לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

בקשה לחשבונית מס מרכזת בגין שירותים ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושב חוץ

ראשון, 23 מאי 2021

ביום 17/5/2018 פורסמה החלטת מיסוי מספר 6369/18 שכותרתה "בקשה לחשבונית מס מרכזת בגין שירותים ונכסים בלתי מוחשיים המיובאים מתושב חוץ". 

החלטת המיסוי קובעת, כי מאחר וחובת הדיווח בהתאם לתקנה 6(ג)ו- 6(ד) לתקנות מע"מ חלה בשל מספר רב של תשלומים המשולמים מידי חודש בחודשו לספקים זרים רבים, אושרה, בכפוף לתנאים מסוימים, הוצאת חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בשל התמורה המשולמת לספקים הזרים במהלך אותו חודש בהתקיים התנאים המנויים בהחלטת המיסוי.  

ככלל, אופן הדיווח במס בשל ייבוא נכסים בלתי מוחשיים וייבוא שירותים נקבע בתקנה 6(ג) ותקנה 6(ד) לתקנות מס ערך מוסף. בהתאם לאמור בתקנות, מנגנון הדיווח בשל ייבוא כאמור, כאשר המס אינו נגבה על ידי הסוחר המוסמך תלוי בסיווגו של המייבא לעניין מע"מ, שכן אם המייבא הוא "עוסק", עליו להוציא חשבונית עצמית ולדווח על הייבוא בדוח המע"מ התקופתי. במידה והמייבא אינו "עוסק", דהיינו, מלכ"ר או מוסד כספי, עליו לדווח על הייבוא באופן שיש לדווח על עסקת אקראי כאמור בתקנה 15(א) לתקנות הרישום ולשלם את המע"מ עם הגשת הדוח.

מעשית, אם החברה הישראלית שביצעה את יבוא השירותים לצרכי עסקה הינה עוסק מורשה היא לא תשלם מע"מ בגין היבוא שכן כמו לגבי כל חשבונית עצמית היא תהיה זכאית לקזז את מע"מ התשומות כנגד מע"מ העסקאות. לעומת זאת, אם מדובר במוסד ללא כוונת רווח  (מלכ"ר) או במוסד כספי הוא נדרש לשלם את מע"מ העסקאות בגין היבוא.

נזכיר כפי שגם צוין לעיל, כי אם הבנק מבצע את ההעברה לחו"ל עבור השירותים הוא בדרך כלל יגבה את המע"מ מחשבון הבנק של היבואן הישראלי ויעביר אותו לחו"ל ויספק ליבואן אישור על תשלום המע"מ. אישור הבנק מהווה אסמכתא שמאפשרת, אם מדובר בעוסק מורשה, לקזז את המע"מ בדוח התקופתי.

בשל העובדה, כי חובת הדיווח בהתאם לתקנה 6(ג) ו-6(ד) לתקנות מס ערך מוסף חלה על מספר רב של תשלומים המשולמים על ידי החברה מידי חודש בחודשו לספקים רבים, אישרו רשויות מע"מ (במסגרת החלטת מיסוי 6369/18) כי החברה תהא רשאית להוציא חשבונית מס עצמית מרכזת אחת לחודש בגין התמורה המשולמת במהלך אותו החודש לספקים זרים עבור ייבוא הנכסים הבלתי מוחשיים וייבוא השירותים וזאת בכפוף להתקיימות כל התנאים להלן:

  1. בחשבונית המס העצמית המרכזת יצוין בצורה בולטת המשפט: "חשבונית מס עצמית מרכזת על פי הקלה מרשות המיסים ועל פי החלטת מיסוי מספר 6369/18".
  2. חשבונית המס העצמית המרכזת תוצא אחת לחודש בשל ייבוא השירותים ו/או ייבוא הנכסים הבלתי מוחשיים שתמורתם שולמה באותו חודש.
  3. חשבונית המס העצמית המרכזת תיכלל בדיווח התקופתי המוגש לרשויות מע"מ בגין אותו החודש.
  4. בחשבונית המס העצמית המרכזת יפורטו בצורה מסודרת ובשורה נפרדת התאריך, שם הספק ומענו, תיאור הנכס הבלתי מוחשי או השירות שניתן וכן הסכום ששולם במהלך אותו חודש לרבות עמלת הסליקה, ככל שהתשלומים נעשו באמצעות חברת סליקה. כמו כן יפורט תיאור הנכס הבלתי מוחשי ו/או תיאור השירות.
  5. לחשבונית המס העצמית המרכזת תצורף אסמכתא המעידה על התשלומים שנשאה בהם החברה בקשר עם הייבוא.

תוקף ההחלטה הוגבל תחילה לשלוש שנים, אולם לאור העובדה, כי יבוא של שירותים ונכסים בלתי מוחשיים על ידי עוסקים תופסת תאוצה רבה במשק, ועל מנת להקל על ציבור העוסקים הודיעה רשות המיסים על החלטתה להאריך את תוקף החלטת המיסוי עד ליום ח' אייר תשפ"ד 16/5/2024.

יובהר, כי עוסק הפועל בהתאם להחלטת המיסוי נדרש לעמוד בכל התנאים המנויים בהחלטת המיסוי כפי שפורטו לעיל.

כמו כן, מופנית תשומת הלב לסעיפים 3(ד)-3(ה) להחלטת המיסוי, לפיהם "אין באמור לעיל כדי להוות אישור לניכוי מס תשומות בהסתמך על חשבונית המס העצמית המרכזת וכן אין באישור האמור כדי לקבוע את מעמדם של הספקים הזרים לעניין מע"מ ולעניין מס הכנסה."

לקריאת הודעת רשות המסים וכן לקריאת החלטת המיסוי.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני