לפגישת ייעוץ לעסק שלך
חוזרים מקצועיים - מע"מ - כללי

הפחתת שיעור המע"מ ל-17%

רביעי, 16 ספטמבר 2015

החל מיום 1/10/2015 צפוי שיעור המע"מ לרדת מ - 18% ל – 17%.

להלן יפורטו הנחיות כלליות ודוגמאות לחיוב במע"מ בהתייחס לסוגים שונים של עסקאות:

ככלל, חיוב במס בשיעור של 17% יחול על כל עסקה שמועד החיוב במס בגינה יחול החל מ-1/10/2015.
אי לכך השאלה העיקרית הינה לאתר את מועד החיוב במס הרלוונטי לגבי סוגי עסקאות שונים ובהתאם לכך לקבוע את שיעור המס אשר יחול על העסקה.

   1. החיוב במס ושיעור המס במכר טובין אשר אינם חייבים במס על בסיס מזומן
     1. הכלל
      מועד החיוב במס במכר טובין הוא במועד מסירת הטובין לקונה, כלומר מועד ביצוע האספקה, לפיכך:
      1. לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני ה-1/10/2015 תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 18%
      2. לגבי טובין שנמסרו ביום 1/10/2015 ואילך, תחויב העסקה במע"מ בשיעור של 17%, גם אם התמורה לעסקה שולמה במלואה או בחלקה לפני המועד הנ"ל.
     2. במקרים של עסקה של מכר טובין, כגון: רכב, רהיטים, מכשירי חשמל וכו', שבמסגרתה קיימים פערי זמן בין מועד ההזמנה ו/או התשלום לבין אספקת הטובין לקונה, המועד הרלוונטי והקובע לעניין קביעת שיעור המס יהיה כמו בכל עסקה של מכר טובין, מועד המסירה של הטובין ללקוח.
     3. כאשר לקוח הזמין מוצר ושילם את מלוא התמורה או את חלקה, לפני שהמוצר נמסר לו, ואותו המוצר יסופק לאחר ה-1/10/2015 יחול על מלוא מחיר העסקה מע"מ בשיעור של 17%, זאת גם אם הוצאה חשבונית ע"י העוסק ושולם המע"מ לפני המועד הקבוע בחוק. במקרה כזה, על העוסק להוציא חשבונית זיכוי.
     4. דוגמאות
      1. ביום 10/9/2015 א' רכש רהיטים בשווי של 6,000 ש"ח בהתאם לתנאי המכירה נקבעו מועדי התשלום דלהלן:
       • במועד ההזמנה (10/9/2015) 2,000 ש"ח
       • במועד המסירה (10/10/2015) 4,000 ש"ח

       מאחר ומועד החיוב במס הוא ב-10/10/2015 (מועד המסירה) שיעור המס שיחול על מלוא מחיר העסקה הוא 17%.
      2. בדוגמה הנ"ל הרהיטים שהוזמנו כללו פינת אוכל וספה. פינת האוכל נמסרה ב-10/9/2015  והספה ב-10/10/2015.
       לפיכך, על מכירה פינת האוכל יחול מע"מ בשיעור של 18% ועל מכירת הספה יחול מע"מ בשיעור של 17%.
      3. בדוגמה הנ"ל - הרהיטים נמסרו ב-10/9/2015 - בעוד שסוכם כי התמורה תשולם ב-7 תשלומים חודשיים שווים (ללא ריבית) החל מה-10/12/2015 ועד ל-10/6/2016 מאחר והמסירה בוצעה לפני ה-1/10/2015, יחול על מלוא מחיר המכירה מע"מ בשיעור של 18%.
   2. החיוב במס ושיעור המס בעסקאות מקרקעין
     1. המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא מועד מסירת החזקה של המקרקעין לידי הקונה, מועד רישום המקרקעין (טאבו) על שמו של הקונה, או מועד תשלום התמורה, לפי המוקדם שביניהם. לפיכך:
      1. לגבי מקרקעין שנמכרו וטרם הועברו לרשות הקונה עד ל-1/10/2015, יחויב כל תשלום שיבוצע עד ה-1/10/2015 במס בשיעור 18%. כל תשלום שיבוצע החל מיום 1/10/2015 ואילך יחויב במס בשיעור 17%.
      2. מקרקעין שנמכרו והועברו לרשות הקונה לפני ה-1/10/2015 יחויבו במס בשיעור 18% על מלוא מחיר העסקה גם אם טרם שולמה מלוא התמורה עבור העסקה.
     2. מכירת דירת מגורים-דוגמה
      ביום 1/8/2015 פלוני חתם על הסכם לרכישת דירת מגורים בשווי של 1,000,000 ש"ח.
      בהתאם להסכם המכירה נקבעו מועדי תשלום כדלהלן:
      • ביום 1/8/2015 - 400,000 ש"ח.
      • ביום 15/10/2015 - 500,000 ש"ח.
      • במועד מסירת החזקה בדירה (1/11/2015) היתרה בסך 100,000 ש"ח.

      במקרה זה, על התשלום הראשון (בסך 400,000 ש"ח) יחול מע"מ בשיעור של 18%. על כל היתרה (בסך 600,000 ש"ח) יחול מע"מ בשיעור של 17%.
     3. במידה והוצאה ע"י העוסק חשבונית על מלוא מחיר העסקה לפני ה-1/10/2015 (בשיעור של 18%), בטרם הגיע מועד החיוב במס הקבוע בחוק, על העוסק להוציא חשבונית זיכוי על יתרת התמורה אשר תשולם לאחר ה-1/10/2015.
   3. החיוב במס ושיעור המס בהשכרת נכסים
    על השכרת נכסים מועד החיוב במס הוא על בסיס מזומן, כלומר מועד החיוב במס יחול עם קבלת התשלום ועל הסכום שהתקבל.
    במקרה, שבו א' משכיר נכס ובהסכם השכירות נקבע כי התמורה לשכירות תשולם כל שלושה חודשים מראש, למשל ב-1/8/2015 עבור חודשי אוגוסט 2015 ועד לאוקטובר 2015.
    מאחר ומועד החיוב במס בעסקאות של השכרת נכס חל במועד התשלום, במידה והתשלום יבוצע עפ"י ההסכם ב-1/8/2015 תחויב מרכיב זה של העסקה במע"מ בשיעור של 18%.
    כל תשלום שיבוצע החל מיום 1/10/2015 ואילך יחויב במע"מ בשיעור 17%.
   4. החיוב במס ושיעור המס במתן שירותים אשר אינם חייבים במס על בסיס מזומן
    1. בשירות רגיל חל החיוב במע"מ בהתאם לשיעור המס אשר יהא בתוקף ביום מתן השירות, ומכאן:
     1. שירות שניתן לפני 1/10/2015 יחויב במע"מ בשיעור של 18%, גם אם התמורה לשירות תשולם לאחר אותו מועד.
     2. שירות שניתן ביום 1/10/2015 ואילך יחויב במע"מ בשיעור של 17%.
    2. מתן שירותים על בסיס התחשבנות חודשית
     שירותים, שבהם פועלים הצדדים על בסיס התחשבנות חודשית ושהחיוב במס לגביהם אינו על בסיס מזומן, יחויבו בהתאם לשיעור המס החל בתקופה הרלוונטית לחודש המתייחס.
     לדוגמה: שירותים המתייחסים לחודש ספטמבר 2015 (עד ליום 30/9/2015), אשר בגינם העוסק יוציא חשבונית במהלך חודש אוקטובר 2015, יחויבו במע"מ בשיעור של 18%.
   5. החיוב במס ושיעור המס בעסקאות שחל עליהם חיוב במס על בסיס מזומן
    עסקאות (בין של מכר טובין ובין של מתן שירותים) שמועד החיוב במס לגביהן הוא על בסיס מזומן, שיעור המס שיחול הוא בשיעור אשר יהא בתוקף ביום התשלום. לפיכך, כל סכום שישולם מיום ה-1/10/2015 יחויב במע"מ בשיעור 17%.
    מאידך, כל תשלום אשר ישולם בתמורה לעסקאות אלה לפני ה-1/10/2015 יחויב במע"מ בשיעור 18%.
    לדוגמה: עו"ד אשר מקבל ביום 15/9/2015 תקבול עבור מתן שירותים משפטיים אשר אמורים להינתן על ידו בעתיד (לאחר 1/10/2015), שיעור המס אשר יחול על מלוא מחיר העסקה ישאר 18%.
   6. דמי מנוי
    על עסקאות של דמי מנוי, מוטל חיוב במע"מ על בסיס מזומן, כלומר במועד התשלום ועל הסכום שהתקבל.
    אי לכך, כאשר דמי המנוי לעיתון, לתיאטרון וכו', שולמו מראש - למשל, דמי המנוי השנתי לעיתון שולמו לפני ה-1/10/2015 - יחול על העסקה מס בשיעור 18%, גם אם העיתון יתקבל לאחר 1/10/2015.
    במידה ודמי המנוי משולמים בתשלומים לאורך תקופת המנוי, עבור כל סכום שישולם לאחר ה-1/10/2015 יחול מס בשיעור 17%.
   7. יבוא טובין
    ביבוא טובין מועד החיוב במס יחול עם פדייתם מפיקוח רשות המכס. טובין אשר ישוחררו מפיקוח רשות המכס החל מיום 1/10/2015 יחול בגינם מס בשיעור של 17%.
   8. עסקאות של מתן אשראי
    עסקאות של מתן אשראי ע"י עוסקים הינן בבחינת שירות הניתן ע"י עוסק במהלך עיסוקו. מועד החיוב במס בעסקאות אלו חל בעת תשלום הריבית ו/או הפרשי ההצמדה או הפרשי השער (להלן - הסכומים).
    לפיכך על הסכומים המשולמים עד ל-1/10/2015 יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 18% ואילו על סכומים המשולמים לאחר המועד האמור יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 17%.
    (האמור לעיל יחול גם על הלוואות נושאות ריבית ו/או הצמדה הניתנות ע"י עוסק לעובדיו בהן הריבית משולמת ע"י העובד או המנהל).
   9. מתן אשראי ללא ריבית לעובדים או מנהלים
    בהתאם להוראת תאמ"ו 65.702.4 על עסקה של מתן אשראי שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה אינה בכסף יחולו הוראות ס' 10 לעניין קביעת המחיר, ומחירה יקבע עפ"י שיעור הריבית הקבוע בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית) התשמ"ה-1985 (להלן - הריבית). בהתאם להוראה האמורה לעיל מועד החיוב יקבע בהתאם לחלופות הבאות:
    חלופה א' - כאשר נזקפת ריבית לעובד לעניין מס הכנסה מדי חודש, אזי מועד החיוב לעניין מע"מ יחול באותו מועד.
    חלופה ב' - כאשר רואה החשבון מחשב את הריבית הרעיונית לעניין מס הכנסה בחישוב שנתי יהיה מועד החיוב ב-31/12 בכל שנה.
    אשר על כן, שיעור המס שיוטל על הריבית יחושב בהתאם לכללים הבאים:
    עוסק הפועל עפ"י חלופה א' - על הריבית שנצברה עד ליום 1/10/2015 יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 18% ועל הריבית שתיצבר מהמועד האמור ואילך יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 17%.
    עוסק הפועל עפ"י חלופה ב' - מאחר ומועד החיוב הינו כאשר רואה החשבון מחשב את הריבית הרעיונית לעניין מס הכנסה בחישוב שנתי (נניח ב-31/12/2015), מועד החיוב יחול ב-31/12/2015 וזאת בגין כל הריבית שנצברה עד ל-31/12/2015. בנוגע לעסקה הנ"ל יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 17%.
   10. הוצאת חשבונית
    ככלל, ניתן להוציא חשבונית מס לפני המועד הקבוע עפ"י החוק, יחד עם זאת, אין בכך כדי לשנות את שיעור המס אשר יחול על העסקה במועד הקבוע עפ"י החוק.
    לפיכך, במקרים בהם הוציא המוכר חשבונית לפני המועד הקבוע בחוק, ושילם את סכום המע"מ בשיעור של 18%, בעוד שמועד מסירת הטובין מתן השירות ו/או קבלת התמורה (לפי העניין) יחול לאחר ה-1/10/2015, על המוכר להוציא חשבונית זיכוי לפי השיעור החדש ולדווח על ההפרש בהתאם.
    למען הסר ספק יובהר כי המועד הרלוונטי לעניין שיעור המס הינו מועד החיוב במס כפי שנקבע בחוק, ולא המועד להוצאת החשבונית.
    לפי הוראות ס' 47 לחוק, אם חשבונית מס נוגעת לעסקאות החייבות בשיעורי מס שונים, יש לרשום את שיעורי המס השונים, כל סוג בנפרד. עם זאת מוצע לעוסק להוציא בנפרד חשבונית מס על השיעור הישן ובנפרד על השיעור החדש.
    לגבי עוסקים, ביחס לעסקאות שהחיוב במס לגביהן הוא על בסיס מזומן, הרשאים להוציא חשבונית מס שבה צוין כי המסמך יהווה חשבונית מס רק לאחר התשלום בפועל ע"י מקבלה (בהתאם לתנאים הקבועים בהוראות תאמ"ו מס' 66.610) ככל שהתשלום ישולם לאחר ה-1/10/2015, יחויב העוסק בתשלום מע"מ בשיעור 17% על העסקה ועליו לתקן את חשבונית המס שהוצאה ללקוח.
   11. הודעת זיכוי
    הודעת זיכוי אינה באה אלא לתקן ו/או לבטל חשבונית שהוצאה קודם לכן.
    אי לכך, הודעת זיכוי הבאה לתקן, לשנות או לבטל חיוב במע"מ שהוטל בעבר בשיעור של 18%, תוצא אף היא בשיעור של 18%, גם אם הודעת הזיכוי תוצא לאחר ה-1/10/2015.

שיעור המס שנקבע בין הצדדים - הכללים הרלוונטיים:

   1. מקום שלא נקבע בין הצדדים אם מחיר העסקה כולל מע"מ או לא, יש להתייחס למחיר העסקה ככולל מע"מ.
   2. בהתאם לס' 6 לחוק מע"מ, רשאי עוסק לדרוש מהקונה לשלם את סכום המע"מ אשר התווסף לעסקה כתוצאה משינוי שיעור המס, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם שנחתם בין המוכר לקונה או בכל דין אחר הדן בפיקוח על המחירים.
   3. להשלמת התמונה יובהר כי עפ"י חוק הגנת הצרכן חייב עוסק המוכר מצרך לצרכן להציג על גבי המצרך או על גבי אריזתו את מחיר המצרך, מחיר אשר יכלול, בין היתר, גם מרכיב המע"מ.
   למרות האמור, קובע החוק כי רשאי עוסק, במשך שבעה ימים מיום שהוגדל או שהופחת שיעורם של מס, אגרה או כל תשלום חובה אחר החל על המכירה, שלא לכלול במחיר המוצג את שיעור ההגדלה או ההפחתה, בתנאי שציין באופן בולט במקום העסק, כי המחיר אינו כולל את השיעור המוגדל או המופחת.למען הסר ספק יובהר, כי על מכירה של טובין כאמור שמועד החיוב במס לגביו הוא עם מסירתם לקונה, שיעור המס שיחול לגביהן הוא 17% ככל שמסירת הטובין התבצעה לאחר ה-1/10/2015.

 

להתייעצות עם המומחים שלנו
חייג: 077-7700000


למידע נוסף על המשך התהליך

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*

*
אנא הזן כתובת מייל חוקית

*

שדה אינו תקני