לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מע"מ - כללי

תיקון 42 לחוק מע"מ: הוצאת חשבונית מס לאחר קבלת התמורה

רביעי, 04 אפריל 2012

כזכור, ביוני 2011 פורסם תיקון 41 לחוק מע"מ, בו נקבע כי בשירות שניתן על ידי עוסק אשר חלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג- 1973, ושמחזור העסקאות שלו (כולל מע"מ) נמוך מ-15 מיליון ש"ח בשנה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל, קרי- לפי בסיס מזומן.

ב-1 באפריל 2012 פורסם ברשומות תיקון 42 לחוק מע"מ[1] (להלן- "התיקון"), הקובע במסגרת הוראת שעה[2] הקלה נוספת, אשר מאפשרת גם ליצרנים קטנים, העונים על התנאים שנקבעו במסגרת התיקון, לדווח על בסיס מזומן, כפי שיוסבר להלן. 

מועד תחילת התיקון הינו מיום פרסומו ברשומות, ב-1 באפריל 2012.

להלן עיקרי התיקון:

 • בעסקה של יצרן שמחזור העסקאות השנתי שלו (כולל מע"מ) נמוך מ-1,950,000 ש"ח, ובעסקו מועסקים לא יותר מ-6 עובדים, מועד החיוב בהוצאת החשבונית יהיה על בסיס מזומן ולא במועד מכר הטובין. 
  יודגש, כי עד לתיקון זה, האפשרות להוצאת החשבונית על בסיס מזומן ולא על בסיס מצטבר, התאפשרה רק לבעלי מקצועות חופשיים (רופאים, רואי חשבון, עורכי דין וכו') ולנותני שירותים קטנים אשר תיקון 41 חל עליהם. 
  כלומר, בעקבות התיקון, האפשרות לדיווח על בסיס מזומן הורחבה, וכעת היא חלה גם על עוסקים קטנים נוספים במגזר היצרני. בכך, מסייע התיקון ליצרנים קטנים ומקל על בעיית המחסור במזומנים ומצוקת האשראי, אשר נבעה מהדרישה להוציא חשבונית ולשלם את המע"מ במועד מכר הטובין, וזאת גם אם טרם קיבלו את כספם מהלקוח.
 • הוצאת החשבונית תעשה תוך 14 ימים ממועד החיוב, בין אם מועד החיוב הוא על בסיס מזומן ובין אם על בסיס מצטבר (וזאת בעוד שלפני התיקון, עוסקים אשר היו חייבים במע"מ על בסיס מזומן, נדרשו להוציא חשבונית מס תוך 7 ימים מיום קבלת התמורה).
 • במקרה בו המועד לחיוב במס בגין העסקה הוא על בסיס מזומן, הקונה לא ידרוש חשבונית מס טרם תשלום התמורה או חלקה (וזאת בעוד שלפני התיקון חלה חובה על העוסק להוציא חשבונית מס לפי דרישת הקונה, גם אם הדרישה באה לפני התשלום). דהיינו- לאחר התיקון, לקוחות לא יוכלו עוד לדרוש את הוצאת החשבונית כתנאי לביצוע העסקה. ויודגש, כי הוראה זו חלה רק על עוסקים המדווחים על בסיס מזומן- קרי, בעלי מקצועות חופשיים, נותני שירותים העומדים בתנאי תיקון 41 , קמעונאים שמחזורם השנתי הינו עד 1,950,000 ₪ כולל מע"מ וכן יצרנים קטנים העומדים בתנאי הדיווח על בסיס מזומן בהתאם לתיקון 42, כפי שהוזכר לעיל. לפיכך, האמור לעיל לא חל על:
  1. נותני שירותים שמחזור עסקאותיהם גבוה מ-15 מיליון ש"ח בשנה
  2. יצרנים שמחזור עסקאותיהם גבוה מ-1,950,000 ש"ח בשנה או שבעסקם מועסקים יותר מ-6 עובדים
  3. סיטונאים
  4. קבלנים
  5. קמעונאים שמחזור עסקאותיהם גבוה מ-1,950,000 ₪

בנוסף, התיקון כולל תיקונים נוספים, כגון:

 • ניכוי מס תשומות יתאפשר עד 5 שנים מיום הוצאת החשבונית (באישור המנהל).
 • בעסקאות שירות שמחירן הושפע מיחסים מיוחדים או שלא נקבע להן מחיר או שתמורת העסקה כולה או חלקה אינה בכסף, מועד החיוב במס יהיה על בסיס מצטבר, קרי- עם מתן השירות.
 • במקרים בהם החייב לא ניכה מס תשומות שהיה זכאי לנכותו על פי דין וכן לא ניהל ספרים או ניהל אותם תוך סטייה מהותית מהוראות החוק והתקנות, יוטל עליו קנס  בשיעור של 30% ממס התשומות.
 • עוסקים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,500,000 ש"ח יחויבו בהגשת דוח דו-חודשי למע"מ במקום דוח חודשי.
 • דחיית תאריך התחולה של ההוראה המחייבת את כלל העוסקים המורשים למספר את החשבוניות במספרים שיוקצו על ידי רשות המסים  עד ל-1.1.2017 (בסמכותו של שר האוצר לדחות מועד זה לשלוש שנים נוספות או להקדימו בשלוש שנים).

[1] חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 42 והוראת שעה), התשע"ב – 2012

[2] הוראת השעה הינה בתוקף לשנה, כאשר בסמכותו של שר האוצר להאריכה

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני