לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

הקלות למעסיקים למתן זיכוי בגין תרומות דרך תלוש השכר

חמישי, 19 יולי 2012

רשות המסים פיתחה מערכת ממוחשבת חדשה המאפשרת למעבידים נוספים במשק לקבל הרשאה לתת לעובדיהם זיכוי ממס בגין תרומות למוסדות ציבור מוכרים באמצעות תלוש השכר, וזאת ללא צורך בפניה של המעביד לקבלת אישור פרטני לקבלת הרשאה למתן זיכוי במס או לחילופין, ללא צורך של העובדים התורמים להגיע למשרד השומה לקבלת החזר המס.

ההצטרפות להסדר החדש תיעשה באופן ממוחשב באמצעות התחברות מייצג המעביד למרשמי שע"מ, ובלבד שהמעביד עומד בתנאים שיפורטו להלן.

עובד, שמעבידו בחר להצטרף להסדר המוצע, רשאי לבחור באיזה דרך לקבל את החזר המס קרי, באמצעות פניה לפקיד השומה באופן עצמאי באמצעות בקשה להחזר מס, או באמצעות מעבידו.

רשות המסים פרסמה הוראת ביצוע (מס' 7/2012) בנושא. הוראת הביצוע קובעת את התנאים והדרישות אשר יחולו החל מיום פרסומה לצורך מתן הרשאה למעבידים המעוניינים להעביר לעובדיהם זיכוי לפי סעיף 46 לפקודה, בגין תרומות שתרמו, באמצעות תלוש השכר. רשות המסים הבהירה כי הכללים שפורסמו בעבר בטלים החל ממועד פרסום הוראת הביצוע, וכלל ההרשאות שניתנו למעבידים בעבר יחשבו לבטלות ביום 1 בינואר 2013, אלא אם כן בגוף האישור נקבע תאריך תפוגה מוקדם יותר. על כן, גם מעבידים שבעבר היה בידם אישור למתן תרומות כאמור, יצטרכו לפעול לקבל אישור מחודש לפי הנוהל החדש המפורט בהוראת הביצוע.

להלן פירוט התנאים המצטברים בהם על המעביד לעמוד כדי לתת את הזיכוי:

 1. מצבת כוח האדם של המעביד מונה 50 עובדים לפחות בממוצע בשנים עשר החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 2. המעביד ייתן את הזיכוי, אך ורק, לעובדיו, באמצעות תלוש השכר, ובתיק הניכויים הרשום על שמו.
 3. למעביד יש נגישות לקבלת מידע באם המוסד הציבורי מחזיק באישור תרומות תקף לפי סעיף 46 לפקודה, וזאת באמצעות מייצגו לצורכי מס המחובר למרשמי שע"מ או באמצעות בדיקה באתר האינטרנט של רשות המיסים תחת הקטגוריה מלכ"רים, שאילתא למוסדות ציבור.
 4. המעביד עומד בכל תנאי החוק והתקנות בדבר ניהול ספרים כדין.
 5. למעביד אין חובות בגין אי הגשת דו"חות, העדר דיווחים, חובות מס, אי תשלום קנסות, או מתקיימת חקירה פלילית בעניינו וכיוצ"ב.
 6. למעביד מנגנון מסודר לבדיקה ולשמירה של הקבלות המקוריות אשר המציא לו העובד לצורך קבלת הזיכוי, וברשותו מנגנון וכוח אדם מיומן, לשם ביצוע חישוב מדויק של הזיכוי לו זכאי העובד על פי פקודת מס הכנסה.
 7. המעביד מנהל קובץ מיוחד של העובדים אשר קיבלו זיכוי בגין תרומות בו יפורטו:
  • שם העובד התורם
  • מספר תעודת זהות
  • תאריך התרומה
  • סכום התרומה
  • שם המוסד מקבל התרומה
  • מספר התיק במס הכנסה של המוסד מקבל התרומה
  • פירוט החישוב של סכום הזיכוי המגיע לפי סעיף 46
 8. המעביד יקבל לידיו את הקבלות המקוריות, בתוספת הצהרת העובד כי מדובר בתרומות ולא בתשלום עבור שירות או נכס. לצורכי כללים אלו, הקבלות וההצהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממערכת הספרים של המעביד ויישמרו בידיו למשך התקופה הנקובה בתקנות בדבר ניהול ספרים.
 9. בעת מתן הזיכוי, תוטבע על הקבלה המקורית חותמת המעביד המבהירה כי ניתן זיכוי לצרכי מס בגינה.
 10. המעביד אינו רשאי להחזיר לעובד קבלה מקורית. המעביד רשאי למסור לעובד העתק נאמן למקור לצורכי הגשת דוח שנתי למס הכנסה. במקרה זה, העתק הקבלה יישא את חותמת המעביד וכן חותמת כאמור בסעיף ט לעיל.
 11. מעביד מתחייב כי לא ייתן זיכוי לעובד שלא בהסתמך על קבלה מקורית. זאת ועוד, במקרה בו אבדה הקבלה המקורית רשאי פקיד השומה לבטל הזיכוי ולשום המעביד במסגרת שומת ניכויים.
 12. המעביד לא יתיר זיכוי בגין תרומה לגוף הקשור אליו, במישרין או בעקיפין.
 13. סכום התרומה המרבי שבגינו המעביד רשאי להתיר זיכוי מוגבל ל– 25,000 ₪ לתורם, ואילו הסכום המזערי בהתאם לקבוע במסגרת סעיף 46 לפקודה.
 14. בנוסף לאמור, ולמען הסר ספק, להלן המקרים אשר בהתקיימותם המעביד לא יתיר לעובד זיכוי בגין התרומות:
 • תרומותיו של העובד לא הגיעו בשנת המס הרלוונטית לסכום התרומה המזערי שנקבע במסגרת סעיף 46 לפקודה.
 • העובד תרם תרומה לגוף הקשור במישרין או בעקיפין למעביד.
 • העובד לא צירף קבלה מקורית.
 • במועד מתן התרומה, המוסד מקבל התרומה לא החזיק באישור תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.
 • לא מצוינים פרטי המוסד מקבל התרומה על גבי הקבלה.
 • לא צוינו פרטי העובד על גבי הקבלה (כאשר התרומה עולה על סך של 20 ₪).
 • כאשר התרומה נעשתה בשווה כסף.
 • כאשר הקבלה אינה על שם העובד התורם באופן אישי (מובהר בזאת כי קבלה על שם בן זוג אינה נחשבת לקבלה על שם העובד).
 • כאשר התרומה לא בוצעה בשנת המס.
 • כאשר מדובר בזיכוי מועבר משנת מס קודמת. במקרה כאמור הזיכוי יבוצע רק באישור פקיד שומה.

על מעביד שבחר לתת זיכוי לעובדיו כאמור תחול חובה להגיש, עד ליום ה–31 במרץ, דו"ח על כל התרומות והזיכויים שניתנו במהלך שנת המס הקודמת לפי הפירוט הבא:

 • שם העובד התורם (משפחה ופרטי).
 • מספר תעודת זהות של העובד.
 • שם ומספר המוסד מקבל התרומה.
 • תאריך התרומה.
 • סכום התרומה.
 • סכום הזיכוי.
 • מספר קבלה.

על המעביד לדווח על סכומי התרומות של עובדיו ועל הזיכויים שניתנו בגינם, במסגרת רשומת הפרט "20" בדו"ח 126 הממוכן וכן על סכום התרומות כאמור בטופס 106.

מעביד שלא יעמוד באחד או יותר מהתנאים דלעיל, יפסיק לאלתר מתן זיכוי לעובדיו באמצעות תלוש השכר. כרואי חשבון אנו עומדים לרשותכם ליישום האמור, לרבות סיוע במילוי הטפסים הרלוונטיים.

חוזרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

עדכון סכום התרומה לזיכוי מס
דגשים לניהול ורישום שוטף של הוצאות שכר
עדכון דמי נסיעות לעובדים

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני