות החברה. החוק קובע כי ההקלות במס ינתנו רק לפי חלקו היחסי של הנישום המייצג ברווחי החברה.
  6. באם בתוך שנת המס חדלו להתקיים בנישום המייצג התנאים המאפשרים לו להיות נישום מייצג, ניתן היה להודיע על נישום מייצג אחר העונה לתנאים יחד עם הגשת דוח המס לאותה שנה (דוח המוגש חודשים רבים לאחר סיום השנה), מה שאיפשר חודשים רבים של תכנון מי יהיה הנישום המייצג החדש. החוק מקציב 60 ימים בלבד להודיע על נישום מייצג חדש. החוק קובע עוד כי באם לא נמסרה הודעה כאמור בתוך 60 ימים, תחדל החברה באופן אוטומטי מלהיות חברה משפחתית רטרואקטיבית מתחילת שנת המס בה חדלו להתקיים בנישום המייצג התנאים המאפשרים לו להיות נישום מייצג.
   בשילוב עם האמור בסעיף 3.2 לעיל, לא יהיה ניתן במקרה שכזה לחזור ולהפוך את החברה למשפחתית.
  7. החוק קובע כי גם אם בתוך שנת המס חדל להתקיים בחברה עצמה (ולא רק בנישום המייצג) אחד התנאים המאפשרים לה להיות חברה משפחתית, אזי תחדל החברה באופן אוטומטי מלהיות חברה משפחתית רטרואקטיבית מתחילת אותה שנת מס.
   בשילוב עם האמור בסעיף 3.2 לעיל, לא יהיה ניתן במקרה שכזה לחזור ולהפוך את החברה למשפחתית.
  8. במקרים בהם חדלה החברה להיות למשפחתית עקב האירועים האמורים בסעיפים 3.6 ו – 3.7 לעיל, אזי למרות שהחברה הופכת לחברה "רגילה" רטרואקטיבית מתחילת שנת המס, עדיין דיבידנד שהחברה תקבל באותה שנת מס לא יהיה פטור ממס כמו דיבידנד בין חברות אלא יחויב במס כאילו חולק ישירות לנישום המייצג. דיבידנד שכזה כמובן לא יחויב שנית במס בעת חלוקתו בפועל לבעלי המניות בחברה וכן יופחת גם ממחיר מכירה של מניות החברה כאמור בסעיף 3.4 לעיל. למרות האמור, אם החברה חדלה להיות משפחתית בשל פטירת חבר בה או בשל רכישה (לרבות בדרך של הקצאת מניות) של 25% מהזכויות בה על ידי מי שאינו צד קשור לה או לחבריה, אזי דיבידנד שיתקבל על ידי החברה בשנת המס בה חדלה להיות משפחתית לא יחוייב במס, כמו כל דיבידנד המחולק בין חברות ישראליות.
  9. לפי המצב הקיים כיום, ניתן היה להודיע על בחירה להפסיק להיות חברה משפחתית בעת הגשת דוח המס לאותה שנה בה בוחרים להפסיק להיות חברה משפחתית (דוח המוגש חודשים רבים לאחר סיום השנה), מה שאיפשר חודשים רבים של תכנון בדיעבד. כמו כן, ניתן היה לשוב ולבחור להיות חברה משפחתית לאחר תקופת צינון של שלוש שנים מהשנה לגביה נבחר להפסיק להיות חברה משפחתית. החוק קובע כי ניתן יהיה להודיע כי החברה מפסיקה להיות חברה משפחתית רק מראש, וזאת עד חודש לפני תחילת שנת המס בה החברה רוצה להפסיק להיות משפחתית. כמו כן, חברה שבחרה להפסיק להיות חברה משפחתית לא תוכל לשוב ולהיות חברה משפחתית בעתיד.
  10. נקבע בחוק כי לא ניתן יהיה לבצע מיזוגים, פיצולים והעברות נכסים בפטור ממס בחברה משפחתית, למעט העברת מלוא הזכויות בנכס של יחיד או שותפים בנכס לחברה.
 4. ככלל, השינויים האמורים לעיל לגבי חברה משפחתית יכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2014, בכפוף להוראות מעבר לתקופה שבין 1.8.2013 ל – 1.1.2014 כמפורט להלן:
  1. חברה קיימת שרוצה להפוך לחברה משפחתית:
   1. תוכל לבקש להפוך למשפחתית עד סוף חודש נובמבר 2013, ותהפוך לחברה משפחתית החל משנת 2014.
   2. יראו את כל עודפיה כאילו חולקו כדיבידנד בתום שנת 2013, כאשר תשלום המס בגין חלוקת הדיבידנד ידחה (תחת תנאים הקבועים בחוק) עד לתום שנת 2017.
   3. בעת מכירת נכסים שהיו בבעלות החברה בתום שנת 2013 יחולק רווח ההון באופן ליניארי. על הרווח שנצבר עד תום שנת 2013 ישלם הנישום המייצג את המס השולי הגבוה ביותר, ועל יתרת הרווח ישלם מס רווח הון.
  2. חברה משפחתית קיימת תמשיך להחשב לכזו באופן אוטומטי, בכפוף לאמור להלן:
   1. האמור בסעיף 3.5. לעיל יחול על נכה באופן מיידי החל מיום 1.8.2013, על תושב חוץ החל מיום 1.1.2014, ולגבי עולים חדשים ותושבים חוזרים החל מהמועד בו היו לכאלה או לנישום המייצג לפי המאוחר.
   2. באם לפני 1.8.2013 חדלו להתקיים בנישום המייצג התנאים המאפשרים לו להיות נישום מייצג, וטרם ניתנה הודעה על נישום מייצג אחר העונה לתנאים, ניתן להודיע על נישום מייצג חדש בתוך 120 יום (במקום 60 יום כאמור בסעיף 3.6 לעיל) מיום 1.8.2013.
   3. באם החברה רוצה לחדול להיות משפחתית עליה להודיע על כך בתוך 120 יום מיום 1.8.2013.
 5. לאור השינוי האמור בסעיף 11.2 בגובה מס החברות, הותאם גם שיעור ניכוי המס שיחול על הכנסה חייבת שהעבירה קרן להשקעות במקרקעין לבעל מניות שהוא קרן נאמנות פטורה כך שיעמוד על שיעור מס חברות.
 6. החוק מציג שינויים מהותיים בענין מיסוי נאמנויות כדלקמן:
  1. נקבעו הגדרות חדשות ופרטניות לחברה להחזקת נכסי נאמנות, לרבות חובת הודעה למס הכנסה על התאגדותה ומעמדה ככזו בתוך 90 ימים מיום ההתאגדות.
  2. הוגדרו סוגים חדשים של נאמנויות ואופן מיסוין – נאמנות נהנה תושב ישראל ונאמנות קרובים, וכמו כן הוגדר נהנה חדש – נהנה לצורכי ציבור. במקביל, שונו ההגדרות לגבי נאמנות יוצר תושב חוץ, והיא תוגדר נאמנות תושבי חוץ.
  3. בוטלה הגדרת תושב חוץ אשר קבעה כי יוצר שבעת פטירתו היה תושב חוץ יחשב ככזה לעד, וכמו כן נמחק מהגדרת תושב ישראל יוצר שבמועד פטירתו היה תושב ישראל או אזרח ישראלי, למעט לענין נאמנות נהנה תושב חוץ.
  4. חודדו המקרים בהם יראו יוצרים עקיפים ונהנים עקיפים כיוצרים או נהנים של נאמנות.
  5. הוסדרו נושאים שונים הקשורים בפטירתם של כל יוצרי נאמנויות שונות.
  6. נקבעו הוראות חדשות לענין נאמנויות קיימות או שהוקמו בידי עולים חדשים או תושבים חוזרים.
  7. בוטלה חובת הגשת הודעה למס הכנסה של נהנה תושב ישראל שקיבל מנאמן בחלוקה נכס שאינו כסף, גם אם החלוקה אינה חייבת במס בישראל, וזאת מאחר ותוטל חובה כללית להגשת דוח מס שנתי על נהנים ונאמנים נוספים בנאמנויות מסויימות.
  8. נקבעו הוראות מעבר לכך שהתיקונים יחולו, בתנאים מסויימים, גם על נאמנויות שהיו כבר קיימות ביום 1.8.2013, וכן נקבעו הודעות שיש להגיש למס הכנסה.
 7. לאור השינוי האמור בסעיף 11.2 בגובה מס החברות נעשו התאמות נדרשות כדי שחברה תוכל להמשיך ולקזז הפסד הון שוטף מניירות ערך שנוצר בשנת המס כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד מניירות ערך.
 8. החוק קובע כי לא ניתן יהיה לבצע שחלוף בעת מכירת רכב פרטי ששימש להשכרה או החכרה אחרת (ליסינג), בעת מכירת זכות במקרקעין בחו"ל ובעת מכירה רעיונית בעת משיכת רווחי שערוך. הוראה זו תחול מיידית החל מיום 1.8.2013.
  כמו כן, יוקטן שיעור הפחת מ- 20% ל – 16% לרכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב "השכרה/החכרה", וזאת לגבי רכב שהחל לשמש לראשונה להחכרה מיום 1.8.2013.
 9. החוק מרחיב את הסייג לפטור של תושב חוץ במכירת מניה של חברה ישראלית המחזיקה במקרקעין על ידי הרחבת המונח מקרקעין גם למשאבי טבע, המחובר למקרקעין ופירות המקרקעין. הוראה זו תחול מיידית החל מיום 1.8.2013.
 10. נקבעה הוראה חדשה לענין חלוקת דיבידנד מרווחי שערוך. הכוונה לחלוקת דיבידנד מרווחים שתואמו בדוח ההתאמה למס ועל כן הם נותרו כרווחים חשבונאיים שלא שולם עליהם מס (רשימה מפורטת של סוגי הרווחים תקבע בתקנות), כאשר סכום הרווחים עולה על 1,000,000 ₪. כעקרון, בעת חלוקת דיבידנד מרווחי שערוך תבוצע מכירה רעיונית לנכס בגינו נבעו הרווחים, כאשר סכום החלוקה יגולם כדי לשקף את מחיר ה"מכירה" של הנכס. הוראה זו תחול מיידית החל מיום 1.8.2013 (למעט לגבי חלוקה משערוך נכס הנמצא בחו"ל אשר מותנה בהתקנת תקנות בנושא).
 11. הועלו שיעורי המס כדלקמן:
   1. לגבי יחידים:

  שנת 2013 

  שנת 2014  

  מ-

  עד

  שיעור המס

  מ-

  עד

  שיעור המס

  0

  62,400

  10%

  0

  62,400

  11%

  62,400

  106,560

  14%

  62,400

  106,560

  15%

  106,560

  168,000

  21%

  106,560

  168,000

  22%

  168,000

  240,000

  31%

  168,000

  240,000

  32.4%

  240,000

  501,960

  34%

  240,000

  501,960

  36%

  501,960

  ואילך

  48%

  501,960

  ואילך

  50%


     נזכיר, כי בנוסף לכך, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 811,560 ₪ (נכון לשנת 2013), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על סכום זה בשיעור של 2% נוספים על האמור לעיל. בחוק נקבעה הוראה חדשה, ולפיה מי שחייב במס יסף זה תשלל גם זכאותו לקבלת קצבת ילדים.

  1. מס חברות: החל משנת 2014 שיעור המס יעלה ל – 26.5% במקום 25%.
  2. מס על הגרלות ופרסים: החל משנת 2014 שיעור המס יעלה ל – 30% במקום 25% וכן תוקטן תקרת הפטור על פי קביעה של שר האוצר.
 12. נערך "כיבוס" למושג תכנון מס חייב בדיווח, והוא יוגדר מעתה כפעולה החייבת בדיווח.
 13. יוטלו קנסות גרעון כבדים במקרים בהם יפעלו נישומים בניגוד להנחיה שקיבלו ממס הכנסה, לא ידווחו על פעולות חייבות בדיווח או יוכח כי ביצעו עסקה מלאכותית. הקנסות יחולו על דוחות לשנת 2013 ואילך.
 14. תוטל חובה על נותני שירותי מטבע לדווח למס הכנסה על כל עסקה מעל 50,000 ₪. הדיווחים ישמרו במאגר מידע אשר ישמש את מס הכנסה להצלבת מידע לצורך מלחמה בהון השחור.

כמשרד רואי חשבון אנו עומדים לרשותכם בליווי מקצועי ובמענה על כל שאלה בנושא.

 

חוזרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

חוק ההסדרים 2013 - שינויים במישור חוק עידוד השקעות הון
חוק ההסדרים 2013 - שינויים במישור מיסוי מקרקעין

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני