לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מס הכנסה - כללי מיסים

הפעלת חוק העבירות המנהליות - הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 6/2012

רביעי, 23 מאי 2012

לאחרונה, פורסמה הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 6/2012 בנושא הפעלת חוק העבירות המנהליות.

חוק העבירות המנהליות התשמ"ו (1985 - להלן החוק) מאפשר להטיל קנס בדרך מנהלית בגין מעשים ומחדלים של נישום המהווים עבירות בסיסיות (טכניות) שהוגדרו בתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי חיקוקי מסים) התשמ"ז - 1987 כעבירות מנהליות. נציין כי קנס מינהלי מהווה חלופה להגשת הליך פלילי וכתב אישום, שאינם באים במקום חבות המס העשויה להיגזר מהליך אזרחי.

יודגש כי יש להבחין בין הקנסות הפליליים או המעין פליליים לבין הקנסות האזרחיים. הגשת כתב אישום או הטלת קנס מינהלי באות להעניש על ביצוע עבירה פלילית הקבועה בחוק, כאשר אין מניעה מלהטיל קנסות מנהליים, לצד הטלת קנסות אזרחיים.

חוק העבירות המנהליות נועד, בין היתר, להקל מהעומס המוטל על מערכת התביעה ובתי המשפט ולאפשר לנישומים לשאת בעונש מבלי ששמם יוכתם בכתם של עבירה פלילית, במיוחד כאשר העבירות שנעברו אינן נושאות אופי פלילי מובהק ואינן מבוססות על כוונה פלילית. עם זאת, החוק אינו מונע הגשת כתבי אישום גם בעבירות המנהליות. יתרה מכך, אחד העקרונות הבסיסיים בשיטת העבירות המנהליות הוא שגם התובע וגם הנקנס רשאים להביא את העבירה לבירור בפני בית המשפט.

עוד נציין כי קביעת עבירה כעבירה מנהלית אין בה כדי לגרוע מסמכותו של תובע להגיש בשלה כתב אישום, כאשר הוא סבור שהנסיבות מצדיקות זאת מטעמים שיירשמו, ובלבד שטרם נמסרה הודעה על הטלת הקנס. כמו כן, החוק מקנה סמכות לבית המשפט, לבקשת תובע, להטיל מאסר במקום קנס מינהלי שלא שולם וזאת אם חלפו ששה חודשים מיום הטלת הקנס.

להלן התייחסות לעבירות המנהליות הרלבנטיות בפקודת מס הכנסה ובחוק מיסוי מקרקעין, כפי שפורטו בחוזר והקנסות שיוטלו:

 1. אדם שפתח עסק או התחיל לעסוק במשלח יד, או החל לנהל את עסקו או משלח ידו במקום נוסף או החל לנהל את עסקו או משלח ידו במקום אחר או שינה את סוג עסקו או משלח ידו ולא הודיע על כך לפקיד השומה עד לתחילת ההתעסקות או השינוי, מדובר בעבירה שהקנס המנהלי בגינה הוא 2,125 ₪. יש לשים לב שאם בנוסף לאי ההודעה כאמור לא הוגש הדוח הראשון, אין מדובר בעבירה מנהלית, אלא טיפול במסגרת מחלקת חקירות ובאמצעות הגשת כתב אישום.
 2. דיווח מקדמות למס הכנסה – אדם שלא דיווח על מחזור העסקאות לצורך תשלום מקדמות, מדובר בעבירה שהקנס המנהלי בגינה הוא 2,125 ₪.
 3. קיזוז ניכוי במקור שלא כדין, עבירה שהקנס המנהלי עליה הוא סכום המס שלא קוזז כדין.
 4. אי קיום דרישה – בד"כ דרישה להגשת דוח או הצהרת הון, עבירה שהקנס המינהלי בגינה הוא 980 ₪.
 5. אי התייצבות עפ"י דרישה של פקיד השומה או אי מתן תשובה לשאלה שנשאלה כדין, עבירה שהקנס המנהלי בגינה הוא 980 ₪.
 6. סירוב לקבל הודעה שנשלחה, עבירה שהקנס המנהלי בגינה הוא 980 ₪.
 7. אי הגשת דוח במועד, עבירה שהקנס המנהלי בגינה יוטל לפי תקופת הפיגור, כלהלן:
  • בגין פיגור עד 6 חודשים – 2,125 ₪
  • בגין פיגור מעל 6 חודשים ועד 12 חודשים – 4,250 ₪
  • בגין פיגור מעל 12 חודשים – 8,500 ₪.
 8. אי ניהול פנקסי חשבונות בגין הכנסות מעסק או משלח יד, עבירה שהקנס המנהלי בגינה הוא 8,500 ₪.
 9. אי רישום תקבול, עבירה שהקנס המנהלי בגינה הוא 4,390 ₪.
 10. אי ניכוי מס במקור על תשלום, המהווה הכנסה (אצל המקבל), עבירה שהקנס המנהלי בגינה הוא 10% בתוספת הצמדה מסכום המס שלא נוכה.
 11. אי העברת המס שנוכה לפקיד השומה, עבירה שהקנס המנהלי בגינה הוא 10% בתוספת הצמדה מסכום המס שנוכה ולא הועבר.
 12. יש לציין כי יתכן ויוטלו קנסות גם על בעלי תפקידים בעסק שמתפקידם לבצע את התשלום.
 13. אי מסירת הצהרה במועד למי שחייב במס שבח או מס רכישה, הקנס המנהלי יהיה בשיעור 5% מהמס המגיע, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
 14. מי שפטור מתשלום המס ובלא סיבה מספקת לא מסר במועד הצהרה, הקנס המנהלי יהיה ביעור 0.2% משווי הזכות שנמכרה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית (עד לסכום של 26,100 ₪).
 15. אי מסירת הצהרה במועד למי שחייב לפי חוק מס רכוש, עבירה שהעונש בגינה זהה לעבירה שפורטה בסעיף 12, הסעיף אינו מופעל בפרקטיקה.


חוזרים נוספים שעשויים לעניין אותך:

קנסות בשל איחור בהגשת דוחות מקוונים

 

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

שדה אינו תקני