לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מע"מ - כללי

זיכויים ללקוחות

ראשון, 26 אפריל 2009

  1. כללי

חשבוניות זיכוי מוצאות כדי להקטין או לבטל סכום שהוצג בחשבונית שהוצאה ללקוח בעבר ולא בוטלה.

חשבוניות הזיכוי מוצאות בדרך כלל בגין אחת משלוש עילות, המהוות שינוי תנאי העסקה בתנאי העסקה ביחס לחשבונית המקורית שיצאה, כמפורט להלן:

   • כאשר עסקה החייבת, מס כולה או מקצתה, לא יצאה אל הפועל;
   • כאשר העסקה נתבטלה;
   • כאשר חלה טעות בחשבונית;

על מנת לזהות מהי החשבונית שאותה רוצים לתקן/לשנות, יש לפרט בחשבונית הזיכוי, בין היתר, את מספר החשבונית שבגינה מוצאת חשבונית הזיכוי ואת הסיבה לזיכוי, כאמור.

  1. משלוח חשבונית זיכוי

חשבונית הזיכוי מקטינה את סכום מע"מ העסקאות שמשולם למע"מ על ידי מוציא החשבונית ובמקביל הלקוח שמקבל את חשבונית הזיכוי צריך לקלוט אותה בספריו ולשלם את המע"מ הגלום בה בדרך של הקטנת מס התשומות שהוא מדווח עליו.

לפיכך, על מנת לוודא שהלקוח מקבל את החשבוניות וקולט אותן בספריו דורש מע"מ לעמוד באחת מארבע האפשרויות הבאות לעניין משלוח חשבונית הזיכוי:

   • אישור הלקוח על כך שקיבל את חשבונית הזיכוי באמצעות חתימתו על העתק הזיכוי שנשאר ומתויק במערכת החשבונות של מוציא הזיכוי;
   • חשבונית הזיכוי נשלחה ללקוח בדואר רשום עם אישור מסירה ולהוכחת ההמצאה ללקוח די בהוכחה שההודעה נשלחה כראוי ומוענה כראוי. לגבי סכום מכירה שהחיוב במע"מ עולה על 1,100 ₪, אישור המסירה יצורף להעתק הזיכוי שנשאר במערכת החשבונות של הנישום;
   • נתקבל אישור שההודעה נתקבלה בפקסימיליה (האישור יתויק במערכת החשבונות יחד עם הזיכוי);
   • נתקבל אישור חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת של הלקוח, המאשר את קבלתה.
  1. מהו "חוב אבוד" לעניין מע"מ

"חוב אבוד" הוא חוב לגביו הוכח, להנחת דעתו של המנהל, שלא ניתן לגבותו ובלבד שהוא אחד מאלה:

  • חוב לעוסק של חייב, שננקטו כנגדו הליכי פירוק או פשיטת רגל, לפי העניין, יוכר כחוב אבוד, במועד אישור המפרק או הנאמן, לפי העניין, לחלוקת דיווידנד סופי;
  • חוב לעוסק, שננקטו לגביו הליכי הוצאה לפועל, יוכר כחוב אבוד רק אם יוכח, שלמרות ההליך המשפטי שבו נתבע החוב, פעולות הגבייה וההוצאה לפועל לא הניבו תוצאות.
  • חוב שנמחק במסגרת הסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות, ושאושר ע"י פסק דין סופי של בית המשפט ("הסדר נושים");
  • הודעת החייב, כי לא יוכל לשלם את חובו - אין די בה, כדי לראות בחוב, כחוב אבוד. עם זאת, כאשר לא ננקטו הליכי גבייה בהוצאה לפועל נגד החייב, יוכר החוב כחוב אבוד, אם יוכח אחד מאלה:
   • החייב נפטר, ואין בעיזבונו נכסים הניתנים למימוש;
   • החייב עזב את הארץ, ואין לו נכסים הניתנים למימוש בישראל;
   • בנסיבות מיוחדות, כאשר החוב איננו בסכומים גבוהים, רשאי הממונה האזורי להכיר בו כחוב אבוד, אם יוכח להנחת דעתו, שננקטו הליכי גבייה ראויים, אך אלה לא הניבו תוצאות.
 1. חשבונית זיכוי הנובעת מחוב אבוד

במקרה של חשבונית זיכוי הנובעת מחוב אבוד, דורשת תקנה 24 לתקנות מע"מ לעמוד בנוסף להוראות שפורטו לעיל גם בכללים הבאים, אחרת לא יותר למוציא החשבונית להקטין את מע"מ העסקאות בגין הזיכוי:

 • להגיש למע"מ מכתב שיצורפו אליו מסמכים תומכים שבהם יפורט
  • פרטי החשבוניות ותיאור העסקאות שבגינן נוצר החוב;
  • פעולות והליכים שנקט לצורך גביית החוב (כמו אישור עו"ד, פלט ממחשב ההוצל"פ המתאר את הפעולות שבוצעו בתיק וכו');
 • את המכתב יש להגיש למע"מ עם העתק ולקבל חותמת "נתקבל".יש לשמור את ההעתק החתום במערכת החשבונות. המכתב יוגש עד לתאריך שבו מוגש הדוח החודשי הכולל את הזיכוי
 • ניתן להוציא זיכוי כאמור רק לאחר שחלפו 6 חודשים ממועד הוצאת חשבונית המס המקורית ולא יותר מ- 3 שנים מאז הוצאתה (מניין 3 השנים לא יכלול את פרק הזמן שבין יום הגשת תביעה לבית משפט בעניין החוב ועד קבלת פסק דין סופי וכן פרק הזמן שבין הגשת תביעה במסגרת הליכי פירוק או פשיטת רגל ועד יום מתן אישור המפרק או הנאמן בפשיטת רגל בעניין החוב).

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני