לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מע"מ - כללי

ניכוי מס תשומות בגין רכב מסחרי תיקון תקנות מס ערך מוסף - הגדרת רכב פרטי

שלישי, 12 אפריל 2005

להלן הודעה לציבור כפי שהתפרסמה באתר הרשמי של רשות המסים בישראל:

ביום 23.3.05 אושר בועדת הכספים של הכנסת תיקון לתקנה 1 לתקנות מס ערך מוסף התשל"ו - 1976 (להלן התקנות) שנועד לקבוע תנאים אחידים לרכבים פרטים ולרכבים מסחריים לעניין היבטי החיוב במס. להלן הנוסח המתוקן של הגדרת רכב פרטי בתקנה 1:

תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו - 1976 (.1ב...)"לענין תקנה זו ותקנות 2 ו-14 - "רכב פרטי" - רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, רכב מסחרי אחוד ורכב מסחרי בלתי אחוד כמשמעותם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ובלבד שמשקלו הכולל המותר של רכב מסחרי כאמור אינו עולה על 3,500 ק"ג וכן רכב המפורט בתוספת הרביעית, דומה לו במהותו או זהה לו אך למעט ג'יפ המועסק דרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל". (בהדגשה - השינוי החל בנוסח התקנה)

  • חיוב בשימוש עצמי (תקנה 1 לתקנות).
  • מכירת רכב פרטי או מסחרי משומש (תקנה 2 לתקנות).
  • איסור ניכוי מס תשומות (תקנה 14 לתקנות).
  • לימודי נהיגה בבית ספר לנהיגה;
  • השכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;
  • הסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים;
  • סיורים וטיולי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים כאמור.
  • קבע המנהל את השימוש היחסי שלא לצורכי עסק - יראו את קביעתו כשומה וינהגו על פיה כל עוד לא נקבע אחרת.
  • לא קבע המנהל את החלק היחסי ,ועיקר השימוש בנכס או השירות הוא לצורכי עסק רשאי העוסק לנכות שני שלישים ממס התשומות.
  • לא קבע המנהל את החלק היחסי ,ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא שלא לצורכי עסק רשאי העוסק לנכות רבע ממס התשומות.

משמעות התיקון

משמעות התיקון היא הרחבת הגדרת רכב פרטי לצורך התקנות גם לדגמים המוכרים על פי תקנות התעבורה התשכ"א-1961 כרכב מסחרי. לפיכך, עם כניסתה לתוקף של התקנה יחול דין דומה לרכב פרטי ולרכב מסחרי במצבים דלהלן:

תחולה

התקנה תחול לגבי כל רכב שנמסר לקונה החל מיום 1/06/05 (להלן - היום הקובע) ולגבי רכב שנמסר לקונה לפני היום הקובע , יחשב הרכב כ"רכב פרטי" החל מיום 1.1.2008.

איסור ניכוי מס תשומות

בעקבות התיקון, לא יותר ניכוי מס תשומות עפ"י תקנה 14 (א) לתקנות בגין רכישה (לרבות יבוא והשכרה) של רכב מסחרי שמשקלו אינו עולה על 3,500 ק"ג ובכלל זה טנדרים, רכב מסחרי אחוד, מסחריות קלות, וואנים וכדומה.

במילים אחרות, כל רכב שיימסר לקונה לאחר היום הקובע, לא יוכר ניכוי מס התשומות בגינו, למעט במקרים החריגים המפורטים בתקנה 14 (ב) לתקנות. בתקנה 14 (ב) לתקנות נקבעו כחריגים רכישת רכב בידי עוסק שעסקו מכירת רכבים, וכן רכישת רכבים המשמשים אך ורק לאחת מאלה:

עסקאות ליסינג

רכב אשר נרכש במסגרת עסקה של ליסינג מימוני או תפעולי ונמסר לקונה לפני היום הקובע יותר ניכוי מס התשומות הכלול בחשבוניות המס אשר יוצאו לחוכר (הקונה) בגין העסקה עד ליום כ"ג בטבת התשס"ח (01/01/08) בכפוף לתנאים הקבועים בהוראת פרשנות 1/2002 ("השכרת רכב פרטי בליסינג תפעולי - פיצול למרכיבי השכרה ותחזוקה").

מכירת רכב כאמור לאחר ה- 1.1.08 (לאחר מימוש אופצית הרכישה) ע"י החוכר, הרשום כעוסק, שניכה את מס התשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו ע"י חברת הליסינג בגין התשלומים החודשיים - תחויב במס באופן יחסי למס התשומות שנוכה (הוראות סעיף 31(4) לחוק מס ערך מוסף).

ניכוי מס תשומות בגין הוצאות שוטפות (אחזקה , דלק וכיו"ב)

אין באמור לעיל בכדי לשנות את ההסדר החוקי החל לעניין ניכוי מס תשומות בשל הוצאות שוטפות. לפיכך, מס התשומות שהוטל על עוסק בגין הוצאות שוטפות הקשורות לשימוש ברכב הפרטי או המסחרי יותר בניכוי כאמור בהוראות תקנה 18 לתקנות בשיעור יחסי , שהוא כיחס השימוש העסקי לכלל השימוש. היה בשימוש שלא לצורכי עסק שימוש בלתי מסוים ינהגו בו לפי הכללים כדלהלן

ראה לעניין זה הכללים שנקבעו בהוראת הפרשנות 1/2002.

ניכוי מס תשומות בגין רכישה או יבוא אופנוע

קטנועים ואופנועים אינם בגדר "רכב פרטי" כמשמעותו בתקנה 1 ולפיכך לא יחול בגינם האמור בסעיפים 1-5 לעיל . יחד עם זאת בהתחשב באופי השימוש המעורב באופנועים וקטנועים יש להחיל בגין רכישתם (לרבות יבואם או השכרתם) את הוראות תקנה 18 כאמור בסעיף 5 לעיל.

במילים אחרות, שימוש באופנוע אשר אינו ניתן ליחוס מסוים יזכה את העוסק בניכוי מס יחסי, כך שבמקרים בהם עיקר השימוש הוא לצורכי העסק (כגון שליחויות וכו') יוכר 2/3 ממס התשומות, בעוד שביתר המקרים יוכר ניכוי של 25% ממס התשומות.

במקביל, מכירת האופנוע בעתיד ע"י העוסק תחויב במס באופן יחסי למס התשומות שנוכה, כאמור בסעיף 31 (4 לחוק).

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני